Anoush Tamar Suni ( University of California, Los Angeles)
Gömülü Öyküler: Anadolu’da Tarihi Kalıntılar ve Tarih Politikası

Anoush Tamar Suni doktora çalışmasında Van ve çevresindeki Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların son yüz yıldır birbiriyle içiçe geçmiş olan tarihi açısından Türkiye’de hatırlama, maddiyat ve müziğin karşılıklı ilişkilerini inceliyor. Ağırlıklı olarak odaklandığı nokta ise, geçmişin topluluklarının “anlatıları“ ve maddi kalıntılarının bugünkü yaşamı, tarih anlayışını ve müzikal ifade biçimlerini nasıl etkilediği sorusu. Suni, bir yandan çok etnisiteli bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türk ulus devletine giden karmaşık tarihi değişimin ışığında tarihsel süreçlerin Anadolu’daki Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların bugünkü ilişkilerini belirlediğini inceliyor. Diğer yandan da, bugün hakim olan toplumsal koşulların algılamayı nasıl şekillendirdiğini ve farklı geçmişlerin nasıl hatırlandığını el alıyor. Tarihi kiliseler gibi spesifik kalıntıralın incelenmesi ve bunların ne şekilde başka amaçlarla kullanıldığı, onarıldığı ve şarkılarda ele alındığı konuları, bölgede bugün hakim olan tarih anlayışı, mekansal aidiyet duygusu ve zamansal öznelik ile ilgili sorular için çıkış noktasını oluşturuyor.