Neuerwerbungen

Unsere aktuellen Neuerwerbungen finden Sie im OPAC unter der Auswahl Neuerwerbungen, jeweils für die letzten 6 Monate.

Sollten Sie relevante Literatur in unserem Bestand vermissen, freuen wir uns über ihren Anschaffungsvorschlag. Senden Sie diesen bitte an schweissgut@oiist.org.

Im folgenden finden Sie unsere Neuerwerbungslisten für die vergangenen Jahre. Für das laufende Jahr werden die Listen jeweils im Halbjahresrhythmus aktualisiert.

AUM

Audiovisuelles Material

AU 334

Selim, Gökçe; Yenilmez, Umut; Altun, Cahit; Temel, Serhat (2018): Li pey siya xwe. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].

AU 335

Nuri, Cennet (2012): Bülbül konmuş sarayına Konya’nın. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi.

BIK

Bibliographien + Kongresse

2019/0022

Özgen, Bekir (2016): Köy enstitütleri arşiv kataloğu. İzmir: Dikili Belediyesi Kültür Yayını.

2019/Q/0014: v 1

Özyıldırım, Ali Emre (2018): Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi yazmaları kataloğu; Bd. 1. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

FEK

Festschriften + Kongresse

2019/0079

Şermet, Filiz Öğüt (2013): Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu’na armağan : disiplinlerarası çalısmalar, anılar, edebiyat, kültür çalışmaları, kimlik ve ötekilik, çeviribilim. İstanbul: Korpus Kültür Sanat Yayıncılık.

2019/0128

Csató, Éva Ágnes (2018): Building bridges to Turkish : essays in honour of Bernt Brendemoen. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

2019/0177

Eraslan, Cezmi; Bayram, Cezmi; Erdem, Nilüfer; Hayrullah, Pervin (2016): Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu : 23-24 Ekim 2014 : bildiriler. İstanbul: Türk Ocakları İstanbul Şubesi.

2019/0338

Kamalov, Ilyas (2016): Akdes Nimet Kurat’ın hayatı ve eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/Q/0022

Türkan, Hüseyin; Demiral, Mustafa; Kutlubay, Metin; Ediz Altındiş, Mustafa (2017): Küresel siyaset ve sinema sempozyumu tebliğler kitabı. İstanbul: Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi.

GES

Gesetze und Gesetzessammlungen Recht

2019/0149

Petrossian, Gurgen (2019): »Staatenverantwortlichkeit für Völkermord« : unter besonderer Berücksichtigung der Ereignisse der Jahre 1915–1923 im Hinblick auf die armenisch-türkischen Beziehungen. Berlin: Duncker & Humblot.

2019/0332

Aykul, Ömer (2017): Dernekler hukuku : kuruluşundan feshine dernekler, organları ve yönetimi : dernek türleri, spor kulüpleri, yabancı dernekler : platformlar, federasyon ve konfederasyonlar : kişisel verilerin korunması, kamu yararına çalışma : derneklerde mali işler, kayıtlar, sandık ve iktisadi işletme : derneklerin eğitim, yurt ve lokal faaliyetleri : dernek davaları : örgütlenme hakkı ve gönüllülük hukuku : gönüllü kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları : gönüllü kuruluşlarda kaynak oluşturma hukuku : şirketler ve sosyal amaç. Ankara: Seçkin.

2019/0380

Coşkun, Atilla (1992): Yeni bir Türkiye için anayasa önerisi. İstanbul: Alner ofset.

HIS

Geschichte außer Osmanisches Reich/Türkei

2019/0013: v 1-2

Atasoy, Faysal Okan (2017): Kırım yurtına ve ol taraflarga dair bolgan yarlıglar ve hatlar. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

2019/0021

Auch, Eva-Maria (2017): Deutsche im multikulturellen Umfeld Südkaukasiens. [Würzburg]: Ergon Verlag.

2019/0077

Doğru, Şirzat (2008): Türkistan’a doğru : (Türkistan, Türkiye, Kazakistan arasında anılar, düşünceler, bilgi ve belgeler). İzmir: Şirzat Doğru.

2019/0093

Hacıgökmen, Mehmet Ali (2019): Türkiye Selçuklu başkentleri : İznik ve Konya. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0135: v 1-7

Äliev, Igrar [Hrsg.] (2007): Azärbaycan tarixi : yeddi cilddä. Bakı: Elm.

2019/0152

Halstead, Huw (2019): Greeks without Greece : homelands, belonging, and memory amongst the expatriated Greeks of Turkey. London, New York: Routledge.

2019/0181

Papadakis, Yiannis (Hg.) (2012): Cyprus and the politics of memory : history, community and conflict. London [u.a.]: Tauris.

2019/0192

Waal, Thomas de (2018): The Caucasus : an introduction. New York: Oxford University Press.

2019/0264

Keddie, Nikki R. (2007): Women in the Middle East : past and present. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.

2019/0268

Kamrava, Mehran [Hrsg.] (2017): The great game in West Asia. London: Hurst & Company.

2019/0269

Öztürk, Mürsel (2018): Tarih-i güzide. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0279

Polat, Hüseyin (2016): et-Tuhfetu’l- mulûkiyye fi’d-Devleti’t-Türkiyye : Türk devleti konusunda sultanlara armağan (1252-1312) : 648 yılından itibaren Bahriye Memlûkleri’nin tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0320

Mehmed Cemal (1893): Fenike tarihi. İstanbul: Alem Matbaası Ahmed İhsan ve şürekâsı.

2019/0323

Koyuncu, Nuran (2014): Osmanlı devletiʹnde şia : Safevî taraftarlarına uygulanan cezai yaptırımlar İran tebaasıyla evlenme yasağı. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0346

Hindli Seyyit Abdülmecit (1912): İngiltere ve âlem-i İslam. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

2019/0350

Efendizade Mehmed Şerif (1921): Azerbaycan ve inkilabı. İstanbul: Şirket-i Müretibbiye Matbaası.

2019/0365

Çandar, Cengiz (1984): Ortadoğu üzerine aykırı düşünceler. İstanbul: Bir Yayıncılık.

2019/0382

Togan, Ahmed Zeki Velidi (1930): Die gegenwärtige Lage der Mohammedaner Russlands. Budapest: Held.

ISL

Islam

2019/0005

Erdem, Eren; Yılmaz, Hakkı; Yunak, Yılmaz (2019): İslam ve Kapitalizm : Medine’den insanlığa. İstanbul: Doğu Kitabevi.

2019/0006

Merdanoğlu, Hüsnü (2017): Kemalizm ile bütünleşen Alevilik. İstanbul: Ulak.

2019/0009

Küçükdağ, Yusuf (2010): Türk Aleviliği araştırmaları. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0010

Değerli, Ayşe; Temel, Eşref; Şahin, Bekir (2015): Vesâik-i Bektaşiyan. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0011

Değerli, Ayşe; Küçükdağ, Yusuf; Şahin, Bekir (2015): Vesâik-i Bektaşiyan’a göre Osmanlı devleti’nde Bektaşi tekkeleri. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0012: v 1-2

Tulum, Mertol (2017): Tarihî metin çalışmalarında usul. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0020

Yıldırım, Cüneyd (2019): Die Melāmiyye von Rumelien : Sozial- und Ideengeschichte einer Sufi-Gemeinschaft. Baden-Baden: Ergon Verlag.

2019/0023

Bayram, Mikail (2016): Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm : Anadolu Bacıları teşkilâtı. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0024

Taşğın, Ahmet (2017): Koyun Baba ve menakıbı : Horasan’dan Balkanlara ulaşan eren. Meram, Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0025

Yıldız, Harun (2016): Geleneksel algıdan gerçekliğe Hacı Bektaş Veli : tarihsel bir yaklaşım. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0050

Sezer, Kemal (2017): Mevlana ile iş hayatı : Kemal Sezer. İstanbul: Hayykitap.

2019/0072

Işınsu, Tuğçe (2018): El C.Â.M.Î. : Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. İstanbul: Feniks Kitap.

2019/0098

Hendrich, Béatrice (2018): Muslims and capitalism : an uneasy relationship? Baden-Baden: Ergon

2019/0131

Weineck, Benjamin (2018): Alevism between standardisation and plurality : negotiating texts, sources and cultural heritage. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

2019/0132

Zimmermann, Johannes (2018): Transmission processes of religious knowledge and ritual practice in Alevism between innovation and reconstruction. New York: Peter Lang.

2019/0146

And, Metin (2002): Ritüelden drama : Kerbelâ, muharrem, taʿziye. İstanbul: YKY.

2019/0197

Çınar, Aliye (2019): Yedi Sufi’den çağrı. İstanbul: Köprü Kitap.

2019/0215

Gezik, Erdal (2019): Kurdish Alevis and the case of Dersim : historical and contemporary insights (Kurdish societies, politics, and International relations). Lanham, Boulder, New York, London: Lexington books.

2019/0233

Türker, Ömer (2019): Varlık nedir? : İslam filozoflarının varlık tasavvuru. İstanbul: Ketebe.

2019/0256

Bayram, Mikâil (2019): Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye hareketi. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0259

Türker, Ömer; Tiryaki, Bilgin Kübra (2019): İslâm ahlâk literatürü : ekoller ve problemler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

2019/0273

Silverstein, Brian (2011): Islam and modernity in Turkey. New York, NY [u.a.]: Palgrave Macmillan.

2019/0274

Maneval, Stefan (2016): Muslim Matter : photographs, objects, essays. Berlin: Revolver Publishing.

2019/0275

Mittermaier, Amira (2019): Giving to God : Islamic charity in revolutionary times. Oakland, California: University of California Press.

2019/0285

Tandoğan, Muhammed (2018): Büyük Sahra’da son Osmanlı tebaası Tevârikler. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0307

Özgen, Mutlu (2019): Acısu : Anşa Bacılı folkoru : ‚göğe hâkim, gönüle hâkim, devlete hâkim yer‘. İstanbul: Libra Kitab.

2019/0309

Ubeydallah Efganî (1916): Mucize-i peygamberî. İstanbul: Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı.

2019/0310

Īǧī, ʿAḍud-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad, al- (1867): Zübdetü’l-ilm ül kelâm. [İstanbul]: Cemiyet-İlmiye-i Osmaniye Matbaası.

2019/0311

Rāġib al-Iṣfahānī, al-Ḥusain Ibn-Muḥammad, ar- (1920): Kitab tafṣīl an-naš’atain wa-taḥṣīl as-sa’ādatain. [Kairo]: Fahmī al-Kutubī.

2019/0312

Ahmed Hilmi Hocazade (1904): Imam Gazali : Hüccetü’l İslam İmam Gazali hazretleriyle bazı ecelle-i rical sufiyyenin teracim-i kudsiyet iştimallarını havidir. Darü’l Hilafetü’l Aliyye: Kitabhan-i Cihan.

2019/0313

Kılıçzade Hakkı (1913): Akvemü’s-siyer münasebetiyle Yusuf Suad Efendiye tahsisen softalara tamimen son cevab. İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütüphanesi.

2019/0315

Qalyūbī, Aḥmad Ibn-Aḥmad (1916): Tuhfet ür-ragıb fi siret-i cemaat min âyan-i ehl-i beyt il-etayib. Kostantiniye: Şems Matbaası.

2019/0320

Šafīq, Aḥmad (1896): el-Rik fi’l-islam : tercümesi. Dersaadet: İkdam Matbaası.

2019/0336

İmamzade Mehmed Esad (1896): Dürr-i Yektâ şerhi. Dersaadet: Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası.

2019/0341

Fāṭma Šādīye (1908): Zevce-i muhtereme-i hazret-i fahr-i âlem sâlla[l]ahu aleyhi ve sellem ümmü’l-mü’minîn hazret-i Ümm-i Habibe radiyallahu teâlâ anhâ. [İstanbul]: Hanımlara Mahsus Gazete Maṭb.

2019/0342

[Türkçe name-i peygamberi risalesi] : bin sekiz yüz elii iki sene-i miladiyesinde Medine-i Mısr-i Kahirede keşt ü güzar-ı seyahat etmekde bulunan Fransa devlet fahimesinin orduy-ı şarkîsi baş tercüman mösyö Bilin cenablarının sene-i merkume mah-ı martı onbeş tarihiyle şehr-i şehir Parisde enstitü unvanıyla maaruf ulema meclisi azâsından mösyö Dino cenablarına yazmış olduğu fahrü’l-kainât aleyhi efdalü’s-salât efendimiz hazretlerine müteallik bir kit’a nameye dair mektubun tercümesidir (1852). [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].

2019/0344

M. Zühdi (1889): Razi : İmam Fahreddin Razi’nin tercüme-i halini muhtevidir. İstanbul: Kasbar Matbaası.

2019/0345

Headley, Rowland George Allanson Allanson-Winn (1928): Garbda Müslümanlık cereyanı. İstanbul: Amedi Matbaası.

2019/0347: v 1

İsmail Hakkı Manastırlı (1908): Mevaiz; Bd. 1. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.

2019/0348

Ahmed Bey; Mehmed Emin Hayreti (1913): El-envar ün-nebeviyye vel-asar ül-ahmediyye. Kostantiniye: Matbaa-i Hayriye ve Şürekası.

2019/0353

Ahmed Hilmi (1901): Seyyid Yahya el-Şirvanî. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.

2019/0357

Öztürk, Yaşar Nuri (1996): Hak ve aşk şehidi Hallâc-ı Mansûr ve eseri. İstanbul: Yeni Boyut.

2019/0358

Arslan, Faruk (2009): Mason Bektâşiler. Istanbul: Karakutu.

2019/0359

Gökdemir, Orhan (1995): Gizli devlet örgütlerinden Refah Partisi’ne öteki İslâm. İstanbul: Sorun Yayınları.

2019/0364

Kıvılcımlı, Hikmet (1994): Dinin Türk toplumuna etkileri, İslam’da toprak sorunu, Cennet sözcüğü nereden gelir, Eyüp Sultan konuşması. İstanbul: Diyalektik Yayınları.

2019/0366

Erdoğdu, M. Sabri (1992): İslâm ekonomisinde tasarruf ve ekonomik gelişme$Dr. M. Sabri Erdoğdu. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0371

Kayaer, Osman (1995): Resmi dinin büyüsü : ‚İslam gerçegi‘ kitabına eleştirel bir yaklaşım. Ankara: Armağan Kitap ve Yayınevi.

2019/0374

Tanilli, Server (1991): İslâm çağımıza yanıt verebilir mi? İstanbul: Say.

2019/0378

Sadık, Muhammed; Wright, Dudley; Siber, Şinasi (1960): Hıristiyanlık karşısında : islâmiyet. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

2019/0379

Işıklı, Alpaslan (2007): Said Nursi, Fethullah Gülen ve ‚laik‘ sempatizanları. İstanbul: Hasat Yayınları.

2019/0381: v 1

Sencer, Muammer (1974): Sosyolojik açıdan İslam felsefesi tarihi; Bd.1. İstanbul: Erk Yayınları.

2019/0383

Selçuk Üniversitesi (1996): 7. Millî Mevlânâ sempozyumu. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.

2019/0385

Köktaş, Yavuz (2015): Hadis ve Sünnette oryantalist yaklaşımlar : iddialar ve gerçekler. İstanbul: İz Yayıncılık.

2019/0387

Arpaguş, Hatice K. (2010): Fazlur Rahman’a göre Allah ve insan. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

2019/0388

Rençber, Fevzi; Barlak, Muzaffer (2018): Oryantalistlere göre Alevîlik ve Bektaşîlik. İstanbul: Gece Akademi.

2019/0392

Yaşar, Naif (2017): Oryantalistlere göre Kur’an’ın kaynağı ve metinleşmesi. Ankara: Ankara Okulu Yayınalrı.

2019/0401: v 1-4

Sunar, Lütfi (2019): „Bir başka hayata karşı“ : 1980 sonrası islamcı dergilerde meseleler, kavramlar ve isimler. Konya: İslamci Dergiler Projesi.

2019/0406

Abdülhamid Fuhuli (1852): Adab üz-zakirin necat üs-salikin. [Erscheinugsort nicht feststellbar]: [Verlag nicht feststellbar].

2019/0410

Abdullah Harawi; Hocazade A. Cevdet (1893): Tercüme-i sad kelime : Külliyat-i İmam Ali (Radıallahu teala anhü ve kerremallahü vecühü)’den birinci kitab birinic kısım : Hazret-i İmamın yirmi sekiz kelamiyle mütercimin bir ifadesi muhtevidir. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.

2019/0414

Yatkin, Nihat (2013): Hadisi anlamada yöntem. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0415

Çakan, İsmail Lütfi (2013): Hadislerde görülen ihtilaflar ve çözüm yolları : (muhtelifüʼl-hadis ilmi). İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

2019/0416

Yurt, Mehmet Emin (2019): Kur’ân’ın tarihselliği yanılgısı : varsayım kurgu ve usûl denkleminde. İstanbul: Rağbet Yayınları.

2019/0417

Arpaguş, Safi (2015): Mevlevîlikte mânevî eğitim. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0418

Yücel, Ahmet (2017): Oryantalist hadis anlayışı ve eleştirisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0419

Uraler, Aynur (2012): Sünnete uymanın önündeki engeller. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0420

Arpaguş, Hatice K. (2015): Osmanlı halkının geleneksel İslâm anlayışı ve kaynakları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0421

Doǧanay, Süleyman (2013): Oryantalistlerin hadisleri tarihlendirme yaklaşımları. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

2019/0422

Çakan, İsmail Lütfi (2013): Hadis öğrenimi : (tarihî ve güncel boyut). İstanbul: İFAV.

2019/0425

Şahin, Halil İbrahim (2019): Matemî : âşıklık yolunda bir kamber. Ankara: Gazi Kitabevi.

2019/0428

Çakan, İsmail Lütfi (2017): Hadis-Sünnet üzerine : tartışmalar ve değerlendirmeler. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi.

2019/0433

Yeşilyurt, Temel (2019): Rü’yetullah : akıl âyinesinde Cemâlullah’ı seyreylemek. İstanbul: İnsan Yayınları.

2019/Q/0024

Abdülkadır (1916): Baht ayinesi : Hazreti Muhyiddin Arabi’nin Tefeʼülnamesinden mütercemdir. [İstanbul], [İstanbul]: El-Adl Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/Q/0025

Kâzım Musa (1919): Mebdeʼ ve meâd zevrâ ve havrâ. Daru’l-Hilâfeü’l-Aliye: Evkaf-ı İslamiye Matbaası.

2019/Q/0027

Mardin, Ömer Fevzi (1923): Diní hasbihal. İstanbul: İkbal Kütüphanesi.

2019/Q/0029: v 1-3

Üçer, İbrahim Halil (2017): Muhasebe dönemi, arayışlar dönemi. İstanbul, Konya: İlem İlmi Etüdler Derneği; Konya Büyükşehir Belediyesi.

KUL

Kulturgeschichte Osmanisches Reich/Türkei

2018/0145

Duran, Alev (2019): Özdilek mecmuası. İstanbul: Hiperlink.

2019/0008

Emiroğlu, Öztürk (2017): Polonya’da Türkoloji. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

2019/0018

Eski, Mustafa (2017): Kastamonu kütüphaneleri.

2019/0028

Eldem, Edhem (2018): Mitler, gerçekler ve yöntem : Osmanlı tarihinde aklıma takılanlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0066

Ziflioġlow, Verčihan (2019): ‚Beni unutma Rusyam‘ : asırlık sürgün. Ankara: Kuzey Işığı Yayınları.

2019/0068

Çağlayan, Ercan (2019): Dünyada Van : nüfus, etnisite, tarih ve toplum. İstanbul: İletişim Yayınları.

2019/0070

Kabak, Turgay (2019): Rize halk kültürü : sözlü kültür. Ankara: Gece Akademi.

2019/0073

Tekniker, Suphi (2019): Başrolde darülbedayi (ilk tiyatro okulu, sonra şehir tiyatrosu) : tiyatrodan sinemaya anılar. İstanbul: Atatürk Vakfi Yayınları.

2019/0076

Mollaer, Fırat (2019): Kimlik, tanınma mücadelesi ve şarkiyatçilik : Edward Said’in izinde. İstanbul: Metis Yayınlari.

2019/0078

Sayman, Yusuf (2019): Çabuk çabuk : İstanbul’daki Afrikalılar. İstanbul: Pencere Yayınları.

2019/0080

Livilik, Tuncay (2019): Ülkücünün imtihanı : ulucanlar ve mamak. Ankara: Gece kitaplığı.

2019/0081

Erol Çalışkan, Şerife Seher; Kabak, Turgay (2019): Hayvancılık etrafında gelişen Silifke yöresi : dokuma kültürü. Ankara: Gece Akademi.

2019/0088

Onur, Hüdavendigar (2019): Ermeni portreleri : Millet-i Sadıka’dan Hayk’ın çocuklarına. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

2019/0089

Shefer-Mossensohn, Miri (2016): Science among the Ottomans : the cultural creation and exchange of knowledge. Austin: University of Texas Press.

2019/0091

Tataroğlu, Elfin (2019): Bahriye : aydınlama yolunda bir ömür. İstanbul: Asi Kitap.

2019/0095

Özateş, Özge Sanem (2015): Malumun ilanı : kadın emeğinin saklı yüzü: ev içi bakım emeği. Ankara: NotaBene.

2019/0096

Arslan, Yüksel (2016): Yüksel Arslan : ilişki, davranış, sıkıntılara Övgü’den Arture’lere (1955-1970). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2019/0097

Marsoobian, Armen (2015): Dildilian brothers : memories of a lost Armenian home : photography and the story of an Armenian family in Anatolia, 1888-1923. İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık.

2019/0101

InterviewteR (2018): Türkçeyle yaşamak : Zeynep Korkmaz kitabı. Ankara: Bengü Yayınları.

2019/0110

Pertev, Ramazan (2018): Folklor û nasnameya Kurdî ya Neteweyî (1898-1946). İstanbul: Avesta.

2019/0111

Bulut, Faik (2018): Horasan’dan nasil geldik? : Alevilerin yol hikâyesi. İstanbul: Anadolu Kültür Araştırma İnceleme Yayınları.

2019/0123

Topuz, Ercüment (2018): Osmanlı devlet’inde geleneksel eğitim kurumları : siyasi istikrar ve içtimai sıhhat bağlamında. İstanbul: Libra.

2019/0125

Obuz, Ömer (2019): Türk rönesansı’nın peşinde bir aydın : İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. İstanbul: Libra.

2019/0129: v 1-2

Keşoğlu, Birsen Talay; Keşoğlu, Mustafa; Davaz, Aslı (2019): Yeni harflerle Bilgi Yurdu Işığı. İstanbul: Libra.

2019/0136

Kökden, Uğur (2019): Unutmayı bir öğrenebilsem. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2019/0139

Karaduman, Alev (2015): Anlıyorum ama konuşamıyorum. İstanbul: İletişim.

2019/0141

Önderman, Murat (2007): Türkiye’de devlet, sosyal kontrol ve öznellik. İstanbul: Filiz Kitabevi.

2019/0143

Özcan, Ömer (2018): Bir vatandan bir vatana : Rusya Müslümanlarından Türk ilim, fikir ve siyaset hayatına katkıda bulunanlar. İstanbul: Dergah.

2019/0162

Adalet, Begüm (2018): Hotels and highways : the construction of modernization theory in Cold War Turkey. Stanford, California: Stanford University Press.

2019/0163

Fisher-Onar, Nora; Pearce, Susan C.; Keyman, Emin Fuat (2018): Istanbul : living with difference in a global city. New Brunswick: Rutgers University Press.

2019/0183

Mahir Metinsoy, Elif (2017): Ottoman women during World War I : everyday experiences, politics and conflict. Cambridge, New York, NY, Port Melbourne, Delhi, Singapore: Cambridge University Press.

2019/0196

Erdener, Yıldıray (2019): Kars’ta Çobanoğlu Kahvehanesi’nde aşık karşılaşmaları : aşıklık geleneğinin şamanizm ve sufizmle olan tarihsel bağları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2019/0198

Çamlı, Ahmet Yavuz (2019): Klasik dönem Osmanlı toplumu’nun sosyo-ekonomik yapısı : (Max Weber’in patrimonyalizm teorisi çerçevesinde incelenmesi). İstanbul: Hiperyayın.

2019/0199

Erdem, Hamit; Coşkun, Baha; Ersin, Fadime (2019): Kadınlığa dair : (1919-2019) : 100. yılında Büyük Mecmua yazıları. İstanbul: Sel.

2019/0202

Aksoy, Erdal (2019): Afro Türkler : etnik köken ve kimlik. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0210

Deveci, Abdurrahman (2017): İran-Türk minyatüründe savaş ve mücadele sahneleri. İstanbul: Kriter.

2019/0211

İlhan, M. Emir (2018): Kültürel bellek : sözlü kültürden yazılı kültüre hatırlama. Ankara: Doğubatı.

2019/0218

Wagner, Veruschka (2016): Imagologie der Fremde : das Londonbild eines osmanischen Reisenden Mitte des 19. Jahrhunderts. Göttingen, Bonn: V & R unipress, Bonn University Press; Bonn University Press.

2019/0221

Dorsay, Atilla (2019): Bir ömürden seçilmiş tablolar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

2019/0223

Kaymakçı, Mustafa; Özgün, Cihan (2019): Ege Adalarının unutulan halkı : Rodos ve İstanköy Türkleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

2019/0229

Güngörmüş, Nilüfer (2018): Mizah penceresinden Yunanistan’da halk, savaş ve siyaset. İstanbul: Ötüken.

2019/0230

Öztürk, Yakup (2018): Bozoklu Osman Şakir’in musavver İran sefaretnâmesi ve Fatih’in 1914 kuşağına Türk resim sanatı. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

2019/0232

Gençkal Eroler, Elif (2019): Dindar nesil yetiştirmek : Türkiye’nin eğitim politikalarında ulus ve vatandaş inşası : (2002-2016). İstanbul: İletişim.

2019/0234

Çapraz, Yeşim Ceren (2019): Kent kitabı : mimariden müziğe kahvecilerden mezar taşlarına. İstanbul: Varlık.

2019/0235

Şimşek, Ahmet; Yalı, Sibel (2019): Gerçekte(n) öyle mi olmuş : post-truth zamanlarda tarihin temsili. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

2019/0236

Akan, Aysun (2019): Mütareke ve milli mücadele basını : direniş ile teslimiyetin sözcüleri ve ‚mahşer’in 100 atlısı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

2019/0238

Akgün, Rumeysa (2019): Adam öldüren kadınlar : kadınları suça götüren patikalar ve cezaevi yaşamları. Ankara: Nika Yayınevi.

2019/0240

Gökçe, Birsen (2019): Dünü, bugünü ve yarını aydınlatacak toplumsal araştırmalar. Ankara: Savaş Yayınevi.

2019/0241

Şencan Gürtunca, Evrim (2019): Robert Kolej ve Türk öğrencileri (1863-1971). İstanbul: Libra.

2019/0243

Zariç, Sami (2019): Demokratikleşme/küreselleşme bağlamında Türkiye’de sivil toplum ve bir sivil toplum örgütü örneği : BİLSAM. İstanbul: Hiperyayın.

2019/0244

Mendeş, Hurşit Baran (2019): Meryem Xan : hayatı, sanatı ve şarkıları. İstanbul: Avesta.

2019/0253

Güneş, Aysel (2019): Gelin kitabı. İstanbul: Kitabevi.

2019/0254

Alakom, Rohat (2019): Kürd kadınları Teali cemiyeti : (1919). İstanbul: Avesta Basın Yayın.

2019/0260

Efe, Haydar (2019): Erzincan’da sosyal damga, kimlik ve yoksulluk. Siyasal Kitabevi.

2019/0266

Bedlek, Emine Yeşim (2016): Imagined communities in Greece and Turkey : trauma and the population exchanges under Atatürk. London, New York: I.B. Tauris.

2019/0267

Brink-Danan, Marcy (2012): Jewish life in 21st-century Turkey : the other side of tolerance. Bloomington [u.a.]: Indiana Univ. Press.

2019/0284

Manav, Nursel (2017): Mülkiye Tekaüd Sandığı kuruluşu ve faaliyetleri (1880-1890). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0286

Ayvansarayi, Hafız Hüseyin (1864): Hadikat ül-cevami. Istanbul: Amire.

2019/0287

Zelengora, Georgi; ÜbersetzerIn (2017): Türkiye’deki Pomaklar. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0290

Ahmed Edib; Gören, Ahmed Macid (1889): Tarihçe-i beşer. İstanbul: Kasbar Matbaası.

2019/0290

Aziz Beyzade, Hüseyin Zeki (1888): Emsile-i ahlak yahud mukaddime-i gayret. Dersaadet, Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası; Vatan Kütüphanesi.

2019/0290

Menemenlizade Mehmet Tahir (1886): Elhan. Kostantiniye: Matbaa-i Ebüzziya.

2019/0293

Barış, Linda (2019): Effects of the Armenian schools on Armenian identity formation in Turkey. İstanbul: Libra.

2019/0305

Gürsoy-Naskali, Emine (2019): Fakirlik. İstanbul: Libra Kitab.

2019/0306

Kıran, Batuhan İsmail (2019): Doğancılar : avcılığın Osmanlı devlet yapısındaki yeri. İstanbul: Libra Kitab.

2019/0308

Bukarlı, Edip (2019): 19. yüzyıl Osmanlı devlet adamı Bâbânzade Mustafa Zihni Paşa’nın hayatı ve ilmi kişiliği. İstanbul: Libra Kitab.

2019/0320

Tahir Bey Bursalı (1896): Türklerin ulûm ve fünûna hidmetleri. Dersaadet: İkdam Matbaası.

2019/0327: v 1-3

İzgöer, Ahmet Zeki (2017): Resimli kitap. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0328

Demir, Mine (2019): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın eğitiminde biçki dikişin yeri (1908-1952). İstanbul: Libra.

2019/0335: v 1-3

Uzluk, Feridun Nâfiz (2017): Toplu makaleler. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0337

Kütükoğlu, Mübahat Solmaz (2018): Osmanlı’nın sosyo – kültürel ve iktisâdî yapısı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0352

Nadirî Fevzi (1892): Teşekkülat-i avalim. Dersaadet: Kasbar Matbaası.

2019/0356

Vingas, Laki (2016): Sosyal medya ve azınlıklar. İstanbul.

2019/0360

Göker, Lütfi (1998): Fen bilimleri tarihi ve Türk-İslâm bilginlerinin yeri. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

2019/0376

Sezgin, Fuat (2012): İslâm bilimleri tarihi üzerine konferanslar. İstanbul: Timaş.

2019/0386

Çiçekoğlu, Feride (2019): İsyankâr şehir : Gezi sonrası İstanbul filmlerinde mahrem-isyan. İstanbul: Metis.

2019/0390

Kasap, Teodor (2019): Oyunlar : Pinti Hamit, İşkilli Memo ve Karnaval esnasında bir tüccarın hali, Heves ve Arzu, Terkos gölü, Gazetecilik, Bir ceviz ağacnın altında, Evdeki hesap çarşıya uymadı, İşkil oyunu, Ders oyunu, Vatanperverler, Komşu Fedakârlığı. İstanbul: İstos.

2019/0394

Özet, İrfan (2019): Sivil toplum ve modernlik tahayyülü : eğitim gönüllüleri vakfı örneği. İstanbul: Hiperlink.

2019/0400

Dupuich, Philippe; Muhidine, Timour (2017): Yeraltı Istanbul : bugünün Türk yeraltı edebiyatı. İstanbul: Institut français.

2019/0402

Yakın, Aslı Yazıcı; Kükrer, Meriç (2019): Etnografi : olağan-içi tecrübe. Ankara: Doğubatı.

2019/0403

Çuhadar, Bahar (2019): Yeni ülke yeni hayat : Türkiye’den gidenlerin hikayeleri. İstanbul: Artemis Yayınlerı.

2019/0407

Cevdet Paşa, Ahmed (1876): Ādāb-i-sadād min ʿilm al-ādāb.

2019/0413

Yanardağ, Pınar (2016): Atmeydanı’nda ölüm : 17. yüzyıl İstanbul’unda toplumsal cinsiyet, hoşgörü ve ihtida. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

2019/0424

Ülkekul, Cevdet (2019): Bir portolan başyapıtı : Piri Reis’in 1528 tarihli bölgesel haritası. İstanbul: Boyut Publishing.

2019/0435

Cengiz, Osman (2019): 16. Yüzyıl Osmanlı düşüncesinin kaynakları : Çivizâde – Ebussu’ûd – Birgivî. İstanbul: Ketebe Yayınları.

2019/Q/0001

Zaza Dil ve Kültür Derneği (2017): Zemperiye 2014-Gağan 2017 : rapora idarêkaê komelê zon u zagonê zazaun. İstanbul: Zaza-Der.

2019/Q/0002

Zaza Dil ve Kültür Derneği (2017): Zazalar : dil, kültür, etnisite ve tarih. İstanbul: Zaza-Der.

2019/Q/0004

Matthews, Joyce (1996): The industrial heritage of costume design in Turkey. [İstanbul]: GSD Foreign Trade Co. Inc.

2019/Q/0005

Roxburgh, David J. (2017): Technologies of the image : art in 19th-century Iran. Cambridge, Mass: Harvard Art Museums.

2019/Q/0006

Brandell, Inga; Carlson, Marie; Çetrez, Önver A. (2015): Borders and the changing boundaries of knowledge. Istanbul: Svenska forskningsinstitutet.

2019/Q/0007

Değirmenci, Tülün (2018): Çarşı ressamlari. Beyoğlu, İstanbul: YKY, Yapı Kredi Yayınları.

2019/Q/0008

Cengizkan, Recep (2019): Ankara’da okul çağında ev geçindiren çocuklar : yazarın yaşam öyküsü ve eserleriyle. Ankara: Koç Universitesi Vekam.

2019/Q/0009

Jirousek, Charlotte A. (2019): Ottoman dress and design in the West : a visual history of cultural exchange. Bloomington, Indiana, USA: Indiana University Press.

2019/Q/0015: v 1

Eyice, Semavi (2015): Prof. Dr. Semavi Eyice Külliyatı; Bd. 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/Q/0016

Findley, Carter Vaughn (2019): Enlightening Europe on Islam and the Ottomans : Mouradgea d’Ohsson and his masterpiece. Leiden: BRILL.

2019/Q/0019

Akkaya, Batuhan; Erdoğan, Egecan (2019): İdea : kamusal ortak çalışma ve ortak üretim alanı modeli. İstanbul: Kadıköy Belediyesi Akademi, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları.

2019/Q/0020

Karagöz, Ensar (2019): İkbal Yıldızının resmini çizmek : Ârif Paşa’nın kâtiplikten müşirliğe uzanan ilginç hayat hikâyesi ve eserleri. İstanbul: Ketebe.

LIT

Literatur + Literaturwissenschaft

2019/0017

Doulatabadi, Farzaneh (2017): Kașkay Türklerinin edebiyatı. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2019/0031

Yaşat, Doğan (2013): Bilge Karasu’yu okumak. İstanbul: Metis Yayınları.

2019/0033

Atabağsoy, Naim (2018): Türk romanında gayrimüslime bakış (1900 – 1960). İstanbul: Libra Kitap.

2019/0047

Şahin, İbrahim (2018): Tanpınar’ın saklı dünyası : arayışlar-keşifler-yorumlar. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

2019/0058

Güzelyüz, Ali (2016): Şaraba bulanan seccade : Hâfiz-i Şîrâzî ; Farsça aslından çeviren: Prof. Dr. Ali Güzelyüz. İstanbul: Demavend Yayınları.

2019/0059

Çakar, Esra; Namoğlu, Elif (2017): Şirazlı Sadî : hayatını ve sözünü yeniden anlamak. İstanbul: Demavend Yayınları.

2019/0061

Flaubert, Gustave (1990): Die Legende vom Heiligen Julian dem Gastfreundlichen. İstanbul: Tunç Matbaacılık Sanayi ve Ticaret.

2019/0067

Belkız, Gaye; Şahin, Yeter (2019): Türk postmodern anlatılarında modernizm eleştirisi. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

2019/0069

Türkmenoğlu, Sevgül (2019): Suat Derviş : romancı kimliğiyle. Ankara: Grafiker.

2019/0074

Öğütçü, Işık (2012): Zamana karşı Orhan Kemal : eleştiriler ve röportajlar. İstanbul: Everest Yayınları.

2019/0082

Karabulut, Mustafa (2019): Üslupbilim (Stilistik) ve Necip Fazıl Kısakürek’in şiirleri üzerinde stilistik bir inceleme. Ankara: Akçağ.

2019/0083

Sobi, Elif (2018): Dini ve Ahlaki değerler : gençlerin okuduğu romanlarda. Ankara: Gece Akademi.

2019/0085

Yücel, Bahattin (2019): Ankara’da sıcak bir yaz günü. İstanbul: Asi Kitap.

2019/0105

Arslan, Remziye (2015): İmajdan kimliğe : Cumhuriyet dönemi romanlarında Kürtler. Diyarbakır: Ajans J&J.

2019/0109

Tek, Ayhan (2018): Hâmîsîz şair, babasız metin : Mem û Zîn ve Osmanlıca çevirileri üzerine bir inceleme. İstanbul: Nûbihar.

2019/0121: v 1-2

Reso, Dengbêj; Güneş, Ömer; Şahin, İbrahim (2018): Antolojiya Dengbêjan. İstanbul: Nûbihar.

2019/0138

Sarpkaya, Seçkin (2018): Türklerin şeytani masalları : Türk masal ve efsanelerinde demonik varlıklar. Ankara: Karakum Yayınları.

2019/0142

Yılmaz, Nusret (2019): Türk romanında Doğu Anadolu. İstanbul: Hiperlink.

2019/0159

Pehlivan, Gürol (2019): Dede Korkut Kitabı’nda yapı, ideoloji ve yaratım : Dresden ve Vatikan nüshalarının mukayeseli bir incelemesi. stanbul: Ötüken Neşriyat.

2019/0180

Heß, Michael Reinhard (2019): In schweren Tagen : Texte und Quellen zu den Uiguren Kasachstans. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

2019/0201

Oğuz, Ayla (2019): Feminizm, postkolonyal feminizm ve toplumsal cinsiyet : Buchi Emecheta’nın The Bride Price adlı romanı. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0204

Ergülen, Haydar (2019): Sait ile Sabahattin : Sait Faik Abasıyanık ile Sabahattin Ali üzerine yazılar : deneme. İstanbul: Kırmızı Kedi.

