Dr. Bilge Karbi
Direktionsassistentin
Tel: +90 – 212 293 60 67 / 123
Mail: karbi@oiist.org

Dr. Bilge Karbi studierte Fiskalwirtschaft an der Anadolu-Universität, Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften. Sie schloss ihr Masterstudium an der Universität Ankara, Fakultät für Sprachen und Geschichte sowie Geografie, Fachbereich Geschichte, ab. Während ihres Studiums forschte sie an der Zweigbibliothek Vorderer Orient/Ethnologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu ihrem Master-Thema und arbeitete gleichzeitig am Projekt MENALIB (Virtuelle Bibliothek des Nahen Ostens) mit. Sie promovierte am Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für moderne türkische Geschichte an der Technischen Universität Yıldız in Istanbul. Sie arbeitete als Assistenzprofessorin am Fachbereich Geschichte der Beykent Universität. Ein zweites Masterstudium absolvierte sie am Institut für Europastudien der Marmara-Universität, Abteilung für europäische Wirtschaft und Betriebswirtschaft.2023 hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „der deutsche Exilwissenschaftler und Künstler Traugott Fuchs (1906-97)” einem der Forschungsschwerpunkte des Orient-Institut Istanbul gearbeitet.

Sie habilitierte sich in moderner türkischer Geschichte im Jahr 2023 (doçentlik). Ihr Forschungsinteresse gilt der Geschichte des Osmanischen Reiches und der Türkei, wobei sie sich besonders auf die Beziehungen zu Deutschland und Österreich konzentriert. Bilge Karbi ist Mitglied des Netzwerks „(Post-) Colonial Business History (PCBH)“, einem wissenschaftlichen Netzwerkprojekt, das von der DFG gefördert wird.

Bagdadbahn

Erster Weltkrieg

Multinationale Reiche des 19. Jahrhunderts (Habsburg und Osmanische Reiche)

“Alman Konsolosluk Raporları ve Osmanlı Devleti Ticareti: İstanbul (1905-1909)”, Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, 19-20 Temmuz 2023.

„Kent ve Halk Sağlığı: 20. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul ve Viyana Örnekleri“, Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda Sempozyumu, 2021.

“Birinci Dünya Savaşı Sonrası Almanya ve Avusturya (1918-1919)”, İmparatorluklar Çağına Veda: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu, 30 Ekim 1918.

“1908 Bosna-Hersek’in İlhakı ve Boykotun Basın Aracılığıyla Karşılaştırmalı Bir Analizi”, II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), 17-20 Ekim 2018, Arnavutluk.

“19. Yüzyılda Avusturya-Macaristan’da Ortadoğu Çalışmaları: Çek Şarkiyatçı Alois Musil’in Eserleri”, IV. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, 10-12 Ekim 2018, Sakarya.

“Savaştaki İmparatorlar: Mehmed Reşad ve Franz Joseph”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, İstanbul.

“19. Yüzyılda Almanya Tarafından Kurulan Şark Cemiyetleri ve Osmanlı Devleti’ndeki Faaliyetleri Hakkında Genel bir Değerlendirme”, Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 1-2 Kasım 2018, İstanbul.

 

Monographien:

Osmanlı Topraklarında Almanya: Demiryolları ve Arkeoloji, Libra Yayınları, İstanbul 2023.

Gölgedeki İttifak: Harb-i Umumide Osmanlı-Habsburg İktisadi İlişkileri, Libra Yayınları, İstanbul 2021.

Artikel

“Avusturya Perspektifinden Lozan BarışAntlaşması” 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması, İBB Yay. 2023, s. 970-990.

 “Clemens Holzmeister”, Atatürk Ansiklopedisi, 2023.

 “Potsdam Konferansı”, Atatürk Ansiklopedisi, 2022.

 “Gertrud Bäumer’nin İstanbul Seyahati (1918) ve Osmanlı Kadın Hareketi”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2022.

“Atatürk Dönemi Türkiye-Avusturya İlişkileri” mad., Atatürk Ansiklopedisi, 2021.

“İmparatorlukların Dağılma Sürecinde Osmanlı Devleti’nde ve Avusturya’da Kadın Hareketi”, Belgi Dergisi, 2021.

“İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Milli İktisat Siyaseti Ekseninde Almanya’nın Osmanlı Nüfuz Politikası”, Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2020.

“Çok Uluslu İmparatorluklar Çağının Sonuna Doğru Avusturya (-Macaristan) İmparatorluğu’nun Dış Politikasının Ana Hatları”, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, 2019.

“Birinci Dünya Savaşı Sonrası Almanya ve Avusturya: 1918-1919”, İmparatorluklar Çağına Veda, ed. Bülent Bakar, Okan Yeşilot, Süleyman Beyoğlu, Mehdi Genceli, Ötüken Neşriyat, 2019.

“Avusturya-Macaristan Askeri Ataşesi Joseph Pomiankowski ve Sefir Johann Pallavicini Raporlarında Enver Paşa’nın Harbiye Nazırlığı: 1914-1916”, OTAM Bahar Sayısı, 2019.

“Das militärische und wirtschaftliche Engagement der Habsburgmonarchie im Osmanischen Reich 1914-1918”, Österreich in Istanbul, LIT Verlag, 2018.

“Hugo Grothe’nin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Hazırladığı Eserlerde Osmanlı İktisadi Modernleşmesi Üzerine Görüşler”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi- “Savaş ve Bilim” Özel Sayısı, Cilt 19, s. 110-123, 2018.

“Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na İktisadi-Askeri Nüfuzu (1914-1918)”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:13, Sayı:25, 2017.

“Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askeri Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Bahar 2016.