Şafak Kılıçtepe (Indiana University, Bloomington)
Üreme Teknolojileri, Pronatalism ve Etnisite: Türkiye’de Konumlandırılmış Üremenin Etnografisi

Şafak Kılıçtepe Indiana Üniversitesi-Bloomington’da sağlık (tıp/medikal) antropolojisi alanında doktora yapmaktadır. Tez araştırması, siyasi çalkalanmaların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kadınların üreme ve halk dilinde “kısırlık” olarak bilinen infertilite ile ilgili deneyimlerinin, Türkiye’nin değişen azınlık politikaları ve siyasi İslam’la nasıl ve ne derecede çakışıp çakışmadığına bakmaktadır. Bunu anlamak için, disiplinler arası bakış açısıyla, uzun süreli ve çok mekanlı (multi-sited) olan etnografik araştırma metotlarını kullanmaktadır. Görüşmelerini pek çok farklı sosyoekonomik gruba ait kadınlarla yaparak, çalışmanın merkezine Kürt kadınlarının deneyimleri almaktadır.  Tarihi temeli olan bu geniş ve kapsamlı sorunsalı, üremeye yardımcı teknolojileri (ÜYTE), tüp bebek uygulamaları ve bunlara dair düzenlemelerin sağladıkları mercek ile alarak incelenmek amaçlanmaktadır.

Araştırma içerisinde, üreme teknolojilerine kimlerin ulaşıp ulaşamadığı, ulaşım yollarının neler olduğu, kişilerin ulaşım yollarını nasıl pazarlık ettiği ve bu teknolojilerin günlük yaşamla demografik yapıyı nasıl şekillendirdiği gibi konular üzerine odaklanılmaktadır. Bunlar, devletin genel/değişen politikaları, ulus-devletin inşası ile üreme teknolojileri düzenlemeleri ile tamamen çakışmaktadır. Arzu edilen vatandaşlık kriterleri, üremeye yardımcı teknolojilerin kullanımını ve bu teknolojilere erişimi de belirliyor. Araştırmada ideal vatandaş kimdir, nasıl tanımlanıyor, ideal olarak belirlenenler kimlerdir; bu tanımda Kürt kadınları nerede duruyor ve üreme ile ilgili deneyimleri ideal olarak tanımlanan vatandaşlardan nasıl farklılaşıyor gibi sorular sorulmaktadır. Bu yolla, ortaya çıkan yeni aile yapıları, cinsiyet tanımlamaları nelerdir, ve bunlar ideal tanımlaması içerisinde nereye oturmaktadır konularına da ışık tutulmuş olmaktadır.