2019/0206

Stavridi, Niki (2018): Mukavelat muharriri : Yunan edebiyatından Türkçeye çevrilmiş ve Karamanlıca yazıyla 1889-1890 yıllarında tefrika edilmiş bir roman. Istanbul: The Isis Press.

2019/0222

Birkan, Tuncay (2019): Dünya ile devlet arasında Türk muharriri : 1930-1960. İstanbul: Metis.

2019/0228

Mollaer, Fırat (2018): Yerliciliğin retoriği. Ankara: Phoenix Yayınevi.

2019/0237

Caner, Emre (2011): Mihri Müşfik Hanım’ın izinde. Cağaloğlu, İstanbul: Kapı Yayınları.

2019/0255

Sarpkaya, Kudret (2019): Tebriz’den masallar : İran Türklerinden derlenen metinler. Ankara: Karakum.

2019/0261

Nas, Halef (2019): Türk edebiyatında estetiğin doğuşu. Ankara: Hece Yayınları.

2019/0262

Dereli Saltık, Eylem (2019): Halit Ziya Uşaklıgil’in hikâyelerinde kadın figürler. İstanbul: Kriter.

2019/0263

Özlük, Nuran (2008): Millî Mecmua : sistematik indeks. İstanbul: 3F Yayınevi.

2019/0290

Abdülhalim Memduh (1887): Bedriye. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.

2019/0290

Ali Ulvi (1887): Gelişi güzel. İstanbul: Mihran Matbaası.

2019/0290

Beratlı Mahmud Mahir İbnülşeyh Musa (1888): Terennüm : eser-i hame-i Beratlı Mahmud Mahir İbnülşeyh Musa. Dersaadet, Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası; Vatan Kütüphanesi.

2019/0290

Fazlı Necib (1888): Tebessüm. İstanbul: Mihran Matbaası.

2019/0290

Hafiz İshak (1888): Mektubat. Kostantiniye: Matbaa-i Ebuzziya.

2019/0290

Halil Hamid (1918): Kazın hikayesi. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.

2019/0290

Kam, Ferit (1886): Türrehat. İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası.

2019/0290

Mustafa Reşid (1890): Neyyir. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.

2019/0290

Nâbîzâde Nâzım (1885): Heves ettim. İstanbul: Mihran Matbaası.

2019/0290

Tepedelendizade Hüseyin Kamil (1887): Birmüteverrimenin hissiyati. İstanbul$A. Mavyan Şirket-i Mürettibiye Matbası.

2019/0296

Alıcı, Yunus (2019): Ahmet Hamdi Tanpınar’da hastalık. İstanbul: Kopernik Kitap.

2019/0299

Güven, Kübra Avcı (2019): Türkiye’de kadın edebiyatçıların romanlarında kadın öğesinin ve duygusal ilişkilerin sosyolojik tahlili. İstanbul: Hiperlink.

2019/0319: v 1-2

Levend, Agâh Sırrı (2016): Eski Türk edebiyatı araştırmaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.

2019/0321

Aslan, Hanifi (2019): Halit Ziya hikayesine tematik bakış. Ankara: Kurgan Edebiyat.

2019/0351

Şuayb Şerefeddin Edirnevî (1898): Âsâr-ı aşk. Dersaadet [d.i. İstanbul]: Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası.

2019/0355

Başgöz, İlhan (1979): Âşık Ali Izzet Özkan : yaşamı, sanatı, şiirleri. Ankara: Türkiye Iş Bankası.

2019/0361

Özyıldırım, Ali Emre (1999): Hamdullah Hamdi ve divanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

2019/0375

Derviş Şemseddin; Aksoy, Hasan (1998): Kuşların münazarası : Deh Murg ; inceleme, metin. İstanbul: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

2019/0389

Koçak, Orhan (2019): Polemikler : siyasal, kültürel. İstanbul: Metis.

2019/0396

Göktürk, Yücel; Koçak, Orhan (2016): Turgut Uyar ve başka şeyler : A’dan Z’ye bir konuşma. İstanbul: Metis.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen hapishanede. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen kadın hayırsızı. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen kadınlar arasında. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen kumar masasında. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen Paris’in yer altında. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Arsen Lüpen Şerlok Holmes’in pençesinde. İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Balo cinayeti. İstanbul: Sühulet Matbaası.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Kadınlar katili. İstanbul, İstanbul: Sühulet Matbaası; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Mustafa Remzi. İstanbul: Sühulet Matbaası.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Mustafa Remzi. İstanbul: Sühulet Matbaası.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1925): Salon cinayeti. İstanbul: Sühulet Matbaası.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1926): Arsen Lüpen’in izdivacı. İstanbul, İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0398

Leblanc, Maurice (1926): Esrarengiz çanta. [İstanbul], [İstanbul]: Matbaa-i Ahmed Kâmil; Cemiyet Kütüphanesi.

2019/0404

Ḥabīb Iṣfahānī (1886): Kitāb-i ġarāʼib-i ʻawāʼid-i milal. [İstanbul]: Aḫtar.

2019/0404

Saʿdī (1894): Muntahabat-i Gulistan. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.

2019/0408

Hâşimî, Emir Osman (1913): Dîvânçe-i Hâşimî Emir Osman Efendi. İstanbul: Matbaa-i Bahriye.

2019/0409

Ersoy, Mehmed Âkif (1913): Hakkın sesleri. [İstanbul]: Selanik Matbaası.

2019/0437

Acar, Barış (2019): Bitmeyen Tanzimat. İstanbul: Manos.

2019/Q/0010: v 1-2

Eren Kaya, Fazile (2018): Critical text. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

2019/Q/0011

Tombul, Enis (2018): Dīvān : analysis, critical text, dictionary, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

2019/Q/0012

Zülfe, Ömer (2018): Beng ü bāde : analysis, critical text, translation, explanation, dictionary, index, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

2019/Q/0013: v 1

Ḥabīb-i Ḳaramānī; Özağaç, Mustafa (2018): Analysis, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.

2019/Q/0021

Ömer Faruk, K. (2018): Türkiye’nin ruhu : Kemal Tahir. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.

2019/Q/0026

Nazım Paşa Mehmed (1912): Muhataba. Dersaadet: Selanik Matbaası.

MET

Methodologisches, Philosophie, Ideologien, Soziologie

2019/0027

Temiz, Ayşe Deniz (2012): Biyokapital : genom-sonrasi hayatın kuruluşu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0032

Candan, Ayfer Bartu (2018): Kültür denen şey : antropolojik yaklaşımlar. İstanbul: Metis Yayınları.

2019/0035

Moser, Kata (2018): Akademische Philosophie in der arabischen Welt : Inhalte – Institutionen – Periodika. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.

2019/0092

Ünsaldı, Levent (2019): Burada ne oluyor? : Türkiye’de etkileşimlerin ekolojisi üzerine bir deneme. Ankara: Heretik.

2019/0134

Güvenç-Salgırlı, Sanem; Öğütle, Vefa Saygın (2019): Geç Osmanlı’dan günümüze modern doğa bilimciliği. Ankara: Doğubatı.

2019/0137

Önderman, Murat (2018): Türkiye’de paranoid ethos. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.

2019/0151

Bostrom, Nick (Hg.) (2010): Human enhancement. Oxford [u.a.]: Oxford University Press.

2019/0153

Tacchi, Jo (2016): Digital ethnography : principles and practice. Los Angeles, CA, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

2019/0155

Ihde, Don (2009): Postphenomenology and technoscience : the Peking University lectures. Albany: SUNY Press.

2019/0169

Taşkın, Burcu (2019): Political representation of minorities in Greece and Turkey : Nationalism reciprocity and europeanization. İstanbul: Libra.

2019/0209

Arslan, Hakan (2019): Türkiye’de kır sosyolojisi araştırmaları. Ankara: Siyasal Kitabevi.

2019/0213

Porter, Dorothy (2011): Health citizenship : essays in social medicine and biomedical politics. San Francisco: UC Medical Humanities Consortium.

2019/0214

Herrick, James A. (2017): Visions of technological transcendence : human enhancement and the rhetoric of the future. Anderson, South Carolina: Parlor Press.

2019/0289

Demir, Özen B.; Yıldırım, Adem (2018): Beden, tıp ve felsefe. İstanbul: Nota Bene.

2019/0314

Laguerre, Odette (1906): Feminizm : âlem-i nisvân. İstanbul, İstanbul: Dersaadet; Müşterek ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası.

2019/0397

Tura, Saffet Murat (2018): Şeyh ve arzu. İstanbul: Metis.

2019/0405

Yusuf Kemal (1878): Gayetü’l-beyan fi hakikati’l-insan yahud ilm-i ahval-i ruh. İstanbul: Mihran Matbaası.

2019/0438

Ertaş, Mehmet Yaşar; Küçükkalay, Abdullah Mesut; Özcan, Abdülkadir; Özcan, Ahmet; Bilgin, Arif (2019): Tarih bilimi ve metodolojisi. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

MUS

Musik

2019/0030

Yazıcı, İbrahim; Yöre, Seyit; Evcil, Bülent; Satır, Ömer Can; Reyhan, Hakan; Özdemir, Sinem (2018): Cumhuriyetin müzik politikaları. İstanbul: H2O kitap.

2019/0064

Erol, Ayhan (2018): İslam Alevilik ve müzik. İstanbul: Bağlam.

2019/0140

Behar, Cem (2015): Osmanlı Türk musikisinin kısa tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2019/0167

Behar, Cem (2017): Kan dolaşımı, ameliyat ve musıkî makamları : Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvâr’ının sıra dışı müzikal serüveni. Karaköy, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

2019/0399

Walsdorf, Hanna (2019): Ritual design for the ballet stage : revisiting the Turkish ceremony in Le Bourgeois gentilhomme (1670). Berlin: Frank & Timme.

2019/0430

Greve, Martin (2019): Anlatılamazı ifade etmek : yeni Dersim ’sound’unun oluşumu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

LIi 183: v 13

Celîl, Cemîla; Celîl, Naza (2018): Stranên dîlanê, Govend : kurmancî : notanvîsar. Wien: Institut für Kurdologie.

NAW

Nachschlagewerke, Wörterbücher, Karten

2019/0122

Bateyî, Qahir; Ebdulahîzad, Sabir; Îsmaîl, Raber (2018): Rêbera axavtinê ya bi sê zimanî Kurdî (Soranî, Kurmancî), Tirkî, Farisî. Van: Sîtav.

POW

Politik- und Wirtschaftsgeschichte Osmanisches Reich/Türkei

2019/0004

Eliaçık, R. İhsan (2015): Bu belde : Türkiye yazıları. İstanbul: İnşa Yayınları.

2019/0026

Kaya, Mert (2018): Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar : bir bellek anlatısı. İstanbul: Libra Kitap.

2019/0029

Kerimoğlu, Hasan Taner (2018): Osmanlı’da devrim ve Fedakâran-ı Millet : istibdat dönemi sürgün ve firarilerinin devr-i hürriyet’te mücadeleleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0034

Yenisoy, Eylem (2018): Jakobenlerden devrimcilere : Türkiye’de öğrenci hareketlerinin dinamikler 1960 – 1971. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0036

Üskül, M. Zafer (2018): Bildirileriyle 12 Eylül 1980 dönemi sıkıyönetimi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0038

Aslan, Ali (2018): Kuruluşundan bugüne AK Parti toplum. İstanbul: SETA.

2019/0039

Miş, Nebi (2017): Türkiye’de siyasal sistemin dönüşümü ve cumhurbaşkanlığı sistemi. İstanbul: SETA.

2019/0040

Ata, Ferudun (2011): İşgal İstanbul’unda tehcir yargılamaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0044

Alkan, Necmettin (2017): NİLİ : Ortadoğu’da casuslar savaşı. İstanbul: Kronik Kitap.

2019/0045

Gergerlioğlu, Muhammed Taha (2017): Türk tipi Cumhurbaşkanlığı : kurumların vesayetinden halkın iktidarına. İstanbul: Hayykitap.

2019/0046

Armaoğlu, Fahir (2018): Türk siyasi tarihi. İstanbul: Kronik.

2019/0048

Haniç, Hacer (2017): Yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni Türkiye. İstanbul: Hayykitap.

2019/0049

Üskül, M. Zafer (2016): Bildirileriyle 1974-1980 dönemi sıkıyönetimi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

2019/0051

Kaplanoğlu, Raif (2018): Ilk nüfus sayımlarına göre İstanbul’un son köleleri. İstanbul: Libra Kitap.

2019/0053

Aytar, İbrahim Halil (2018): 19. yüzyıl Tarsus kentinin gündelik yaşamında gayrimüslimler. Istanbul: Libra.

2019/0054

Gözel-Durmaz, Oya (2018): A city transformed : Great War, deportation and socio-economic change in Kayseri (1915-1920). İstanbul: Libra Kitap.

2019/0056

Kuneralp, Sinan (2018): The private letters of Sir Henry Austen Layard during his Constantinople embassy 1877-1880. Istanbul: The Isis Press.

2019/0060

Sezer, Kemal (2017): Onun kumaşı farklıydı : Ahmet Sapmaz & Güney Sanayi’nin hikayesi. İstanbul: Hay Kitap.

2019/0062

Keçeciler, Mehmet; Gönültaş, Hale (2014): Merkez siyasetin perde arkası. Beşiktaș, İstanbul: Hayykitap.

2019/0063

Katırcıoğlu, Erol; Çobanoğlu, Çagrı; Kuseyri, Alaz (2013): İnsansiz kapitalizm imsamlı toplum. İstanbul: Hayykıtap.

2019/0071

Mollaer, Fırat (2017): Türk muhafazakârlığında bir cevelan. İstanbul: Dergah Yayınları.

2019/0075

Küçükyılmaz, Mücahit (2017): Şeyh ile hükümdar : yeni Türkiye’yi hedef alan iç ve dış tehditler. Beşiktaș, İstanbul: Hayykitap.

2019/0086

Selçuk, Ali (2018): Giritli göçmenler. Konya: Çizgi Kitapevi.

2019/0087

Başbuğ, İlker (2019): Ergenekon’dan çıkış. İstanbul: Kırmızıkedi.

2019/0090

Safi, İsmail (2018): Türkiye’de muhafazakâr siyaset ve yeni arayışlar. Ankara: Eskiyeni Yayınları.

2019/0094

Göktaş, Kaan (2016): Kırmızı Cumartesi : ‚faili malum‘ bir cinayetin anatomisi. Cağaloğlu, İstanbul: Ozan Yayıncılık.

2019/0099

Volm, Florian (2018): Die Gülen-Bewegung im Spiegel von Selbstdarstellung und Fremdrezeption : eine textuelle Performanzanalyse der Schriften der BefürworterInnen (Innenperspektive) und KritikerInnen (Außenperspektive). Würzburg: Ergon Verlag.

2019/0102

Kahraman, Ramon (2018): 78 kuşağının şen çocukları. Diyarbakır: Ajans J&J.

2019/0104

Kıran, Abdullah (2018): Ortadoğu’da Kürtler ve Türkler. İstanbul: Nas Ajans Yayınları.

2019/0106

Kıran, Abdullah (2016): Yeni bir Ortadoğu ve Kürtler. İstanbul: Nas Ajans Yayınları.

2019/0107

Özer, Mustafa (2018): Darbeler, Türk yargısı ve Kürtler. Diyarbakır: Ajans J&J.

2019/0108

Üzülmez, Müslüm (2016): Ergani tarihinin saklı sayfası : Ermeniler. Beyoğlu, İstanbul: İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları.

2019/0112

Bilici, Mucahit (2018): Hamal Kürt : Türk islamı ve Kürt sorunu. Beyoğlu, İstanbul: Avesta Basın Yayın.

2019/0113

Önal, Ahmet (2018): Devşirmeler ve devletsizler. İstanbul: Pêrî Yayınları.

2019/0116

Tekin, Bülent (2017): Kürt sorunu ve sayılmayan isyanlar 1514-1919. İstanbul: Dara Yayınları.

2019/0117

Karadeniz, Fevzi (2018): Türkiye Komünist Partisi yayınlarında Kürtler. İstanbul: Belge Yayınları.

2019/0118

Agum, Rosa Polat; Yağan, Emirali (2018): Bego Dersim 1938 ve sonrası. Istanbul: Belge Uluslararası Yayıncılık.

2019/0119

Lezgîn, Roşan (2015): Sorgu. İstanbul: İsmail Beşikci Vakfı Yayınları.

2019/0120

Gültekin, Ahmet (2018): Türk aydınının yüz elli yıllık zihin kapanı : ittihatçı mekanik. İstanbul: Pencere Yayınları.

2019/0124

Özdemir, Hüreyye (2018): Asker ‚Hazır ol‘ deyince : 12 Eylül 1980 döneminde sansür ve oto-sansür. İstanbul: Libra.

2019/0126

Sağdiç, Zafer (2018): Osmanlı bürokratik yapısı : Beylik’ten Akdeniz imparatorluğu’na 600 yılın yönetimsel hikâyesi. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.

2019/0127

Manav, Nursel (2019): Zenginlikten iflasa : Mustafa Reşid Paşa’nın sarrafı Cezayirlioğlu Mığırdiç. İstanbul: Libra.

2019/0133: v 1-2

Bayrak, Mehmet (2009): Alevilik – Kürdoloji – Türkoloji yazıları. Ankara: Özge Yayınları.

2019/0144

Madanoğlu, Halim Tugay (2019): Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun anıları. İstanbul: Kaynak Yayınları.

2019/0147

Yaşlı, Fatih (2019): Antikomünizm, ülkücü hareket, Türkeş : Türkiye ve soğuk savaş. İstanbul: Yordam Kitap.

2019/0156

Yaşlı, Fatih (2019): Kinimiz dinimizdir : türkçü taşizm üzerine bir inceleme. İstanbul: Yordam Kitap.

2019/0157

Obuz, Ömer (2017): Siirt’in Cumhuriyet serüveni (1923 – 1950) : gelenek, modernite, milli kimlik. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.

2019/0160

Pamuk, Şevket (2018): Uneven centuries : economic development of Turkey since 1820. Princeton, Oxford: Princeton University Press.

2019/0161

Dorronsoro, Gilles (2018): Identity, conflict and politics in Turkey, Iran and Pakistan. London: Hurst & Company.

2019/0164

Howard, Douglas A. (2017): A history of the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press.

2019/0165

Zarinebaf, Fariba (2018): Mediterranean encounters : trade and pluralism in early modern Galata. Oakland, California: University of California Press.

2019/0168

Ünal, Hilal (2019): Apologies for the Past : two cases from Turkey. İstanbul: Libra.

2019/0175

Palabıyık, M. Serdar (2019): Turkish and Greek relations in an age of turmoil (1821-1922) : from coexistence to conflict. Ankara: Bilgi Publishing.

2019/0178

Şen, Gül (2018): Jordan as an Ottoman frontier zone in the sixteenth-eighteenth centuries. Berlin: EBVerlag.

2019/0185

Shirinian, George (2017): Genocide in the Ottoman Empire : Armenians, Assyrians, and Greeks, 1913-1923. New York, NY, Oxford: Berghahn.

2019/0186

Stein, Aaron (2014): Turkey’s new foreign policy : Davutoglu, the AKP and the pursuit of regional order. Abingdon: Routledge Journals.

2019/0187

Uyanık, Nevzat (2016): Dismantling the Ottoman Empire : Britain, America and the Armenian question. London, New York: Routledge.

2019/0188

Utku, Deniz Eroğlu; Unutulmaz, K. Onur (2017): Turkey’s Syrians : today and tomorrow. London: Transnational Press.

2019/0190

Baykan, Toygar Sinan (2018): The Justice and Development Party in Turkey : populism, personalism, organization. Cambridge, New York, NY: Cambridge University Press.

2019/0191

Giorni, Fabio; Szurek, Emmanuel (2019): Kemalism : transnational politics in the post-Ottoman world. London, New York: I.B. Tauris.

2019/0193

Erken, Ali (2018): America and the making of modern Turkey : science, culture and political alliances. London: I.B. Tauris.

2019/0194

Ferguson, Heather L. (2018): The proper order of things : language, power, and law in Ottoman administrative discourses. Stanford, California: Stanford University Press.

2019/0203

Küçük, Evren (2019): Savaşta diplomasi : Adana – Yenice gizli görüşmeleri (30-31 Ocak 1943). İstanbul: Hiperyayın.

2019/0205

Sarıçelik, Kerim (2019): Vilayet hususi idareleri ve bütçeleri. Çizgi.

2019/0207

Dündar, A. Merthan (2018): Abdürreşit İbrahim ve zamanı : Türkiye ve Japonya arasında orta Avrasya. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0208

Bozkurt, Celil (2019): Yüzbaşı Cevat Rıfat Bey’in günlüklerinde Filistin Cephesinde NİLİ casusları. Ankara: Altınordu Yayınları.

2019/0212

Sakar, Zeynep Müjde (2019): Kadın ve iktisat : iktisat politikaları ekseninde ekonomik kalkınmada kadın ve ÇATOM’lar : 2006 – 2008 Şanlıurfa ili araştırması. Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0217

Ketsemanian, Varak (2018): The Armenian legionnaires : sacrifice and betrayal in World War I. London, New York: I.B. Tauris.

2019/0219

Conermann, Stephan (2017): The Mamluk-Ottoman transition : continuity and change in Egypt and Bilād al-Shām in the sixteenth century. Göttingen, Bonn: V & R unipress, Bonn University Press; Bonn University Press.

2019/0224

Mücek, Ahmet Akit (2019): Türkiye’nin tarihi ve ekonomik politik yapısı (1838-2016). İstanbul: Belge Yayınları.

2019/0227

Türkan, Ahmet (2018): Tehcir gerçeği ve Kütahya Ermenileri. İstanbul: Yeditepe.

2019/0231

Balivet, Michel; Lessan Pezechki, Homa (2017): Études turco-iraniennes : Anatolie – Iran du Moyen-Âge à l’époque moderne. Istanbul: Les Éditions Isis.

2019/0239

Ergül, Eren (2019): Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi’nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi harp hatıratı. İstanbul: Yeditepe.

2019/0242

Özet, İrfan (2019): Fatih-Başakşehir : muhafazakâr mahallede iktidar ve dönüşen habitus. İstanbul: İletişim.

2019/0245

Hergüner, Burak; Özgün, Cengiz; Savaş, Hakan; Bahçeci, Hazal Ilgın (2018): Türkiye’de çevre politikaları : sürdürülebilir kalkınma için eksik halkayı tamamlamak. Ankara: Nobel.

2019/0246

Parin, Suvat (2019): Türkiye’de aşiret tartışmaları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

2019/0247: v 1-3

Gündüz, Mustafa; Selimoğlu, Selim; Gündoğdu, Raşit; Erdoğan, Barış (2019): Sultan II. Abdülhamid’in sadrazamı (Küçük) Mehmed Saʿîd Paşa’nın hâtırâtı. İstanbul: Ketebe Yayınları.

2019/0248

Keskin Ata, Funda (2018): Türk devrimi ve Hindistan özgürlük hareketi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0249

Küçük, Evren (2017): Türkiye – İsveç ilişkileri : (E. Büyükelçi Dr. Bilal N. Şimşir takdimi ile). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0251

Özer, Sevilay (2016): Anadolu’da görülen çekirge istilaları ve halk üzerindeki etkisi (1914-1945). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0257

Seyfeli, Canan (2019): Millet sistemi mi? : Rum ve Ermeni Patrikliği’nin idaresi ve Osmanlı devlet salnameleri (1847-1918). Konya: Çizgi Kitabevi.

2019/0265

Bahar, İ. İzzet (2015): Turkey and the rescue of European Jews. New York, NY [u.a.]: Routledge.

2019/0270

Topaktaş, Hacer [Hrsg.] (2017): Türkiye-Polonya ilişkilerinde ‚temas alanları‘ (1414 – 2014) uluslarası konferansı : bildiriler kitabı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0271

Aslan, Ömer (2018): The United States and military coups in Turkey and Pakistan : between conspiracy and reality. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

2019/0272

Sapper, Manfred [Hrsg.] (2018): Vergleichende Toxikologie : Herrschaft in Russland und der Türkei. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

2019/0277

Recher, Caroline (2018): Réveiller l’archive d’une guerre coloniale : photographies et écrits de Gaston Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-1912). [Grâne]: Créaphis éditions.

2019/0278

Yıldız, Özgür (2016): Amerikan Protestan misyonerlerinin Bursa’da teşkilatlanmaları ve faaliyetleri (1834-1928). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0280

Çoruh, Haydar (2017): Sultan İkinci Mahmud döneminde Kıbrıs (1808-1839). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0281

Yildiz, Kenan (2017): 1660 İstanbul yangını ve etkileri : vakıflar, toplum ve ekonomi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0282

Aydın, Bilgin (2017): XVI. yüzyılda Dîvân-ı Hümâyun ve defter sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0283

Tașkesenlioğlu, M. Yasin (2018): Tanzimat döneminde bir reform meclisi : Meclis-i Âlî-i Tanzîmât (1854-1861). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0288

Korkmazcan, Nezihe Selcen (2018): İkinci Dünya Savaşı’nda Türk diplomasisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0291

Karaveli, Halil (2018): Why Turkey is authoritarian : from Atatürk to Erdoğan. London: PlutoPress.

2019/0292

Deringil, Selim (2019): The Ottoman twilight in the Arab lands : Turkish memoirs and testimonials of the Great War. Boston: Academic Studies Press.

2019/0295

Koloğlu, Orhan (2019): Mamma… Li… Turchi… annneee… Türkler. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.

2019/0297

Doltaş, Dilek (2019): Esaret yılları : 1920-1923. İstanbul: Sözcükler.

2019/0298

Aktan, Ali (2018): Muharrerâtı-ı nâdire. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0300

Gökhan, İlyas; Özalp, Ömer Hakan (2017): Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç makaleler. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0302

Yilmaz, Erdal (2018): Dört devirde bir muhalif Abdülkadir Câmi Baykurt (1877-1949) : (Mütareke Dönemi hatıralarıyla birlikte). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0303

Bizer, Ali Şevket (2017): İstanbul’da Fransız elçiliği Marki de Bonnac’ın tarihi hatırat ve belgeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0316

Temizgüney, Firdes (2017): Emval-i metruke meselesi : Ermenilerden kalan mallar 1915-1923. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0317

Çetin, Emrah (2017): Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Anadolu’da karayolu ulaşımı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0320

Ālī, Muṣṭafā Ibn-Aḥmed Gelibolulu (1898): Heft meclis. Dersaadet: İkdam Matbaası.

2019/0320

Meḥmed Emīn Naḥīfī (1898): Sefāret-nāme-i ʿAbdülkerīm Paša : 1188 Rusya’ya iʿzām buyurulmuš olan heyʾet-i sefāretin müşahdetine dairdir. Dersaadet [=İstanbul]: Iqdām Matbaası.

2019/0324

Kıran, Batuhan İsmail (2019): Osmanlı sarayında iç oğlanları : Padişah hizmetine adanmış hayatlar. İstanbul: Libra.

2019/0325

Acıpınar, Mikail (2016): Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa : Akdeniz’de diplomasi, ticaret ve korsanlık 1453-1599. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0326

Köse, İsmail (2016): Türk-Amerikan ilişkilerinin şekillenmesinde Amiral Mark L. Bristol’un rolü (1919-1927). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0329

Özsöz, Cihat (2019): Kutsal ve kural : MÜSİAD Kayseri şubesi örneğinde yeni muhafazakar orta sınıfın dönüşümü. İstanbul: Libra.

2019/0330: v 1-2.2

İpşirli, Mehmet (2018): Tarih-i Cevdet. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0331

Aykut, Şevki Nezihi (2018): Ahmed Cevdet Paşa (1238-1312/1823-1895) : hayatı, eserleri, tarihçiliği, hakkında yapılan araştırma ve incelemeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0333

Tansel, Selâhattin (2017): Sultan II. Bâyezit’in siyasî hayatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0334

Aydın, Meltem (2017): Gazâname-i Halîl Paşa (1595-1623) : (tahlîl ve metin). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0339: v 2

Behiṣtî, Ahmet Sinan Çelebi (2016): Târîh-i Behişti. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0340: v 1-2

Günsav̌, Bekir Sami (2016): 56. Fırka harb cerîdelerinden Miralay Bekir Sami Günsav’ın Millî Mücadele anıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0343

Hilmi (1901): Ḫuṭba : al-ʿašira. Miṣr: Maṭbaʿa as-Salām.

2019/0349

Hüseyin Hakkı (1915): İntibah-i tarihi. İstanbul: Yeni Turan Matbaası.

2019/0363

Sedes, İzzet (2009): Bir dönem Bâbıâli ve Avrupa Konseyi : Bâbıâli’den Avrupa Konseyine. İstanbul: Toroslu Kitablığı.

2019/0367

Yanik, Murat (1997): Başkanlık sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

2019/0368

İnsel, Ahmet (1984): La Turquie entre l’ordre et le développement : éléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement. Paris: Éd. L’Harmattan.

2019/0369

Ayata, Sencer; Kansu, Işık; Çeçen, Anıl; Eroğul, Cem; Geray, Haluk (1997): Emperyalizmin yeni masalı : küreselleşme. Ankara: İmge Kitabevi.

2019/0370

Akçam, Taner (1995): Türkiye’yi yeniden düşünmek. İstanbul: Birikim Yayınları.

2019/0372: v 1

Güçer, Lütfi (1983): İktisat tarihi. İstanbul: Filiz Kitabevi.

2019/0373

Kılıçbay, Mehmet Ali (1997): Biz zaten Avrupalıyız. İstanbul: Kesit Yayıncılık.

2019/0377

Yetkin, Çetin (1995): Türkiye’de askeri darbeler ve Amerika. Kızılay-Ankara: Ümit Yayıncılık.

2019/0384: v 3-4

Adamov, Evgenij A. (1932): Die europäischen Mächte und die Türkei während des Weltkrieges; Bd.3+4. Dresden: Reissner.

2019/0391

Silverman, Reuben (2018): Politics in Turkey : parties, politicians and the struggle for power. İstanbul: Libra.

2019/0395

Akar, Dicle; VerfasserIn (2019): Soykırımdan kurtulanlar : Halep kurtarma evi yetimleri. İstanbul: İletişim.

2019/0411: v 1-2

Mümtaz, Ahmet Semih (2019): Arap İzzet Holo Paşa’nın günlükleri Abdülhamid’in kara kutusu. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

2019/0412

Gürbey, Hüsnü (2019): XIX. yüzyıldan Cumhuriyetin ilk yıllarına Doğu Dersim : Kürtler, Ermeniler ve Şah Hüseyin Beyler. İstanbul: Sancı Yayınları.

2019/0423

Gürakar, Tolga (2019): Türkiye ve İran : gelenek, çağdaşlaşma, devrim. İstanbul: Asi Kitap.

2019/0426

Özbay, Ferhunde; HerausgeberIn (2019): Kadın emeği : seçme yazılar. İstanbul: İletişim.

2019/0427

Demircioğlu, İsmail Hakkı; Çiçek, Rahmi; Okur, Mehmet (2019): Karadeniz’de isyan, mübadele ve propaganda. İstanbul: Yeditepe.

2019/0431

Çiçek, Hikmet (2019): Nazım’ın harp okulu ve donanma davaları : Türk ordusuna ilk kumpas. İstanbul: Kırmızı Kedi.

2019/0432

Demirel, Fatmagül (2019): Cumhuriyet kurulurken hayaller ve umutlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

2019/0434

Obuz, Erdinç (2019): Yüreğim Sol’madan : Malatya Dersim Elazığ Erzincan’da devrimci mücadele. Nota Bene.

2019/0439

Konur, Kamil (2019): Şehidim şahidim : ‚hendek teröründe bir doktorun anıları… Silpi’de 5 yıl…‘. İstanbul: Parana.

2019/Q/0003

Langensiepen, Bernd (1999): Halbmond und Kaiseradler : Goeben und Breslau am Bosporus 1914 – 1918. Hamburg: Mittler.

2019/Q/0017

Erdoğan Özünlü, Emine (2017): 1472 ve 1560 tarihli akıncı defterleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/Q/0023

Canbolat, Yakup (2008): Söğüt : kuruluş ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul Gazi Ocağı. Söğüt$[Verlag nicht feststellbar].

2019/Q/0028

Altınay, Ahmed Refik (1914): ʿOs̱mānlılar ve Büyük Frederik (1133-1179). Istanbul.

RBR

Reiseberichte, Reiseführer

2019/0084

Çakır, Sedat (2019): Sufi yolu : İstanbul Konya doğa yüyüyüşü rotası. İstanbul: Hil yayın.

2019/0182

Ellison, Grace (1923): An Englishwoman in Angora. Cambridge, Place of publication not identified: Cambridge University Press; publisher not identified.

2019/0184

Nash, Geoffrey (2005): From Empire to Orient : travellers to the Middle East 1830 – 1926. London, New York: I.B. Tauris.

2019/0294

Missir de Lusignan, Letizia (2016): İstanbu’un gizlisi saklısı. Versailles: Jonglez Yayınları.

REG

Regionalgeschichte Türkei

2019/0001

Hartwich, Magdalena (2009): Türkei – Mein Land : Leben im Einklang mit Geschichte und Glauben. Regensburg: Ostkirchliches Institut.

2019/0019

Çapa, Mesut; Usta, Veysel (2017): Pontus meselesi : Ortahisar Tarih Müzesi arşivi belgelerinde. Trabzon: Ortahisar Belediyesi Tarih Müzesi.

2019/0037

Bozlağan, Recep (2012): İstanbul : derinlik, değişim ve güç. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

2019/0041

İstanbul sokak satıcılarının nidaları : 1900’lerin başından bir fotoğraf albümü (2017). İstanbul: Türkyie Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

2019/0042

Polat, Berna; Altay, Seçil Tezer (1975): Ne yerde ne gökte : Bergamalılar ve kültürel mirasları : çok katmanlı bir kültürün aktörleri. Bergama, İzmir: Bergama Kültür Merkezi BerKM; Çetin Emeç Sanat Galerisi.

2019/0115

Korkmaz, Engin (2018): Hakkâri’de aşiret ve siyaset ilişkisi (1880-2011). Van: Sîtav.

2019/0226

Akalın, Müslüm C. (2018): 19. ve 20. yüzyıl Urfa tarihinden yapraklar. Ankara: Şurkav Yayınları.

2019/0276

Luke, Christina (2018): A pearl in peril : heritage and development diplomacy in western Turkey. Oxford University Press: New York.

2019/0301

Savaş, Saim (2017): Sirge Kazası : dikey boyutta bir yerel tarih araştırması. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0318

Bayram, Selahattin (2017): Osmanlı döneminde Selanik Limanı 1869-1912. Ankara: Ankara Türk Tarih Kurumu.

2019/0322

Özgen, Özden (2019): Hakkari vilayetinin sosyo-iktisadi ve siyasi yapısı (1923-1960). İstanbul: Libra.

2019/0440

Beler, İnan (2019): Koçgiri Aşireti’nde : mezar törenleri. Ankara: Gece Akademi.

REL

Religion, Religionswissenschaft außer Islam

2019/0043

Gürer, Rabia; Altıntaş, Mehtap (2017): Kutsal kitaplarda kadın. İstanbul: Hayykitap.

2019/0052

Asan, Sonnur Günaydın (2018): Beni kandıramazsın : Ateizm ve Deizmdeki mantik aldatmacaları. Samsun: Penguen Yayınları.

2019/0065

Işınsu, Tuğçe (2018): El Vedûd. İstanbul: Feniks Kitap.

2019/0103

Şimşek, Mehmet (2018): Keldaniler ve Diyarbakır. İstanbul: Kent ışıkları.

2019/0148

Ertit, Volkan; Dellaloğlu, Besim F. (2019): Sekülerleşme teorisi : sekülerleşen Türkiye’nin analizi. Ankara: Liberte Yayınları.

2019/0158

Kirman, M. Ali; Ertit, Volkan; Besim, Dellaloğlu (2019): Sekülerleşme tartışmaları. Ankara: Kadim Yayınları.

2019/0179: v 1-2

Cegiołka, Dorota (2019): Critical edition of the Pentateuch, five Scrolls, Psalms, Proverbs, job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

2019/0195

Plate, S. Brent (2015): Key terms in material religion. London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.

2019/0304

Kosemen, C. M. (2018): A Karakaş speaks : interviews with a member of Turkey’s crypto-judaic ‚Dönme‘ community. İstanbul: Libra.

2019/0354

Solak, Mustafa; Tükelay, Taner; Aydoğan, Abdullah; Donat, Kayhan (2016): Lavanta. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

2019/0362

Almaz, Ahmet (2009): Selanik’ten ne çıkar? İstanbul: Karakutu Yayınları.

2019/0429

Drower, Ethel S. (1956): Water into wine : a study of ritual idiom in the Middle East. London: Murray.

SPR

Sprachwissenschaft

2019/0002

Türk, Yonca (2018): Örneklerle Türk-Alman işaret dilleri. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2019/0003

Çakıcı, Bilal; Gözaydın, Nevzat (2018): 2017 Türk dili yılı armağan kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

2019/0007

Atasoy, Faysal Okan (2018): Türkçede noktalama : sorunlar, çözümler, teklifler. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

2019/0014

İlker, Ayşe (2017): Manisa ağızları : giriş, ses, şekil ve kelime bilgisi, söz varlığı, cümle, metimler, sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2019/0015

Karagöz, İlknur (2018): Tarihî Türk lehçelerinde sıfat ve zarflarda pekiştirme ve derecelendirme. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2019/0016 + CD

Ataizi, Dilek Erenoğlu (2017): Kaşkay Türklerinin dili. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2019/0055

Mpalta, Euangelia (2018): Karamanlidika legacies. Istanbul: The Isis Press.

2019/0057

Güzelyüz, Ali; Nīrī, Muh̦ammad H̦asan H̦asanzāde (2019): Iṣṭilāḥāt, kināyāt wa ʿibārāt raiǧ fārsī beh turkī. İstanbul: Demavend Yayınları.

2019/0100

Boz, Erdoğan; Aktaş, Semra Günay; Çalışkan, Nihal; Yayla, Önder (2018): Ağız atlası kılavuz kitabı : (Türkiye Türkçesi ağız atlasına hazırlık). Ankara: Akçağ Basım Yayım.

2019/0114

Özcan, Mesut; Çağlayan, Hüseyin (2019): Tarihsel ve sosyolojik gelişimi ile Zazaca : tarih, edebiyat, coğrafya, folklor. Ankara: Kalan Yayınları.

