Dr. Nihan Tahtaişleyen

Tel: +90 212 293 60 67 / 124
Mail: tahtaisleyen@oiist.org

Nihan Tahtaişleyen, Ocak 2022’den itibaren Orient-Institut Istanbul’da, Yakındoğu müzik yazmalarının eleştirel basımı üzerine odaklanan Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) Projesi için müzikolog ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2014 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda, Müzikoloji Bölümü araştırma görevlisi olarak müzik tarihi tarihleri verir. Doktora derecesini Karşılaştırmalı Müzikolojiden Etnomüzikolojiye Değişimin Temsili Olarak Kurt Reinhard başlıklı teziyle MSGSÜ Müzikoloji Programı’ndan aldı. Doktora çalışması Kurt ve Ursula Reinhard’ın Berlin Phonogramm-Archiv’de korunan Türk müziği alan araştırmalarına dair sesli ve yazılı belgelerine odaklanır. 2019 yılında Westfälische Wilhelms Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Münster Erasmus Programı sayesinde misafir araştırmacı olarak Berlin Phonogramm-Archiv’deki bu materyalleri incelemiştir.

Arşiv araştırmalarından önce 2006-2012 yılları arasında TC. Kültür Bakanlığı, Türk Folklor Kurumu (TFK) ve bireysel araştırma projeleri araştırmacısı olarak Anadolu’da alan araştırmalarına yoğunlaştı. MSGSÜ Etnomüzikoloji Programında Anadolu Ağıt Geleneğinin Özellikleri ve Kültürel Süreklilikte Rolü (2013) başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıllar içinde MSGSÜ Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Bölümlerinde geleneksel Türk müziği teorisi, Türk halk müziği, alan araştırması metodolojisi ve notalama teknikleri dersleri verdi. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Müzik Bilim Dergisi, IKSV 46. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi çeşitli akademik dergilerde ve uluslararası festivallerde editör olarak çalıştı. Ayrıca, Türkiye’deki popüler müzik üretiminin betimsel ve gösterge bilimsel analizine yönelik TÜBİTAK 1001 Projesi ile MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı’nın kültürel belleğine ilişkin Bilimsel Araştırma Projesinde (BAP) araştırmacı olarak çalıştı. Akademik çalışmalarının yanı sıra, profesyonel ve yarı amatör Batı klasik müziği, rock müzik ve geleneksel Türk müziği icracısıdır.

Meslektaşlarıyla birlikte, Türkiye’de kaydedilmiş erken dönem fonograf kayıtları üzerine yaptığı, Hubert Octave Pernot (1898-99) ile Felix von Luschan’ın (1902) saha araştırmalarını ve kayıtlarını da içeren güncel çalışması, Fonograf Alanda-Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye başlığıyla 2020 yılında yayımlandı. Nihan Tahtaişleyen hâlen erken dönem saha kayıtları, müzik arşivleri ve tarihsel etnomüzikoloji alanlarındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Tarihsel etnomüzikoloji

Erken dönem alan kayıtları

Ses & Görsel-İşitsel arşivler, arşivlerin eleştirel bakış açısıyla sürdürülebilirlikleri

Etnomüzikolojide alan araştırması yöntemleri

Tarihsel müzikoloji

Osmanlı müziği el yazması çalışmaları

Türkiye’de “Yeni Müzik” olarak çağdaş müzik

2023 – 2025: Araştırmacı ve Küratör

Camera Anatolica: Five German Researchers in Search of Sounds and Images in Eastern Anatolia (1955-1979) İstanbul’da ve Berlin’de sergi. Orient-Institut Istanbul, Berlin Etnografi Müzesi (Etnomüzikoloji bölümü) ve İstanbul Goethe Enstitüsü işbirliği ile.

Proje yönetimi: Dr.  Martin Greve (Orient-Institut Istanbul), Dr. Richard Wittmann (Orient-Institut Istanbul), Dr. Maurice Mengel (Berlin Etnografi Müzesi, Etnomüzikoloji bölümü).

2022 – 2024:   Araştırma Görevlisi, Müzikolog      

Disiplinlerarası Edisyon Kritik ve Kaynak Kataloglama Projesi Corpus Musicae Ottomanicae (CMO).

Proje Ortakları: Orient-Institut Istanbul (Max Weber Stiftung – Foundation German Humanities Institutes Abroad paydaşlığında) & The University of Münster (WWU Münster) & “Répertoire International des Sources Musicales” (RISM).

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ralf Martin Jäger (WWU Münster).

