Polina Ivanova (Harvard University, Department of History)

Ortaçağ Anadolu’sunda Göç, Yerleşim ve Kültürel Peyzajın Değişimi

Polina Ivanova Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 11.–14. yüzyıllar arasında Anadolu’da göç tarihi, yerleşim ve kültürel peyzajın yeniden şekillendirilmesini çalıştığı doktorasına devam etmektedir. Doktora tezinde Paulina Ivanova İç Pontus bölgesine odaklanmakta ve ortaçağ Anadolusu’nun kültürel değişim süreçlerini yerel ölçekte gözlemlemektedir. Erken 11. yüzyılda İç Pontus bölgesi kesinlikle Bizans dünyasının bir parçası olarak tanımlanırken, aynı coğrafi alanı, takip eden iki yüzyıl içerisinde birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Hangi tarihi kaynakların kullanıldığına bağlı olarak, bu bölge büyük İran’ın batı ucu, batı Ermenistan’ın bir uzantısı, Danışmendliler Beyliği’nin, Anadolu Selçukluları’nın veya İlhanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak, ve dahası Turkmenlerin vatanı, Babai isyanlarının beşiği, ve sonradan Anadolu Aleviliği haline gelecek hareketin doğduğu topraklar olarak tanımlanabilir.

Ortaçağ Anadolusu’nun sakinleri farklı ifade şekilleri kullanmaktaydı: farklı anadiller ve görsel ifade biçimleri, iktidar dili ve kutsalın ifade bulduğu şekiller. Farklı yerel gruplar aynı coğrafi alanda ikamet etseler de mekanları farklı düşünüp hayal etmektelerdi. Paulina Ivanova’nın doktora tezi, Ortaçağda İç Pontus bölgesinin sakinlerinin bu bölgeyle ilgili çelişen ve aynı zamanda da birbirini tamamlayan algılarının nasıl oluştuğunu ve oluşturulduğunu, doğal coğrafi çevre, yapıların inşası, kamusal ve ortak kültürel hafızanın özellikle yerlere ve mekanlara verilen isimler gibi yollarla nasıl oluşturulduğunu araştırmakta ve karşılaştırmaktadır. Orient Institut İstanbul’daki bursiyerlik döneminde Paulina Ivanova doktora tezinin İç Pontus bölgesinin İran dünyasının bir sınırı haline gelişini incelediği bölümü üzerinde yoğunlaşacaktır.