2019/0130

Agyagási, Klára (2019): Chuvash historical phonetics : an areal linguistic : with an appendix on the role of Proto-Mari in the history of chuvash vocalism. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

2019/0154

Riley, Kathleen C. (2019): Food and language : discourses and foodways across cultures. New York, NY, London: Routledge.

2019/0166: v 1

Rüttimann, Karl-Heinz (2019): Von den Anfängen bis zur Schriftreform 1928. Schwäbisch Hall: Verlag Karl-Heinz Rüttimann.

2019/0176

Matossian, Bedross Der (2018): Western Armenian in the 21st century : challenges and new approaches. California: The Press California State University.

2019/0189

Aghdassi, Abbas (2019): Persian academic reading : (PAR). London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

2019/0200

Çolak, Gülcan (2019): Toplumdilbilimi : toplumsal cinsiyet ve dil. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

2019/0216 +2 CD

Toulany, Ghasem (2018): Lehrbuch der persischen Sprache. Hamburg: Buske.

2019/0220

Turak, Özgür (2018): Başlangıcından modern zamanlara kadar heykelitraşlık terimleri sözlüğü. İstanbul: Ege Yayınları.

2019/0225

Römer, Claudia (2018): Meninski’s grammar simplified : Thomas von Chabert’s manual Kurze Anleitung zur Erlernung der türkischen Sprache für Militär Personen, Vienna 1789. Berlin: EBVerlag.

2019/0250

Adıgüzel, Sedat; Çakmaklı Mehdiyev, Gaffar (2016): Mahvedilmiş Türkoloji. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

2019/0252

Karsan, Ertuğrul (2019): Türkçede eş anlamlı kelimeler sözlüğü : yirmi bin kelime. İstanbul: İnkılap.

2019/0258

Aydın Özkan, Işıl (2018): Evrensel dilbilgisi ve Türkçede istem. Ankara: Gece Akademi.

2019/0393

Jabbari, Ahmad K. (2019): Sosyoloji sözlüğü : Türkçe-Farsça. Ankara: Gece Kitapliği.

2019/0404

Ḥabīb Iṣfahānī (1890): Dabistān-i pārsī : barā-yi pārsī āmūzān par dāḫte šodeh ast. İstanbul: Čābhāne-i Mahmud Bey.

2019/0436

Thomai, Jani (1999): Fjalor frazeologjik i ballkanik : (me rreth 5000 nje͏̈si pese͏̈ gjuhe͏̈). Tirane͏̈: Shte͏̈pia Botuese Dituria.

BTS

BTS 132

Maltzahn, Nadia (2018): The art salon in the Arab region : politics of taste making. Baden-Baden, Würzburg: Ergon Verlag; Ergon Verlag in Kommission.

ITS

ITS 40

Özdemir, Ulaş (2018): Diversity and contact among singer-poet traditions in Eastern Anatolia. Baden-Baden: Ergon Verlag in Kommission.

OII

OII 129

Şahin, Nevin (2018): Gould’un kontrapuntal yaklaşımı : teknoloji, müzik, milliyetçilik. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

OII 130

Haug, Judith I. (2019): Die geographische Perspektive : auf welche Räume richtet sich die Historische Musikwissenschaft. Laaber: Laaber.

OII 131

Greve, Martin (2019): Musikanthropologische Historiographie : die jüngere Vergangenheit als Gegenstand historischer Musikforschung. Laaber: Laaber.

OII 132

Şahin, Nevin (2018): Dervish on the Eurovision stage : popular music and the heterogeneity of power interests in contemporary Turkey. Bielefeld: transcript.

EBO

E-books

Akçam, Taner (2018): Killing orders : Talat Pasha’s telegrams and the Armenian genocide. Cham: Palgrave Macmillan.

Barkan, Elazar; Barkey, Karen (2014): Choreographies of Shared Sacred Sites : Religion, Politics, and Conflict Resolution. New York: Columbia University Press.

Berk Albachten, Özlem; Tahir Gürçağlar, Şehnaz (2018): Perspectives on Retranslation : Ideology, Paratexts, Methods. Milton: Routledge.

Brenninkmeijer, Jonna (2016): Neurotechnologies of the Self : Mind, Brain and Subjectivity. London: Palgrave Macmillan UK.

Ghrawi, Claudia (2015): Urban Violence in the Middle East : Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation State. New York, Oxford: Berghahn.

Göçek, Fatma Müge (2019): Contested spaces in contemporary Turkey : environmental, urban and secular politics. London: I.B. Tauris.

Gonnella, Julia (2016): The Diez Albums : Contexts and Contents. Leiden: BRILL.

Haig, Geoffrey (2018): The Languages and Linguistics of Western Asia : An Areal Perspective. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc.

Hemmat, Ayse Özge Koçak (2019): The Turkish Novel and the quest for rationality. Boston: BRILL.

Johnson, Robert; Kitchen, James E. (2019): The Great War in the Middle East : A Clash of Empires. Milton: Routledge.

Kafer, Alison (2013): Feminist, queer, crip. Bloomington: Indiana University Press.

Koglin, Daniel (2016): Greek rebetiko from a psychocultural perspective : same songs changing minds. Farnham, Surrey, England: Ashgate.

Köksal, Yonca (2019): The Ottoman Empire in the Tanzimat Era : Provincial Perspectives from Ankara to Edirne. Milton: Routledge.

Kutluk, Firat; Türkmen, Uğur (2015): In which direction is music heading? : cultural and cognitive studies in Turkey. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Martin, Vanessa (2013): Iran between Islamic Nationalism and Secularism : The Constitutional Revolution of 1906. London: I.B.Tauris.

Oflazer, Kemal; Saraçlar, Murat (2018): Turkish natural language processing. Cham, Switzerland: Springer.

Ott, Katherine; Serlin, David H.; Mihm, Stephen (2002): Artificial parts, practical lives : modern histories of prosthetics. New York: NYU Press.

Özerdem, Alpaslan (2019): The Routledge handbook of Turkish politics. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge.

Özpınar, Gaye; Altındiş, Emrah (2019): Authoritarianism and Resistance in Turkey : Conversations on Democratic and Social Challenges. Cham: Springer.

Özsoy, A. Sumru (2019): Word Order in Turkish. Cham: Springer International Publishing.

Plakoudas, Spyridon (2018): Insurgency and Counter-Insurgency in Turkey : The New PKK. Cham: Springer International Publishing.

Rapoport, Yossef (2018): Lost Maps of the Caliphs : Drawing the World in Eleventh-Century Cairo. Chicago: University of Chicago Press.

Rezaei Yazdi, Hamid (2018): Persian Literature and Modernity : Production and Reception. Milton: Routledge.

Rose, Lotte (2017): Fat-Studies in Deutschland : hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Rose, Nikolas; Miller, Peter (2013): Governing the Present : Administering Economic, Social and Personal Life. [s.l.]: Polity.

Snyder, Timothy (2005): Sketches from a secret war : a Polish artist’s mission to liberate Soviet Ukraine. New Haven: Yale University Press.

Soileau, Mark (2018): Humanist Mystics : Nationalism and the Commemoration of Saints in Turkey. Salt Lake City: University of Utah Press.

Soleimani, Kamal (2016): Islam and Competing Nationalisms in the Middle East, 1876-1926. New York: Palgrave Macmillan US.

Talhami, Ghada Hashem (2013): Historical dictionary of women in the Middle East and North Africa. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Türker, Lola (2019): Noun Phrases in Article-Less Languages : Uzbek and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Vahabzadeh, Peyman (2016): Iran’s Struggles for Social Justice : Economics, Agency, Justice, Activism. Cham: Springer International Publishing.

Waldschmidt, Anne (2011): Selbstbestimmung als Konstruktion : Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer.

Willert, Trine Stauning (2019): The new Ottoman Greece in history and fiction. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Williams, Alan; Hintze, Almut; Stewart, Sarah Rosemary Anne (2016): The Zoroastrian flame : exploring religion, history and tradition. London: I.B. Tauris.