2021 – 2022:   Küratör

Doğu Anadoluya Bakış.

Almanya’dan Dört Etnolog Türkiye’de (1957 – 1979) [Der Blick nach Ostanatolien. Vier Ethnologen aus Deutschland in der Türkei (1957 1979)] Sergisi; Berlin, Istanbul, Diyarbakır, Tunceli, Sivas.

Proje Ortakları: Orient-Institute Istanbul, Ethnologisches Museum Berlin, Department of Ethnomusicology, and Goethe-Institut Istanbul.

Proje Yöneticileri: Dr.  Martin Greve (Orient-Institut Istanbul), Dr. Richard Wittmann (Orient-Institut Istanbul), Dr. Maurice Mengel (Ethnologisches Museum Berlin, Department of Ethnomusicology).

2018 – 2022:   Araştırmacı

MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Türkı̇ye Halk Müzı̇ği Derleme Çalışmalarında Gözden Kaçmış Bı̇r Koleksı̇yon: Berlı̇n Phonogramm Arşivindekı̇ Kurt Reinhard Koleksı̇yonu.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Elif Damla Yavuz (MSGSÜ İstanbul).

23.09.2023: “On the Possibilities of Cataloging Ottoman Music Materials: Challenges, Limitations, and Achievements” Corpus Musicae Ottomanicae – Challenges and Perspectives in the Scholarly Critical Edition of Nineteenth -Century Ottoman Music Manuscripts panelinde. Turkologentag 2023. Viyana.

12.09.2022: “Kurt Reinhard: ‘A professor came from Germany!’” South & Eastern Anatolia, overflowing from the archives of German Researchers, Reinhard, Christensen, Bumke panelinde. International Association of Sound and Audiovisual Archives 54th Conference. İstanbul Üniversitesi.

26-29.09.2022: “Bring the Past into the Future: Sound and Audiovisual Institutional Archives in Turkey”. International Association of Sound and Audiovisual Archives 53rd Conference. Meksika.

24.08.2022 “The Example of the Ottoman Context: Historical Transcriptions of Performative Repertoires across Ethnic Borders and Bonders of Time”. International Musicology Society (IMS) 21st Quinquennial Congress. Atina (Roundtable respondent).

12.06.2022: “Lachmann Türken: Lachmann Koleksiyonunda Mesut Cemil [Lachmann Türken: Mesut Cemil in Lachmann Collection]. 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu. Kütahya.

23.03.2022 “Süreli Yayın Arşivlerinde Muammer Sun’un Türkiye Müzik Politikalarına Dair İzleri [Muammer Sun’s Traces on Turkish Music Politics in Periodical Archives], Muammer Sun Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

08.12.2021: “Berlin Fonogram Arşivi’ndeki Reinhard Türkiye Koleksiyonu”. MSGSÜ Müzikoloji Bölümü Seminerleri. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul (online).

28.07.2021: “Alandan Arşive: Müzik Araştırmacılığında Dönüşüm”. Ortak Belleğe Katkı Atölye Çalışması 6. Oturum. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği & Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Ankara (online).

04.06.2021: “Etnomüzikolojide Tarihsel Kaynaklar: Fonograf Kayıtları, Ses Arşivleri ve Türkiye”. Bilgi Müzik Seminerleri. Bilgi Üniversitesi, İstanbul (online).

24.04.2021: “Kurt ve Ursula Reinhard’ın Türkiye’deki Geleneksel Müzik Araştırmaları”. Ortadoğu Teknik Üniversitesi THBT. ODTÜ, Ankara. Moderatörler: Prof. Dr. Yıldırım Şentürk & Prof. Dr. Cenk Güray (online). https://www.youtube.com/watch?v=DUfJOrZDCdw

11.03.2021 (Doç. Dr. Elif Damla Yavuz ile):  “Fonograf Alanda-Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye”. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Konuşmaları. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. Moderatör: Derya Türkan (online). https://www.youtube.com/watch?v=PXqSHjXfOxA

04.01.2021: (Doç. Dr. Elif Damla Yavuz ile): Fonograf Alanda: Karşılaştırmalı Müzikolojiye Türkiyeden Bakmak. T24-K24. Moderatör: Deniz Koloğlu (online). https://t24.com.tr/k24/yazi/fonograf-alanda-karsilastirmali-muzikolojiye-turkiye-den-bakmak,3018

30.03.2017: “Türkiye’de Müzik Derlemesi Tarihini Ali Ufki ile Yeniden Düşünmek Mümkün mü?” (En iyi sunum ödülü). Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

10.03.2017: “Romans ve Feminen İmge”. AIMA (Ayvalık International Music Academy) Müzik Sohbetleri. AIMA, Ayvalık.

