Gwendolyn Collaço (Harvard University)
İstanbul Pazarlarından Kozmopolit Albümler: 1650-1800 Arası Küresel Ağların Ürünleri

Gwendolyn Collaço’nun doktora projesi, 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla kadar İstanbul’da varolan, kentin portresini yansıtan tablolar pazarını araştırıyor. Pazardaki sanatçılar bu eserleri, kendi sosyo-kültürel çevrelerini yansıtan tablolara ilgi duyan Avrupalı ve Osmanlı bir kitle için üretiyorlardı. Gwendolyn Collaço, sanatçıların ilham aldıkları kaynakları ve eserlerin üretim sürecini inceliyor. Projede, bu janrın Safevi ve Moğol İmparatorluğundan İstanbul’a gelmiş örnekleri nasıl uyarladığı incelenecek. Dolayısıyla projede, o dönemdeki kentliler tarafından kullanılan küresel ticaret ve alış veriş ağları araştırılacak. Bir sonraki adımda ise, tabloların sahiplerinin ve koleksiyoncuların onları nasıl albümler içinde topladıkları ve bu şekilde onların sanatsal ifadesine nasıl katkıda bulun ukları gösterilecek. Osmanlı bağlamında, özellikle yerel edebiyatçılar pazar tabloları topluyor ve onları şiirlerde ve öykülerde kullanıyorlardı. Yurt dışına ihraç edilen albümler örneğinde ise, bu tabloların Avrupa’da Türk modası (Turquerie) akımının beklentilerine nasıl uyarlandığı gösterilecek. Böylece proje, Osmanlı sanat tarihi ve resim söylemini sarayın sınırları dışına açarak resmin hem Osmanlı İmparatorluğu, hem de yurtdışında kent tasarımlarına nasıl bir etkide bulunduğunu inceleyecek.