Yavuz, M. Hakan (2018): Turkey’s July 15th coup : what happened and why. Salt Lake City, [Utah]: The University of Utah Press.
AUM Audiovisuelles Material
AU 326 Ünen, Nezih; Demiray, Aras; Gülsaçan, Behiç; Beşoklar, Ulaş (2010): Anadolu’nun kayıp şarkıları. İstanbul: Esen.
AU 327 Demirel, Çayan (2009): 5 no’lu cezaevi 1980-1984. İstanbul: Surela Film
AU 328 Altıngöz, Halil (2017): Urfa’nın kayıp türküleri. Şanlıurfa
AU 329 Çelen, Zeynep; Dede, Mercan (2013): Evde Yoga. İstanbul: Çihangir Yoga.
AU 330 Çağlar, Alper; Akman, Alper; Kılıç, Mine (2010): Büşra. İstanbul: Kanal D Home Video.
AU 331 Hû. En güzel ilahiler (2013). İstanbul.
AU 332 el-Khaled, Khaled; Salloum, Maisaa (2008): Elçi Pavlus. Şam yolunda. Damascus: Agabé 4 Média.
AU 333 Eskiköy, Orhan (2013): Die Stimme meines Vaters. [Hamburg]: Aries Images [Vertrieb].
BIK Bibliographien + Kongresse
2018/0045 Blaschka-Eick, Simone; Bongert, Christoph (2016): Plötzlich da. Deutsche Bittsteller 1709, türkische Nachbarn 1961. Bremerhaven: edition DAH.
2018/0294 Salomon, Erich (1986): Erich Salomon. Fotografien 1928-1938 ; Berlinische Galerie, Fotografische Sammlung ; [Ausstellung]. Berlin: Berlinische Galerie.
2018/0306 Cremer, Jan; Przytulla, Horst (1991): Exil Türkei. Deutschsprachige Emigranten in der Türkei 1933 – 1945 ; [eine Ausstellung des Yol-Kulturforums]. München: Lipp.
2018/0319 Chatzipanagioti-Sangmeister, Julia (2006): Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts. 1-2. Eutin: Lumpeter & Lasel.
2018/0360 Ağaoğlu, Mert; Sarımeşe, Fatih (2018): Osmanlı mımarlığı bibliyografyası. İstanbul: Cinius Yayınları.
2018/0482 Yılmaz, Bülent; Avşar, Nermin; Çakmak, Tolga; Yazıcı, Yasin (2016): Ankara’da yayımlanan süreli yayınlar kaynakçası. 1923-2015. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları.
2018/0485 Binark, İsmet; Dilek, Zeki; Karaer, İbrahim; Karahan, Kemal; Şentürk, Medayi (1994): Irak Türkleri bibliyografyası. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
2018/0727 Kaçmaz, Yaşar Yiğit (2015): Alanya bibliyografyası (1923-2014). Alanya: Alanya Belediyesi.
2018/0814 Gündoğdu, Şevket Kaan (2015): Erzurum kitapları bibliyografyası. Erzurum: ER-VAK Yayınları.
2018/Q/0069 Yalçin, Ünsal; Pulak, Cemal; Slotta, Rainer (2005): Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren ; Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 15. Juli 2005 bis 16. Juli 2006. Bochum: Dt. Bergbau-Museum.
2018/Q/0081 Euler-Schmidt, Michael; Gürçay Damm, İnciseri (1989): Türkische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts.
2018/Q/0132 Balta, Evangelia; Salaville, Sévérien; Dalleggio, Eugène (2018): Karamanlidika : bibliographie analytique 1718-1839. Bd. 1 İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
FEK Festschriften + Kongresse
2018/0040 Özuğurlu, Aynur; Çelik, Ercüment; Büke, Atakan; Özuğurlu, Metin; Ecevit, Mehmet C. (2017): Akademide yolculuk. Mehmet C. Ecevit’e armağan. İstanbul: Nota Bene.
2018/0146 Karahan, Leylâ; Gürsoy, Ülkü; Güner Dilek, Figen; Ergönenc̣ Akbaba, Dilek; Ersoy, Feyzi; Kartallıoğlu, Yavuz; Yazıcı Ersoy, Habibe (2013): Prof. Dr. Leylâ Karahan armağanı. Istanbul: Akcağ.
2018/0165 Bermek, Doğan; Çakır, Hüseyin (2016): AİHM kararları. Türkiye’de inanç özgürlükleri. İstanbul: Alevi Düşünce Ocağı.
2018/0171 Kastory, Agnieszka; Walczak, Henryk; Rojek, Wojciech (2017): Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświe̜cone pamie̜ci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Kraków: Ksie̜garnia Akademicka.
2018/0185 Çolak, Mustafa; Hanilçe, Murat; Türkmen, İsmet; İbrahimzade, Kemal (2017): Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. uluslararası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa ve dönemi sempozyumu (5-7 Nisan 2017,Tokat). Bildiriler. Tokat: Can Ofset Basım Uayıncılık.
2018/0251 Dalaman, Zeynep Banu (2012): Siyaset akademisi. Türk siyasetinde bir dönem ve yeni bakış açıları. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
2018/0268 Çelik, Ayşe Betül (2017): Dünyada ve Türkiye’de barış süreçleri. Anlamak ve canlandırmak. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0292 Grothusen, Klaus Detlef (1979): Die Türkei in Europa. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
2018/0296 Papers presented to the International Seminar on the Philosophical Foundation of Human Rights. 9-13 June 1980, Ankara (1982). Ankara.
2018/0297 Kuçuradi, Ioanna; Sumer, Nurdan; Dinçer, Kurtuluş (1988): Papers presented to the International Seminar on Philosophy Facing World Problems. Ankara: Philosophical Society of Turkey.
2018/0302 Coşkun, Hasan; Pala, Nezih (2002): Sempozyum Türk ve Alman özel hukukunda kadın. 30.11/01.12.2001. Ankara.
2018/0308 Durakbaşa, Ayşe; Şahin, Özlem (2007): Yerel tarih, yöntem ve deneyimler. II Sözlü Tarih Atölyesi ; Muğla Kent Belgeliği, II. Sözlü Tarih Atölyesi, 8 – 10 Kasım 2005. Muğla: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0314 Sagaster, Börte; Stavrides, Theoharis; Hoffmann, Birgitt; Strohmeier, Martin (2018): Press and mass communication in the Middle East. Festschrift for Martin Strohmeier. Bamberg: University of Bamberg Press.
2018/0354 Arı, Kemal; Engin Tekay, Mine (2017): Mübadelenin 94. Yılı Anısına Uluslararası Mübadele Sempozyumu. ‚Lozan mübadelesi, yeni hayat mücadelesi‘, 30 Ocak – 01 Şubat 2017. Tekirdeğ: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı.
2018/0380 Bekki, Salahaddin (2013): Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013 Kirşehir. Bildiriler 1-2. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Yayınları.
2018/0438 Türker Çelik, Duygu; Akdoğanbulut İnsan, Aslı (2017): Diplomasi ve dış politika araştırmalarında arşivlerin rolü uluslararası sempozyumu, 7-9 Nisan/April 2016 İstanbul. Bildiriler. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
2018/0481 Bossert, Helmuth Theodor (1965): Helmuth Theodor Bossert’in hatırasına armaǧan. Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
2018/0489 Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu bildiriler kitabı 1-2 (2017). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
2018/0641 Walravens, Hartmut; Kellner-Heinkele, Barbara; Corff, Oliver (2018): Statehood in the Altaic World. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Ardahan, Turkey, June 26-July 1, 2016. Norderstedt: BoD.
2018/0652 Németh, Michał; Podolak, Barbara; Urban, Mateusz; Stachowski, Marek (2017): Essays in the history of languages and linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday. Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.
2018/0663 Kolbaş, Ozan; Üçer, Orçun; Tekin, Gönül Alpay (2018): Âb-ı hayât’ı aramak. Gönül Tekin’e armağan. Yeditepe Yayınevi.
2018/0701 Herzog, Christoph; Wittmann, Richard (2019): İstanbul – Kushta – Constantinople. Narratives of identity in the Ottoman capital, 1830-1930. London, New York: Routledge.
2018/0883 Savaşkan, Osman; Ertan, Mehmet; Buğra, Ayşe (2018): Türkiye’nin büyük dönüşümü. Ayşe Buğra’ya armağan. İstanbul: İletişim.
2018/0910 Koç Keskin, Neslihan; Eflatun, Muvaffak; Mermer, Ahmet (2018): Divanlar arasında bir ömür. Prof. Dr. Ahmet Mermer armağanı. İstanbul: Akçağ.
2018/Q/0035 Hızlı, Mefail; Yavaş, Doğan; Sevim, Sezai; Çubukçu, Murat; Korkmaz, Gürhan; Eren, Mustafa; Ersöz, Halit (2015): Mustafakemalpaşa’da iz bırakanlar sempozyumu. (bildiri kitabı) : 20-21 Eylül 2013 : Mustafakemalpaşa – Bursa. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı.
2018/Q/0038 van den Boogert, Maurits Hubrecht; Groot, Alexander H. de (2007): Ottoman Izmir. Studies in honour of Alexander H. de Groot. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
2018/Q/0102 Yazar, İlyas (2011): III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 16-18 Aralık 2010, İzmir ; bildiri kitabı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
2018/Q/0157 Yılmaz, Cevdet (2014): Çarşamba araştırmaları. Samsun: Çarşamba Belediyesi.
2018/Q/0190 Saylan, Şenol; Saylan, Betül (2015): I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu. Bildiriler kitabı 1-2. Trabzon: Trabzon Büyükşehir Belediyesi.
KO 6 Shankland, David (2013). İstanbul: ISIS.
KO 914: v 5 Emecen, Feridun M.; Akyıldız, Ali; Gürkan, Emrah Safa (2018): V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu bildirileri. 19-21 Mayıs 2017, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi. İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları.
GES Gesetze und Gesetzessammlungen Recht
2018/0148 Arslan, Mehmet (2017): Die türkische Strafprozessordnung. Vom 4. Dezember 2004 nach dem Stand vom 6. Januar 2017. Berlin, Freiburg i.Br.: Duncker & Humblot; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.
2018/0255 C̦iğdem, Recep; Eren, Halit (2015): Qadi registers in Bulgaria. A study on Ottoman Court Registers preserved at the St St Cyril and Methodius National Library. Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture.
2018/0637 Efendi, Ebussuud; Akgündüz, Ahmed (2018): Şeyhü’l-İslâm Ebüssu’ûd Efendi fetvâları. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
2018/0729 Güneş, Mehmet (2012): Afyonkarahisar’ın 563 no’lu Şerʿiyye sicili. (değerlendirme ve belge özetleri). Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi.
2018/0862 Kaboğlu, İbrahim Ö.; Duygun, Ahmet Mert (2018): Türkiye’nin anayasa gündemi. (gözden geçirilmiş genişletilmiş baskı). İstanbul: İletişim.
HIS Geschichte außer Osmanisches Reich/Türkei
2018/0016 Kopuşçu, Viktor (2016): Protoierej Dimitrij Čakir. Pastyrʹ i prosvetitelʹ : k stoletiju so dnja smerti prtoiereja Dimitrija Čakira. Komrat: Ajdynnyk.
2018/0022 Kul, Ömer (2017): 100 soruda Doğu Türkistan. İstanbul: Rumuz Yayınevi.
2018/0070 Bonine, Michael E.; Amanat, Abbas; Gasper, Michael Ezekiel (2012): Is there a Middle East? The evolution of a geopolitical concept. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0073 Tooze, J. Adam (2015): The deluge. The Great War, America and the remaking of global order, 1916-1931. London: Penguin.
2018/0137 Resulzade, Mehmet Emin; Hüseynov, Şirmämmäd (2014): Äsärläri 1-5. Bakı: ‚Tähsil‘.
2018/0139 Resulzade, Mehmet Emin; Akpınar, Yavuz; Türkyılmaz, Selçuk; Özkaya, Yılmaz (2017): Yeni Kafkasya yazıları. (1923-1927). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2018/0143 Gasimov, Zaur (2018): Historical dictionary of Azerbaijan. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
2018/0159 Gerwarth, Robert; Manela, Erez (2015): Empires at war. 1911 – 1923. Oxford, New York, NY: Oxford University Press.
2018/0183 Khosravi, Hamed; Djalali, Amir; Marullo, Francesco; Riedijk, Michiel; Frausto, Salomon (2017): Tehran. Life within walls : a city, its territory, and forms of dwelling. Berlin: Hatje Cantz.
2018/0200 Hatif, Osman Kemal; Kırımlı, Hakan (1998): Gökbayrak altında millî faaliyet. 1917 Kırım Tatar millî istiklâl hareketinin hikâyesi. Ankara: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi.
2018/0231 Zeynalov, Fazil (2017): Azerbaijan at the crossroads of Eurasia. The tumultuous fate of a nation caught up between the rivalries of the world’s major powers. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
2018/0237 Biersack, Dorothea (2017): Der hygienische Imperativ. Gesundheitsversorgung und -aufklärung der Muslime des ausgehenden Zarenreichs (1864-1917). Wiesbaden: Reichert Verlag.
2018/0309 Ülküsal, Müstecib (1999): Kırım yolunda bir ömür. Hatıralar. Ankara.
2018/0325 Şimşir, Sebahattin (2012): Mehmet Sadık Aran. [San’an Azer (1895 – 1971)] ; yaşamı ve mücadelesi. Cağaloğlu, İstanbul: Bilgeoğuz.
2018/0328 Çavuşdere, Serdar (2017): Orta Çağ’da Venedik, Papalık ve Türkler 1243-1353. Istanbul: Yeditepe.
2018/0348 Karatay, Osman; Üren, Umut (2017): İlk oğuzlar. Köken, türeyiş ve erken tarihleri üzerine çalışmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
2018/0355 Şenol, Zafer (2018): Kafkas tarihinde Hamşioğluları. İstanbul: Cinius Yayınları.
2018/0381 Edgü, Ferit (Hg.) (1983): The Anatolian Civilisations. May 22 -October 30, 1983 Bd. 3 Seljuk/Ottoman. Istanbul: St. Irene.
2018/0392 Battal-Taymas, Abdullah (1962): Ben bir ıs̜ık ariyordum. Kızıl dünya. Istanbul: Tan Gazetesi ve matbaası.
2018/0450 Shaʻbānī, ʻAlī; Higgins, Patricia J.; Shabani-Jadidi, Pouneh (2018): The thousand families. Commentary on leading political figures of nineteenth century Iran. New York: Peter Lang.
2018/0453 Kewann, Me’mun (2017): İran Yahudileri. İstanbul: Mana Yayınları.
2018/0504 Yıldırım, Bülent (2018): Bulgaristan’da Türk varlığı ve nüfusu. (Bulgar istatistik kurumunun verilerine göre 1880-2011). İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
2018/0552 Güneri, Semih (2018): Türk-Altay kuramı. Arkeolojik belgeler ışığında Kuzey Asya’da Türklerin erken kültür tarihi. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2018/0555 Devlet, Nadir (2018): Rusya mültecileri. Uzak diasporaya savrulan Tatarlar. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
2018/0562 Reimers, Sophie Luise (2018): Migration, Bildung und Familie. Ethnographische Annäherung an den Alltag dreier Generationen zwischen türkischem Dorf und Neuköllner Kiez. Bielefeld: transcript.
2018/0584 Amanat, Abbas (2017): Iran. A modern history. New Haven, London: Yale University Press.
2018/0601 Qazwīnī, Ḥamdallāh Mustaufī; Göksu, Erkan; Ayna, Ayşe; Şahin, Bilal; Alhan, Ayşe; Akdemirel, Sevgi Kübra et al. (2015): Târîh-i güzîde. Cağaloğlu, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0602 Aydın, Erhan (2018): Taşa kazınan tarih. Türklerin ilk yazılı belgeleri. İstanbul: Kronik.
2018/0613 Türkistan millı̂ hareketi ve Mustafa Çokay. (merhumun 60 ıncı doğum yılı münasebetile) (1950). İstanbul: [s.n.].
2018/0664 Kamusella, Tomasz (2019): Ethnic cleansing during the Cold War. The forgotten 1989 expulsion of Turks from communist Bulgaria. London, New York: Routledge.
2018/0667 Matin-Asgari, Afshin (2018): Both Eastern and Western. An intellectual history of Iranian modernity. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
2018/0668 Ghodsee, Kristen Rogheh (2010): Muslim lives in Eastern Europe. Gender, ethnicity, and the transformation of Islam in postsocialist Bulgaria. Princeton, NJ [u.a.]: AGI; Princeton Univ. Press.
2018/0682 Topçubaşı, Älimärdan bäy; Türkel, Yadigar (2013): Azärbaycan cümhuriyätinin yaradılması. Bakı: Täknur.
2018/0685 Baykara, Hüseyin (2018): İran inqilabı vä azadlıq häräkatları. Bakı: Kitab Klubu.
2018/0687 Atamalıbäyov, Abbas; Umudlu, İsmayıl (2018): Siyasi mühacirin xatiräläri. Azärbaycan Cümhuriyyäti – 100. Bakı: Kitab Klubu.
2018/0689 Kopassis, André E. (1893). Dersaadet: Şirket-i mürettibiye Matbaası.
2018/0689 Kopassis, André E. (1893). Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
2018/0823 Katouzian, Homa (2018): Khalil Maleki. The human face of Iranian socialism. London: Oneworld Academic.
2018/0831 Zia-Ebrahimi, Reza (2016): The emergence of Iranian nationalism. Race and the politics of dislocation. New York: Columbia University Press.
2018/0854 Canefe, Nergis (2018): The Syrian exodus in context. Crisis, dispossession and mobility in the Middle East. İstanbul: Istanbul Bilgi University Press.
2018/0856 Kashani-Sabet, Firoozeh (2018): Sınır kurguları. İran ulusunun şekillenmesi (1804-1946). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0872 İusiumbeli, İrina; Uluyurt, Abdullah (2017): Gagauz yeri’nde kadın. Ankara: Karaağaç Yayıncılık.
2018/0888 Imamović, Mustafa; Gül, Hüseyin; Özgüner, Cenita (2018): Boşnakların tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
2018/0923 Isaloo, Amin Sharifi (2017): Power, legitimacy and the public sphere. The Iranian ta’ziyeh theatre ritual. London, New York: Routledge.
2018/0925 Królikowska-Jedlinska, Natalia: Law and division of power in the Crimean Khante (1532-1774) : with special Reference to the reign of Murad Giray (1678-1683) (2018). Leiden, Boston: Brill
2018/0928 Gunes, Cengiz (2018): The Kurds in a New Middle East. The Changing Geopolitics of a Regional Conflict. Cham: Springer International Publishing
2018/F/0001 Bayramzadä, Sämäd (2017): Qäzetin 5 sentyabr – 31 dekabr 1945-ci il tarixlärindä näşr edilmiş sayları (No: 1-90)4. Bakı: Elm ve Tähsil.
2018/Q/0004 Frangipane, Marcella; Çalışkan, Hülya; Mangano, Dario (2011): Arslantepe. Gücün kökeni ; Malatya Anadolu’nun en eski şehir devleti. [Malatya]: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
2018/Q/0034 Häsänli, Cämil (2018): The Sovietization of Azerbaijan. The South Caucasus in the triangle of Russia, Turkey, and Iran, 1920-1922. Salt Lake City: University of Utah Press.
2018/Q/0036 Dadiani, Tamar; Khundadze, Tamar; Kvachatadze, Ekaterine (2017): Medieval Georgian sculpture. Tbilisi: Cezanne Printing House.
2018/Q/0177 Ulʹ, Mattias; Уль, Маттиас; Chaustov, Vladimir Nikolaevič; Хаустов, Владимир; Zacharov, Vladimir Vladimirovič; Захаров, Владимир (2015): Glazami razvedki SSSR i Evropa 1919-1938 rody. Sbornik dokumentov iz rossijskich archivov; Глазами разведки СССР и Европа 1919-1938 роды : сборник документов из российских архивов. Moskva, Москва: Izdatelʹstvo ‘Istoričeskaja literatura’; Истлит.
ISL Islam
2018/0019 Şahin, Haşim (2017): Dervişler ve sufi çevreler. Klasik çağ Osmanlı toplumunda tasavvufi şahsiyetler. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0046 Öztürk, Ünsal (2013): Alevilerin büyük sırrı. Damlanın içindeki gerçek. Ankara: Yurt Kitap-Yayın.
2018/0048 Karaman, İbrahim Kâmil; Dehmen, Abdülvahap (1966). İstanbul: Tipo Neşriyat ve Basımevi.
2018/0063 Aydınlı, Abdullah (2013): Hadis ıstılahları sözlüğü. İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi Yayınları.
2018/0064 Selçuk, Ali (2017): Anşa Bacılı Ocağı. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
2018/0082 Arpaguş, Safi; Dede, Hüseyin Azmî (2014): Gelibolu’dan Kahire’ye bir ömür, son devir mevlevîlerinden Hüseyin Azmî Dede (1815-1893). –Hâl tercümesi ve risâleleri-. Üsküdar, Istanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0083 Amiş, Ahmed; Çiloğlu, Hüseyin Salâhi (2016): Fatih sertürbedârı Tırnovalı Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil el-Hâc Ahmed Amîş Efendi Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Ahmed Amîş Effendi. İstanbul: Seçil Ofset.
2018/0096 Öğüt, Özcan (2018): Makbul Alevilik. Bir asimilasyon modeli. Ankara: Nika Yayınevi.
2018/0141 Hermann, Denis (2017): Le shaykhisme à la période qajare. Histoire sociale et doctrinale d’une école chiite. Turnhout: Brepols.
2018/0147 Neuwirth, Angelika (2013): Der Koran als Text der Spätantike. Ein europäischer Zugang. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
2018/0162 Šarīʿatī, ʿAlī (1977): Darsī az rūm. Be ḍamīmah-i alyināsyūn : (insān bī khū). [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/0163 Šarīʿatī, ʿAlī (1972): Yād wa yād-āwarān. Naqš-i inqilābī. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Ittiḥādiyyah-i Anǧumānhā-yi Islāmī-i Dānišǧūyān dar Urūpā wa Anǧūmān-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Amrīkā wa Kānādā.
2018/0164 Šarīʿatī, ʿAlī (1978): Maǧmūʿa-i aṯār. Ḥaǧǧ. Tihrān [u.a.]: Daftar-i Tadwīn wa Tanẓīm [u.a.].
2018/0168 Efendi, Kitapsız Mustafa; Aktaş, Hasan Şahın (2018): Sâliklerin maksatları. Maksadu’s-Sâlikîn. İstanbul: Büyüyen Ay.
2018/0179 Šarīʿatī, ʿAlī (1970): Falsafa-i tāriḫ dār islām. Tihrān: İntišārāt-i iḥyā.
2018/0182 Račius, Egdūnas (2018): Muslims in Eastern Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press.
2018/0209 Ayten, Ali; Düzgüner, Sevde (2017): Tasavvuf psikolojisine giriş. Bireysel arınma ve güzel ahlak. İstanbul: Sufi Kitap.
2018/0223 Erkol, Ahmet (2018): Kelami akıldan tasavvufi keşfe. (sufi, düşüncede kelam eleştirisi). İstanbul: Divan Kitap.
2018/0256 Gazâ-i feth-i Kale-i Hayber (1900). [İstanbul]: [Verlag nicht feststellbar].
2018/0258 Aydın, Ayhan (2018): Dedeler Aleviliği anlatıyor. Ankara: Krypto.
2018/0259 Aydın, Ayhan (2017): Alevi – Bektaşi geleneğini yaşatanlar sözün ve sazın gücü (söyleşiler). İstanbul: Can Yayınları.
2018/0260 Aydın, Ayhan (2017): Akademisyenlerle Alevîlik-Bektaşîlik söyleşileri. İstanbul: Can Yayınları.
2018/0264 Çetinkaya, Bayram Ali (2018): Allah kimlere değer verir? İstanbul: Hayykitap.
2018/0273 Medkûr, İbrâhîm; Afifî, Ebu’l-Alâ; Hilmi, Muhammad Mustafa; Mahmûd, Zeki Necib; Watt, W. Montgomery; et-Tavil, Tevfik et al. (2002): İbn Arabi anısına. (makaleler). İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0279 Çelakıl, Ömer (2002): Kur’an-ı kerim’in şifresi. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları.
2018/0315 Ben-Abdeljelil, Jameleddine (2017): Historizität und Transzendenz im Islam. Offenbarung, Geschichte und Recht. Berlin: EBVerlag.
2018/0330 Yıldırım, Rıza; Yıldırım, Barış (2017): Aleviliğin doğuşu. Kızılbaş sufiliğinin toplumsal ve siyasal temelleri 1300-1501. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0350 Üzel, Mustafa (2018): İzmir mevlevihanesi. ‘bir şehrin rindânesi’. Ankara: HTC Ofset Matbaa.
2018/0362 Kara, Mustafa (2017): Bursa’da opüliste ve tekkeler. Bursa: Osmangazi Belediyesi.
2018/0385 Çilingir, Hamdi (2018): Vakıfta amaç. Hanefi vakıf hukuku çerçevesinde bir araştırma. İstanbul: iktisat yayınları.
2018/0389 Tezel, Yahya Sezai; Schöhnbohm, Wulf (1999): World, Islam, and democracy. Ankara: Konrad-Adenauer-Foundation.
2018/0398 Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık (2017): İmaj ve takva. İstanbul: Profil.
2018/0402 Arpaguş, Hatice Kelpetin (2014): Osmanlı ve geleneksel İslâm. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0403 Erdoğan, Mehmet (2014): İslâm hukukunda ahkâmın değişmesi. İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0404 Okuyucu, Nail (2015): Şâfiî mezhebinin teşekkül süreci. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0408 Aydin, Ömer; Yıldırım, Ramazan; Soyal, Fikret; Can, Mustafa; Özdinç, Rıdvan; Yaşar, Yuşa; Yavuz, Ali Fikri (2017): Sistematik kelâm. İstanbul: İşaret.
2018/0409 Aydın, Ömer (2017): Başlangıçtan günümüze Türk kelâmcıları. Istanbul: İşaret.
2018/0412 Hatun, Asiye; Özalp, N. Ahmet (2018): Rüya mektupları. Günümüz Türkc̦esi, çeviriyazı Metin, tıpkıbasım. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
2018/0424 Saygılı, Ali Haydar (2015): Kızılbaş Alevi rönesansı. İstanbul: Ceylan Yayınları.
2018/0426 Çetinkaya, Bayram Ali (2003): İhvân-ı safa’nın dinî ve ideolojik söylemi. Ankara: Elis.
2018/0455 Ekinci, Mustafa (2002): Anadolu Aleviliği’nin tarihsel arka planı. İstanbul: Beyan Yayınları.
2018/0458 Demir, Murtaza (2008): Kuşatılmış bir inancın tarihi. Alevilik. İstanbul: Nokta Kitap.
2018/0460 Reşâd, Muhammed (1996): Cemâleddin Afgânı̂ hakkında makaleler. İstanbul: Mat-Yapım Matbaacılık.
2018/0467 Göknel, Ergun (2015): İslamofobi. Öteki’den düşman’a. İstanbul: KaNeS Yayınları.
2018/0472 Poyraz, Bedriye (2018): Hakikatin dârına durmak. Alevilikte kadın. Ankara: Dipnot Yayınları.
2018/0478 Yaman, Mehmet; Yaman, Ali (2018): Türk modernleşmesi’nde bir Alevi Ocakzade dinbilimcinin seyir defteri. Ankara: Lotus Life Ajans.
2018/0501 Shlala, Elizabeth H. (2018): The late Ottoman Empire and Egypt. Hybridity, law and gender. London, New York: Routledge.
2018/0510 Hatun, Asiye; Kafadar, Cemal (1994): Rüya mektupları. Şişhane, İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.
2018/0511 Dulkadir, Hıdır (2018): Dersim’in kutsal mekanları. İstanbul: Ozan Yayıncılık Ltd.
2018/0514 Aydın, Rıza (2018): Phantom paine. Aleviler başlarına gelen kötülükleri niye anarlar. Ankara: Gece Kıtaplığı.
2018/0522 Efgani, Ubeydullah (1915): Kavm-ı cedid. Kitabü’l-mevaiz. Dersaadet, Dersaadet: Şems Matbaası; İkbal Kütüphanesi.
2018/0525 Said, Mehmed (1877): Vazaifü’l-inâs. [İstanbul]: Matbaa-i Amire.
2018/0554 Dörter, Çağrı (2018): Bugünün tasavvufu. Bugünün insanına bugünün cevapları. İstanbul: Doğan Novus.
2018/0556 Kara, Mustafa (2018): Bireysel ve toplumsal açıdan Kur’an kıssaları. Samsun: Üniversite Yayınları.
2018/0574 Öke, Mim Kemal (2009): Ömer Fevzi Mardin. Gazî ve sûfî. Divanyolu, İstanbul: İrfan Yayıncılık.
2018/0580 Jenkins, Celia; Aydın, Suavi; Çetin, Ümit (2018): Alevism as an ethno-religious identity. Contested bounderies. London: Taylor & Francis Ltd. Routledge.
2018/0585 Fisch, Michael (2018): Ulûm-al-Qurʾân. Ein internationales Verzeichnis historischkritischer Koran-Forschung von 1807 bis 2017 : 210 Jahre Koran-Wissenschaft unter Berücksichtigung angrenzender Forschungsgebiete. Berlin: Verlag Hans Schiler.
2018/0607 Woerner-Powell, Tom (2017): Another Road to Damascus. An integrative approach to ‘Abd al-Qadir al-Jaza’iri (1808-1883). Berlin: De Gruyter.
2018/0651 Nagel, Tilman (2018): Die erdrückende Last des ewig Gültigen. Der sunnitische Islam in dreißig Porträtskizzen. 2 Bde. Berlin: Duncker & Humblot.
2018/0656 Ṣafī, Faḫr ad-Dīn ʿAlī bin al-Ḥusayn al-Kāšifī aṣ; Kısakürek, Necip Fazıl (2018): Reşahat. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
2018/0657 Yıldırım, Rıza (2018): Geleneksel Alevilik. İnanç, ibadet, kurumlar, toplumsal yapı, kolektif bellek. İstanbul: İletişim.
2018/0691 Aščerić-Todd, Ines; Macić, Haris; Kobak, Özge (2018): Bosna’da dervişler ve İslam. Müslüman Bosna toplumunun oluşumunda tasavvufî boyutlar. İstanbul: Ketebe Yayınları.
2018/0699 Demirtaş, Mehmet (2018): Horasan’dan Balkanlara Seyyid Şücaaddin Veli ocağı ve erkanı. Hizmet yürütme, görgü, ikrar, müsahiplik, dar, baba dikme, dini vecize ve anlatımlar. İstanbul: Kalender Yayınevi.
2018/0708 İzzet, Ali; Haksever, Ahmet Cahit (2015): Tezkire-i makâmât. Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0755 Taşğın, Ahmet; Yaman, Ali; Erdemir, Aykan (2010): Tarihten bugüne Alevilik sempozyum bildirileri. Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi Yayınları.
2018/0782 Coşkun, Muhammed (2018): Modern dünyada Kur’an yorumu. Tefsir disiplininde çağdaş tartışmalar. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0784 Daryal, Ali Murat (2017): Kurban kesmenin psikolojik ve metafizik temelleri. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0785 Alpaydın, Mehmet Akif (2016): Osmanlılarda Türkçe tefsir geleneği. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0787 Sülün, Murat (2017): Tefsir ve otoriteleri. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0788 Demirci, Muhsin (2017): Tefsir terimleri sözlüğü. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0789 Demirci, Muhsin (2013): Kur’ân’da toplumsal düzen. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0791 Bulut, Ali (2018): Kişiliği inşa etme sanatı. İslam medeniyetinden örneklerle. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
2018/0792 Demirci, Muhsin (2014): Tefsir tarihi. İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0793 Topgül, Muhammed Enes (2015): Erken dönem Şiî ricâl ilmi. Keşşî örneği. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0794 Yaman, Ahmet (2017): Fetva opül ve âdâbı. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0795 Demirci, Muhsin (2017): Kur’an tefsirinde farklı yorumlar. (tespitler – değerlendirmeler) 1-3. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0803 İmamoğlu, A. Vahit (2015): Köprübaşı yöresinde yetişen medrese âlimleri ve din eğitimine katkıları. Cağaloğlu, İstanbul: Değişim Yayınları.
2018/0817 Budak, Abdulhamit (2016): Bir şehir bir tarikat. Amasya ve Halvetilik. Amasya: Amasya Belediyesi.
2018/0848 Yurdakul, İlhami (2017): Şeyhülislam arzları ve padişah iradeleri (1845-1878). Tanzimat devri şeyhülislamlarının arzları ve padişah iradeleri. Ankara: TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/0865 Öztürk, Mehmet Cemal (2018): Cerrâhîlik metinleri. İstanbul: Ketebe Yayınları.
2018/0875 Merdanoğlu, Hüsnü (2018): Tarihi gerçekler ışığında 100 soruda Alevilik. İstanbul: Ulak.
2018/0882 Paşa, Süleyman (1297): İlmihâl-i kebir. İstanbul: Mihran Matbaası.
2018/0913 Bayram, Mikâil (2018): Ahi Evren Hâce Nasirüʾd-din Mahmud ve Ahi teşkilâtının kuruluşu. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0927 Kerivel, Erwan (2018): La porte de Mithra. Aux origines de l’alévisme. [s.l.]: [s.n.].
2018/0930 Buyruk (2018). Bodenheim: Verlag Levent Mete.
2018/Q/0010 Šarī’atī, ‘Alī (1976): Az kuǧā āġāz kunīm. Kunfirāns. [Erscheinungsort nicht ermittelbar], [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Ittiḥādiyya-i Anǧumanhā-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Urūpa; Anǧuman-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Āmrīkā wa Kānādā.
2018/Q/0011 Šarīʿatī, ʿAlī (1970): ʿAlī haqiqatī bar opül-i asāṭīr. [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Furūġ.
2018/Q/0019 Bağh, Hümanur; Batum, Belgin; Yazır, Çiğdem (2014): Ashâb-ı kirâm. İstanbul: TÜRKKAD.
2018/Q/0121 Musavvir, Hüseyin; Bayram, Sadi (2000): Silsile-nâme. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
2018/Q/0124 Karamollaoğlu, Fatma Serap; Dolmacı, Ayşe; Sacide, Buşra; Yamakoğlu, Feriha Ferhan; Mollaibrahimoğlu, Günay; Kuşaslan, Nur Nisa; Kaya, Şükran (2017): Türkçe konuşanlar için Kur’ân’ı anlayarak okuma rehberi 1-2. İstanbul: İşaret.
2018/Q/0128 Akgündüz, Ahmed (2018): Osmanlı tarih ve hukuk istilâhları kâmûsu. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
2018/Q/0151 Türkiye’de dinî hayat araştırması (2014). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
2018/Q/0178 Firdevsî, Uzun; Köksal, M. Fatih (2018): Manzum vilâyet-nâme. Vilâyet-nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i Horasanî : (tenkitli metin). Ankara: Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları.
2018/Q/0179 Şücâüddîn; Köksal, M. Fatih (2018): Sultân Şücâ’e’d-Dîn velâyet-nâmesi. (tenkitli metin). Ankara: Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları.
2018/Q/0184 Maden, Fahri (2016): Bir tasavvuf dergisi Muhibban. Değerlendirme-çeviri-altyazı. İstanbul: Roza Yayınevi.
ISm 679 Çiçek, Halil M. (2008): Farklı kültürlerin birlikte yaşama formülü. İstanbul: Beyan.
ISm 731 Sarīʿatī, ʿAli (1975): Insān wa Islām. [s.l.], [s.l.]: Anǧuman-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Āmrīkā wa Kānādā; Ittiḥādiyya-i Anǧumanhā-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Urūpā.
KUL Kulturgeschichte Osmanisches Reich/Türkei
2018/0017 Karakaya, Yusuf (2017): Ayakta kalan köy odaları. Köy odalarının sosyal işlevleri ve oda yarenlikleri. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/0021 Mayer, Adelheid; Samsinger, Elmar; Noyan, Selma Türkis (2018): Mayer mağazaları. İstanbul’un gözde hazır giyim mekanları 1882-1971. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0023 Kopuşçu, Viktor (2017): Hakikatçıların sesi. Yaratma toplumu. Komrat: Aydınnık.
2018/0025 Eşsiz, Elmas; Eşsiz, Ayşe (2014): Kadım Çerkes el sanatları. İstanbul: maumau.
2018/0026 Gâzimihâl, Mahmut Ragıp; Tan, Nail (1997). Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.
2018/0027 Tufan, İsmail (2015): Türkiye’de yaşlılığın yapısal değişimi. Sarıyer, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
2018/0029 Uyan Semerci, Pınar; Sandal Önal, Elif; Erdoğan, Emre; Müderrisoğlu, Serra; Karatay, Abdullah; Sarıbay, Adil et al. (2017): ‘Biz’liğin aynasından yansıyanlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0035 Gürsoy Naskali, Emine (2018): At kitabı. İstanbul: Kitabevi.
2018/0039 Koramaz, Turgay Kerem; Dökmeci, Vedia; Özdemir, Zeynep (2017): Türkiye’de göç ve illerin demografik ekonomik ve fiziksel dönüşümü. İstanbul: Hiperlink.
2018/0043 Öztan, Güven Gürkan; Korucu, Serdar (2017): Tutku, değişim ve zarafet. 1950’li yıllarda İstanbul. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0049 Gâzimihâl, Mahmut Ragıp; Tan, Nail (1999). Ankara.
2018/0053 Akkaya, Mehmet Ali (2015): Türk beşikdevri basmalarında yazma kitap geleneğinin etkileri ve içkapağın gelişimi. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
2018/0059 Dance, movement & spiritualities (2014). Bristol: Intellect.
2018/0060 Akdeniz, Yaman (2016): İnternette ırkçılık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0065 Özel, Mehmet (1996): Türkiye’nin şaheserlerinden örnekler. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.
2018/0068 Doğramacı, Burcu; Smolińska, Marta (2017): Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin.
2018/0078 Sır, Hayati (2017): Sır. Türkler! 15 Temmuz, direniş, diriliş, kurtuluş. İstanbul: Hayykitap.
2018/0081 Beysanoğlu, Şevket (1970): Basın ve yayın dünyamızda Diyarbakır. Diyarbakır gazeteciliğinin 100. Yıldönümü nedeniyle. Ankara: İş Matbaacılık ve Ticaret.
2018/0091 Kaplan, F. Neşe (2017): Göç, kimlik ve çok kültürlülük. Türk sinemasında Almanya’ya göç. İstanbul: Der Yayınları.
2018/0092 Aköz, Alaattin; Yörük, Doğan (2017): Konya araştırmaları. Göç ve iskân. Konya: Palet Yayınları.
2018/0093 Gerger, Adnan (2018): Firar öyküleri. İstanbul: Karakarga Yayınları.
2018/0097 Ak, Bilal (2018): Gerçekleri arşiv yazar. Sözcü kumpası. İstanbul: Kırmızı Kedi.
2018/0098 İşli, Emin Nedret (2018): Sahafnâme. Bir kitap kurdunun metruk olmayan evrakından. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
2018/0099 Cemal, Hasan (2018): Hayat işte böyle geçip gidiyor. İstanbul: Everest Yayınları.
2018/0100 Tanyeli, Gülsün (2017): ‘Hiçbir’ üstâd böyle kâr etmemişdir’. Osmanlı inşaat teknolojisi tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları.
2018/0108 Arkun, Kemal (2018): Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu. İstanbul: Efsus Yayınları.
2018/0110 Günçıkan, Berat (1995): Haraşo’dan Nataşa’ya. İstanbul: Arion Yayınevi.
2018/0114 Kutlu, Denizcan; Bahçe, Serdal; Balaban, Utku; Özateş Gelmez, Özge Sanem; Hacısalihoğlu, Elif; Kapar, Recep et al. (2018): Sosyal yardım alanlar. Emek, geçim, siyaset ve toplumsal cinsiyet. İstanbul: İletişim.
2018/0117 Albayrak, V. Sadık; Şilkan, Tahir; Kızılelma, Tahir (2018): Durmayan adam. Köy Enstitülü Hüseyin Dündar Kızılelma anlatıyor. İstanbul: Doǧu Kitabevi.
2018/0118 Karadoğan, Ali (2018): Modernist estetik. Türkiye’de sanat sineması tarihine giriş (1896-2000). Ankara: De Ki.
2018/0125 Çetin, Mahmut (2017): Bir neslin öncüleri. İlk imam hatip kuşağından portreler. Ankara: Biyografi Net.
2018/0126 Sayın, Zeynep (2018): Ölüm terbiyesi. Beyoğlu, İstanbul: Metis Yayınları.
2018/0127 Derviş, Suat (2017): Anılar, paramparça. İstanbul: İthaki.
2018/0128 Özateşler, Gül; Dinçsoy, Didem (2016): Çingene. Türkiye’de yaftalama ve dışlayıcı şiddetin toplumsal dinamiği. İstanbul: Küy.
2018/0129 Alver, Köksal; Koyuncu, Ahmet; Aydemir, Mehmet Ali; Çağlak, Uğur (2016): Tepekent. Bir köyün kültürel dokusu. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0130 Sakaoğlu, Necdet (2008): Bu mülkün kadın sultanları. Valide sultanlar, hatunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık.
2018/0134 Erten, Hayri (2017): Osmanlı aile yapısı. 18. Yüzyılda Konya örneği. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0136 İhsanoğlu, Ekmeleddin (2017): Osmanlı bilim mirası 1-2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0156 Menchinger, Ethan L. (2017): The first of the modern Ottomans. The intellectual history of Ahmed Vasif. Cambridge: Cambridge University Press.
2018/0158 İnce, Adem (2018): Turkey’s Kurdish question from an educational perspective. Lanham, Maryland: Lexington Books.
2018/0161 Batuman, Bülent (2018): New Islamist architecture and urbanism. Negotiating nation and Islam through built environment in Turkey. London, New York: Routledge.
2018/0184 Sakaoğlu, Necdet (2017): Yitik bir Anadolu beyliği. Mengücekoğulları. İstanbul: Alfa.
2018/0203 Özuyar, Ali (2017): Sessiz dönem Türk sinema tarihi (1895-1922). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0210 Utku, Ali (2014): Kitaplar Kitabı’na adanmış bir ömür. M. Seyfettein Özege. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
2018/0227 Gemalmaz, Mehmet Semih (2018): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadınlara, çocuklara ve azınlıklara karşı ayrımcılık, şiddet ve sömürü Bd. 3. İstanbul: Homer Kitabevi.
2018/0232 Werner, Eberhard (2017): Rivers and mountains. A historical, applied anthropological and linguistical study of the Zaza people of Turkey including an Introduction to applied cultural anthropology. Nürnberg: VTR.
2018/0241 Yıldırım, Ergün (1995): Türkiye’nin modernleşmesi ve İslam. İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0246 Ussher, Clarence D.; Knapp, Grace H. (2002): An American physician in Turkey. A narrative of adventures in peace and war. La Vergne, TN: Kessinger Publ.
2018/0247 Theodore, Demetrios Efstathios (1970): The sacrificials. Part of an autobiography depicting the life of minorities in a war torn country. Boston: Branden Press Publishers.
2018/0248 Tugay, Emine Foat (1963): Three centuries. Family chronicles of Turkey and Egypt. London, New York: Oxford University Press.
2018/0249 Karaköse, Nayat (2017): Yirmiüçbuçuk Hrant Dink hafıza mekânı. Hazırlık süreci raporu. Şişli, İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
2018/0250 Arslan, Zerrin; Oflazoğlu, Sonyel; Can, Şule; Akgül, Uğur (2017): Antakya’da yaşan Arap (Rum) Hıristiyanlar. Antakya’da yaşayan Arap Hıristiyanların ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlarının tespiti. Antakya, Hatay: Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü.
2018/0252 Vatandaş, Celalettin; Mahitapoğlu, Hanefi; Can, Burhanettin (2013): Türkiye gençlik. Gençliğin özellikleri, sorunları, kimlikleri ve beklentileri. İstanbul: SEKAM Yayınları.
2018/0271 Akçam, Zeki (2017): Serdarlı (Çatoz) köyü monografisi ve ağzı. İstanbul: Hiperyayın.
