Sevi Bayraktar (University of California, Los Angeles)

Çekişmeli Koreografiler: Geleneksel Dans ve Hareket Sistemlerinin Günümüzde Yeniden İnşası

Bu çalışma, sema geleneğinin çağdaş yorumlarına ve uygulanma biçimlerine odaklanarak farklı hareket dizilimlerinin söylemsel alandaki tezahürlerini inceliyor. Geçmiş yüzyılda marjinalize edilen etnik ve dini cemaatler, özellikle 1990’lardan bu yana politik aktörler olarak aktifleştiler ve bunu hareket sistemlerini yeniden inşa etmek, önceki kinestetik düzenlemelere yeni anlamlar atfetmek ve alışılagelmişin dışında mekan kullanımlarına gitmek gibi bedensel uygulamalarla desteklediler. Bugün hem sema gibi üzerinde fazla tartışma fırsatı bulunamamış dini hareket sistemlerinin, hem de milli repertuardan dışlanmış veya belli değişikliklerle dahil edilmiş halk danslarının yeni bir toplumsal kimlik inşasında kullanıldığını gözlemliyoruz.

Arşiv kaynakları, etnografik yöntemler ve koreografik analiz kullanılarak yapılan bu çalışmada atölyeler, eylemler, kamplar, şifa çemberleri gibi etkinliklerle belli geleneksel koreografilerin pedagojik olarak bugün nasıl öğrenildiğine bakılıyor. Daha sonra, kazanılan bu bedensel araçların ve hareket dizilimlerinin başka alanlara nasıl aktarıldığının ve bu sayede katılımcıların nasıl mobilize olduklarının izi sürülüyor. Yeni kinestetik cemaatlerin ne tür toplumsallıklar ortaya çıkardığı; nerelerde kesişip, hangi noktalarda ayrıştıkları sorgulanıyor.