20.04.2016: “Müzikte Ölümün Temsili”.       Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Seminerleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

20.11.2014: “Ağıt İcrasında Mekân Değişimi”. Ölüm Sanat Mekân Sempozyumu V. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

06.03.2014: “Edebiyat ve Müzik İlişkisi Bağlamında Ağıt”. Müzik ve Edebiyat Seminerleri. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, İstanbul.

04.10.2013: “Anadolu Ağıtlarının Şaşırtan Yanı: İşlev Değişikliği”. Müzik Biliminde Gençler BuluşmasıIII, İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM), İstanbul.

Editörlük Kitaplar, Hakemli dergiler, Konser katalogları

Tahtaişleyen, Nihan (Yay. haz.). Müzikolojide Güncel Arşiv Çalışmaları. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27, Bahar 2023. https://dergipark.org.tr/en/pub/msgsusbd

Yavuz, Elif Damla; Nihan Tahtaişleyen; İlke Boran (ed.). MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi C. 2 Sayı 24. İstanbul: MSGSÜ Yayınları 2021.

Yavuz, Elif Damla; Nihan Tahtaişleyen; Erdener Önder (ed.). Fonograf Alanda-Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye. İstanbul: Berceste Yayınevi 2020.

Yavuz, Elif Damla; Nihan Tahtaişleyen (eds. & writers). 46. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali Kataloğu & Konser Programları. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV): Istanbul 2018.

Tahtaişleyen, Nihan (ed.). Müzik-Bilim Dergisi C. 1 Sayı 9. İstanbul: MSGSÜ Yayınları 2019.

Yavuz, Elif Damla; Nihan Tahtaişleyen; Evrim H. Öğüt (eds.). Müzik-Bilim Dergisi  C. 2 Sayı 8. İstanbul: MSGSÜ Yayınları 2017.

Tahtaişleyen, Nihan; Kıvılcım Yıldız; Evrim H. Öğüt; A. Tül Demirbaş (eds.). Müzik-Bilim Dergisi C. 1 Sayı 7. İstanbul: MSGSÜ Yayınları 2015.

Kitap Bölümleri / Makaleler

“Doğudaki Seslerin Peşinde – Reinhard’ların Adana, Antep, Hatay, Malatya, Sivas Derlemeleri (1955-1979). [In Search of Voices in the East – The Reinhards’ Compilations in Adana, Antep, Hatay, Malatya, Sivas (1955-1979)]Pera-Blätter 42. Bonn: Max Weber Stiftung. ISSN 2192-6816. https://perspectivia.net/publikationen/pera-blaetter/tahtaisleyen_pera_42

“İstanbul’da Çağdaş Müzik [Contemporary Music in Istanbul]”. Müzik İstanbul. İstanbul: Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları 2023, 824-869. https://esenler.bel.tr/sehir-dusunce/yayinlar/muzik-istanbul/

“Lachmann Türken: Lachmann Koleksiyonunda Mesut Cemil [Lachmann Türken: Mesut Cemil in Lachmann Collection]”. 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Full Paper Book. November 2022, 341-351.

(Ela Alpman ile). “Hubert Pernot’nun Türk Diyârı: Sakız Adası Fonograf Kayıtları”. Fonograf Alanda-Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye. Elif Damla Yavuz, Nihan Tahtaişleyen, Erdener Önder (ed.). İstanbul: Berceste Yayınevi 2020, 19-79.

“İlk Fonograf Kayıtlarının Membaı: Berlin Fonogram Arşivi”. Fonograf Alanda-Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye. Elif Damla Yavuz, Nihan Tahtaişleyen, Erdener Önder (ed.). İstanbul: Berceste Yayınevi 2020, 121-141.

Ağıtların Edebi Özellikleri Üzerine Bir Literatür ve Veri Analizi”. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Gevher Gökçe (ed.). İstanbul: MSGSÜ Yayınları, C.1 S.16 (2017): 222-239.

Ağıt İcrasında Mekân Değişimi”. Ölüm Sanat Mekân V. Gevher Gökçe Acar (ed.). İstanbul: DAKAM Yayınları Kasım 2015, 283-294.

“Neşet Ertaş”. Türkiyenin Birikimleri 3 – Müzisyenler. İstanbul: İlke Yayınları 2014, 269-281.