2018/0282 Demirci, Cihan (2018): 70’lerde çocuk olmak. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
2018/0287 Gözoǧlu, Murat (2013): Biz o konuyu daha görmedik. Eğitim sistemi ve temsiliyet. İstanbul: Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği.
2018/0288 Şahin, Tevfik; Şişman, Filiz; Şahin, Birsen; Lach, Marie; Uludağ, Gülsen; Çelik, Filiz (2015): Bonê Qerebeliê khani. [İstanbul]: Yayınevi Bilgi.
2018/0290 Hirsch, Ernst E.; Gören, Zafer (1998): Prof. Dr. Ernst E. Hırsch’ten mektuplar. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi.
2018/0295 Ankara müzeleri (1991). Ankara]: T.C. Ziraat Bankası.
2018/0299 Hubel, Reinhard; Görtz-Renzel, Renate (1965): Ullstein Teppichbuch. Eine Teppichkunde für Käufer und Sammler. Berlin [u. A.]: Ullstein.
2018/0301 Yetkin, Şerare (1981): Historical Turkish carpets. [Ankara]: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.
2018/0303 Muallâ, Fikret (1993): Fikret Muallâ. Yeni Adam’dan desenler ; 1936 – 1937. Ankara: Kültür Bakanlığı.
2018/0305 Yaman, Bahattin (2018): Sarayın terzileri. 16-18. Yüzyıl Osmanlı hassa kıyafet birimleri. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0310 Uzundemir, Özlem; Gürenci, Berkem; Raw, Laurence (2002): The intangible cultural heritage of Anatolia. Ankara: Ministry of Culture.
2018/0312 Havlioğlu, Didem Z. (2017): Mihrî Hatun. Performance, gender-bending, and subversion in Ottoman intellectual history. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
2018/0313 Alimen, Nazlı (2018): Faith and fashion in Turkey. Consumption, politics and islamic identities. London, New York: I.B.Tauris.
2018/0316 Ergin, Murat (2018): ‘Is the Turk a opül man’? Race and modernity in the making of Turkish identity. Chicago, IL: Haymarket Books.
2018/0324 Erünsal, İsmail E. (2015): Osmanlılarda kütüphaneler ve kütüphanecilik. Tarihî gelişimi ve organizasyonu. İstanbul: Timaş.
2018/0334 Yolcu, Mehmet Ali; Dinç, Mustafa (2018): Çanakkale yöresi halk kültürü. Çanakkale: Paradigma Akademi.
2018/0337 Barlas, Uğurol (2013): Bergama Kozak Yaylası geleneksel ölü gömme adetleri araştırması 2009 – 2013. İstanbul: Hilmi Barlas Eğitim Vakfı.
2018/0341 Çalış, Ramazan (2016): Oğuzlardan Avşarlara, Avşarlardan Dokuzlara, Dokuzlardan Çakallara$nÇakal Yörükleri. Soyağacı, Yörüklerin gelenekleri, Yörüklerin iskânı. İstanbul: A’dan Z’ye yayınları.
2018/0345 Belhî, Seyyid Burhâneddin; Uzunlar, Aliye; Meral, Arzu (2017): Defter-i kuyudat. [Belhî ailesine ait özel ve resmi yazışmalar]. İstanbul: Revak Kitabevi.
2018/0349 Sökmen, Cem (2017): Marmara kıraathanesi. Beyazıt’ta bir hayat sahnesi. Istanbul: Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.
2018/0351 Vitti, Mario; Bozi, Sula (2018): Doğduğum şehir İstanbul 1926-1946. İstanbul: İstos.
2018/0352 Egawa, Hikari; Şahin, İlhan (2007): Bir yörük grubu ve hayat tarzı. Yağcı Bedir Yörükleri. İstanbul: Eren.
2018/0358 Tokmakçıoğlu, Erdoğan (2011): Türk basın tarihi. İstanbul: İsim Yayınları.
2018/0361 Batır, Betül (2017): Beyoğlu Halkevi (1935-1951). Istanbul: Milenyum Yayınları.
2018/0367 Candemir, Murat (2017): Bâb-ı Âlî evrâk odası. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.
2018/0370 İşli, Emin Nedret (2018): Âdâb-ı taâm. Osmanlıca Âdâb-ı muâşeret kitaplarında sofra ve yemek. İstanbul: Ruhun Gıdası Kitaplar.
2018/0371 Gümüşalan, Nermin (2014): XX. Yüzyılın ilk yarısında Maraş (1908-1938). Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi.
2018/0374 Aynur, Hatice; Uğurlu, A. Hilal (2016): Osmanlı opülist kültürü. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hatırasına. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
2018/0376 Alparslan, Yaşar; Polat, Cavit (2014): Eski Maraş’ta meslekler. (tabaklık-saraçlık-külekçilik-hapapcilik-çıkrıkçılık-kömürcülük-kireçcilik-irişkidcilik-semercilik-ayakkabıcılık-bıçakcılık). Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi.
2018/0383 Caldani, Marc; Behçet, Mustafa; Kâhya, Esin (2017): Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe ilk fizyoloji kitabı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
2018/0384 Demirci, Aytaç; Düvenci, Yusuf Rıza (2018): Bir mücadele gazetası! Demokrat İzmir. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0390 Meredith-Owens, G. M. (1969): Turkish miniatures. London: Trustees of the British Museum.
2018/0395 Tekin, Engin Cihad (2018): Osmanlı’da kitap kültürü ve Batı dünyası. Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı’da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699). İstanbul: Hiperlink.
2018/0401 Şimşir, Sebahattin (2008): XX. Yüzyıl Türk dünyasında Türk düşünürleri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0406 Arvas, Serhat (2018): Kılıc Hakkı Ayasofya. ‘tarihi ve önemi’. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0411 Ayan, Gönül (2018): Derviş Balkanı eşkıyâları ve avcılığım. Balkanlar’dan Anadolu’ya Gullamaoğlu Hacı Mustafa Ayan’nın hâtıraları. İstanbul: Büyüyenay.
2018/0420 Ayverdi, Sâmiha; Schimmel, Annemarie (2015): Mektuplar 2. Çemberlitaş, İstanbul: Kubbealtı.
2018/0422 Topses, Mehmet Devrim (2017): Çanakkale’nin bazı köylerinde toplumsal yapı araştırmaları. Çanakkale$Paradigma Akademi.
2018/0423 Küçükaydin, Ali (2015): Son Yörükten yolda kalan izler. İstanbul: Kardelen Yayınları.
2018/0425 Gökpınar, Mustafa; Geliş, Ali Can (2016): Lek Kürtleri. Çukurova Lekvanikleri, Haymana Lek şahbazanları, Bingöl Bermeki Lekleri : tarihsel, sosyal bir inceleme. Taksim, İstanbul: Do Yayınları.
2018/0430 Tollu, Mehmet Cemal; Avșar, Servet (2018): Talimgâh’tan Güzel Sanatlar’a. 1921-1923. İstanbul: İș Bankasi Kültür Yayınları.
2018/0431 Gündüz, Uğur (2018): Osmanlı’dan günümüze basın ve modernleşme. Ankara: İmge Kitabevi.
2018/0434 Karatepe, R. Tûba (2015): Kütüphaneler müfettişi Ahmed Muhtar’ın İstanbul kütüphaneleri raporu. Illustrationen.
2018/0441 Ozil, Şeyda; Hofmann, Michael; Laut, Jens Peter; Dayıoğlu-Yücel, Yasemin; Zierau, Cornelia; Uca, Didem (2018): Tradition und Moderne in Bewegung. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
2018/0442 McManus, John (2018): Welcome to hell? İn search of the real Turkish football. London: Weidenfeld & Nicholson.
2018/0456 Beşikçi, İsmail (1969): Doğuda değişim ve yapısal sorunlar. (göçebe Alikan aşireti). Cebeci, Ankara: Doğan Yayınevi.
2018/0469 Demirkol, Gökhan (2018): Gırgır. Bir Mizah dergisinde gündelik hayatın dönüşümü (1972-1989). İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0479 Christov-Bakargiev, Carolyn (2015): Tuzlu su. Düşünce biçimleri üzerine bir teori : İKSV Bienal 14, rehber. Istanbul: İstanbul Kültür Sanat Vakfi.
2018/0480 Hart, Kimberly; Böhmer, Harald (2007): Giving back the colours. Josephine Powell collection ; [this catalogue is published on the occasion of ‘Giving Back the colours: The Josephine Powell’s Collection’ 2007 exhibition in the Silahhane at Yildiz Palace, Istanbul]. Istanbul: Vebhi Koç Foundation [u.a.].
2018/0484 Kınay, Ali (2005): Kocaeli ili Ağaçlı kazası temettuat defterleri. İzmit: Rotary Kulübü.
2018/0486 Kaçar, Ayşe Duygu (2015): Kültür-mekân. Gazi Orman Çiftliği, Ankara. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
2018/0487 Kaynar, İkbal (2008): Sedat Umran. Şiire adanmış bir ömür. İstanbul: Kartalite.
2018/0493 Kılıç, Rüya (2018): İntiharın tarihi. Geç Osmanlı ve erken cumhuriyette istemli ölüm halleri. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0494 Şahin, Güneş (2017): Kırşehir Halkevi (1936-1951). Bozkırda bir kültür yuvası. Ankara: Grafiker.
2018/0502 Şükürov, Qiyas; Qafarov, Vasif (2018): Azerbaycan Cumhuriyeti Osmanlı basınında 1918-1920. (Gazete haberleri ve köşe yazıları). İstanbul: Teas Press.
2018/0503 Kayaalp, Pinar (2018): The empress Nurbanu and Ottoman politics in the sixteenth century. Building the Atik Valide. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
2018/0505 Bilkan, Ali Fuat (2018): Osmanlı zihniyetinin oluşumu. Kuruluş döneminde telif ve tercüme. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0509 Farnsworth, Wilson Amos; Şahin, Mehmet (2018): Kapadokya’daki Amerikalı misyonerlerin bilinmeyen tarihi (1853-1903). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0518 Lordoğlu, Ceren (2018): İstanbul’da bekar kadın olmak. İletişim.
2018/0527 Nocera, Lea; Mat, Fazıla (2018): ‘Manikürlü eller Almanya’da elektrik bobini saracak’. Toplumsal cinsiyet perspektifinden Batı Almanya’ya Türk göçü (1961-1984). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2018/0528 Tezcan, Mahmut (2000): Türk ailesi antropolojisi. Ankara: İmge Kitabevi.
2018/0530 Alan, Ahmet (2017): Hetawi Kurd (1913-1914). İstanbul: Avesta Basın Yayın.
2018/0536 Yalman, Ahmet Emin; Keşoğlu, Birgen; Yazıcı, Serkan; Yavuz, Fikrettin (2018): Modern Türkiye’nin gelişim sürecinde basın 1831-1913. İstanbul: İș Bankasi Kültür Yayınları.
2018/0537 Aksüt, Sadun (2017): İstanbul’da eğlence hayatı. Cumhuriyetten günümüze. İstanbul: İnkılâp.
2018/0538 Bozis, Yorgo; Bozis, Sula (2014): Paris’ten Pera’ya sinema ve Rum sinemacılar. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0540 Ayalon, Yaron (2017): Natural disasters in the Ottoman Empire. Plague, famine, and other misfortunes. New York, NY: Cambridge University Press.
2018/0545 Erdoğan, Şenol (2018): Yeni nesil için Mondo Trasho arşivi. İstanbul: SUB Yayımları.
2018/0547 Diken, Bülent; Gilloch, Graeme; Hammond, Craig; Bingöl, Ahmet Nüvit (2018): Nuri Bilge Ceylan sineması. Türkiyeli bir sinemacının küresel hayal gücü. İstanbul: Metis.
2018/0549 Boratav, Müeyyet Ahmet (2006): Sakıncalı doktor. 20. Yüzyıldan anılar. Ankara: İmge Kitabevi.
2018/0551 Kırgi, Salim Fikret (2018): Osmanlı vampirleri. Söylenceler, etkiler, tepkiler. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0561 Henning, Barbara (2018): Narratives of the history of the Ottoman-Kurdish Bedirhani family in imperial and post-imperial contexts. Continuities and changes. Bamberg: University of Bamberg Press.
2018/0572 Ertürk, Nilay (2018): Orta Asya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Türklerde giyim kuşam. (MÖ 5. Yüzyıl-MS 18. Yüzyıl). İstanbul: Hayalperest.
2018/0581 Girardelli, Paolo; Godoli, Ezio (2017): Italian architects and builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey. Design across Borders. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
2018/0582 Puchner, Walter (2012): Hellenophones Theater im Osmanischen Reich (1600 – 1923). Zur Geschichte und Geographie einer geduldeten Tätigkeit. Wien, Münster [u.a.]: Lit-Verlag.
2018/0615 Kenber, Bilgi Arif; Akyalçın Kaya, Dilek (2018): Bir defterin ışığında. Selanikli Mustafa Arif Efendi (1852-1941) ve ailesi. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0618 Doğan, Aylin (2018): ‘Esir şehrin’ mutfak kültürü. Mütareke dönemi İstanbul mutfak kültürü 1918-1922. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0620 Korkmaz, Esat (2015): Ezidiler. (Melek Tavus’un talihsiz halkı Kırmızı Ezid’in kuzuları). İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
2018/0628 Cingöz, Yavuz; Gürsü, Erdem (2013): 90’larda Lubunya olmak. İzmir: Siyah Pembe Üçgen.
2018/0635 Şahin, İlkay (2018): Uzunyayla Çerkesleri. Topluluk, aidiyet ve kimlik. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0639 Bömelburg, Hans-Jürgen; Rohdewald, Stefan; Uffelmann, Dirk (Hg.) (2016): Themenheft. Polnisch-osmanische Verflechtungen in Kommunikation, materieller Kultur, Literatur und Wissenschaft. Marburg: Verlag Herder-Institut.
2018/0642 Gürsü, Erdem (2013): 80’lerde lubunya olmak. İzmir: Siyah Pembe Üçgen.
2018/0647 Sanay, Büşra (2018): Kardeşini doğurmak. Türkiye’de ensest gerçeği. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0648 Bearman, Peri (2018): A history of the ‘Encyclopaedia of Islam’. Atlanta, Georgia: Lockwood Press.
2018/0649 Khosronejad, Pedram (2018): Qajar Shiite material culture. From the court of Naser al-Din Shah to popular religious paintings. [Stillwater, OK]: Iranian and Persian Gulf Studies Program (IPGS) at Oklahoma State University.
2018/0654 Çalışlar, İzzeddin (2018): Batı’ya açılan pencere. Galatasaray Lisesi’nin 150 yılı, 1868-2018. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
2018/0658 Selçuk, Ekin Kadir (2018): ‘Mücadeleciler’. Mücadele birliği (1964-1980). İstanbul: İletişim.
2018/0660 İzrail, Nesim Ovadya (2018): Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunda Şahinyanlar. İstanbul: BGST Yayınları.
2018/0661 Fahriye, Ayşe; Kut, Turgut (2018): Ev kadını. İstanbul: Çiya Yayınları.
2018/0672 Kurt, Ümit; Gürpınar, Doğan (2018): Türkiye’de tarih ve tarihçilik. Kavramlar ve pratikler. Ankara: Heretik Yayınları.
2018/0674 Yıldırım, Kadri (2018): Kürt medreseleri ve âlimleri 1-3. İstanbul: Avesta.
2018/0675 Kara, İsmail; Kaya, M. Cüneyt (2018): Babanzade Ahmet Naim. Hayatı, eserleri, fikirleri. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
2018/0676 Çağlar, Nevzat (2018): Anamur ve Bozyazı çocuk oyunları ve oyuncakları. Konya: Kömen Yayınları.
2018/0694 Berberyan, Bercuhi; Gülyüz, Aram (2017): Aram Gülyüz. Yeşilçam’ın en üretken muzip yönetmeni. İstanbul: Paros Yayıncılık.
2018/0698 Demir, Gönül Türkan (2017): Atatürk dönemi eğitim dergilerindeki sosyal bilimlerle ilgili konuların incelenmesi (1923-1938). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
2018/0702 Dimitriyadis, İrini (2018): 1950’den günümüze eğitim hayatımızda Rumlar. Biyografik portreler. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
2018/0704 Koçak, Yunus Baki (2016): Bolu’da basın ve yayın hayatı. Bolu: Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi.
2018/0706 Eken, Ümmiye Talay (2015): Afyon basın tarihi. 1912-1998. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0707 Hiçyılmaz, Murat Ümit; Okutan, Burhan Atıf; Baştopçu, Özcan (2012): Rize Ardeşen ilçesi tarihi mezar kitabeleri. İstanbul: Ardeşen Belediyesi.
2018/0710 Akçiçek, Eren; Çakmak, Fevzi (2015): Vatan ve sıhhat. Tıbbiyenin yurtseverliği. İzmir: Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Yayınları.
2018/0712 Akkan, Başak Ekim (2011): Sosyal dışlanmanın Roman halleri. Roman topluluklar için bütünlüklü sosyal politikalar geliştirme projesi kapsamında yayımlanmıştır. İstanbul: Anadolu Kültür [u.a.].
2018/0716 Canbulat, Mehmet (2015): Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan. ‘Onu bunu bilmem arkadaş! Yenilen gazoz içer…’. İstanbul: Dahi Yayıncılık.
2018/0722 Yapıcı, Selim (2016): Erzurum’un yüzleri. Abdürrezzak Galip Kemali Söylemezoğlu. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü.
2018/0726 Karakütük, Kasım; Özdoğan Özbal, Ece; Tiryakioğlu, Gönül (2016): İkinci vatan ve Ankara Üniversitesi (1933-1970). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2018/0735 Aşuroğlu, Halil Nedim; Dervişoğlu, İsmail (2014): Emanuel Karasu’yu nasıl yakaladım? İttihat ve terakki’den mütareke’ye bir polis müdürünün hatıraları. İstanbul: Derin Tarih.
2018/0736 Uzpeder, Ebru; Danova-Roussinova, Savelina; Özçelik, Sevgi; Gökçen, Sinan (2008): Biz buradayız! Türkiye’de Romanlar, ayrımcı uygulamalar ve hak mücadelesi. Edirne: Edirne Roman Derneği.
2018/0741 Tunçay, Hüseyin (2017): Bolu’nun ‘Pir Sultanı’ Battal Türksever. Bolu: Bolu Belediye Başkanlığı.
2018/0742 Cingöz, Yavuz; Yüce, Çağrı (2011): Am i in 10? İzmir, Turkey: Black Pink Triangle.
2018/0743 Aydın, Mithat (2014): Denizli’de eğitim. Osmanlı dönemi. Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0746 Hayrullah, Pervin (2013): Batı Trakya Türk azınlığı kadınının psiko-sosyal ve ekonomik konumu. Komotini$NB.A.K.E.Ş.
2018/0749 Tunçay, Hüseyin (2017): Modern bir ‘Köroğlu ve Ayvaz’ hikayesi. İzzet Baysal & Ahmet Baysal. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0750 Tunçay, Hüseyin (2017): Kayıp neslin mirası. Salih Zeki Kutucuoğlu. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0751 Tunçay, Hüseyin (2017): Bolu’ya adanmış bir ömür. Muzaffer Işın. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0752 Tunçay, Hüseyin (2017): Kanatlı sektörünün öncülerindenyesi. Yusuf Yar. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0753 Tunçay, Hüseyin (2017): İlklerin adamı. M. Şerafettin Erbayram. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0756 İnan, Ece; Kars, Neşe; Tıngöy, Özhan; Kaypakoğlu, Serdar; İyigüngör, Vildan; Sayılgan, Emine et al. (2008): Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi bildirileri. Editörler Doç. Dr. Ece İnan [und 7 andere]. İstanbul: Doğan Yayın Holding.
2018/0759 Erkaçmaz, Kamran (2018): Acının iki yüzü. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0764 Oral, Ünver (2002): Meddah kitabı. İstanbul: Kitabevi.
2018/0772 Akgül, Selma Koç; Pazarbaşı, Betül (2018): Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekan tartışmaları. İstanbul: Hiperyayın.
2018/0780 Blessing, Patricia; Goshgarian, Rachel (2017): Architecture and landscape in medieval Anatolia, 1100-1500. Edinburgh: Edinburgh University Press.
2018/0781 Lafi, Nora (2019): Esprit civique et organisation citadine dans l’Empire ottoman (Xve-Xxe siècles). Leiden, Boston: BRILL.
2018/0786 Gökkır, Necmettin (2015): Tanzimattan günümüze din-devlet ilişkileri ve siyaset bağlamında opüli basımı. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0796 Torun, Ozan (2014): Alplerden Kafkaslara Kars peynirciliğinin 150 yıllık tarihi. İstanbul: Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği; Tarih Vakfı.
2018/0797 Ali, Rahmi (2015): Ebced’li yıllardan günümüze Batı Trakya Türkleri’nde eğitim. (inceleme-yorum-anı-belge). Gümülcine (Komotini)$NB.A.K.E.Ş.
2018/0798 Erdikmen, Oktan (2018): Gurbetçileri anlama kılavuzu. İstanbul: Halk Kitabevi.
2018/0799 Kâmil, Mehmet; Güldemir, Osman (2015): Bir Osmanlı yemek yazması. Kitabüt tabbahin 1-2. Beyoğlu, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
2018/0801 Akkoyun, Turan (2015): Afyonkarahisar basın tarihi. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi.
2018/0802 Yıldız, Rıfat (2012): Bir kurucu dekanın anıları ve deneyimleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
2018/0810 Canel, Muammer; Karataş, Ahmet; Körükçü, Azmi (2012): Ankara Fen Fakültesi. İlk on yıl (1943-1953). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2018/0811 Çık dışarıya oynayalım (2017). Bolu: Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.
2018/0824 Karateke, Hakan T.; Çıpa, H. Erdem; Anetshofer, Helga (2018): Disliking others. Loathing, hostility, and distrust in premodern Ottoman lands. Boston: Academic Studies Press.
2018/0830 Çamdereli, Mete (2018): Din ekranda nasıl durur? Medyada dinin popüler temsilleri. İstanbul: Ketebe Yayınları.
2018/0839 Kalın, İbrahim (2018): Barbar, modern, medenî. Medeniyet üzerine notlar. İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0841 Çavlin, Alanur; Kardam, Filiz; Aliefendioğlu, Hanife (2018): Ailenin karanlık yüzü ensest. Türkiye’den araştırmalar saptamalar örnekler ve öneriler. İstanbul: Metis.
2018/0844 Çelebi, Kâtip; Bostan, İdris (2018): Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr. Ankara: TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/0846 Akyıldız, Ali (2018): İlk Türk akademisi Encümen-i Dâniş’in kuruluşu ve faaliyetleri (1851 – 1862). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/0847 Alan, Ercan; Atçıl, Abdurrahman (2018): XVI. Yüzyıl Osmanlı ulema defterleri. Ankara: TÜBA,Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/0849 Güneş, Ahmet (2016): Göğe kuşak lazım. İstanbul: Sel Yayıncılık.
2018/0850 Köse, Hüseyin; İpek, Özgür (Hg.) (2016): Gözdeki kıymık. Yeni Türkiye sinemasında madun ve maduniyet imgeleri. İstanbul: Metis.
2018/0852 Gazalcı, Mustafa (2015): Köy Enstitüleri sistemi. Mezunları üzerine bir araştırma. Ankara: Bilgi Yayınevi.
2018/0855 Canan-Sokullu, Ebru (2018): Türkiye’de uluslararası ilişkiler eğitimi. Yeni yaklaşımlar, yeni yöntemler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0857 Erdoğan, Emre; Uyan Semerci, Pınar (2018): Fanusta diyaloglar. Türkiye’de kutuplaşmanın boyutları. İstanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2018/0860 Türeli, Ipek (2017): Istanbul, open city. Exhibiting anxieties of urban modernity. New York, London: Routledge.
2018/0874 Alakom, Rohat (2018): Ziya Gökalp’in büyük çilesi Kürtler. İstanbul: Avesta Basın Yayın.
2018/0887 Akçaoğlu, Aksu (2018): Zarif ve dinen opüli. Muhafazakar üst-orta sınıf habitusu. İstanbul: İletişim.
2018/0895 Genç, Güven (2016): Çarşamba’nın kıymetlisi ‘Mersin balığı’ 1905 – 2016. Samsun: Çarşamba Belediyesi.
2018/0898 Köker, Eser (2010): Irkçı değilim ama … yazılı basında ırkçı-ayrımcı söylemler. İstanbul: İHOP, İnsan Hakları Ortak Platformu.
2018/0901 Kaplanoğlu, Raif; Kaplanoğlu, Ozan (2014): Bursa’nın göç tarihi. Bursa: Nilüfer Belediyesi.
2018/0906 Çığ, Muazzez İlmiye (2018): Sümerliler Türklerin bir koludur. Sümer-Türk kültür bağları. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2018/0907 Acar Savran, Gülnur (2018): Feminizm yazıları. Kuramdan politikaya. Ankara: Dipnot Yayınları.
2018/0915 Bali, Rıfat N. (2018): Le Journal d’Orient Gazetesi ve İstanbullu azınlıkların ve Levantenlerin cemiyet hayatı (1950-1971). İstanbul: Libra Kitap.
2018/0918 Sungur, Suat (2014): Azınlıklar ve medya. İstanbul: Derin Yayınları.
2018/0919 İnceoğlu, Yasemin; Çoban, Savaş (2014): Azınlıklar, ötekiler ve medya. Istanbul: Ayrıntı.
2018/0921 Macaraig, Nina (2018): The Cemberlitas Hamami in Istanbul. The biographical memoir of a Turkish bath. Edinburgh: Edinburgh University Press
2018/Q/0003 İshakoğlu-Kadıoğlu, Sevtap; Erginöz, Gaye Şahinbaş (2017): Belgelerle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mülteci bilim adamları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
2018/Q/0005 And, Metin (2017): Miniature. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/Q/0006 Belli, Oktay; Kayaoğlu, İzzet Gündag (2005): İzzet Gündag Kayaoğlu hatıra kitabı. 2 Bde İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı.
2018/Q/0007 Leúkōma – aphiérōma gia ta 555 chrónia leiturgías tēs patriarchikēs megálēs tu génus scholēs; λεύκωμα – αφιέρωμα για τα 555 χρόνια λειτουργίας της πατριαρχικης μεγάλης του γένους σχολης (2009). İstanbul, İstanbul: P.megálē tu génus scholē; Fener Rum Lisesi.
2018/Q/0013 Demiroğlu, Cem’i (1992): İstanbul Üniversitesi’nde son 11 yılda yapılan gelişmeler.
2018/Q/0020 Coakley, J. F. (1999): Printing in the Mission Field. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Library.
2018/Q/0047 Kuneralp, Sinan (2017): Your excellency’s obedient servant. A selection of autograph letters related to the Ottoman Empire.
2018/Q/0054 Özel, Mehmet (1992): Traditional Turkish arts. İstanbul: Turkish Republic, Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts.
2018/Q/0055 Türk dünyası kültür atlası Bd. 3.1 (1999). İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
2018/Q/0056 Turkish handwoven carpets Bd. 2 (1988). Ankara: Turkish Republic, Ministry of State, Ministry of Culture and Tourism.
2018/Q/0057 Giray, Kıymet (1998): Türkiye İş Bankası resim koleksiyonu. [Ankara]: Türkiye iş Bankası.
2018/Q/0058 Çilingiroğlu, Altan; Özer, Georgina; Çeçen, Kâzım; Mercangöz, Zeynep; Ünal, Rahmi Hüseyin; Minibaş, Türkel et al. (1995): Van. İstanbul, Ankara: Republic of Turkey, Ministry of Culture, Directorate of Publications.
2018/Q/0059 Bumin, Kürşat (1993): Edirne. Ankara: Republic of Turkey, Ministry of Culture, Directorate of Publications.
2018/Q/0060 Enderlein, Volkmar (1986): Orientalische Kelims. Flachgewebe aus Anatolien, dem Iran und dem Kaukasus. Wesel: Hülsey.
2018/Q/0061 Saris, Mayda (2006): Mıgırdiç Civanyan. Bir Istanbul ressamı. Istanbul : Raffi Portakal Müzayede Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş.
2018/Q/0062 Özel, Mehmet (1999): Turkish arts. [Ankara]: The Republic of Turkey, Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts.
2018/Q/0063 Akat, Yücel; Güner, Şemsi; Özgünel, Neşe; Durukan, Aynur (1991): Dünya mirasında Anadolu. Ankara: Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü.
2018/Q/0064 Kafadar, Cemal; Bağcı, Serpil (1999): Dragocjenosti otomanske umjetnosti 15-19. St. Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 14.X. – 30. XI. 1999. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.
2018/Q/0066 Balpinar, Belkis (1988): Carpets of the Vakiflar Museum Istanbul. Wesel: Hülsey.
2018/Q/0067 Balpinar, Belkis (1982): Flatweaves of the Vakiflar-Museum Istanbul. Wesel: Hülsey.
2018/Q/0068 Çolpan, Nusret (2009): Minyatür İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
2018/Q/0070 Öztaş, Cemal; Yücel, İhsan (2005): Dolmabahçe Sarayı. Ankara: TBMM Mill^i Saraylar.
2018/Q/0071 Nicolai, Bernd (1998): Moderne und Exil. Deutschsprachige Architekten in der Türkei 1925 – 1955. Berlin: Verl. Für Bauwesen.
2018/Q/0072 Wagner, Jörg (1977): Die türkische Südküste. Das neue Reiseland mit seinen alten Kulturstätten. Frankfurt/M. [u.a.]: Ravenstein [u.a.].
2018/Q/0073 Aksit, Ilhan (1986): Topkapi. Istanbul: Aksit Culture and Tourism Pub.
2018/Q/0074 Ezici, Türel; Arel, Filiz Sanaç (1994): Cüneyt Gökçer. Sanatta 50 yıl. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.
2018/Q/0075 Historical costumes of Turkish women (1986). Istanbul: Middle East Video corp.
2018/Q/0076 Yenişehirlioğlu, Filiz (1989): Türkiye dışındaki Osmanlı mimari yapıtları. Ankara: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Kültür İşleri Genel Müdürlüğü.
2018/Q/0077 Özel, Mehmet (1993): Ankara resim ve heykel müzesi. [Ankara]: Kültür Bakanlığı.
2018/Q/0078 Küçük sahne. 1951 – 1994 (1994). [İstanbul]: T. C. Kültür Bakanlığı.
2018/Q/0079 P. Art, culture, antiques (1999). İstanbul: Portakal Sanat ve Kültür evi.
2018/Q/0080 Lerch, Wolfgang Günter; Schröder, Thomas (1988): Türkei. Wo Noahs Arche landete. München: Keyser.
2018/Q/0082 Turgut, Serdar (2002): Fotoğrafların anlattıkları. [Hürriyet arşivinden] 62 fotoğraf, 60 yazar, 62 yazı. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/Q/0083 Turani, Adnan (1984): Batı anlayışına dönük Türk resim sanatı. Ankara: Türkiye iş Bankası.
2018/Q/0084 Türkoğlu, Sabahattin; Goltz, Thomas (1987): Topkapı palace. Istanbul : Diyalog Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. Şti.
2018/Q/0085 Aran, Kemal (2000): Barınaktan öte. Anadolu kır yapıları. Ankara: Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi.
2018/Q/0086 Dündar, Can; Alp, Sedat (2004): İlk Türk Hititoloğun yaşam öyküsü. Sedat Alp. Ankara.
2018/Q/0087 Ateş, Toktamış; Çelik, İsa (1990): Turkish handcrafts. [İstanbul]: Türkiye Halk Bankası.
2018/Q/0088 Gülersoy, Çelik (1983): Kayıklar. [İstanbul]: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
2018/Q/0091 Schnitzer, Claudia; Auer, Alfred (1995): Im Lichte des Halbmonds. Das Abendland und der türkische Orient : Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Albertinum, 20. August bis 12. November 1995 ; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn, 15. Dezember 1995 bis 17. März 1996. Dresden, Bonn: Staatliche Kunstsammlungen; Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland.
2018/Q/0092 Türk el sanatları (1993). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
2018/Q/0093 Rogers, Michael J.; Brisch, Klaus (1988): Schätze aus dem Topkapi-Serail. Das Zeitalter Süleymans des Prächtigen ; [25. Juni – 31. Juli 1988, Grosse Orangerie, Schloss Charlottenburg]. Berlin: Reimer.
2018/Q/0095 Yılmaz, Aycan (2017): Mübadillerin kültürel mirası. 1924 yılanda mübadele ile Yunanistan’dan Türkiye’ye göç eden Yunanca konuşan Batı Makedonyalı Müslüman mübadillerin kültür ve gelenekleri, konuştukları dil (Greveniotika), mini greveniotika sözlüğü, atasözleri, deyimleri ve mecazi sözleri, şarkı sözleri, tekerlemeleri, mânileri, ninnileri. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
2018/Q/0097 Arslan, Nizamettin (2014): Odunbazarın suskunları. Mezar taşları. Eskişehir: Eskişehir Valiliği.
2018/Q/0098 Yiğit, İrfan; Ünlüsoy, Ülkü (2014): Hıdırlık-ulumezarlık Osmanlı dönemi Çorum. Mezar taşları. Çorum: Çorum Belediyesi’nin Kültür Yayınıdır.
2018/Q/0100 Sandalcı, Mert (2013): Eskişehir eczacılık tarihi. Eskişehir: Eskişehir Eczacı Odası.
2018/Q/0104 Öztuncay, Bahattin; Ertem, Özge (2018): Ottoman arcadia. The Hamidian expedition to the land of tribal roots (1886). İstanbul: Anamed.
2018/Q/0105 Şentürk, Şennur (1999): ‘Kumaş’k’ – Yapı Kredi İşleme Kolleksiyonundan örnekler. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/Q/0106 Yüce, Hüseyin; Taş-Polat, Dilşad (2015): Türk kadını ve Satıkadın. Kazan-Ankara: Kazan Belediye.
2018/Q/0107 Kazancıgil, Ratip; Tuğrul, Murat (2012): Edirne Müzesi Osmanlı dönemi mezar taşlarından örnekler. Edirne, [Ankara]: Trakya Kalkınma Ajansı; Türkiye Cumhuriyeti, Kalkınma Bakanlığı.
2018/Q/0116 Kara Pilehvarian, Nuran; Tıraş, Muzaffer (2013): Mektebi Mülkiyenin İstanbul yılları. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0117 Köse, Osman (2013): Tarih boyunca Karadeniz ticareti ve Canik, Samsun 1-2. Canik, Samsun: Canik Belediyesi.
2018/Q/0118 16. Aydın Doğan uluslararası opülist yarışması (1999). [İstanbul]: D&R Yayımcılık.
2018/Q/0122 Ögel, Zeynep; Tanman, Gülrü; Alışık, Emir (2018): İstanbul’da deniz sefası. Deniz hamamından plaja nostaji. İstanbul: Pera Müzesi.
2018/Q/0125 Binark, İsmet (2005): Dost kapısı. Ezel ve ebed arasında : Ken’an (Rifâî) Büyükaksoy : yazdıkları ve söyledikleri hakkında yazılanlar ve söylenenler. İstanbul: Cenân Eğitim.
2018/Q/0129 Bengüboz, Ahmet İzzet; Yıldırım, Ayşe Ege (2016): Bengüboz. Anadolu’dan bir tanık : Bengüboz’un objektifinden Mudurnu’da erken cumhuriyet dönemi. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
2018/Q/0130 Eski dostlar aramızda. Reklamlarda Ankara 1935-1967 (2007). Ankara: Vekam.
2018/Q/0131 Giray, Kıymet (2008): Değişen tarihsel süreçler değişen kavramlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
2018/Q/0143 Çal, Halit (2015): Boyabat mezar taşları. Sinop: Boyabat Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/Q/0159 Seyhan, Salih; Temiztürk, Hakan; Dizdar, Senada (2016): Osmanlı dönemi Bosna basın tarihi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
2018/Q/0170 Sağlıkta dil sorunu. Diyarbakır örneği (2012). Diyarbakır: Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi.
2018/Q/0171 Coşkun, Vahap; Derince, M. Şerif; Uçarlar, Nesrin (2010): Dil yarası. Türkiye’de eğitimde anadilinin kullanılmaması sorunu ve Kürt öğrencilerin deneyimleri. Diyarbakır: Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmaları Enstitüsü.
2018/Q/0176 Çelebi, Kâtib; Üstüner, Ahmet; Arslantürk, H. Ahmet (2017): Levâmiʿuʾn-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor. İnceleme – tıpkıbasım. Ankara: TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/Q/0182 Tepekaya, Muzaffer (2008): Osmanlı dönemi Turgutlu kitabeleri. Turgutlu: Turgutlu Belediyesi.
2018/Q/0188 Serttaş, Tayfun; Şahinyan, Maryam (2011): Foto Galatasaray. Studio practice by Maryam Şahinyan : [… prepared in tandem with the exhibition titled ‘Foto Galatasaray’ held at SALT Galata between … 22 November 2011 – 22 January 2012]. İstanbul: Aras Yayıncılık.
2018/Q/0191 Dündar, Tuba; Özer, Elif (2013): Türkiye’ye hoş! Geldiniz. Türkiye’de insan ticareti sorunu. İstanbul: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı.
2018/Q/0195 Doğan, Selen (2015): Yakından bakmak 10 yıl. Çocuk gelinler. Kavaklıdere, Ankara: Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği.
2018/Q/0198 Sanus, Murat; Adanalı, Edip; Sanus, Ekin (2015): Ti̇re Yahudi̇leri. Resmi evlilik kayıtları, dini evlilik kayıtları, defin kayıtları, okul kayıtları. İstanbul: Tire Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/Q/0199 Şevki, Orhan (2018): Azınlık spor kulüpleri ve sporcular. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/Q/0201 Atasoy, Nurhan (2018): Haseki Hürrem Sultan ve vakıfların altın çağı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
2018/Q/0202 Keshishian, Vahakn; Löker, Koray; Polatel, Mehmet (2018): Ermeni kültür varlıklarıyla Sivas. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
2018/Q/0203 Keshishian, Vahakn; Löker, Koray; Polatel, Mehmet (2018): Ermeni kültür varlıklarıyla Adana. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
2018/Q/0204 Keshishian, Vahakn; Löker, Koray; Polatel, Mehmet (2018): Ermeni kültür varlıklarıyla Develi. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
2018/Q/0205 Jobst, Werner; Kangler, Franz; Jernej, Alexander (2018): Anton Lehmden – phantastischer Realismus am Bosporus. Das St. Georgswerk in Istanbul. Wien: Brandstätter Verlag
2018/Q/0206 Andrudēs, Paschalēs (2016): Ē prōimē othōmanikē technē kai architektonikē opü Ellada (14os-16os aiōnas). Thessalonikē: Mparmpunakēs.
SEp 241 Kuneralp, Sinan (2002): D’Ali Kemal à Zeki Kuneralp. İtinéraire helvétique d’une famille turque.
LIT Literatur + Literaturwissenschaft
2018/0013 Öztürk, Banu; Şahin, Seval; Ardalı Büyükarman, Didem (2017): Edebiyatın izinde. Delilik ve edebiyat. İstanbul: Bağlam.
2018/0014 Utku Günaydın, Ayşegül (2017): Kadınlık daima bir muamma. Osmanlı kadın yazarların romanlarında modernleşme. İstanbul: Metis Yayınları.
2018/0044 Uyan Semerci, Pınar (2016): ‘Tarihin durduğu o an’. Ermeni tehcirinin edebiyata yansımaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0079 Gökalp, Ziya (1972): Nasreddin Hoca’nın latifeleri. Diyarbakır: Anadolu Matbaası.
2018/0080 Kenzi, Kıbrıslı; Fedai, Harid (1993): Kıbrıslı âşık Kenzi divanı 1-2. Lefkoşe: KKTC Milli Eǧitim ve Kültür Bakanlıǧı Yayınları.
2018/0084 Lekesiz, Ömer (1995): Mimlerin abecesi. Eleştiri-deneme-değini. İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0088 Bayrak, Mehmet (2017): Manzum halk tarihçisi Ermeni âşuğlar. [âşuğ destanlarına yansıyan şiirsel ve görsel tarih]. Ankara: Özge.
2018/0089 Özbahçe, Osman (2018): İkinci Yeninin doğuşu. Ankara: Ebabil Yayınları.
2018/0103 Kaya, Mevlüt; Yazgan, Abdülhamit (2017): Bağdat’tan Görele’ye mektuplar. Esir Abdülhamid’in anıları (1895-1966). İstanbul: Arı Sanat.
2018/0122 Çağın, Sabahattin (2018): Tanzimat dönemi Türk edebiyatında hikaye. Dergah.
2018/0135 Aslan, Ahmet Ali (2017): Kars folktales. Collected folktales from the field by local dialects. Konya: Kömen Yayınları.
2018/0144 Hikmet, Nazım; Durgut, Handan (2018): Nazım’ın cep defterlerinde kavga, aşk ve şiir notları (1937-1942) 1-7. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0145 Güngör, Bilgin (2018): Yabancının âşinâ sesi. Yusuf Atılgan. İstanbul: Mühür Kitaplığı.
2018/0189 Naci, Muallim (1886): Füruzan. İstanbul, İstanbul: Vatan Kitabhanesi; Karabet ve Kasbar Matbaası.
2018/0189 Naci, Muallim (1910): Heder. Devr-i istibdadi ve şaair-i milliyeyi müsavvir iki fasıldan ibaret tiyatrodur. Dersaadet, Dersaadet: İkdam Matbaası; Kanaat Kitaphanesi.
2018/0190 Muammer, Asaf (1899): Ferda-yi hayal. İstanbul, İstanbul: Âlem Matbaası; Ahmed İhsan ve Şürekası.
2018/0191 Reşid, Mustafa (1886): Tezkir-i mazi. İstanbul: Kitapçi Arakel.
2018/0192 Beha, Muhyieddin (1915): Halife ordusu. Mısır ve Kafkasda : temsil-i askeri 5 perde. Brusa: Muin-i Hilal Matbaası.
2018/0193 Behic; Salih (1910): Hayāl yahud Karagözün son perdesi. Ayrı ayrı on aded gayet opülist hikayeden ibaretdir. Dersaadet: Kader Matbaası.
2018/0194 Reşid, Mustafa (1887): Göz yaşları. İstanbul: Şirket-i müretibiye matbaası.
2018/0195 Athanasiadou, Elena A. (1958). Istampoul: Fazilet Basımevi.
2018/0202 Rahîm, İhsân (1909): Şarkılı ve kantolu Karagöz kitabı. İstanbul: İhsân Rahîm.
2018/0205 Vâhidi (1895): Cenan ül-cinan. Dersaadet: İkdam Matbaası.
2018/0206 Yümni, Mehmed Emin (1868): Hikaye-i tercüme-i Kahraman Katil. [Istanbul].
2018/0207 Olgun, Tahir (1897): Mirʼat-i hazret-i Mevlânâ. İstanbul: Cemal̂ Efendi Matbaası.
2018/0208 Onay, Talât; İzbudak, Velet (1928): Halk şiirlerinin şekil ve nev’i. İstanbul: Maarif Vekâleti.
2018/0222 Doğan, Abide (2018): Tarih ve mekan odağında Türk romanı incelemeleri. Ankara: Hece Yayınları.
2018/0229 Yaşın, Mehmet (2018): Poeturka. Ulus ötesi bir Türkçe şiir için 80 sonrası’na eleştirel bir bakış : deneme. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları.
2018/0230 Uşaklıgil, Halit Ziya; Şahin, Seval; Koçak, Orhan (2018): Mai ve siyah. Eleştirel basım. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0253 Rozi, Šīr ʿEli (1926): Uzbek maqallari. Meskef: S.S.S.R. Helqlaring Merkez Nešriyati.
2018/0254 Gül ile Sitemkâr Hurşid ile Mah-i Mihri hikayeleri (1884). [İstanbul]: Hacı Hüseyin Matbaası.
2018/0261 Delice, Halil (2013): Hicret gülleri. Babıali Kültür Yayıncılığı.
2018/0270 Avcı, Hanefi (2018): Fırat’ın doğusu. İstanbul: Destek Yayınları.
2018/0276 Erdemir, Ali Volkan (2011): Loti’yi anlamak. Pierre Loti’nin doğusü : araştırma. Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yayınları.
2018/0280 Schoeler, Gregor; Mogtader, Youssef (2017): Turandot, die persische Märchenerzählung. Edition, Übersetzung, Kommentar. Wiesbaden: Reichert Verlag.
2018/0291 Doğramacı, Emel (1984): Status of women in Turkey. Ankara: Meteksan.
2018/0298 Emre, Yunus; Halman, Talât Sait; Başgöz, İlhan (1991): Yunus Emre and his mystical poetry. Bloomington: Indiana University.
2018/0318 DeYoung, Terri; Allen, Roger (2011): Essays in Arabic literary biography. Teil 1 925 – 1350. Wiesbaden: Harrassowitz.
2018/0320 Alkan, Burcu (2018): Promethean encounters. Representation of the intellectual in the modern Turkish novel of the 1970s. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0326 Erünsal, İsmail E. (2016): Edebiyat tarihi yazıları. Arşiv kayıtları, yazma eserler ve kayıp metinler.
2018/0329 Sezen, Cihan (2017): Pir Sultan Abdal ve açıklamalı bibliyografyası. İstanbul: Kalender Yayınevi.
2018/0331 Bayrak Akyıldız, Hülya (2018): Mübadele romanlarında kimlik ve ulusçuluk. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
2018/0338 Kâmil, Ahmed; Düzenli, Mesut Bayram (2018): XIX. Yy. Nakşibendî şeyhlerinden Hocazâde Ahmed Kâmil Divanı. İstanbul: Kriter.
2018/0344 Çitçi, Selahattin (2011): Türk romanında yabancı okullar ve kültürel değişimdeki rolleri (1881-1950). İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.
2018/0363 Barlas Beşe, Ülker; Barlas, Uğurol (2012): Gaziantep’i yaşatan anılar. Cağaloğlu, İstanbul: Hilmi Barlas Eğitim Vakfı.
2018/0382 Şentürk, Ahmet Atilla; Kartal, Ahmet; Tulum, Mehmet Mahur (2013): Ahmet Atillâ Şentürk armağanı. İstanbul: AK.
2018/0433 Uçman, Abdullah (2017): İki 150’liğin mektupları. Refî Cevad’dan Rıza Tevfik’e : Rıza Tevfik’ten Refî Cevad’a mektuplar. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
2018/0443 Mason, David (2017): Investigating Turkey. Detective fiction and Turkish nationalism, 1928-1945. Brighton, MA: Academic Studies Press.
2018/0470 Parla, Jale (2018): Orhan Pamuk’ta yazıyla kefaret. İnceleme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0475 Sırmakeşhanlıyan, Yervant; Terziyan, Tomas (2018): Amira’nın kızı. İstanbul: Aras Yayıncılık.
2018/0507 Kim, Sooyong (2018): The last of an age. The making and unmaking of a sixteenth-century Ottoman poet. London, New York: Routledge.
2018/0508 Özgül, M. Kayahan (2018): Osmanlı’nın hazanında gazel dökümü. Modern Türk şiirini ararken : seçki. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0516 Altuğ, Fatih; İleri, Selim (2018): Kapalı iktisat acık metin. Selim İleri’nin kapalı iktisat’ı üzerine. İstanbul: Everest.
2018/0517 Erdilek Bulut, Neşe (2018): Karanlığın katlettiği bir bilim insanı. İstanbul: Yazılama Yayınevi.
2018/0521 Bahri, Hasan (1912): Napolyon’un çapkınlığı ve sevdalıları. Dersaadet: Şems Matbaası.
2018/0521 Dumas, Alexandre; Nami, Âdil (1910): Sezarin yahut ispiritizme ile âtisi keşf edilen bir kadının sergüzeşti. [İstanbul]: Matbaa-i Arşak Garoyan.
2018/0523 Fazlullah, Mur Ali Babazâde Mehmed (1912): Şihabü’l-kudret fi recm-i Fikret. İdadiye muavinlerinden nâzım ve müellifi Mur Ali Babazâde Mehmed Fazlullah. MerzifonnMatbaa-i Nerso ve Serabyan.
2018/0524 Ferruh, Ali (1887): Kerbelâ. Paris.
2018/0526 Uşaklıgil, Halit Ziya (1920): Bir hikaye-i sevda. İstanbul, İstanbul: İkbal Kitabhanesi Sahibi Hüseyin; Sabâh Matbaası.
2018/0532 Ataç, Osman Ata (2018): Karmaşa ve bir düzen. Türkiye cumhuriyeti. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0541 Scalbert Yücel, Clémence; Garabedyan, Yeraz Der (2018): Kürt edebiyatının anatomisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
2018/0544 Tanasoğlu, Dionis (2009): Uzun kervan. Roman. Ankara: Gündüz.
2018/0548 Türkmen, Fikret (2018): Âşık Garip hikâyesi. İnceleme – metin. Ankara: Akçağ.
2018/0550 Demirtaş, Mustafa (2018): İkinci bir yaşam. Sevim Burak’ın edebiyat dünyası : inceleme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0558 Demirtaş, Mustafa (2015): Postyapısalcı edebiyat kuramı. Sevim burak, edebiyatta bir tekilik düşünürü. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
2018/0575 Atay, Falih Rıfkı; Deringil, Selim (2018): Zeytindağı. İstanbul: Pozitif Yayınları.
2018/0604 Banean, Gaṙnik; Fuchs, Maral (2018): Elveda Antura. Bir Ermeni yetimin anıları. İstanbul: Aras.
2018/0623 Pehlivanyan, Aram (1999): Özgürlük iki adım ötede değil. Şiir Aram Pehlivanyan ve yaşamına dair. Tünel, İstanbul: Aras Yayıncılık.
2018/0633 Canerik, Caner (2018): Dersim masalları. 1 Bd. İstanbul: Mara Yayınları.
2018/0656 Kısakürek, Necip Fazıl (2018): Necip Fazıl Kısakürek. Bd. 1, 4, 36, 40, 42, 52. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
2018/0679 Tiwmayê, Yaġek̕sandr; Տիւմայէ, Յաղեքսանդր; Têtêean, Tigran Yarowt̕iwn; Տէտէեան, Տիգրան Յարութիւն (1866): Koms Mônt̕ê K̕rist̕oy. 2 Bde. Zmiwrnia, Զմիւրնիա: Tpagrowtʾiwn Têtêean; Տպագրուտʾիւն Տէտէեան.
2018/0683 Hacıbäyov, Üzeyir (2018): Felyetonlar. Hekayälär. Bakı: Kitab Klubu.
2018/0684 Ulutürk, Xälil Rza (2018): Män ümmanlar täşnäsiyäm. (şeirläri vä poemaları). Bakı: Kitab Klubu.
2018/0686 Çämänzäminli, Yusif Väzir (2018): Cǝnnǝtin qǝbzi. Bakı: Kitab Klubu.
2018/0714 Efendi, Udmi; Polat, Nâzım Hikmet (2015): Udmî Efendi ve Şükûfenâme. Adana: Adana Büyükşehir Belediyesi.
2018/0724 Koyuncu, Ayfeti (2014): Denizli – Acıpayam yöresi halk edebiyatı ve folkloru. Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0758 Özpalabıyıklar, Selahattin; Batur, Enis (2018): Göndermeler. Yazı, yanıt, söyleşi, anı. İstanbul: Everest.
2018/0765 Aynur, Hatice; Çakır, Müjgân; Koncu, Hanife; Özyıldırım, Ali Emre (2017): Metin neşri. Problemler, tespitler, öneriler. İstanbul: Klasik.
2018/0774 Tercüman, Çilem (2018): Türk romanında moda ve toplumsal değişim (1923 – 1940). Istanbul: İletişim Yayınları.
2018/0809 Sayers, David Selim (2013): Tıflî hikâyeleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2018/0821 Ḫānī, Aḥmad; Omar, Feryad Fazil (2018): Mem u Zîn. Ein klassisches kurdisches Epos aus dem 17. Jahrhundert. Berlin: Institut für Kurdische Studien.
2018/0858 Duman, Mustafa (2018): ‘Bilenler bilmeyenlere öğretsin.’. Resimli opüliste Nasreddin Hoca kitapları : açıklama, metin, resimler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2018/0864 Erbey, Muharrem (2018): Tahir Elçi hikayesi. İstanbul: H2O.
2018/0867 Öztürkçü, İbrahim (2018): İbnülemin’in rüyaları. İstanbul: Dergah.
2018/0908 Irmak, Erkan (2018): Eski köye yeni roman. Köy romanının tarihi, kökeni ve sonu (1950-1980). İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0912 Budak, Ali (2018): Bâkî ve estetiği. Şiirimizin mağrur ölümsüzü : inceleme, Bâkî divanı’ndan seçmeler, sözlük. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0929 Conermann, Stephan; Czygan, Christiane (2018): An iridescent device : premodern Ottoman poetry. Bonn: University Press
2018/Q/0044 Şah İsmail (1897).
2018/Q/0045 Hikaye-i Ferhad ile Şirin (1900). [İstanbul]: [Verlag nicht feststellbar].
2018/Q/0046 Aşık Garib ile Şah Senem hikayesi (1900). [İstanbul]: Hacı Hüseyin Efendi Matbaası.
2018/Q/0049 Kolbaş, Ozan; Beg, Hayâlî (2017): Historical and literary figures in Hayâlî Beg’s dîvân 1-2. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
2018/Q/0094 Balta, Evangelia; Alpan, Aytek Soner; Sayers, David Selim; Poroy, Semih (2016): Mouhatzirnamé-Muhacirnâme. Poetry’s voice opülis Karamanlidhes refugees : a bilingual edition with 25 sketches by Semih Poroy. İstanbul: İstos.
2018/Q/0126 Yüksel, Aysel (2005): Sâmiha Ayverdi. [1905 – 1993, Sâmiha Ayverdi, doğumunun 100. Yılı]. İstanbul: TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.
2018/Q/0160 Demir, Musa; Özer, Hasan; Alpsoy, Hüseyin (2015): II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşim Sempozyumu. TÜEDAS : bildiriler kitabı. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları.
LIT 5648 Cemâlî; Horata, Osman (2017): Hümā vü opülis. (analysis, critical text, facsimile): 2. Critical text. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
MET Methodologisches, Philosophie, Ideologien, Soziologie
2018/0038 Levent, Sinan (2016): Japon opüliste. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
2018/0041 Alkan, Mehmet Ö. (2017): 150. Yılında Das Kapital. Osmanlı’dan günümüze Türkiye’deki serencamı : ‘Anlatılan senin hikâyendir!’ (çeviriler ve polemikler). İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0075 Wenger, Etienne (2008): Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
2018/0076 Lave, Jean (2011): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
2018/0095 Özyurt, Cevat; Okumuş, Ejder (2017): Türkiye’de sosyal teoride din. Ankara: Hece Yayınları.
2018/0123 Alver, Köksal; Doğan, Necmettin (2018): Kültür sosyolojisi. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0219 Schluchter, Wolfgang; Huff, Toby E. (2018): Max Weber & Islam. London, New York: Routledge.
2018/0234 Booth, Anthony Robert (2017): Analytic Islamic philosophy. London: Palgrave Macmillan.
2018/0242 Şekip Tunç, Mustafa (1943): İnsan ruhu üzerinde gezintiler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.
2018/0439 Çetinkaya, Bayram Ali (2000): İzmirli İsmail Hakkı. Hayatı, eserleri, görüşleri. Merter-İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0447 Tauscher, Soner (2018): Positionen der Biopolitik in der Türkei. Berlin: wvb Wissenschaftlicher Verlag Berlin.
2018/0448 Harrasser, Karin; Rößiger, Susanne (2016): Parahuman. Neue Perspektiven auf das Leben mit Technik. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
2018/0579 Sèbés; Muskwéi͏̈h, Ibni; Effendi, Suavi (1873): Luġz Qābis Ṣāḥib Aflāṭun. Paris: Goupy.
2018/0624 Gülgöz, Sami; Ece, Berivan; Öner, Sezin (2018): Hayatı hatırlamak. Otobiyografik belleğe bilimsel yaklaşımlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
2018/0665 Bublitz, Hannelore (2018): Das Archiv des Körpers. Konstruktionsapparate, Materialitäten und Phantasmen. Bielefeld: transcript.
2018/0762 Ülken, Hilmi Ziya; Utku, Ali (2018): Hâkimiyet. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
2018/0790 Sezen, Yümni (2013): Sosyoloji açısından din. Dinin sosyal müesseseler üzerindeki tesirleri. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0807 Yıldız, Aytaç (2017): Kurtuluş Kayalı. Bd.1. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
2018/0851 Bolay, Süleyman Hayri (2017): Osmanlı düşünce dünyası. Ankara: Akçağ.
2018/Q/0026 Şirvanî, Ahmed Hamdi (1869): Makaletü’l-urefa fi mesailü’l-hükema. [İstanbul]: Tasvir-i Efkar Gazetehanesi.
2018/Q/0050 Altıok, Hakan; Şen, Fatih Mehmet; Batur, İhsan H. (2017): Al-Fārābī’s influence on Maimonides’ ontology. 1-2. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
2018/Q/0200 Erdoğan, M. Murat (2018): Suriyeliler barometresi. Suriyelilerle uyum içinde yaşamın çerçevesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
ME 7 Gümüşçü, Osman (2016): Tarihi coğrafya. Kavramlar, tarihçe, kaynaklar, mekan, metod. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
ME 22 Tunçay, Neşe Erdilek (1993): Sözlü Tarih Atölyesi. 6-7 Haziran 1993 ; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından düzenlenen Birinci Sözlü Tarih Atölyesinin kayıtları. İstanbul: Tarih Vakfı.
ME 26 Yurt, İbrahim (1974): Sosyal alanlarda Türkiyenin araştırma potansiyeli ve sorunları. Ankara: [s.n.].
ME 27 Çakır, Serpil; Akgökçe, Necla (1997): Farklı feminizmler açısından kadın araştırmalarında yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık.
ME 197 Çinar, Alev; Bender, Thomas (2007): Urban imaginaries. Locating the modern city ; [Project on Cities and Urban Knowledges ; conference at Kemer, Turkey]. Minneapolis, Minn. [u.a.]: Univ. Of Minnesota Press.
ME 208 Ihlamur-Öner, S. Gülfer; Şirin Öner, N. Aslı (2012): Küreselleşme çağında göç. Kavramlar, tartışmalar. İstanbul: İletişim.
ME 209 İçduygu, Ahmet (2012): Kentler ve göç. Türkiye, İtalya, İspanya örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
ME 215 Jezernik, Božidar; Özdamar, Ali (2012): Hayallerdeki ‘Türk’. İstanbul: Kitap Yayınevi.
ME 275 Somay, Bülent (2015): Tarih, otobiyografi ve hakikat. Yüzbaşı Torosyan tartışması ve Türkiye’de tarihyazımı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
ME 319 Doğan, Mebrure (2016): Sabır psikolojisi. Pozitif psikoloji bağlamında bir araştırma. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ME 321 Şimşek, Ahmet (2011): Tarih nasıl yazılır? Tarihyazımı için çağdaş bir metodoloji. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
ME 322 S̜ahinol, Melike (2016): Das techno-zerebrale Subjekt. Zur Symbiose von Mensch und Maschine in den Neurowissenschaften. Bielefeld: transcript.
OII 125 Şahinol, Melike (2017): Reproductive health in Turkey. From enhancing eggs to intercultural implications for responsible research and innovation.
OII 126 Şahinol, Melike (2018): Die Überwindung der ‘Natur des Menschen’ durch Technik. Körper-Technik-Verhältnisse am Beispiel der Cyborgkonstitution in den Neurowissenschaften.
OII 127 Şahinol, Melike; Kuhnt, Anne-Kristin (2018): Quo vadis fetura? Reproduktionstechnologien als Teil des Human Enhancement : Ein Ländervergleich zwischen Deutschland und der Türkei.
MUS Musik
2018/0050 Baykurt, Şerif (1965): Türk halk oyunları. Ankara: Başnur Matbaası.
2018/0051 Baykurt, Şerif (1995): Anadolu kültürleri ve Türk halk dansları. Ankara: Yeni Doğu Matbaası.
2018/0052 Akkaya, Ali (2014): Anadolu halk dansları ve halk dansları üzerine genel değerlendirmeler. Ankara: Phoenix Yayınevi.
2018/0087 Gill, Denise (2017): Melancholic modalities. Affect, Islam, and Turkish classical musicians. New York, NY: Oxford University Press.
2018/0107 Kürkçüoğlu, S. Sabri (2017): Şanlıurfa sıra gecesi geleneği ve türküleri. Şanlıurfa: Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları.
2018/0131 Sayın, Meral; Çığ, Muazzez İlmiye (2018): Neolitik çağdan Hititler’e Anadolu’da müzik ve enstrümanlar. Bd. 1. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
2018/0170 Ziegler, Susanne; Åkesson, Ingrid; Lechleitner, Gerda; Sardo, Susana (2017): Historical sources of ethnomusicology in contemporary debate. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
2018/0289 Yavaşca, Alâeddin; Sipahi, Sinan; Özpekel, Osman Nuri; Dikmen, Mustafa Doğan; Coşkun, Gizem; Korkmaz, Harun (2018): Türk müziği konserleri. ‘bestekârı yanlış bilinen eserler’ : 29 Nisan Pazar 2018, 15:30. İstanbul: Pera Müzesi.
2018/0304 Selanık, Cavidan (1996): Müzik sanatının tarihsel serüveni. ‘müziğin görkemli yolculuğu’. Ankara: Doruk.
2018/0311 İlyasoğlu, Evin (1998): Necil Kâzım Akses. Minyatürden destana bir yolculuk. İstanbul: YKY.
2018/0373 Alp, Mehmet Zakir (2014): Siirt halk oyunları, giysileri ve oyun ezgileri. Siirt: Siirt Valiliği.
2018/0418 Tel, Mesut Cemil; Derman, M. Uğur (2016): Tanbûrî Cemil’in hayâtı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
2018/0421 Kıyak, Hüseyin (2017): Yüz yıllık metinlerle Tanburi Cemil Bey. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
2018/0429 Kutluk, Fırat; Askın, Cıhat (2016): İllüzyon. Cumhuriyet’in klasik müzik serüveni. İstanbul: H2O Kıtap.
2018/0444 MacDonald, Raymond; Hargreaves, David J.; Miell, Dorothy (2017): Handbook of musical identities. Oxford: Oxford University Press.
2018/0451 Akdag, Ali Kazim; Akyol, Taner; Betton, Joel; Ciftci, Nevzat; Cogulu, Tolgahan; Dinc, Kemal et al. (2018): Die Bağlama in der Türkei und Europa. Erstes Baglama Symposium in Deutschland (Berlin, 14. – 15. Sept. 2013). Berlin: Ries & Erler.
2018/0474 Poyraz, Bedriye (2007): Direnişle piyasa arasında. Alevilik ve Alevi müziği. Kızılay, Ankara: Ütopya Yayınevi.
2018/0496 Karasu, Doğan; Çağlayan, Nihat (2007): Bingöl dengbêjleri. Kadıköy / İstanbul: Pêrî Yayınları.
2018/0570 Ersoy Çak, Şeyma; Beşiroğlu, Şefika Şehvar (2017): Kadın ve müzik. İstanbul: Milenyum Yayınları.
2018/0625 Şenel, Süleyman (2018): Bu deyiş kimindir? Mecnunum Leylâmı gördüm. İstanbul: Siyah Kitap.
2018/0636 Diken, Şeyhmus (2015): Diyarbekirli Udi Yervant Bostancı. ‘Ula fılle Hoş geldin’. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0747 Can, Taner; Palazoğlu, Siyami (2008): Benden selam olsun. Bolu Türküleri.
2018/0747 Can, Taner; Palazoğlu, Siyami (2008): Benden selam olsun. Bolu Türküleri.
2018/0819 Karaduman, İrfan (2014): İlm-i edvâr-ı mûsıkî. (inceleme – günümüz Türkçesi – çevriyazım – esas metin). Çankaya, Ankara: Asitan Kitap.
2018/0822 Breyley, Gay Jennifer; Fatemi, Sasan (2016): Iranian music and popular entertainment from Motrebi to Losanjelesi and beyond. New York, NY, Abingdon, Oxon OX: Routledge.
2018/0866 Erdoğan, Göktürk (2018): Müzikolojide kültürel yaklaşımlar ve müzik kültürü üzerine eskizler. Ankara: Gece Kitaplığı.
2018/0877 Işıktaş, Bilen (2018): Peygamber’in dahi torunu Şerif Muhiddin Targan. Modernleşme, bireyselleşme, virtüözite. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0878 Tıraşcı, Mehmet (2018): Kitâbü Keşfiʾl-Hümûm Veʾl-Kürab Fî Şerhi Âletiʾt-Tarab isimli anonim musiki eseri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
2018/0899 Turan, Fikret; Temel, Emine; Kurban, Emre (2018): 2017 Arel Sempozyumu bildirileri. Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu (13-14 Aralık 2017). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0002 Akar, Rüştü; Baykurt, Şerif (1991): Anadolu Folklor Vakfı 10. Yılı ve Türk halk dansları. Ankara.
2018/Q/0053 Korkmaz, Harun (2018): Mûsikî’nin Diyârbekri. Klasik Türk musikisinde Diyarbekirli bestekârlar. Diyarbakır: Kayapınar Belediyesi.
2018/Q/0123 Sarı, Mehmet Ali (2016): Türk din musıkisi. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/Q/0127 Gözkân, Câhit; Altınbilek, Cemil; Kırım, Ahmet; Gözkan, M. Halit (2012): Mûsikîde bir silsile. Hoca Câhit Gözkân’ın mûsikî mirâsı. Bd. 2. İstanbul: Kubbealtı.
2018/Q/0138 Turabi, Ahmet Hakkı (2016): Seyyid Mir Hamza Nigârî’nin hayatı ve bestelenmiş eserleri. Amasya: Amasya Belediyesi.
2018/Q/0139 Turabi, Ahmet Hakkı; Harmancı, Ayşe Başak (2016): Giriftzen Âsım Bey. Hayatı ve eserleri. Amasya: Amasya Belediyesi.
2018/Q/0139 Turabi, Ahmet Hakkı; Harmancı, Ayşe Başak (2016): Giriftzen Âsım Bey. Hayatı ve eserleri. Amasya: Amasya Belediyesi.
2018/Q/0144 Atlı, Lem’î; Yazıcı, Ümit (2011): Lem’î Atlı. Hakkında yazılanlar ve eserleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
2018/Q/0149 Yazıcı, Ümit (2011): Selânikli Ahmed bey hakkında yazılanlar ve eserleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
2018/Q/0169 Yazıcı, Ümit (2011): Tanburi Ali Efendi. Hayatı ve eserleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
NAW Nachschlagewerke, Wörterbücher, Karten
2018/0634 Köksal, İvanna; Maresyeva, Galina; Dimitroglo, Svetlana; Kerman, Valentina; Sukman, Anna; İvançoglo, Stefanida et al. (2018): Gagauzça-gagauzça sözlük. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/0843 Sami, Şemseddin; Eskin, Şerif; Okal, Abdullah; Demir, Fatih; Taştan, Fatih (2017): Resimli Kâmûs-ı Fransevî$dFransızcadan Türkçeye opül kitabı. 2 Bde. Ankara: TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). Leiden, Boston: BRILL.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). Leiden, Boston: BRILL.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). Leiden, Boston: BRILL.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). Leiden, Boston: BRILL.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). Leiden, Boston: BRILL.
NWh 133 Stausberg, Michael; Engler, Steven (2016): The Oxford handbook of the study of religion. Oxford, New York, NY: Oxford University Press.
NWh 134 Sakaoğlu, Necdet (2017): Osmanlı tarihi sözlüğü. Kavramlar, kurumlar, olaylar. Cağaloğlu, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
NWw I 16 Älibäyli, Şäfäq (2012): Farsca-rusca-azärbajcanca mühtäsär lüğät. Bakı: Nafta Press.
NWw T 56 Tietze, Andreas; Tezcan, Semih; Demir, Nurettin; Yılmaz, Emine (2018): Tarihî ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı. Bd. 5-6. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
POW Politik- und Wirtschaftsgeschichte Osmanisches Reich/Türkei
2018/0010 Esenbel, Selçuk (2012): Japon modernleşmesi ve Osmanlı: Japonya’nın Türk dünyası ve İslam politikaları. İstanbul: İletişim.
2018/0011 Esenbel, Selçuk; Togan, Isenbike; Atlı, Altay (2013): Türkiye’de Çin’i düşünmek. Ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilere yeni yaklaşımlar. İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi Yayınevi.
2018/0012 Ünlü, Barış (2018): Türklük sözleşmesi. Oluşumu, işleyişi ve krizi. Ankara: Dipnot yayinlari.
2018/0015 İyigun, Murat (2015): War, peace, and prosperity in the name of God. The Ottoman Role in Europe’s socioeconomic evolution. Chicago, London: University of Chicago Press.
2018/0018 Balta, Evangelia; Achladi, Evangelia; Nikolaidis, Thanasis (2017): Karamanlı Rum Ortodoks bir askerin seferberlik hatıraları. Çanakkale ve Doğu cepheleri, 1915-1919. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0020 Özcoşar, İbrahim; Vali, Shahab (2017): Osmanlı Devleti ve Kürtler. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0024 Steinbach, Georg; Gallé, Ruben (2017): Strolling through Istanbul in 1918. The war memoirs of the German private Georg Steinbach. Bonn, [Istanbul]: Max Weber Stiftung; Orient-Institut Istanbul.
2018/0028 Güneş, İhsan (2017): Atatürk dönemi Türkiye’sinde milletvekili genel seçimleri (1919-1935). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0030 Tuncer, Hüner (2017): Türk dış politikası. 1-2. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2018/0031 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2013): 60’lı yıllarda Türkiye. Ankara: Efil Yayınevi.
2018/0032 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2014): 70’li yıllarda Türkiye. Ankara: Efil Yayınları.
2018/0033 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2017): 80’li yıllarda Türkiye. Ankara: Efil Yayınları.
2018/0034 Akkuş İlgezdi, Gamze (2017): Kadının dönüşümü. Karanlığın tahakkümü. İstanbul: Kalkedon.
2018/0036 Keskintaş, Orhan (2017): Adalet, ahlak ve nizam. Osmanlı siyasetnameleri. İstanbul: İletişim.
2018/0037 Özgür, M. Alper; Kaya, Alp Yücel; Duman, Alper (2017): Türkiye’de iktisadi düşünce. İstanbul: İletişim.
2018/0042 Gürsoy Naskali, Emine; Yanıklar, Burcu (2017): Takvim kitabı. İstanbul: Kitabevi.
2018/0054 Gerber, Haim (2010): State and society in the Ottoman Empire. Farnham [u.a.]: Ashgate.
2018/0061 Minawi, Mostafa (2016): The Ottoman scramble for Africa. Empire and diplomacy in the Sahara and the Hijaz. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0062 Ünal, Yenal (2017): Türkiye Cumhuriyeti. Tarihi araştırmaları. Ankara: Gece Kitaplığı.
2018/0066 Kardaş, Şaban; Yalçınkaya, Haldun; Özyer, Tansel; Pirinçici, Ferhat; Ataç, Kutlu Kaan; Çelik, Bedi (2011): Turkish speaking DAESH supporters on Twitter. Ankara: ORSAM.
2018/0067 Duman, Bilgay (2016): The situation of Turkmens and the Turkmen areas after ISIS. Ankara: ORSAM.
2018/0069 Schiller, Anna (2017): Inszenierung und Ritual während der Belagerung von Wien 1683. Leopold I. – Kara Mustafa – Johann III. Sobieski. Düsseldorf: Grupello.
2018/0072 Ḥāmī, Muṣṭafā; Tütüncü, Mehmet; Okuyucu, Cihan; Kreiser, Klaus (2017): Yemen 1849. Osmanlı harekatı günlüğü. Haarlem: SOTA Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi, Research Centre for Turkish and Arabic World.
2018/0074 Provence, Michael (2017): The last Ottoman generation and the making of the modern Middle East. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, Port Melbourne, Delhi, Singapore: Cambridge University Press.
2018/0077 Alkan, Ahmet Turan (2001): II. Meşrutiyet devrinde ordu ve siyaset. İstanbul: Ufuk Kitapları.
2018/0085 Bedirxan, Celadet Alî; Bedirxan, Kamiran; Yüksel, Metin (2009): Edirne sükûtunun iç yüzü. Beyoğlu, İstanbul: Avesta.
2018/0086 Özkan, İ. Reşat (1999): Küresel çıkar oyunları içinde Türkiye’nin dış politika sorunları. Ankara: Ümit Yayıncılık.
2018/0094 Kış, Salih (2017): Osmanlı Ordusunda Alman ekolü Von der Goltz Paşa (1883-1895). Konya: Palet Yayınları.
2018/0102 Endres, Franz Carl; Beken, Güray (2013): Osmanlı binbaşısı Endres İttihat Terakki ve Osmanlılar. İstanbul: Dharma.
2018/0104 Özkan, Abdülkadir (2017): Erdoğanofobi. Siyasette Erdoğan korkusu. İstanbul: Kopernik Kitap.
2018/0105 Miroğlu, Orhan (2018): Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0106 Barın Akman, Filiz (2017): 15 Temmuz darbe girişimi Batı medyası söylem analizi. Neo-emperyalizm, islamofobi ve oryantalizm. Ankara: Kadim Yayınları.
2018/0109 Pul, Ayşe (2017): Girit’in fethi. Anonim bir Osmanlı kaynağına göre. Ankara: Gece kitapliği.
2018/0112 Sağlam, Ömer; Sağlam, Meltem (2018): Fetvalar savaşı. İstiklal Savaşı’nda din faktörü ve din adamlarının rolü. Ankara: Maya Akademi.
2018/0113 Bora, Tanıl (2018): Zamanın kelimeleri. Yeni Türkiye’nin siyasî dili. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0115 Yelkencioğlu, Niyazi; Yelkencioğlu, Teoman (2017): Niyazi Yelkencioğlu’nun kurtuluş savası anıları ve kurtuluş savaşı’nda Kandıra. İstanbul: Ofset Yapımevi A. Ş.
2018/0116 İnat, Kemal; Duran, Burhanettin; Aslan, Ali (2018): AK Parti’nin 15 yılı. Dış politika. Ankara: Seta.
2018/0120 Yesevi, Çağla Gül (2018): Türk milliyetçiliği. Doğuşu, yükselişi ve siyasal yansımaları. Ankara: Kripto.
2018/0121 Gürer, Turgut (2018): Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas Gürer. Cepheden meclise Büyük Önder ile 24 yıl. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0124 Yücel, Hakan (2016): Rum olmak Rum kalmak. İstanbul: Istos.
2018/0132 Özşavlı, Halil (2013): Urfa Ermenileri. (sosyal-siyasi ve kültürel hayat). Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0133 Eravcı, H. Mustafa (2017): Özdemiroğlu Osman Paşa. Bir Osmanlı asker ve bürokratı (ehl-i örf). Ankara: Akçağ Yayınları.
2018/0138 Kış, Salih (2016): Divan-ı muhasebat. Osmanlı Devleti’nde mali denetim (1862-1908). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2018/0149 Öztürk, Armagan; Bilgin, Ayhan (2017): The transformation of public sphere. An interdisciplinary debate about the recent development of publicity in Turkey. Baden-Baden: Nomos.
2018/0150 Richter, Heinz A. (2018): Die türkischen Meerengen in der internationalen Politik 1900-1917. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0151 Aksoy, Hürcan Aslı; Arslan, Berna Zengin; Dursun, Ayşe; Kreile, Renate; Küçükkırca, Iclal Ayşe; Mutluer, Nil et al. (2018): Patriarchat im Wandel. Frauen und Politik in der Türkei. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
2018/0152 Fine, Shoshana (2018): Borders and mobility in Turkey. Governing souls and states. Cham: Palgrave Macmillan.
2018/0153 Kaya, Emir (2018): Secularism and state religion in modern Turkey. Law, policy-making and the Diyanet. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0154 Malcolm, Noel (2016): Agents of empire. Knights, corsairs, Jesuits and spies in the sixteenth-century mediterranean opül. London: Penguin Books.
2018/0155 Dinç, Cengiz (2018): Debating Islamism, modernity and the West in Turkey. The role of Welfare (Refah) Party. Ankara: Savaş Yayınevi.
2018/0157 Manela, Erez (2009): The Wilsonian moment. Self-determination and the international origins of anticolonial nationalism. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
2018/0160 Antov, Nikolay (2017): The Ottoman wild opü. The Balkan frontier in the fifteenth and sixteenth centuries. Cambridge, New York, Meldbourne, New Delhi, Singapore: Cambridge University Press.
2018/0167 Asaroğlu, Melih (2017): Karşıdaki komşularımız. ‘Türkosporoslar’. Ankara: Karina Yayınevi.
2018/0172 Kastritsis, Dimitris J. (2017): An early Ottoman history. The Oxford Anonymous chronicle (Bodleian Library, Ms Marsh 313). Liverpool: Liverpool University Press.
2018/0173 Gerber, Haim (2018): Oppression and salvation. Annotated legal documents from the Ottoman book of complaints of 1675. Berlin: Klaus-Schwarz-Verlag.
2018/0180 Yılmaz, Hüseyin (2018): Caliphate redefined. The mystical turn in Ottoman political thought. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
2018/0181 Akın, Yiğit (2018): When the war came home. The Ottomans’ Great War and the devastation of an empire. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0204 Tuğluca, Murat (2016): XVII. Yüzyıl sonu şikâyet defterlerine göre Osmanlı devlet – toplum ilişkisinde şikâyet mekanizması ve işleyiş biçimi.
2018/0211 Gülalp, Haldun (2018): Laiklik, vatandaşlık, demokrasi. Türkiye’nin siyasal kültürü üzerine çalışmalar. Beyoğlu, İstanbul: Metis.
2018/0212 Turan, Ömer; Öztan, Güven Gürkan (2018): Devlet aklı ve 1915. Türkiye’de ‘Ermeni Meselesi’ anlatısının inşası. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0216 Kankal, Recep (2017): Sicill-i Ahval defterlerine göre Osmanlı bürokrasisinde gebzeli memurlar (1879-1909). Kocaeli: Gebze Belediyesi.
2018/0218 Bein, Amit (2018): Kemalist Turkey and the Middle East. İnternational relations in the inter-war period. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
2018/0221 Bozkurt, Seçil (2018): Diyarbakır, Muş ve Norşîn örnekleriyle Cumhuriyet döneminde mele kurumu ve evrimi. İstanbul: Libra.
2018/0224 Gençoğlu, Halim (2018): Ottoman traces in Southern Africa. The impact of eminent Turkish emissaries and Muslim theologians. İstanbul: Libra.
2018/0225 Kemal, Namık; Us, Hakkı Tarık (1946): Silistre muhasarası. Kalede bulunan gazilerden Yüzbaşı Ahmed Nafiz’in hâtıraları. İstanbul: Vakit Matbaa ve Kütüphanesi.
2018/0228 Çetingüleç, Mehmet (2018): Ecevit’in anıları. 12 yıl saklı tutulan ‘veda’ sohbetleri. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0238 Erdoğan, Ayşenur (2018): Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi. Osmalı devleti’nin ilk ticaret mektebinden Marmara üniversitesine. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
2018/0239 Gençoğlu, Halim (2016): Güney Afrika’da Osmanlı izleri. Güney Afrika’da unutulan bir Osmanlı nesli. İstanbul: Tezkire.
2018/0244 Arslan, Ali (2018): Üç Müslüman hilali. Türkiye’nin diriliş stratejisi. İstanbul: İskenderiye.
2018/0245 Kaiser, Hilmar (1998): Imperialism, racism, and development theories. The construction of a dominant paradigm on Ottoman Armenians. Ann Arbor, Mich.: Gomidas Inst.
2018/0257 Merdol, Erdal; Bektaş, Mehdi; Sarıgül, Ali (2004): Sivas davası. 1-4. Ankara: Öncü Kitap ve Yayınevi.
2018/0263 Çiçek, Cuma (2018): Süreç. Kürt çatışması ve çözüm arayışları. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0265 Cöhce, Salim (2018): Günümüzde Pontusçuluk faaliyetleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0266 Küçükkırca, İclal Ayşe; Yılmaz, Attuğ (2018): Kayserili ermeniler konuşuyor. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.
2018/0267 Bruneau, Michel; Güneş, Ayhan (2018): Küçük Asya’dan Türkiye’ye. Azınlıklar, etnik-milli homojenleştirme, diasporalar. İstanbul: İletişim Yayınevi.
2018/0269 Akça, İsmet; Bekmen, Ahmet; Özden, Barış Alp; Deniz, Kemal (2018): ‘Yeni Türkiye’ye varan yol. Neoliberal hegemonyanın inşaası. İstanbul: iletişim.
2018/0272, Parla, Taha (2018): Siyasi yazılar. 1-2. Beyoğlu, İstanbul: Metis.
2018/0275 Erdemir, Ali Volkan (2014): Japonya’da Türk imgesinin oluşumu 1890-1914. Araştırma. Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yayınları.
2018/0281 İlik, Mehmet (2017): One minute. İstikbal İslam’ındır. İstanbul: İkinci Adam Yayınları.
2018/0285 Karademir, Nihat (2017): Osmanlı’nın son yüzyılında Kürtler. Modernleşme, merkeziyetçilik ve isyan. İstanbul: Nûbihar.
2018/0286 Karademir, Nihat (2016): Sultan Abdülhamid ve Kürtler. İstanbul: Nûbihar.
2018/0300 Curipeschitz, Benedict; Neweklowsky, Gerhard (1998): Ein Disputation oder Gesprech zwayr Stalbuben am Hof des türkischen Sultans 1530 über Gebräuche, Glauben, Heerwesen, Politik der Türkei und ihr Verhältnis zum Deutschen Reich. Klagenfurt [u.a.]: Wieser-Verl.
2018/0307 Irmak, Sadi (1989): Kemal Atatürk. Leben und Werk des Gründers der neuen Türkei und des Fahnentraegers des Antiimperialismus. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
2018/0317 Faroqhi, Suraiya (2017): Slavery in the Ottoman opül. A opüliste survey. Berlin: EBVerlag.
2018/0321 Yıldıray, Oğur (2018): Alternatif Türkiye tarihi. Bd. 1. İstanbul: Vadi.
2018/0322 Başaran, Ezgi (2017): Frontline Turkey. The conflict at the heart of the Middle East. London, New York: I.B.Tauris.
2018/0323 Abbas, Tahir (2017): Contemporary Turkey in conflict. Ethnicity, Islam and politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
2018/0327 Babül, Elif M. (2017): Bureaucratic intimacies. Translating human rights in Turkey. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0332 İrketi, Okan (2010): Ricat eden Cumhuriyet. DP ve AKP döneminde aydınlar. Ankara: Tan.
2018/0333 Bey, Tursun; Tulum, Mertol (2013): Fetih babası. Fatih’in tarihi : (Târîh-i Ebü’l-feth). Istanbul: Kapı Yayınları.
2018/0335 Göncü, Gürsel; Aldoğan, Şahin (2018): Çanakkale savaşı siperin ardı vatan. Türk cephesinden 1915 Deniz ve Kara muharebeleri. İstanbul: Kırmızıkedi.
2018/0339 Albayrak Coşkun, Gökçen (2017): Dersaadet’in kileri Tuna nehri’nde ticaret ve devlet. İstanbul: Dergah.
2018/0340 Bahit, Muhammad Adnan; Erdoğrü, Mahmet Akif (2017): On altıncı yüzyılda Osmanlı idaresinde Şam vilayeti. İstanbul: ER Yayınları.
2018/0342 Yıldırım, Ender (2011): Türkiye ve İran ilişkileri. (1918 – 1960). İstanbul: Giza Yayınları.
2018/0343 Süme, Mehmet (2018): Bolu nüfus defteri 1840. İstanbul: Kriter.
2018/0346 Karayaka, Ali (2016): İşgal altında İstanbul. İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
2018/0353 Örsten Esirgen, Seda (2012): Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen kamu hizmeti imtiyazları. Ankara: Turhan Kitabevi.
2018/0356 Akın, Fatih (2006): Türkiye’de azınlık politikaları. (6/7 Eylül 1955 olayları). İstanbul: Kum Saati Yayınları.
2018/0357 Şenyurt, Ali (2018): Geç dönem Osmalı maliyesinde poliçe kullanımı ve poliçeci esnafı$gAli Şenyurt. İstanbul: Doğu Kitabevi.
2018/0359 Güllü, Ramazan Erhan (2010): Antep Ermenileri. Sosyal kültürel ve siyasi hayat. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0364 Rüştü, Cevat; Özdemir, Güner; Emiroğlu, Kayhan (2009): İstanbul’un işgalinde İngiliz hapishanesi hâtıraları. Üsküdar, İstanbul: Sebil Yayınevi.
2018/0365 Şimşir, Bilâl N. (2018): Ermeni propagandasının Amerika boyutu üzerine. Ankara: Avrasya İncelemeleri Merkizi.
2018/0366 Munaǧǧim Bāšī, Aḥmad Ibn-Luṭfallāh; Arslan-Sözüdoğru, Hatice; Şimşek, Munise (2018): Kânûnî Sultan Süleyman sonrası Osmanlı devleti. Sultan II. Selim Hân dönemi (1566-1574) : Müneccimbaşı tarihinden II. Selim dönemi Arapça tahkikli metin ve çevirisi. İsanbul: ravza Yayınları.
2018/0368 Emecen, Feridun Mustafa; Yüksel, Ayhan (2015): Görele kazası nüfus defteri (1251/1835). Trabzon, Türkiye: Serander.
2018/0369 Benlisoy, Stefo (2017): İstanbul’un ırgatları. II. Meşrutiyet’te sosyalist bir işçi örgütü. İstanbul: Istos.
2018/0372 Duru, Kâzım Nami (2017): Hatıralar. İttihat ve Terakki. Ankara: Altınordu Yayınları.
2018/0375 Esenkaya, Ahmet; Can, M. Fatih (2015): Sıhhiye, 1915. Yüz yıl önce. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı.
2018/0377 Tveritinova, Anna S.; İnan, A.; Avcı, A. Haydar (2006): Türkiye’de Karayazıcı Deli Hasan isyanı 1593-1603. İstanbul: Aya kıtap.
2018/0379 Satan, Ali (2014): 100 soruda I. Dünya Savaşı. İstanbul: Rumuz Yayınevi.
2018/0386 Türkmen, Şükrü (2017): Belgelerle Emirdağ. Emirdağ: Emirdağ Belediyesi.
2018/0387 Lütem, Ömer Engin (2017): Ermeni konferansları 2016. Ankara: Avrasya İncelemeleri Merkezi.
2018/0388 Lütem, Ömer Engin; Perinçek, Mehmet (2018): Ermeni konferansları 2017. Ankara: Avrasya İncelemeleri Merkezi.
2018/0393 Kozanoğlu, Can; Cabas, Mirgün (2018): Bıçkın ve ağlak. Yeni Türkiye’nin hikayesi : Can Kozanoğlu’yla söyleşi. İstanbul: Can Yayınları.
2018/0394 Armaoğlu, Fahir (2018): Türk dış politikası tarihi. İstanbul: Kronik.
2018/0396 Kürkçügil, Masis; Zorlu, Zafer (2018): Bir başka tarih mümkün müydü? (Ermeni meselesi üzerine yazılar). İstanbul: Edebi Şeyler.
2018/0397 Karlıbel, Talıp Doğan (2012): Alman derin devleti. Cağaloğlu, İstanbul: Profil Yayıncılık.
2018/0399 Akar, Atilla (2009): Gizli suikastlar. Şüpheli ölümler. Cağaloğlu, İstanbul: Profil.
2018/0400 Çınar, İkram (2018): Neden ve nasıl mankurtlaştırılıyoruz? İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0405 Bulut, Mehmet Hasan (2018): İngiliz derviş. Yeni Türkiye’nin doğuşu ve Aubrey Herbert. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0407 Şahintürk, Fatih (2018): Desise. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
2018/0413 Ḥuṣrī, Abū-Ḫaldūn Sāṭiʿ al; Akgül, Abdulkadir (2018): Vatan fikri ve terbiyesi. İstanbul: Büyüyenay.
2018/0417 Özer, Kemal (2018): Gülen şeytanlar tarihi. İstanbul: Büyüyenay.
2018/0419 Göze, Ergun (2016): Rusya’da üç esaret yılı. İstanbul: Hülbe.
2018/0435 Şimşek, Nurettin (2018): Teşkilat-ı mahsusa’nın Reisi Süleyman Askeri Bey. Hayatı, siyasi ve askeri faaliyetleri. Ankara: Altınordu Yayınları.
2018/0437 Noring, Gustaf; Gürgün, Abdullah (2017): Karikatürlerle Abdülhamid. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2018/0445 Özçalık, Sevil (2018): Promoting an alliance, furthering nationalism. Ernst Jäckh and Ahmed Emin in the time of the First World War. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
2018/0446 Denli, Özlem (2018): Liberal thought and Islamic politics in Turkey. Converging paths. Baden-Baden: Nomos.
2018/0449 Hanß, Stefan (2017): Lepanto als Ereignis. Dezentrierende Geschichte(n) der Seeschlacht von Lepanto (1571). Göttingen: V&R unipress.
2018/0454 Hoffmann, Tessa; Akhanlı, Doğan; Çetinoğlu, Ali Sait; Huber, Wolfgang; Zengin, Suzan (2013): Takibat, tehcir ve imha. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1912-1922 yılları arasında Hıristiyanlara yönelik yaptırımlar. İstanbul: Belge Yayınları.
2018/0457 Özdemir, Hikmet (1989): Rejim ve asker. Cağaloğlu – İst.[i.e.İstanbul]: AFA Yayınları.
2018/0461 Sönmez, Mustafa (1992): 100 soruda 1980’lerden 1990’lara ‘dışa açılan’ Türkiye kapitalizmi. İstanbul: Gerçek yayınları.
2018/0462 Çakır, Hüseyin (2017): Demokratik kazanımlar nasıl kurumsallaşı? İstanbul: Küyerel Düsünce Enstitüsü.
2018/0463 Taşkın, Yüksel (2017): Türkiye’nin rejim ve sistem sorunu. Editör Prof. Dr. Yüksel Taşkın. İstanbul: Küyerel Düsünce Enstitüsü.
2018/0464 Çıladır, Sina (1975): Zonguldak havzasında emperyalizm. 1848-1940. Ankara: Aydınlık.
2018/0465 Yılmaz, Durmuş (2001): Osmanlının son yüzyılı. Cumhuriyete giden yol. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0466 Hiçyılmaz, Ergun (1996): Teşkilât-ı mahsusa. (ve casusluk örgütleri). İstanbul: Kamer Yayınları.
2018/0471 Altıok Akatlı, Zeynep (2018): İçi boşaltılan cumhuriyet ve laiklik. İstanbul: Tekin.
2018/0473 Bidlîsî, İdrîs-i; Kırlangıç, Hicabi (2016): İdrîs-i Bidlîsî Selim Şah-Nâme. Ankara: Hece Yayınları.
2018/0476 Penah, Süleyman; Zararsız, Abdullah (2017): Mora İhtilâli 1770. Ankara: §Akçağ Yayınları.
2018/0477 Cinem, Ergin; Çakır, Hüseyin; Bilgen, Ayhan; Bostan Ünsal, Fatma; Gözaydin, İştar; Yağcı, Nabi (2018): Özgürlükleri kazanmada ‘süreçlere müdahale’ deneyimleri.
2018/0490 Berlinghoff, Marcel; Rass, Christoph; Ulz, Melanie (2017): Die Szenographie der Migration. Geschichte. Praxis. Zukunft. Osnabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität Osnabrück.
2018/0492 Aslandas, Alper Sedat (2002): Popüler siyasî deyimler sözlüğü. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0495 Erden, Ali Fuad (2006): Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye hatıraları. Hg. V. Alpay Kabacalı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0497 Erden, Ali Fuad; Günaydın, Yusuf Turan (2018): Çölde son Türk destanları. İstanbul: Kopernik.
2018/0498 Mardin, Ömer Fevzi; Tinç, Hatice Sevinç; Çam, Mehmet Mert (2018): Osmanlı jandarması ve iç güvenlik harekatı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
2018/0499 Karaca, Alâattin (2018): Necip Fazıl’dan Menderes’e mektuplar. ‘Muhterem Efendim’. İstanbul: Kopernik Kitap.
2018/0506 Savaş, Vural Fuat (2018): Cumhuriyetin ilanı ve karşıtları (1920-1926). Ankara: Efil Yayınevi.
2018/0513 Demirci, Aytaç; Sayarı, Sabri (2018): Mustafa Abdülhalik Renda. Hatırat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0515 Yegen, Ceren (2018): Siyasal iletişim, propaganda ve ulusal kimlik. İstanbul: Kriter.
2018/0519 Jamgoçyan, Onnik; Üyepazarcı, Erol (2017): Osmanl İmparatorluğu’nda sarraflık. Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler (1650-1850). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0520 Çopuryan, Yetvart; Nalcı, Aris (2018): Paramazlar. Beyazıt’ta 20 darağacı. İstanbul: Kor.
2018/0531 Öktem, Kerem; Akkoyunlu, Karabekir (Hg.) (2018): Exit from democracy. İlliberal governance in Turkey and beyond. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
2018/0533 Bee, Cristiano; Kaya, Ayhan (2018): Conventional versus non-conventional political participation in Turkey. Dimensions, means, and consequences. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
2018/0534 Sayarı, Sabri; Musil, Pelin Ayan; Demirkol, Özhan (Hg.) (2018): Party politics in Turkey. A comparative perspective. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
2018/0535 Küçükkılınç, İsmail (2018): Jön Türklük ve Kemalizm kıskacında İttihadc̦ılık. İstanbul: Historia Yayınevi.
2018/0539 Jassal, Smita Tewari; Turan, Halil (2018): New perspectives on India and Turkey. Connections and debates. London, New York: Routledge.
2018/0542 Bilmez, Bülent; Kayacan, Gülay; Aslan, Şükrü (2015): Belleklerdeki Dersim ‘38. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınkları.
2018/0543 Erdinç, Erol Şadi (2018): Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti yargılamaları. 1-3. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0546 Önkibar, Sabahattin (2017): Asena. Meral Akşener’in dünü ve bugünü. İstanbul: Kırmızı Kedi.
2018/0557 Eroğlu, Doğu (2018): IŞID ağları. Türkiye’de radikalleşme, örgütleme, lojistik. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0563 Öztürk, Hatice Karakus (2018): The modernizing process in Turkey. Sociological views. Baden-Baden: Nomos.
2018/0565 Yadirgi, Veli (2017): The political economy of the Kurds of Turkey. From the Ottoman Empire to the Turkish Republic. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
2018/0566 Kuzu, Durukan (2018): Multiculturalism in Turkey. The Kurds and the state. Cambridge, New York, NY, Port Melbourne, VIC, New Dehli, Singapore: Cambridge University Press.
2018/0567 Erişen, Cengiz; Kubicek, Paul (2016): Democratic consolidation in Turkey. Micro and macro challenges. London, New York: Routledge.
2018/0568 Medeiros, Julian de (2018): Conspiracy theory in Turkey. Politics and protest in the age of ‘post-truth’. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0571 Kurt Güveloğlu, Gülşah (2018): Demokrat Partinin kadın milletvekilleri. TBMM’deki faaliyetleri ve Yassıada’daki savunmaları. İstanbul: Kriter.
2018/0573 Steinbach, Georg; Gallé, Ruben; Wittmann, Richard (2018): Istanbul 1918. Die Erinnerungen des Rekruten Georg Steinbach. Worms: Worms Verlag.
2018/0576 Biçer-Deveci, Elife (2017): Die osmanisch-türkische Frauenbewegung im Kontext internationaler Frauenorganisationen. Eine Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte von 1895 bis 1935. Göttingen: V&R unipress; Bonn University Press.
2018/0578 Suavi, Ali (1873): Türkiye sene 1290. Üçüncü sene. Paris: Victor Goupy.
2018/0586 Thys-Şenocak, Lucienne (2018): Divided spaces, contested pasts. The heritage of the Gallipoli peninsula. London, New York: Routledge.
2018/0590 Şenoğuz, H. Pinar (2019): Community, change and border towns. London: Routledge.
2018/0591 Kışanak, Gültan (2018): Kürt siyasetinin mor rengi. İstanbul: Dipnot Yayınları.
2018/0592 Çutsay, Osman (2018): 12 Eylül. Bir Alman pastası. İstanbul: Yazılama.
2018/0593 Gökpınar, Bahar (2018): Osmanlı yazınında erkek-lik(ler) kurgusu. ‘er kişi’ niyetine ; 17-18-19. Yüzyıl edebî metinlerinde bitmeyen dönüşüm. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0594 Göksu, Oğuz (2018): Siyasal liderlik ve R. Tayyip Erdoğan’ın liderlik kodları. (1994-2018 dönemindeki seçim kampanyaları ekseninde). Konya: Literatürk.
2018/0595 İnce, Özdemir (2018): Başyücelik Devleti. İstanbul: Tekin.
2018/0596 Alkan, Necmettin (2018): Karikatürlerle Sultan II. Abdülhamid. Propaganda ve gerçek arasında bir padişah. İstanbul: Kronik.
2018/0597 Kurt, Ümit (2018): Antep 1915. Soykırım ve failler. İstanbul: İletişim.
2018/0598 Çevik Bayvertyan, Kornilia (2018): 21. Yüzyılın İstanbul’unda Rumlar. Röportaj. İstanbul: Paros Yayıncılık.
2018/0599 Sığın, Aykut (2018): 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda televizyon reklamlarında erkek olmak. Ankara: Grafiker.
2018/0600 Yılmaz, Zafer (2018): Yeni Türkiye’nin ruhu. Hınç, tahakküm, muhtaçlaştırma. İstanbul: İletişim.
2018/0603 Yentürk-Çoban, Nurhan (2018): Sosyal yardımlardan güvenliğe Türkiye’nin kamu harcamaları 2006-2017. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2018/0605 Korkmaz, Çağdaş Cansın; Uyar, Hakkı (2018): Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan iki barış antlaşması. Sevr ve Versay. İstanbul: Boyut Publishing.
2018/0608 Şener, Nedim (2018): Şeytanın kara kutusu. FETÖ emniyet mahrem yapılanması raporu ilk defa gün yüzüne çıkıyor. İstanbul: Destek Yayınları.
2018/0609 Kazaz, Gözde; Mavituna, H. İlksen (2018): Bu ülkeden gitmek. Yeni Türkiye’nin göç iklimini anlatıyor. İstanbul: Metropolis.
2018/0614 Güldal, Mehmet (2018): Soğuk savaş döneminde Türkiye’deki komünizmle mücadele dernekleri. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0616 Kayıran, Kutlu (2018): Osmanlı Meksika diplomatik ilişkileri (1864-1913). Elçilik raporlarında Osmanlıların Latin Amerika siyaseti. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0617 Mengeş, Yeter (2018): İkinci Dünya Savaşı dönemi Türk İtalyan ilişkileri. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0619 Durul, Ferzan (2018): AİHM’de Türkiye. İfade özgürlüğü davalarının antropolojik incelemesi (1987-2011). İstanbul: Libra Kitap.
2018/0621 Boratav, Korkut (2018): Türkiye iktisat tarihi. 1908-2015. İstanbul: İmge Kitabevi.
2018/0622 Bostan, İdris (2018): 17. Yüzyılda Tersâne-i Âmire. İstanbul: Küre Yayınları.
2018/0626 Saygılıgil, Feryal (2018): Bir kadın grevi. Serbest Bölge’de kadın işçi olmak. İstanbul: Güldünya Yayınları.
2018/0632 Yalçınkaya, Mehmet Alaaddin; Kurtaran, Uğur (2018): Osmanlı diplomasi tarihi. Kurumlar ve tatbiki. Ankara: Altınordu.
2018/0638 Grüßhaber, Gerhard (2018): The ‘German Spirit’ in the Ottoman and Turkish army, 1908-1938. A history of military knowledge transfer. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
2018/0640 Sarıgil, Zeki (2018): Ethnic boundaries in Turkish politics. The secular Kurdish movement and Islam. New York: New York University Press.
2018/0643 Çelik, Celal Eren (2018): İçeriden fethedilen kale CHP. İstanbul: Librum.
2018/0644 Eğilmez, Mahfi (2018): Değişim sürecinde Türkiye. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sosyo-ekonomik bir değerlendirme. İstanbul: Remzi Kitabevi.
2018/0645 Çurey, Ali (2013): Sürgün halk Anadolu Çerkesleri. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.
2018/0650 Kieser, Hans-Lukas (2018): Talaat Pasha. Father of modern Turkey, architect of genocide. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
2018/0655 Atalay, Onur (2018): Türk’e tapmak. Seküler din ve iki savaş arası Kemalizm. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0659 Fournarakis, Konstantinos G.; Çimbis, Tanaş (2018): Giritli Türkler. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
2018/0666 Schmidt, Jan (2018): The orientalist Karl Sussheim meets the young Turk officer Isma’il Hakki Bey. Two unexplored sources from the last decade in the reign of the Ottoman Sultan Abdulhamid II. Leiden, Boston: BRILL.
2018/0669 Pálosfalvi, Tamás (2018): From Nicopolis to Mohács. A history of Ottoman-Hungarian warfare, 1389-1526. Leiden: BRILL.
2018/0670 Richter, Heinz A. (2018): Das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg bis zum Friedenschluss 1923. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission.
2018/0671 Richter, Heinz A. (2016): Der griechisch-türkische Krieg 1919-1922. Mainz, Ruhpolding, Wiebaden: Verlag Franz Philipp Rutzen; in Kommission bei Harrassowitz Verlag.
2018/0678 Saymaz, İsmail (2018): Kimsesizler Cumhuriyeti. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0680 Hegyi, Klára (2018): The Ottoman military organization in Hungary. Fortresses, fortress garrisons and finances. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
2018/0681 Fodor, Pál (2018): The business of state. Ottoman finance administration and ruling elites in transition (1580s – 1615). Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
2018/0688 Ḳritovulos; Karolidi (1912): Tariḫ-i Sultan Mehmet Ḫan s̱ani. İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürelksı.
2018/0690 Erdoğru, Mehmet Akif (2018): Rodos’un sosyal ve ekonomik tarihi. İzmir: Er Yayıncılık.
2018/0692 Arslan, Ömer Faruk; Örses, Tunca (2016): I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı cepheleri. İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı.
2018/0693 İnan, Kenan (2013): Onyedinci yüzyıl ortalarında Trabzonʹda sosyal ve iktisadi hayat. ‘Mahmiye-i Trabzon Mahallâtından’. Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0695 Polatoğlu, Mehmed Gökhan (2017): Cumhuriyet dönemi’nde Türk şeker sanayisinin kurulması. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
2018/0697 Candeğer, Ümmügülsüm (2017): Birinci Dünya Savaşı’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına kadar Burdur ve çevresi. (olaylar, iz bırakanlar, Burdurlular). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
2018/0705 Metin, Zeki (2016): Tarihi kaynaklarda Çubuk. İskitler, Ankara: Çubuk Belediyesi Yayınları.
2018/0711 Yıldız, Bilal (2014): Denizli (Lazkiye) sancağı’nda gayrimüslimler (1876-1935). Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0717 Kodal, Tahir (2014): Denizli nüfus tarihi. (1923-2013). Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0718 Hacısalihoğlu, Mehmet (2014): 1864 Kafkas tehciri. Kafkasya’da Rus kolonizasyonu, savaş ve sürgün. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR); İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA).
2018/0720 Bayraktaroğlu, Aşkın Samuray (2006): Yeni muhafazakar Türkiye. İstanbul: Arkaplan.
2018/0723 Otaklı, Hüdaver (2010): Milli mücadele’de Denizli ve Ahmet Hulusi Efendi Sempozyumu. Bildiriler. Denizli: Denizli Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0728 Erdoğru, M. Akif; Koçak, Faruk Nafiz (2013): Fatih Sultan Mehmed zamanında Ala’iyye sancağı. 1475 tarihli Süret-i Defter-i İcmal-i Vilayet-i Ala’iyye (Metin ve İnceleme). Konya: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası.
2018/0731 Tunçay, Hüseyin (2017): Bir ‘kış masalı’. Mazhar Murtezaoğlu. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/0732 Eren, Azad Ziya; Örçen, Özlem (2011): Kimlik & aidiyet. Diyarbakır Sanat Merkezi konuşmaları. Diyarbakır: Diyarbakır Sanat Merkezi Yayınları.
2018/0733 Kaplanoğlu, Raif (2015): İlk nüfus sayımlarına göre İstanbul’da nüfus ve kentsel gelişme (1826-1935). Bursa: Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları.
2018/0734 Menç, Hüseyin (2010): Milli mücadele yıllarında Amasya. Olaylar-portreler-belgeler. Amasya: Amasya Belediye Yayınları.
2018/0737 Stratejik derinliğe düşen Türk dış politikası (2010). İstanbul: Demokrat Parti Yayınları.
2018/0738 Arslanboğa, Kadir (2014): Osmanlı Devleti’nde iç hazine harcamaları (1649-1680). 31 yıllık opülis hazinesi defteri üzerine bir inceleme. Ankara: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.
2018/0739 Çınar, Hüseyin; Kıvrım, İsmail (2016): 1842 tarihli Çubuk kazası nüfus defteri. Ankara: Çubuk Belediyesi Yayınları.
2018/0740 Özar, Şemsa; Uçarlar, Nesrin; Aytar, Osman (2013): Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma. Köy koruculuğu sistemi. Diyarbakır: DİSA Yayınları.
2018/0745 Kul, Ömer (2011): Osman İslamoğlu’ndan Osman Batur Han’a 1941-1951. On yıla sığan efsanevi ömür. İstanbul: Doğu Türkistan Göçmenler Derneği.
2018/0748 Çetin, Halil; Erdemir, Lokman (2015): Savaş tarihi araştırmaları uluslararası kongresi. 100. Yılında 1. Dünya Savaşı ve Mirası : 6-8 Kasım 2014 : Bildiriler. 1-2. Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları.
2018/0754 Mollaer, Fırat (2014): Kimlik politikaları. Özdeşlik, tanınma ve farklılık. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
2018/0761 Mercan, Evren (2018): II. Abdülhamid dönemi deniz stratejisi. İstanbul: Dergah.
2018/0763 Karaca, Emin (2008): 12 Eylül’ün arka bahçesinde. (Avrupa’daki mültecilerle röportajlar). İstanbul: Siyah Beyaz.
2018/0766 Taki, Victor (2016): Tsar and Sultan. Russian encounters with the Ottoman Empire. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0767 Smiley, Will (2018): From slaves to prisoners of war. The Ottoman empire, Russia, and international law. Oxford: Oxford University Press.
2018/0768 Özyüksel, Murat (2016): The Berlin-Baghdad railway and the Ottoman empire. İndustrialization, imperial Germany and the Middle East. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0769 Köroğlu, Erol (2007): Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. London [u.a.]: Tauris Acad. Studies [u.a.].
2018/0770 Wigen, Einar (2018): State of translation. Turkey in interlingual relations. Ann Arbor: University of Michigan Press.
2018/0771 Dural, A. Baran (2018): Batı’da ve Türkiye’de kuramsal milliyetçilik. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0775 Erder, Sema (2018): Zorla yerleştirmeden yerinden etmeye. Türkiye’de değişen iskan politikaları. İstanbul: İletişim.
2018/0776 Brauns, Nikloaus; Çakır, Murat; Jongerden, Joost; Kayserilioğlu, Alp; Kiechle, Brigitte; Yaraşir, Volkan (2018): Partisanen einer neuen Welt. Eine Geschichte der Linken und Arbeiterbewegung in der Türkei. Berlin: Die Buchmacherei.
2018/0777 Hathaway, Jane (2018): The chief eunuch of the Ottoman harem. From African slave to power-broker. Cambridge, New York, NY, Port Melbourne, New Delhi, Singapore: Cambridge University Press.
2018/0778 Geyikdaği, V. Necla (2011): Foreign investment in the Ottoman Empire. İnternational trade and relations in the late nineteenth century ; 1854 – 1914. London [u.a.]: Tauris Academic Studies.
2018/0779 Askerov, Ali (2018): Contemporary Russo-Turkish relations. From crisis to cooperation. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books.
2018/0804 Özalp, Ahmet İlhan (2017): Refet Rodoplu’nun anıları. Bir idealistin yaşam öyküsü. Edirne: Edirne Belediye Başkanlığı.
2018/0812 Karaca, Behset (2014): 1501’de Hamid sancağı vakıfları. MAD 3331 numaralı vakıf defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi. Burdur: T.C. Burdur Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
2018/0813 Yıldız, Ahmet (2010): ʿHılʾfül fudul’dan günümüze. Sivil toplum ve sendika. Ankara: Diyanet-Sen.
2018/0816 Mehmetoğlu, Nuri (2011): Faili meçhul cinayet ve kayıpları. Araştırma komisyonu 2011 yılı çalışma raporu. Batman: Batman Barosu.
2018/0825 Iğsız, Aslı (2018): Humanism in ruins. Entangled legacies of the Greek-Turkish population exchange. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0826 Chaaya, Saïd; Sursock, Girgi Dimitri; Hartmann, Martin (2018): Lettres de Girgi Dimitri Sursock à Martin Hartmann. La diplomatie allemande dans la Beyrouth ottomane. Paris: Geuthner.
2018/0827 Ersoy, Ercan (2018): Özel harekatçı olmak. Bd. 2. Ankara: Bencekitap.
2018/0828 Küçükkaya, Aykut (2018): The ortak. ‘hepiniz oradaydınız’ belgeseli. İstanbul: Kırmızıkedi.
2018/0829 Bolay, Süleyman Hayri (2018): Batı aklına karşı Türkiye. İstanbul: Ketebe.
2018/0832 Şahin, Emrah (2018): Faithful encounters. Authorities and American missionaries in the Ottoman Empire. Montreal & Kingston, London, Chicago: McGill-Queen’s University Press.
2018/0833 Rubin, Avi (2018): Ottoman rule of law and the modern political trial. The Yıldız case. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
2018/0834 Pedley, Philip M. (2018): The Atatürk interview. Armenian tall tales of an inconvenient truth? London: Gomidas Institute.
2018/0835 Kılınçoğlu, Deniz T. (2018): İslâm, İktisat, Ordu ve Reform. Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk İktisat Eseri ve Tarihsel Bağlamı (Risâle-i Tedbîr-i ‘Umrân-ı Mülkî). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0836 Seyhan, Hüseyin Nuri (2018): Irak cephesi hatıraları. Hatıra-i askeriyem. İstanbul: Ketebe Yayınları.
2018/0837 Taşkıran, Cemalettin (2018): Milli mücadele’de Türk ve Yunan esirler (1919-1923). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0838 Gazalcı, Mustafa (2014): Barış zinciri. (Türkiye Barış Derneği Davası). Ankara: Bilgi Yayınevi.
2018/0840 Turgut, Turhan (2018): Osmanlı İmparatorluğu posta tarihi. Tarifeler ve posta yolları 1840-1922. İstanbul: Alfa.
2018/0842 Özcan, Ahmet; Bozarslan, Hamit (2018): Ama eşkıyalık çağı kapandı. Modern Türkiye’de son Kürt eşkıyalık çağı (1950-1970). İstanbul: İletişim.
2018/0845 Ağa, Silâhdâr Fındıklı Mehmed; Topal, Mehmet (2018): Nusretnâme. İnceleme – metin (1106-1133 – 1695-1721). Ankara: TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi.
2018/0853 Bolay, Süleyman Hayri (2015): Tanzimat’tan günümüze Türk düşüncesi. 1-7. Kızılay, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
2018/0859 Balkır, Canan (2018): Avrupalılaşma. Tarih, kavram, kuram ve Türkiye uygulaması. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0863 Grēgoriadēs, Iōannēs N. (2018): Democratic transition and the rise of opülist majoritarianism. Constitutional reform in Greece and Turkey. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
2018/0868 Bilgiç, Mehmet Sadi; Akyürek, Salih (2012): Türkiye’de Kürtler ve toplumsal algılar. İstanbul: Bilgesam Yayınları.
2018/0869 Miş, Nebi; Duran, Burhanettin (2018): Turkey’s presidential system. Model and practices. Ankara: Seta.
2018/0870 Şimşek, Muttalip (2018): Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Güneybatı Anadolu’da gayrimüslimler. İstanbul: AK, Akademik Kitaplar.
2018/0871 Taş, Kenan Ziya (2011): Dünyanın düzeni için hikmetli yollar. Osmanlı yönetim sanatı (Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem). İstanbul: Doğu Kitabevi.
2018/0876 Bakar, Bülent (2018): II. Meşrutiyet’ten mütareke dönemi’ne Türkiye. Bd. 1. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
2018/0880 Akyel, Recai (2016): Muhtarın fermanı köyün kararı. Köy karar defterleri. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı.
2018/0884 Eryılmaz, Tuğrul; Maro, Asu (2018): 68’li ve gazeteci. İstanbul: İletişim.
2018/0885 Tokdoğan, Nagehan (2018): Yeni Osmanlıcılık. Hınç, nostalji, narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0886 Sencer, Emre; Albayrak, Özlem (2018): Ordu ve millet. 1930’larda Almanya ve Türkiye’de askeri kültür. İstanbul: İletişim.
2018/0889 Koloğlu, Orhan (2018): Prusya’dan Enverland’a ve günümüze Türk-Alman tarihi. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
2018/0890 Eldem, Edhem; Laiou, Sophia (2018): Istanbul and the Black Sea coast. Shipping and trade (1770 – 1920). Istanbul: The Isis Press.
2018/0891 Çakmak, Yalçın; Şur, Tuncay (2018): Kürt tarihi ve siyasetinden portreler. İstanbul: İletişim.
2018/0892 Hadjian, Avedis (2018): Secret nation. The hidden Armenians of Turkey. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0896 Albayrak, Hüseyin (2015): Birinci Dünya Savaşı yıllarında Trabzon’da Rus-Ermeni-Rum mezâlimi (1914-1918). Ankara: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı.
2018/0897 Aşuroğlu, Halil Nedim; Birinci, Ali; Yiğit, Yücel (2016): İstanbul polis müdürünün hâtıratı defteri. Mütareke günlerinde. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
2018/0900 Terzi, Mehmet Akif (2016): Türk devlet geleneğinde bürokrasi ve memur.
2018/0903 Çiçek, İbrahim (2018): Sadrazam ve harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşa suikasti. İstanbul: Alfa.
2018/0904 Aytaş, Süreyya (2018): The sad legacy of the population exchange. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
2018/0905 Ertaş, Murat (2015): Sevk ve iskân Kanunu’nun 100. Yılında Ermeni meselesi Erzurum kronolojisi. Ana hatlarıyla. Erzurum: Şehirder Yayınları.
2018/0909 Akyıldız, Ali (2018): Osmanlı merkez bürokrasisi (1836-1856). İstanbul: Timaş Yayınları.
2018/0911 Reşit, Mehmet; İstekli, İ. Bahtiyar (2017): Kûtulamâre. Osmanlı’nın unutulan son zaferi : Yarbay Mehmed Reşid Bey’in savaş günlükleri. İstanbul: Yeditepe.
2018/0914 Gümüş, Ercan (2018): Tarihçi ve asi. 16. Yüzyıl Celali İsyanları’nın Osmanlı tarih yazımına yansıması. İstanbul: Libra Kitap.
2018/0916 Maden, Fahri (2012): Sıradışı bir muhalif. Rıza Nur. İstanbul: Roza.
2018/0917 Alkan, Necmettin; Üçüncü, Uğur (2017): Ali Şükrü Bey. Mücadeleyle geçen bir ömür. İstanbul: Kronik.
2018/0920 Stephanov, Darin (2018): Ruler visibility and popular belonging in the Ottoman Empire. 1808-1908hDarin Stephanov. Edinburgh: Edinburgh University Press
2018/0926 Bose, Sumantra (2018): Secular states, religious politics. India, Turkey, and the future of secularism. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
2018/0931 Arslan, Zeyneb, Osztovics, Christoph, Brizic, Katharina, Grond, Agnes, Schmidinger, Thomas, Six-Hohenbalken, Maria (2018): Dersim 1938 : Genozid, Vertreibung und die Folgen : achtzig Jahre danach. Wien: Praesens Verlag.
2018/Q/0001 Sarıkamış şehitleri özel / T.C. Kars Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü (2008). Kars: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü.
2018/Q/0031 Terzi, Mehmet Akif; Ergün, Ahmet; Alacagöz, Mehmet Ali; Şeyhun Çalışlar, Melis (2017): Ottoman-Indonesian relations. İn light of Ottoman documents. İstanbul: HİTAY.
2018/Q/0033 Çelik, Mehmet; Akyol, Hasan; Köşker, Adnan (2017): Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 1-2. Kocaeli: Gebze Belediyesi.
2018/Q/0037 15 Temmuz 2016 Milli İradenin Zaferi. Araştırma raporu (2017). Ankara: Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı.
2018/Q/0039 Güçtekin, Nuri (2017): I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi.
2018/Q/0040 Fırat, Kamil; Özyetgin, A. Melek (2018): Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı – Amerika ilişkileri. İstanbul: Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi.
2018/Q/0041 Fırat, Kamil; Özyetgin, A. Melek (2018): Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı – İngiltere ilişkileri. İstanbul: Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi.
2018/Q/0042 Fırat, Kamil; Özyetgin, A. Melek (2017): Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı-Almanya ilişkileri. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
2018/Q/0043 Fırat, Kamil; Özyetgin, A. Melek (2017): Osmanlı – Fransa ilişkilerinde Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerinden karşılaşmalar/kesişmeler/tanışmalar. İstanbul: Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi.
2018/Q/0051 Eren, Halit (2012): Balkanlar’da Osmanlı vakıfları. Vakfiyeler, Bulgaristan. 1-3. İstanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA).
2018/Q/0052 Eren, Halit; Oğuz, Mustafa; Mete, Zekai (2017): Balkanlar’da Osmanlı vakıfları. Vakfiyeler Yunanistan. 1-5. İstanbul: IRCICA.
2018/Q/0096 Engin, Mustafa; Alandağlı, Murat (2014): H. 984 (M. 1576/1577) tarihli ve TKG.KK.TTd. 54 numaralı defter-i mufassal-ı livā-i Çorum. 1-2. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.
2018/Q/0101 Alikılıç, Dündar (2017): Osmanlı döneminde nüfus defterlerinde Çorlu. Tekirdağ: Çorlu Belediyesi.
2018/Q/0103 Ergün, Ahmet; Terzi, Mehmet Ali; Kaycıoğlu, Mehmet (2015): Osmanlı nüfus defterlerinde Adana – 1831. Adana: Adana Büyükşehir Belediyesi.
2018/Q/0111 Yığıt, İrfan (2016): Çorum. Evlenme sicil defterleri (1926-1930). Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/Q/0113 Bıyık, Ömer; Erdoğru, Akif (2014): Defter-i evkâf-ı livâ-i Saruhan. Metin ve inceleme. Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.
2018/Q/0134 Seufert, Günter (2018): Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der Territorialherrschaft des »Islamischen Staates«. Die Grenzen kurdischer Politik. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
2018/Q/0135 Gelibolulu, Mustafa Âli; Çavuşoğlu, Ali; Uğur, Ahmet (2009): Künhü’l-ahbār. Dördüncü rükn. 1-2. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2018/Q/0137 Tamçelik, Soyalp; Kasapoğlu, Mustafa Kemal (2018): Kıbrıs Şerʿiyye sicilleri. 1/A numaralı Kıbrıs şer’iyye sicili : (Hicri 988-1003 / Miladi 1580-1595). Bd. 1. Ankara: Sata Dizayn.
2018/Q/0140 Küçükyalçın, Erdal (2010): Kont Otani Kozui ve Türkiye. İstanbul: Deik.
2018/Q/0141 Azap, Eralp Yaşar (2015): Osmanlı belgelerinde Bitlis. Ankara: Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı.
2018/Q/0142 Terzi, Mehmet Akif; Ergün, Ahmet (2017): Osmanlı belgelerinde Adana. Adana: Adana Büyükşehir Belediyesi.
2018/Q/0145 Kösemen, Rauf (2011): Sabahın sahibi var. 2004’ten 2010’a 1 Mayıs Alanı’nı geri alma mücadelesi. İstanbul.
2018/Q/0146 Al, Hüseyin; Akar, Şevket K. (2013): Galata borsası (1830-1873). Osmanlı’dan günümüze borsa. Emirgan, İstanbul: Borsa İstanbul.
2018/Q/0147 Erdoğru, M. Akif (2015): Aydınili mufassal defteri. (metin ve inceleme) : timar ve yaya yoklaması defteri parçaları ile birlikte. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0148 Erdoğru, M. Akif; Bıyık, Ömer (2015): 1481 tarihli Tire, Birgi, Ayasuluğ ve Alaşehir tımar defteri. (metin ve inceleme) : 1492 tarihli Biga, Tarhala ve Bergama piyade yoklama defteri parçası ile birlikte. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0150 Öznur, Hakkı (2009): 21. yüzyılda bir alperen Muhsin Yazıcıoğlu. Ankara: Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği.
2018/Q/0152 Ayten, Karaarslan (2011): Ahmet Yıldız. Din görevlikerine sendika yolunu açan insan. Ankara: Diyanet-Sen.
2018/Q/0153 Sağlamçubukcu, Süreyya Atilla; Koltuk, Nuran (2017): Osmanlı belgelerinde Çorlu. İstanbul: Çorlu Belediyesi.
2018/Q/0154 Erdoğru, M. Akif; Bıyık, Ömer (2015): T.T 0001/1 M. numaralı Fatih Mehmed devri Aydın İli mufassal defteri (metin ve inceleme). İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0158 Akyürek, Salih (2011): Demokratik açılım ve toplumsal algılar. İstanbul: BILGESAM, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi.
2018/Q/0161 Keskin, Mustafa (2014): 1831 tarihli nüfus sayımına göre Düzce. Düzce: Düzce Belediyesi.
2018/Q/0162 Ergün, Ahmet; Terzi, Mehmet Akif; Alacagöz, Mehmet Ali (2014): Osmanlı nüfus defterlerinde Kırıkkale, 1840. Ankara: Berikan Yayınevi.
2018/Q/0163 İpek, Nedim; Karagöz, Rıza; Uslucan, Cihat (2016): Samsun kazasının nüfus yapısı. Samsun: Canik Belediye Başkanlığı.
2018/Q/0164 Karayan, Sarkis Y. (2018): Armenians in Ottoman Turkey, 1914. A geographic and demographic gazetteer. London: Gomidas Institute.
2018/Q/0166 Toköz, Ali (2015): Dinar nüfus defteri 1831. [Dinar]: Dinar Belediyesi.
2018/Q/0168 Duman, Önder (2015): Meşrutiyet’ten ‚Beyaz Devrim’e Canik-Samsun’da seçimler ve siyaset (1877-1950). Samsun: Canik Belediye Başkanlığı.
2018/Q/0172 28 Teşrin-i Evvel 1927 umumî nüfüs tahriri vilayet, kaza, şehir ve köyler itibarıyla Türkiye nüfusu (1928). Ankara: Türk ocakları merkez heyeti matbaası.
2018/Q/0173 23 Ekim 1960 genel nüfus sayımı. Türkiye nüfusu (1964). [Ankara]: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
2018/Q/0174 Türkiye nüfusu. 1935 20 İlkteşrin genel nüfus sayımı ; vilâyet, kaza, şehir ve käyler itibarile ; muvakkat rakkamlar (1935). Ankara: Ulus Basımevi.
2018/Q/0175 Türkiye nüfusu (1961). Istanbul.
2018/Q/0180 Yazıcı, Hüsnü (2016): Selanik Karacaova bölgesi mübadelede köylerinden gelen aileler. Ankara: Sage Yayıncılık.
2018/Q/0181: İzgöer, Ahmet Zeki (2016): Divan-ı Hümâyûn sicilleri. Diyarbekir ahkâm defterleri. 1-3. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
2018/Q/0183 Osmanlı maliyesi hakkında İngiliz raporları (1861-1892) (2000). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı.
2018/Q/0187 İzgöer, Ahmet Zeki (2013): Diyarbekir şer’iyye sicilleri. Âmid mahkemesi. 1-10. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
2018/Q/0189 Yakar, Halil İbrahim; Yaprak Pusat, Ü. Gülsüm (2014): Antep savunması askeri iaşe defterleri. Açlığın günlüğü. [ŞehitKamil, Gaziantep]: ŞehitKamil Belediyesi.
2018/Q/0192 Yakar, Halil İbrahim; Yaprak Pusat, Ü. Gülsüm (2014): Antep savunması hastane defteri. Bir şehrin feryadı. [ŞehitKamil, Gaziantep]: ŞehitKamil Belediyesi.
2018/Q/0193 Osmanlı bütçeleri, 1909-1918 (2000). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı.
2018/Q/0194 Muhtar, Hacı Beyzâde Ahmet; Yılmaz, Ahmet (2017): Salık veren muhibbân. İlk özel ilan reklam yıllığı 1921 – İstanbul. İstanbul: Basın İlan Kurumu Yayınları.
2018/Q/0196 Öner, Erdoğan (2007): Osmanlı bütçeleri (1864, 1869, 1877, 1880, 1897). Osmanlı muvazene defterleri. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı.
AU 336 Buch Harbord, James Guthrie; Akalın, Lale; Perinçek, Mehmet (2015): General Harbord raporu. Beyoğlu, İstanbul: 49/51 Film.
AU 336 CD Koç, Serkan; Perinçek, Mehmet (2015): The story of 1915 in Armenian documents. Beyoğlu, İstanbul: 49/51 Film.
AU 336 CD Koç, Serkan; Perinçek, Mehmet (2015): The story of 1915 in Armenian documents. Beyoğlu, İstanbul: 49/51 Film.
AU 337 Lechleitner, Gerda; Liebl, Christian; Remmer, Ulla; Baldauf, Ingeborg; Kharissov, Ildar (2018): Recordings from Prisoner-of-War Camps, World War I : Turk-Tatar Recordings 3 CD + Buch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
ITS 41 Stein, Oliver; Mueller, Ernst Adolf (2018): Nachrichtendienstoffizier im Osmanischen Reich. Ernst Adolf Muellers Kriegseinsatz und Gefangenschaft im Vorderen Orient 1915-1919 : mit einer kritischen Edition seiner Erinnerungen. Baden-Baden: Ergon Verlag in Kommission.
ORp 1646 Tetik, Ahmet (2018): Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) tarihi. Bd. 2. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
PB 32 Horne, John; Gasimov, Zaur (2017): Nineteen fifteen and the totalizing logic of the First World War. [Köln], Istanbul: Fritz Thyssen Stiftung; Orient-Institut.
PB 33 Rogan, Eugene (2017): Prisoners of the Great War on the Ottoman front. [Köln], Istanbul: Fritz Thyssen Stiftung; Orient-Institut.
SEp 240 ʿAlî, Sîdî; Bonelli, Luigi (1894): Del Muḥîṭ ‚Descrizione dei mari delle Indie‘ dell’Ammiraglio Turco Sîdî Alî detto kiâtib-i-rûm. [Roma]: Reale Accademia dei Lincei.
SEp 241 Blumi, Isa (2002): Publishers, hitmen, diplomats, and dreamers. Switzerland’s Ottoman-Albanian diaspora, 1899-1920.
SEp 241 Bozarslan, Hamit (2002): Le Prince Sabahaddin (1879-1948).
SEp 241 Kieser, Hans-Lukas (2002): Die türkische Nationalbewegung in der Schweiz 1911-1923.
SEp 241 Kieser, Hans-Lukas (2002): Osmanische Diaspora in der Schweiz.
SEp 241 Kieser, Hans-Lukas (2002): Osmanische Oppositionelle in Genf (1868-1908).
TRp 1846 Koçak, Cemil (2017): CHP iktidarının sonu. Bd. 6. İstanbul: İletişim Yayınları.
Z 1544 Topal, Alp Eren (2018): Sürgünde muhalefet: Namık Kemal’in Hürriyet gazetesi. 1-2. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
RBR Reiseberichte, Reiseführer
2018/0213 Faik, Mühendis; Özalp, N. Ahmet (2006): Türk denizcilerin ilk Amerika seferi. Seyahatnâme-i bahr-i muhit. İstanbul: Kitabevi.
2018/0214 Abdurrahman, Bağdatlı; Şerif, Mehmet; Özalp, N. Ahmet (2006): Brezilya’da ilk müslümanlar. Brezilya seyahatnamesi. İstanbul: Kitabevi.
2018/0215 Lütfi, Ömer; Yorulmaz, Hüseyin (2006): Yüz yıl önce Güney Afrika. Ümitburnu seyahatnâmesi. İstanbul: Kitabevi.
2018/0440 Hamilton, Alastair (2018): Johann Michael Wansleben’s travels in the Levant, 1671-1674. An annotated edition of his Italian report. Leiden, Boston: BRILL.
2018/0483 Bruyn, Cornelis de (1974): Cornelis de Bruyn’ün Yakın-Doğu gezisi. İstanbul: Hollanda Tarih-Arkeoloji Enstitüsü.
2018/0500 Dankoff, Robert; Tezcan, Nuran; Sheridan, Michael D. (2018): Ottoman explorations of the Nile. Evliya Çelebi’s ‚Matchless pearl these reports of the Nile‘ map and his accounts of the Nile and the Horn of Africa in ‚The book of travels‘. London: Gingko Library.
2018/0611 Özer, Murat (2018): Osmanlı’da seyahat kültürü. Kervansaraylar. İstanbul: Pınar Yayınları.
2018/0879 Sinanović, Samir (2017): Sevgi gözüyle Bosna-Hersek. İstanbul: Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı.
2018/Q/0032 Lehnert, Isolde (2017): Zur Kur an den Nil. Die Ägyptenreise von Max und Otto Meyerhof im Winter 1900/01. Wiesbaden: Reichert Verlag.
2018/Q/0090 Neumann-Adrian, Michael; Müller, Gerhard P.; Neumann, Christoph K. (1988): Anatolien, Osttürkei. München: Bucher.
REG Regionalgeschichte Türkei
2018/0142 Gül, Murat (2017): Architecture and the Turkish city. An urban history of Istanbul since the Ottomans. London, New York: I.B. Tauris.
2018/0378 Aldoğan, Hüseyin (2018): Anılarla Nizip. Yerel kültürü. İstanbul: Cinius Yayınları.
2018/0391 Irmak, Hüseyin (2004): Tarihi Kağıthane köyünün aileri. 1-2. İstanbul: Kağıthane Belediye.
2018/0410 Karaarslan, Faruk; Dereli, Mustafa Derviş (2017): Bir şehrin hafızası. Kayseri’de sosyokültürel hayat. İstanbul: Büyüyenay.
2018/0610 Badem, Candan (2018): Çarlık yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin. İstanbul: Aras.
2018/0627 Güleryüz, Naim A. (2018): Tarih boyunca Trakya ve Anadolu’da Yahudi yerleşim yerleri. 1-2. İstanbul: Gözlem Yayıncılık.
2018/0630 Kağıtçıbaşı, Ergun (2006): Bursanın ekonomik tarihi. 1326 – 1900. Bursa: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası.
2018/0673 Tekinoğlu, Devrim; Törne, Annika (2018): Pertek. Dersim’in giriş kapısı. İstanbul: Fam Yayınları.
2018/0696 Güçlü, Muhammet (2018): Cumhuriyet’in onuncu yılının eşiğinde, Antalya coğrafyası, 1932. (coğrafi, zirai, idari, sıhhi, iktisadi, tarihi). İzmir: Er Yayıncılık.
2018/0709 Öztürk, Raif (2017): Altın şehir Dinar. Bir köyün kent oluşunun serüveni ; (Dinar’ın dünü) yükselişin hikayesi. Dinar: Dinar Belediyesi.
2018/0715 Özkan, Selim Hilmi (2011): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gündoğmuş. (Kise ve Nağlu nahiyeleri). Alanya: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası.
2018/0719 Yurtsever, Cezmi (2012): Andırın tarihi. Destan kahramanlarının hikayelerini ağıtlar ve gözyaşlarında yaşatır… : unutulan gerçekleri hatırlatır$Cezmi Yurtsever. Adana: Çukurovalı Yayınları.
2018/0730 Yavuzçehre, Pınar Savaş (2011): Kentsel mekânda değişim. Denizli. Denizli: Denizli Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/0744 Akpamuk, Günce (2017): Bir Osmanlı kentinin modernleşme adımları. 19. yüzyılda İzmir. İstanbul: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
2018/0757 Marmara, Rinaldo (2011): Galata. Quartiere levantino. İstanbul: Dörtbudak Yayınları.
2018/0800 Gündüz, Ahmet; Kaya, Selim (2010): Hatay araştırmaları-I. Bd. 1. Antakya: Antakya Belediyesi.
2018/0805 Duru, Ahmet Talat (2010): Karaman tarihi. Karaman: Anadolu Manşet Gazetecilik- Matbaacılık.
2018/0815 Koyuncu, Recep; Hanoğlu, Canan (2011): Rize-Derepazarı ilçesi tarihi mezar kitabeleri. Rize: Derepazarı Kaymakamlığı.
2018/0818 Boynukalın, İbrahim Rıfkı (2016): Tartan konağı ve Tartan ailesinin kısa tarihi. Karaman: Anı Bisküvi Gıda San.
2018/0861 Bilecen, Tuncay (2018): Gri yeşil. İzmit. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0873 Efe, İsmail (2018): Sinop tarihi. Türk hâkimiyetine girişinden Cumhuriyetin ilanına 1214-1923. İstanbul: Büyüyenay.
2018/0881 Yazıcı, Hüsnü (2016): Selanik Karacaabad – Karacaova bölgesi 1831-1904 nüfus defterleri. Ankara: Sage Yayıncılık.
2018/0893 Hovannisian, Richard G.; Ergüneş, Aras; Aksoy, Serdar; Diler, Fatih Gökhan; Gebenlioğlu, Artun; Kıranoğlu, Gülbin (2018): İzmir. Tarihi kentler ve Ermeniler. İstanbul: Aras Yayıncılık.
2018/0894 Ulutaş, Songül (2015): 19. yüzyılda Tarsus’ta ekonomik ve sosyal yaşam (1856-1914). Tarsus: Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.
2018/Q/0089 Hüryılmaz, Halime (2006): Kuzey Doğu Ege denizi’nin rüzgârlı bahçesi. Gökçeada. Çanakkale: AS-DE Ofset.
2018/Q/0099 Kağıtıcı, Yaşar (2013): Develi şecere. Kayseri: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/Q/0108 Gül, Mustafa Fırat (2013): Bir zamanlar Aksaray’da ticaret. Aksaray: Aksaray Üniversitesi Yayınları.
2018/Q/0109 Galitekin, Ahmed Nezih (2015): Kocaeli’nin dünyaca ünlü beldesi Hereke. İstanbul: Körfez Belediyesi.
2018/Q/0110 Galitekin, Ahmed Nezih (2013): XIX. yüzyılın ilk yarısında yapılan nüfus sayımlarında Kocaeli Körfez İlçesi (Hereke ve Taşköprü köyleri). Kocaeli: Körfez Belediyesi Kültür Yayınları.
2018/Q/0112 Arakelian, Roy; Terziyan, Tomas (2016): Edirne (Adrianupolis) ve Ermeni toplumu. İstanbul: Paros Yayıncılık.
2018/Q/0114 Eyice, Semavi; Sözen, Metin; Belge, Murat; Güler, Ara (1993): İstanbul. İstanbul: Renk Ajans.
2018/Q/0115 Dinç, Bünyad (1991): Çankaya. Ankara: Kent Hizmetleri Merkezi.
2018/Q/0119 Sağdıç, Ozan (1993): Bir zamanlar Ankara. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi.
2018/Q/0120 Malay, Hasan; Ülker, Necmi; Atay, Çınar; Tümer, Gürhan; Gürsoy, Melih; Güner, Sami (1993): İzmir. Ankara: Kültür Bakanlığı.
2018/Q/0133 Title, Barbara Dobbins (1998): A fine place of rest. Americans in the Protestant cemetery Feriköy-İstanbul Turkey. Orange, CA: [Barbara Dobbins Title].
2018/Q/0136 Kökel, Coşkun; Sivri, Medine (2018): Erdebilliler. 1-4. Ankara: Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları.
2018/Q/0155 Birgören, Hamdi (2017): Tozlu raflar. Hatıraların izinde Bolu. Bolu: Bolu Belediyesi.
2018/Q/0165 Köse, Osman; Kocaoğlu, Bünyamin; Duman, Önder; Diğiroğlu, Filiz (2014): Gelenekten moderniteye Samsun. 1923-1950. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yaynıları.
2018/Q/0167 Gül, Mustafa Fırat (2014): Aksaray Azm-i Millî T. A. Ş. Azimli bir şehrin imzası. Ankara: Aksaray Belediyesi Yayınları.
2018/Q/0185 Marmara, Rinaldo; Arcas, Lucien (2016): Les Levantins de Smyrne. XIXe siècle : environnement communautaire et religieux. İstanbul, İstanbul: [Rinaldo Marmara]; Bio Ofset Matbacılık Yayınclık San. ve Tic. Ltd. Şti.
2018/Q/0186 Genç, Güven (2015): Samsunlu balıkçıların saklı tarihi (1935 & 2014). Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Yayınları.
2018/Q/0197 Karacakaya, Recep; Yücedağ, İsmail; Yılmaz, Nâzım (2015): Safranbolu 1831 nüfus kayıtları (782 numaralı defter). İstanbul: T.C. Safranbolu Belediye Başkanlığı.
TRr IST 508 Samsinger, Elmar (2017): Österreich in Istanbul. 2-3. Wien, Berlin: LIT.
REL Religionen, Religionswissenschaft außer Islam
2018/0065 Visits of Popes of Rome to Constantinople and Ecumenical Patriarchs to Rome (2014). İstanbul: Istos.
2018/0101 Sözer Kölemenoğlu, Selma (2001): Ana tanrıça gerçeği. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
2018/0119 Battal, Emine (2018): Kıyametin gölgesinde. Yeni dini hareketler ve şiddet. Okur Akademi.
2018/0233 Streck, Bernhard (2013): Sterbendes Heidentum. Die Rekonstruktion der ersten Weltreligion. Leipzig: Eudora-Verl.
2018/0235 Hock, Klaus (2014): Einführung in die Religionswissenschaft. Darmstadt: WBG, Wiss. Buchges.
2018/0262 Akdoğan, Turgut Buğra (2012): Türklerin atası Gılgameş.
2018/0274 Demirci, Senai (1994): Modern tıbbın ötesi. İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0277 Prince, Derek; Kazazyan, Ani (2018): Kutsal ruh kimdir? Size kutsal kitap’taki en az anlaşılan kişiyi takdim ediyorum. İstanbul: GDK.
2018/0278 McDowell, Josh; Şahin, Ebru; Stewart, Ed (2016): İntihar düşüncesi. İstanbul: GDK.
2018/0283 Pamuk, Arif (2008): Şifâlı bitkiler ansiklopedisi. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
2018/0452 Baysal, Nurcan (2016): Ezidiler: 73. ferman katliam ve kurtuluş. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0459 Sarbay, Ahmet (2005): Asr-ı saadetʹte Türkler. İstanbul: Biografi Net.
2018/0512 Rigas, Haris; Arslan, Zerrin; Beyluioğlu, Anna Maria; Can, Şule; Gioltzoglou, Polina; Kaymak, Özgür (2018): Arapdilli Doğu Ortodoksları. Üç milliyetçiliğin gölgesinde kadim bir cemaat. İstanbul: İstos.
2018/0529 Trigona-Harany, Benjamin; Bet̲-Şawoce, Jan; İris, Muzaffer (2017): Adıyaman Süryanilerinin tarihi. Maqdasi Barsom ve evlatlarının yedi gubağa (kuşağa) olan tarihi ve Soğan kabukları. Cağaloğlu, İstanbul: Su Yayınları.
2018/0553 Tarhan, Nevzat (2018): Faith in the laboratory. Humanity at the intersection of body, mind and soul. İstanbul: Timaş.
2018/0564 Stausberg, Michael (2002): Die Religion Zarathushtras. Geschichte – Gegenwart – Rituale. 3 Bde. Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer.
2018/0569 Langer, Robert (2008): Pīrān und Zeyāratgāh. Schreine und Wallfahrtsstätten der Zarathustrier im neuzeitlichen Iran. Leuven [u.a.]: Peeters.
2018/0577 Loeffler, Agnes (2017): Health and medical practice in Iran. Traditional culture and modern medicine. London, New York: I. B. Tauris.
2018/0629 Yıldız, Muhittin (2018): Cem erkânı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yayınları.
2018/0631 Yavuz, Yusuf Şevki (2018): Vahiy ve peygamberlik. İstanbul: Kuramer.
2018/0725 Marmara, Rinaldo (2014): Histoire des Jésuites à Smyrne 1623-1778. İstanbul: Bio Ofset Matbaacılık Yayıncılık.
2018/0760 Güllü, Ramazan Erhan (2018): Türkiye’de gayrimüslimlerin yönetimi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
2018/0773 Dağavaryan, Nazaret; Taşkıran, Kevork (2018): Hıristiyan protestanlığının ve Kızılbaş inancının doğuşü. İstanbul: Kor Kitap.
2018/0783 Taşpınar, İsmail (2017): Dinler. Tarih ve sembolizm. İstanbul: M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı.
2018/0808 Tchouhadjian, Armand (2004): Uluslararası üne sahip Sivaslı Aziz Vlas. İstanbul: Aras.
2018/0820 Doostdar, Alireza (2018): The Iranian metaphysicals. Explorations in science, Islam, and the uncanny. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
2018/0922 Kitromilides, Paschalis (2018): Religion and politics in the Orthodox world. The ecumenical patriarchate in the modern age. London, New York: Routledge
2018/Q/0027 Davud, Abdülahad (1916): Esrar-i iseviye. Allah bir midir, üç midir. İstanbul, İstanbul: Maarif Kütüphanesi; Kader Matbaası.
2018/Q/0156 ‚A threat‘ or under threat? Legal and social problems of Protestants in Turkey, 2010 (2010). İzmir: Protestan Kiliseler Derneği.
SEp 239 Mastoropoulos, Geōrgios S. (1991): Oikoumenikon Patiarcheion Konstantinoupoleōs.
SPR Sprachwissenschaft
2017/0703 Kaçar, Fethali; Rahimi, Farhad (2018): Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi sözlüğü. 1-2. Ankara: Akçağ.
2018/0047 Kartallıoğlu, Yavuz (2017): Osmanlı konuşma dili. İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0055 Karanfil, Güllü (2013): Gagauz leksikologiyası. II kitap yazılar. Ankara: Bengü Yayınları.
2018/0056 Özek, Fatih (2016): Kemaliye ağzı. (giriş – inceleme – metinler – sözlük). Cağaloğlu, İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0057 Şenkal, Güngör (2015): Doğu ve Güneydoğu Anadolu dilleri karşılaştırmalı sözlüğü.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Metinler. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Sözlük. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Tarih, etnik yapı, dil incelemesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0071 Brizić, Katharina; Grond, Agnes; Osztovics, Christoph; Schmidinger, Thomas; Six-Hohenbalken, Maria (2017): Sprache – Migration – Zusammenhalt. Kurdisch und seine Diaspora. Wien: Praesens Verlag.
2018/0090 Aydemir, İbrahim; Erdem, Mevlüt (2017): Tuva araştırmaları. Tuvaca varyantların belgelenmesi ve tanımlanması. Ankara: Grafiker.
2018/0140 Orucov, Äliheydär; Axundov, Ağamusa (2011): Azärbaycan dilinin izahlı lüğäti. 1-4. Bakı: Şärq-Qärb.
2018/0166 Tinghir, Ant. B. (1891): A – H. Constantinople: Impr. Bagdadlian.
2018/0166 Tinghir, Ant. B. (1892): I – Z. Constantinople: Impr. Bagdadlian.
2018/0201 Cevad, Ahmed (1327): Lisan-ı farisi cilt 1-2. İstanbul: Matbaa-i hayriye ve Şürekâsı.
2018/0217 Dursun, Sıdıka (2018): Türkçede ettirgen yapılar. Ankara: Grafiker Yayınları.
2018/0220 Go, Seong yeon (2018): Tongue root harmony and vowel contrast in Northeast Asian languages. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0226 Çolak, Gülcan (2017): Türkçede fosil kelimeler. Istanbul: Bilge Kültür Sanat.
2018/0236 Korn, Agnes; Nevskaya, Irina (2017): Prospective and proximative in Turkic, Iranian and beyond. Wiesbaden: Reichert Verlag.
2018/0240 Uçman, Abdullah (1997): Türk dilinin sadeleşmesi ve hece vezni üzerinde bir münakaşa. İstanbul: Kitabevi.
2018/0284 Ekici, Ali (2010): Zazaca gıramer$nAli Ekici. İstanbul: Kardelen Yayımcılık.
2018/0336 Türkmen, Özcan (2017): Emirdağ ağzında atasözleri ve deyimler. Ankara: Emirdağ Belediyesi Kültür Yayını.
2018/0347 Sertkaya, Osman Fikri (2018): Kelime dağarcığımızdan etimoloji araştırmaları. Ankara: Akçağ.
2018/0414 Feser, Robert (1981): Die infiniten Verbalformen des Osmanisch-Türkischen. Funktionen, Konstruktionen, Entwicklungswege. Freiburg: HochschulVerl.
2018/0415 Scharlipp, Wolfgang-Ekkehard (1978): Untersuchungen zur Morphologie und Substitution türkeitürkischer Neologismen. Hamburg.
2018/0416 Başoğlu, Sylvia (1987): Anrede in türkischer Gegenwartsliteratur. Eine sprachvergleichende Untersuchung türkischer Romane, Erzählungen und Filme und ihrer deutschen Übersetzungen. Frankfurt am Main: Landeck.
2018/0427 Jastrow, Otto; Çetin, İhsan (2015): Mıhalmi kültürü. Etnografik bir çalışma. İstanbul: Avesta.
2018/0428 Berbercan, Mehmet Turgut (2016): Anadolu’da bulunan Türkçe yazılmış ilk metinlerden. Yeni bir keşif : metinler – çeviri — inceleme – dizin. Cağaloğlu/İstanbul: Bilgeoğuz.
2018/0432 Karataş, Kenan (2016): Anadolu’nun kadim halkı Zazalar (Deylemliler) ve Zazaca. Beyoğlu, İstanbul: Fam Yayınları.
2018/0436 Kansu-Yetkiner, Neslihan; Şahin, Mehmet (2017): Dilbilim çeviribilim yazıları. Prof. Dr. Lütfiye Oktar’a armağan. Ankara: Anı Yayıncılık.
2018/0468 Alpay, Necmiye (2004): Uygulama üzerine yazılar. 2. Bd. İstanbul: Metis Yayınları.
2018/0488 Tendar, Nahit (1970): Osmanlıca okuma anahtarı. İstanbul: Bilgin.
2018/0491 Maas, Utz; Bommes, Michael (2016): Migrationsschwelle Sprachausbau. Ein gemeinsames Projekt mit Michael Bommes : in Erinnerung an Michael Bommes (18.10.1954-26.12.2010). Osnabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität Osnabrück.
2018/0559 Gholami, Saloumeh (2018): Endangered Iranian Languages. Wiesbaden: Reichert, L.
2018/0560 Bulut, Christiane (2018): Linguistic minorities in Turkey and Turkic-speaking minorities of the periphery. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0587 Demir, Gökhan Yavuz (2018): Sosyal bir fenomen olarak dilin belirsizliği. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
2018/0588 Kincses-Nagy, Éva (2018): Mongolic copies in Chaghatay. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0589 Akıncı, Mehmet Ali; Yagmur, Kutlay (2018): The Rouen Meeting. Studies on Turkic Structures and Language Contacts. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0606 İlhan, Nadir; Kabadayı, Ceren (2017): Türk dilinde olumsuzluk. İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0612 Kültüral, Zuhal (2018): Türkiye Türkçesi cümle bilgisi. Konya: Palet Yayınları.
2018/0646 Karaman, Erdal (2011): Ermenistan Türklerinin ağızları. İnceleme, metin, dizin ve sözlük. Eminönü, Fatih, İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0653 Doğan, Talip (2017): Horasan Türkçesi metinleri. İreyimin sézleri : (Yüreğimin sözleri)$dGiriş-notlar-metin-aktarma-dizinler. Konya: Palet Yayınları.
2018/0662 Yıldırım, Faruk (2018): Suriye Bayırbucak Türkmen ağzı. Giriş-inceleme-metinler-dizin. Adana: Karahan Kitabevi.
2018/0677 Doğan, Talip (2016): Ġeşeng ginle. Horasan Türkçesi üzerine bir inceleme. Ankara: Akçağ Yayınları.
2018/0700 Erdem, Ş. Remzi; Abbasoğlu, Nurettin (2018): Tirebolu söz dağarcığı. Tirebolu ağzında kullanılan kelime ve deyimler sözlüğü : Tirebolu söz dağarcığı üzerine analitik bir bakış denemesi. Ankara: Ürün Yayınları.
2018/0713 Çağlayan, Handan (2014): Aynı evde ayrı diller. Kuşaklararası dil değişimi : eğilimler, sınırlar, olanaklar Diyarbakır örneği. Diyarbakır: DİSA Yayınları.
2018/0721 Koçak, Yunus Baki (2016): Bolu atasözleri deyimleri ve bilmeceleri. Bolu: Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları.
2018/0806 Dirim, Inci; Köck, Johannes; Springsits, Birgit; Pokitsch, Doris (2018): Dil Irkçılığı. (Yüksek)okul ve toplumda dil(ler) ve dışlama ; Uluslar ve disipliner arası bir perspektif olarak dil ırkçılığı eleştirisi. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
2018/0924 Scollon, Ronald (2004): Nexus analysis. Discourse and the emerging internet. London [u.a.]: Routledge.
2018/Q/0029 Vámbéry, Herrmann (1867): Cágataische Sprachstudien. Enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der Cảgataischen Sprache. Leipzig: Brockhaus.
Z 1085 Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu (1934). [Ankara].
BTS
BTS 138 Bizri, Nader el; Orthmann, Eva (2018): The Occult sciences in pre-modern Islamic cultures. Beirut, Würzburg: Orient-Institut; Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
ITS
ITS 38 Hanß, Stefan (2017): Die materielle Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571). Materialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses. 2 Bde. Würzburg: Ergon Verlag in Kommission.
ITS 39 Greve, Martin (2017): Makamsız. İndividualization of traditional music on the eve of Kemalist Turkey. Würzburg: Ergon Verlag in Kommission.
OII
OII 128 Motika, Raoul (2018): Der Nahe Osten als Krisenerbe des Osmanischen Reiches.
EBO E-books
Amir-Moazami, Schirin (2018): Der inspizierte Muslim. Zur Politisierung der Islamforschung in Europa. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Andelfinger, Volker P. (2016): eHealth. Wie Smartphones, Apps und Wearables die Gesundheitsversorgung verändern werden. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Avedian, Vahagn (2018): Knowledge and Acknowledgement in the Politics of Memory of the Armenian Genocide. Milton: Routledge.
Aysan, Ahmet Faruk; Babacan, Mehmet; Gur, Nurullah; Karahan, Hatice (2018): Turkish Economy. Between Middle Income Trap and High Income Status. Cham: Springer International Publishing.
Bayramoglu, Yener (2018): Queere (Un-)Sichtbarkeiten. Die Geschichte der queeren Repräsentationen in der türkischen und deutschen Boulevardpresse. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Brockliss, Laurence W. B. (Hg.) (2012): Mass education and the limits of state building, c.1870-1930. Basingstoke [u.a.]: Palgrave Macmillan.
Brophy, David (2016): Uyghur Nation. Reform and Revolution on the Russia-China Frontier. s.l.: Harvard University Press.
Conrad, Sebastian (2013): Globalgeschichte. Eine Einführung. München: C.H. Beck.
Conrad, Sebastian (2016): What is global history? Princeton: Princeton University Press.
Coppens, Pieter (2018): Seeing God in Sufi Qur’an commentaries. Crossings between this world and the otherworld. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Çiçekoğlu, Feride; Turan, Ömer (2019): The Dubious Case of a Failed Coup. Militarism, Masculinities, and 15 July in Turkey. Singapore: Springer Singapore.
Doğramacı, Burcu; Köse, Yavuz; Öktem, Kerem; Völker, Tobias (2016): Die Türkei im Spannungsfeld von Kollektivismus und Diversität. Junge Perspektiven der Türkeiforschung in Deutschland. Wiesbaden: Springer VS.
Ebrahimi, Mansoureh; Rad Goudarzi, Masoumeh; Yusoff, Kamaruzaman (2019): The Dynamics of Iranian Borders. Issues of Contention. Cham: Springer International Publishing.
Eldem, Edhem; Alloul, Houssine; Smaele, Henk de (2018): To kill a Sultan. A transnational history of the attempt on Abdülhamid II (1905). London: Palgrave Macmillan UK.
Elveren, Adem Yavuz (2018): Brain Drain and Gender Inequality in Turkey. Cham: Springer International Publishing.
Erisen, Cengiz (2018): Political Behavior and the Emotional Citizen. Participation and Reaction in Turkey. London: Palgrave Macmillan UK.
Fink, Andreas (2018): Der arabische Dialekt von Hasankeyf am Tigris (Osttürkei). Geschichte – Grammatik – Texte – Glossar. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Frishkopf, Michael Aaron; Spinetti, Federico; Asani, Ali S. (2018): Music, sound, and architecture in Islam. Austin: University of Texas Press.
Gedik, Ali C. (2016): Made in Turkey. Studies in Popular Music. London: Taylor and Francis.
Girard, Muriel (2018): Turkish Cultural Policies in a Global World. [s.l.]: Palgrave Macmillan.
Gouk, Penelope (2000): Musical Healing in Cultural Contexts. Florence: Taylor and Francis.
Günther, Sebastian; Pielow, Dorothee (2018): Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt. Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft. Leiden, Boston: BRILL.
Hohberger, Wiebke; Ramm, Christoph (2017): Grenzräume, Grenzgänge, Entgrenzungen. Junge Perspektiven der Türkeiforschung. [s.l.]: Springer VS.
Immig, Nicole (2015): Zwischen Partizipation und Emigration. Muslime in Griechenland 1878-1897. Wiesbaden: Harrassowitz, O.
Issa, Tözün (2017): Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity. Abingdon, New York: Taylor and Francis.
Jasanoff, Sheila (2007): Designs on nature. Science and democracy in Europe and the United States. Princeton, N.J, Woodstock: Princeton University Press.
Jones, Mari C.; Ogilvie, Sarah (2013): Keeping Languages Alive. Documentation, Pedagogy and Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Khanbagi, Ramin (2016): Islamic Manuscripts. A Bibliography. s.l.: Traugott Bautz.
Kılınçoglu, Deniz T. (2015): Economics and capitalism in the Ottoman Empire. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.
Kneer, Georg; Schroer, Markus (2009): Handbuch soziologische Theorien. Wiesbaden: Springer VS.
Korkmaz, Ramazan; Doğan, Gürkan (2016): Endangered languages of the Caucasus and beyond. Leiden, Boston: BRILL.
Lahdo, Ablahad (2017): A Traitor among us. The story of Father Yusuf Akbulut : A text in the Ṭuroyo dialect of ʿIwardo. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Lemke, Thomas; Rüppel, Jonas (2017): Reproduktion und Selektion. Gesellschaftliche Implikationen der Präimplantationsdiagnostik. Wiesbaden: Springer VS.
Lössl, Josef; Baker-Brian, Nicholas J. (2018): A Companion to Religion in Late Antiquity. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.
Lupton, Deborah (2013): Persönlich verantwortlich. Gesundheit im digitalen Zeitalter. Hamburg: Murmann Publishers GmbH.
Lupton, Deborah (2016): The quantified self. A sociology of self-tracking. Cambridge, UK, Malden, MA: Polity.
Maasen, Sabine; Kaiser, Mario; Reinhart, Martin; Sutter, Barbara (2012): Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden: Springer.
Madi-Sisman, Özlem (2017): Muslims, Money, and Democracy in Turkey. Reluctant Capitalists. New York: Palgrave Macmillan US.
Masoudi, Reza (2018): The Rite of Urban Passage. The Spatial Ritualization of Iranian Urban Transformation. New York, NY: Berghahn Books, Incorporated.
McCarthy, Justin; Taşkıran, Cemalettin; Turan, Ömer (2014): Sasun. The history of an 1890s Armenian revolt. Salt Lake City: University of Utah Press.
Moazami, Behrooz (2013): State, Religion, and Revolution in Iran, 1796 to the Present. New York: Palgrave Macmillan.
Moeini, Seyed Hossein Iradj; Arefian, Mehran; Kashani, Bahador; Abbasi, Golnar (2018): Urban Culture in Tehran. Urban Processes in Unofficial Cultural Spaces. Cham: Springer International Publishing.
Mortenson, Erik (2018): Translating the Counterculture. The Reception of the Beats in Turkey. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Mujadžević, Dino (2018): Asserting Turkey in Bosnia. Turkish Foreign Policy and Pro-Turkish Activism in Bosnia. Actors, Discourses and Textual Corpora (2002-2014). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Nafus, Dawn (2016): Quantified. Biosensing Technologies in Everyday Life. Cambridge, Mass: The MIT Press.
Neff, Gina; Nafus, Dawn (2016): Self-tracking. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
Peacock, Andrew C. S. (2017): Islamisation. Comparative perspectives from history. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Péri, Benedek (2018): Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Boston: BRILL.
Reda, Ayman (2018): Prophecy, Piety, and Profits. A Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Thought. New York: Palgrave Macmillan US.
Ritter, Markus; Scheiwiller, Staci G. (2017): The indigenous lens? Early photography in the Near and Middle East. Berlin, Boston: De Gruyter.
Săbev, Orlin (2018): Waiting for Müteferrika. Glimpses on Ottoman print culture. Brighton, MA: Academic Studies Press.
Saraçoğlu, M. Safa (2017): Nineteenth-century local governance in Ottoman Bulgaria. Politics in Provincial Councils. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Schmiedebach, Heinz-Peter (2018): Medizin und öffentliche Gesundheit. Konzepte, Akteure, Perspektiven. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
Selke, Stefan (2016): Lifelogging. Digitale Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Technologie und kulturellem Wandel. Wiesbaden: Springer VS.
Shannon, Jonathan Holt (2006): Among the jasmine trees. Music and modernity in contemporary Syria. Middletown, Conn: Wesleyan University Press.
Sharifi, Nafiseh (2018): Female bodies and sexuality in Iran and the search for defiance. Cham: Springer International Publishing.
Spooner, Brian; Hanaway, William L. (2012): Literacy in the Persianate World. Writing and the social order. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press.
Sultanova, Razia; Rancier, Megan (2018): Turkic Soundscapes. From Shamanic Voices to Hip-Hop. Milton: Taylor and Francis.
Taylor, Gordon (2007): Fever and Thirst. An American Doctor Among the Tribes of Kurdistan, 1835-1844. Chicago: Chicago Review Press.
Vogl, Susanne (2015): Interviews mit Kindern führen. Eine praxisorientierte Einführung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Waltisberg, Michael (2016): Syntax des Ṭuroyo. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
White, Joshua M. (2017): Piracy and Law in the Ottoman Mediterranean. Redwood City: Stanford University Press.
Zargar, Cyrus Ali (2017): The Polished Mirror. Storytelling and the pursuit of virtue in Islamic philosophy and sufism. La Vergne: Oneworld Publications.
Zürcher, Erik Jan (2016): Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman Jihad at the Centenary of Snouck Hurgronje’s ‚Holy War Made in Germany‘. Leiden: Leiden University Press.
AR Armenica
AR 178 Gülaltay, Semih Tufan (2015): Gregoryan Türkler tarihi. İstanbul: Şenyıldız Yayıncılık.
AR 179 Biberyan, Zaven; Bağdat, Natali (2017): Meteliksiz aşıklar. İstanbul: Aras Yayınları.
AU Audiovisuelles Material
AU 100 Türker, I. (2011): Istanbul … Istanbul. Chamber world music. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 101 Tunar, S. (1998): The unforgettable clarinetist of Turkey Şükrü Tunar (1907-1962). Instrumental improvisations and traditional dance pieces. CD. İstanbul: Kalan.
AU 102 Kesova, N. (1998): Lost in ecstasy. CD. Köln: Heaven and Earth.
AU 103 Ketencoğlu, Muammer (2001): Ayde mori. CD. İstanbul: Kalan.
AU 104 Baktagir, Göksel (2001): Sirtolar ve langalar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 105 Tanyerli, Şecaattin (1991): ölmeyen tangolar. CD. İstanbul: Diskotür.
AU 106 Oğur, Erkan (2006): Telvin. 2 CD. İstanbul: Kalan.
AU 107 Ipekçioğlu, Ipek (P 2009): Urban sounds of Turkey. CD. München: Trikont.
AU 108 Baktagir, Göksel (2012): Hayal gibi ezgiler. Kalb-i çoşku. CD. İstanbul: Hayalbibi Müzik.
AU 109 Ensemble FisFüz ([2011?]): Ashuré. CD. Münster: Pianissimo-Musik.
AU 110 Öçal, Burhan (2006): Grand Bazaar. CD. Frankfurt (Main): Network Medien.
AU 111 Oğur, Erkan (1993): Concerto di Berlinbul for Saz, Guitar and Chamber Orchestra. Koyunbaba. CD. İstanbul: RAKS Müzik.
AU 112 Akkiraz, Sabahat (2006): After the fact. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 113 Emirgan-Assemble (1995): Klasik Osmanlı müziği. CD. İstanbul: Kalan.
AU 114 Sağ, Arif (1980): Duygular dönüştü söze. CD. İstanbul: ASM Müzik Üretim.
AU 115 Șahi̇n, Defne (2011): Yașamak. To live with the words of N̂azim Hi̇kmet. CD. Köln: Deutsche Media Productions.
AU 116 Aydin, Ali Fuat (2011): Bir. CD. San Germano: Felmay.
AU 117 Çakmaz, Murat (2008): Sabah. CD. [Dortmund]: Makro Musikverlag.
AU 118 Sağ, Arif (1990): İnsan olmaya geldim. CD. İstanbul: Maksimum.
AU 119 Özgen, İhsan (1995): Peşrev ve Saz semaileri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 120 Coşkun, Murat (2012): Frames & drums. CD. Münster: Pianissimo-Musik.
AU 121 Aldemir, Atilla (2005): The contemporary voice of Turkish music. CD. Münster: Gaido.
AU 122 Temiz, Okay ([1980?]): Karnataka. CD. İstanbul: Ada Müzik.
AU 123 Esim, Jak; Esim, Janet (1992): Sefardim. Songs of Spanish jews from Turkey. CD. Moers: Feuer & Eis.
AU 124 Seyyan Hanım (1996): Tangolar. CD. İstanbul: Diskotür.
AU 125 Tütüncü, Ayşe (2008): Yedi yer, yedi gök. CD. [İstanbul]: EMI.
AU 126 Baktagir, Göksel (2005): Bahar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 127 Kardes Türküler (1997): Kardeş Türküler. CD. İstanbul: Kalan.
AU 128 İnce, Celal (1998): Unutulmayan türk tangoları. CD. İstanbul: Coşkun Plak.
AU 129 Kahraman, M. (2000): Sürela. CD. İstanbul: Lızgé Muzik.
AU 130 Esim, Jak; Esim, Janet (1996): Birkaç sonsuzluk Ânı. CD. İstanbul: Trikont.
AU 131 Laade, Wolfgang (P 1988): Chants et danses populaires de Turquie. CD. Boulogne: Sunset-France.
AU 132 Öcal, Burhan (2001): Sultan. CD. İstanbul: Ada Müzik.
AU 133 BaBa Zula (2007): Roots. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 134 Özgen, İhsan (1999): Remembrances of Ottoman composers and improvisations. CD. Walnut Creek: Golden Horn Records.
AU 135: v 2 Ataç, M. Alp (2003): T. C. Essen Başkonsolosluğu dini türk müziği korosu. CD. [İstanbul]: Akbaş Müzik.
AU 136: v 1 Özkan, Ali Riza (1999): Nevajîn. Ararat, Munzur, Karacadağ ezgileri. CD. İstanbul: Global.
AU 137 Saltık, Hasan (2003): Mahpushane türküleri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 138 Eldes, Akın (2002): Kafi. CD. İstanbul: Pb Müzik.
AU 139 Transorient Orchestra (2009): Transorient Orchestra live im Katakomben Theater. CD + DVD. Rutesheim: Medien Vertrieb Heinzelmann.
AU 140 Veysel <Âşık> (2001): Âşık Veysel. 2 CDs + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 141 Duygulu, Melih (2006): Mustafa Kandıralı. CD. İstanbul: Uzelli.
AU 142: v 2 Spottswood, Richard K. (1999): Masters of Turkish music. Vol. 2. CD. İstanbul: Güvercin.
AU 143: v 1 ([2010?]): İstanbul strings. 12 songs. CD. [İstanbul]: F & A müzik.
AU 144 Saltık, Hasan (1994): Rebetika 1918 – 1954. CD. İstanbul: Kalan.
AU 145 Akyol, Taner (2012): Dance to the sun. CD. [München]: Enja Records.
AU 146 Erdem, Kamil (1991): Along the street. CD. Zürich: Face Music.
AU 147 Kudsi Erguner Ensemble (2004): L’heritage ottoman. Turquie. CD. Paris: Institut du monde arabe.
AU 148 Büyükberber, Oğuz (2009): büyükberber  klein. electroacoustic duo. CD. Amsterdam: Steim.
AU 149 Şenlendirici, Hüsnü (2000): Bergama gaydası. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 150 Ensemble FisFüz (2008): Golden Horn impressions. CD. [Asberg]: Peregrina Music.
AU 151 Kosal, Vedat (2004): Anadoludan Türküler. Manzaralar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 152 Golden Horn impressions (1999): Golden Horn impressions. CD. İstanbul: Golden Horn Production.
AU 153 Oğur, Erkan (1996): Bir ömürlük misafir. CD. İstanbul: Balet Plak.
AU 154 Ketencoğlu, M. (2007): Balkan Yolculuğu. CD. İstanbul: Kalan.
AU 155 Saltık, Hasan (1997): Yorgo Bacanos 1900-1977. CD. İstanbul: Kalan.
AU 156 Iki Dünya (1992): İstanbul. CD. Bremen: Cas Team Records.
AU 157 Hatipoğlu, Ahmet Sinan ([ca. 1990]): Musiki. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: RAKS.
AU 158 Saltık, Hasan; Özpekel, Osman Nuri (2004): Ud. Türk müziği ustaları. 2 CDs + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 159 Askarov, Gochaq (2013): Sacred World of Azerbaijani Mugham. CD. San Germano: Felmay.
AU 160 Madame Rose ([2009?]): I love Kurdish music. CD. Diepholz: Suna Bar.
AU 161 Los Paşaros Sefaradis ([2003?]): Kantikas para syempre. CD. İstanbul: Gözlem.
AU 162 Esim, Jak; Esim, Janet (2003): Mira. CD. İstanbul: Global.
AU 163 Tayfun, Erdem (2004): Sessiz bir kelebeğin rüyaları ve dansları. CD. İstanbul: Kalan.
AU 164 Gültekin, Emre (2011): Chansons pour la fin d’un jour. CD. [Belgium]: Homerecords.
AU 165 Tarhan, Melike (2004): Macar. CD.
AU 166 İktu, Mesut (2010): Türk ezgileri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 167 Akbaş, Mehmet (2012): P!a. The İstanbul session. The Cologne session. 2 CD. İstanbul: Kalan.
AU 168 Büyükberber, Oğuz (2001): Canlı. CD. [İstanbul]: Ada Müzik.
AU 169 Büyükberber, Oğuz (2000): Velvele. CD. [İstanbul]: Ada Müzik.
AU 170 MacCrimmon, Brenna (1998): Kantolar. CD + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 171 Saka, Fuat (1997): Lazutlar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 172 Esim, Jak; Esim, Janet (2006): Adio. CD. İstanbul: Kalan.
AU 173 Aydemir, Murat (1998): Ahenk. Turkish classical music. CD. İstanbul: Kalan.
AU 174 Toulai (1999): Yunus’tan Nazım’a. CD. İstanbul: Kalan.
AU 175 Klare, Jan (2012): Klare Bektas Ak. CD. [Fürth]: Meta Records.
AU 176 Cazyapjazz (2012): Latife. CD. Munich: ANT Music.
AU 177 Tokaç, M. (2008): The fountain. CD. San Germano: Felmay.
AU 178 Sakpınar, Ender (1999): Şensoy plays Tura. CD. İstanbul: Kalan.
AU 179 BaBa Zula (1996): Tabutta rövaşata. Orijinal film müziki. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 180 Erol Parlak Bağlama Quintett (2007): Schwelle zum Licht. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 181 Sağ, Arif (2002): Dost yarası. CD. İstanbul: Bay Müzik Üretim.
AU 182 Saltık, Hasan (2003): Asker türküleri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 183 Özgen, I. (1995): Hace Abdülkadir Meragi, Buhurizade Mustafa Itri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 184 Aşık Veysel ([1994?]): Kara toprak. CD. İstanbul: Müziksan.
AU 185 Heuser, Andreas (1997): Asya. CD. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 186 Erguner, Kudsi (2001): Islam blues. CD. Feldafing: Act Music.
AU 187 Gerassi, Loretta (1994): Chants Judéo-Espagnols de la Méditerranée orientale. CD. Paris: Inedit, Maison des Cultures du Monde.
AU 188 Oğur, Erkan (2014): Dokunmak. CD. İstanbul: M&MT.
AU 189 Karmate (2009): Nani. CD. İstanbul: Kalan.
AU 190 Örter, Hasan Cihat (1994): Classical guitar recital. „Anatolian folk music“. CD. İstanbul: Kent.
AU 191 Kardes Türküler (2001): Vizontele. Film müziği. CD. İstanbul: Kalan.
AU 192 Topaloğlu, B. (2000): Aravani. CD. İstanbul: Kalan.
AU 193 Mac Crimmon, Brenna (2006): Anatolian wedding. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 194 Berkay, Cahit (1994): Moğollar’94. CD. İstanbul: Bayar Müzik.
AU 195 Hazar, Ulaş (2009): Virtuoso. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 196: CD 2 Baktagir, Göksel (2003): Doğu rüzgârı. Sıla. CD. İstanbul: Beyza Müzik.
AU 197 Özgen, İhsan (1995): Ege ve Balkan dansları. CD. İstanbul: Kalan.
AU 198 Reinhard, Ursula (1993): Song creators in eastern Turkey. CD. Washington, DC: Smithsonian Folkways Recordings.
AU 199 Saltık, Hasan (2008): Yezidiler. Din müzik, halk müziği. İstanbul: Kalan.
AU 200 Kardes Türküler (1999): Doğu. İstanbul: Kalan.
AU 201 Laade, Wolfgang (1991): Turquie. Aşik : chants d’amour et de sagesse d’Anatolie. Paris: Maison des Cultures de Monde, Inedit.
AU 202 Öçal, Burhan (1989): The Turkish butcher’s dance. Cham: Soundway.
AU 203 Öçal, Burhan (2003): Kırklareli il sınırı. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 204 Çalıkoğlu, H. (2001): Turkish classic piyano. CD. İstanbul: Mega Müzik.
AU 205 La Yave (2000): The key to Sephardic music. CD. Nieuwegein: Fréa Records.
AU 206 Aranda, Mara; López, Efrén (2006): Aman Aman. Musica i cants sefardis d’Orient i Occident. CD. Fürstenfeldbruck, Madrid: Galileo Music Communication.
AU 207 Erguner, Kudsi (1999): Ottomania. Sufi-Jazz-project. Feldafing: Act Music and Vision.
AU 208 Rondinella (1993): Songs of the Sephardim. Traditional music of the Spanish Jews. New York: Dorian Discovery.
AU 209 Kalhor, Kayhan; Moradi, Ali Akbar (2004): In the mirror of the sky. [New York]: World Village.
AU 210 Tokcan, Ümit; Özbek, Mehmet; Sağ, Arif (1988): Turkish folk songs and instrumental music. Tokyo: King Record.
AU 211 FısFüz & Gianluigi Trovesi (2012): Papillons. CD. Villingen-Schwenningen: HGBS Musikproduktion.
AU 212 Aracı, Emre; Orga, Ateş (2005): Euro-Ottomania. 19th century European & Ottoman orchestral music. [Leeuwarden]: Brilliant Classics.
AU 213 Özkan, Talip (1990): Mysteries of Turkey. Brooklyn, NY: Music of the World.
AU 214 Kamkar, Hooshang (2001): Chants of drums. Tehran: Art House.
AU 215 Efendi, Tatyos (1996): The works of Tatyos Efendi. Vocal masterpieces. New York: Traditional Crossroads.
AU 216 Kardes Türküler (2004): Vizontele tuuba. Film müziği. İstanbul: Kalan.
AU 217 Ozkan, Talip (1997): Yağar yağmur. İstanbul: Kalan.
AU 218 Topaloğlu, Birol (1997): Lazuri birabape. Heyama. İstanbul: Kalan.
AU 219 Sakîna (2012): Royê mi. [Köln]: KO Music.
AU 220 Layaly Ensemble (2005): Orient – Okzident. Berlin: Burghard Genz.
AU 221 Tufan, Can; Lieberg, Andreas (1992): Alla turca – alla franga. Ebergötzen: Wundertüte Musik.
AU 222 Erguner, Kudsi (2000): Taj Mahal. Nanterre: Al Sur.
AU 223 Ketencoğlu, Muammer (2001): Karafilin moruna. Anadolu zeybekleri. İstanbul: Kalan.
AU 224 Heuser, Andreas (2008): Karadeniz. [Dortmund]: Makro Musikverlag.
AU 225 Akyol, Taner (2007): Birds of passage. [München] : Enja Records.
AU 226 Öztürk, Kemal (2003): Sarıkamış belgeseli. İstanbul: Atlas.
AU 227 Özgen, İhsan (2000): İzlenim. İstanbul: Raks Müzik.
AU 228 MacCrimmon, Brenna (2008): Kulak misafiri. Events in small chambers. Toronto: Green Goat Music.
AU 229 Ergun, Levent (1998): Yörüklerde müzik ve boğaz çalma. İstanbul: Kalan.
AU 230 Kâmil Erdem Quartet (2008): Odd Tango. İstanbul: AK MÜzik.
AU 231 Unterbiberger Hofmusik (2012): Bavaturka. Unterbiberg: Himpsl.
AU 232 Kolektifistanbul (2008): Krivoto. İstanbul: Pozitif Müzik.
AU 233 Coşkun, Murat (2008): Rhythmystic silence. Solo percussion. Freiburg: Murat Coşkun.
AU 234 Yayla, Birol (2001): Vuslat. CD. İstanbul: Kalan.
AU 234 Yansımalar (2001): Vuslat. İstanbul: Kalan.
AU 235 Irmak, Ercan (2000): Dergâh. Sufi music of Türkiye. İstanbul: Mega Müzik.
AU 236 Bartók, Béla (1996): Turkish folk music collection. [Budapest]: Hungaroton Records.
AU 237 Scholze, Christian; Öçal, Burhan (1997): Sultan’s secret door. Frankfurt: Netword Medien.
AU 238 Türköz, Saadet; Sharp, Elliott; Léandre, Joe͏̈lle; Öçal, Burhan; Schütz, Martin (1999): Marmara sea. Zürrich: Intakt Records.
AU 239 Tütüncü, Ayşe (1998): Çeşitlemeler. İstanbul: ADA Müzik.
AU 240 Oğur, Erkan (1998): ‚Gülün kokusu vardı‘. İstanbul: Kalan.
AU 241 Ketencoğlu, Muammer (1999): Gönül dağı. İstanbul: Kalan.
AU 242 Şimşek, Hikmet (1994): The Turkish Five. ‚Great composers of Turkey‘. [S.l.]: Raks Müzik Yapım A. Ş.
AU 243 Sarband (1996): Sepharad. Songs of the Spanish Jews in the Mediterranean and the Ottoman Empire. CD. (S.l.): BMG.
AU 244 Ípekçioğlu, Ípek (2007): Import, export à la turka. Turkish sounds from Germany. München: Trikont.
AU 245 Baba Zula (2011): Gecekondu. [Frankfurt (Main)]: Essay Recordings.
AU 246 Esen, Aydın (1999): Timescape. İstanbul: Doublemoon.
AU 247 Naqqara-Salsabil (2005): Oriental percussion, rhythms & music. [S.l.]: Naqqara & Salsabil.
AU 248 Sarband (1997): Sephardic songs. İn the hispano-arabic tradition of medieval Spain. Bremen: JARO.
AU 249 Öcal, Burhan (1995): ‚Gypsy rum‘. Frankfurt/M.: Network Medien.
AU 250 Oojami (2004): Urban dervish. [Islington]: Hubble Bubble.
AU 251 Aracı, Emre (2000): Osmanlı sarayıʼndan Avrupa müziği. İstanbul: Kalan.
AU 252 Tunçboyacıyan, Arto (2011): Çocuk haklı. İstanbul: Kalan.
AU 253 Öçal, Burhan (2000): Caravanserai. Frankfurt, Main: Network Medien.
AU 254 Öçal, Burhan; Smadj (2006): Trakya dance party. İstanbul: Doublemoon.
AU 255 Özgür, İbrahim (1998): Tangolar. Thalwil, İstanbul: EMS; Kalan.
AU 256 Öçal, Burhan (1992): Burhan Öçal. Cham: Soundways, COD Records.
AU 257 Aracı, Emre; Saydam, Ezgi; Aşkın, Cihat; Orga, Ateş (2002): Savaş ve barış. Kırım 1853-56. İstanbul: Kalan.
AU 258 Canku, Doğan; Karaibrahimgil, Selami; Kurtaran, Ahmet (1992): Müziğimizde bir doğru nota öyküsü. [İstanbul]: Yapı Kredi.
AU 259 Masters of Turkish music (1990). Cambridge, Mass: Rounder Records.
AU 260 Maye, Annette; Müther, Katharina; Coşkun, Murat; Holzenkamp, Winnie (2000): Döner four one. Zum Mitnehmen! ; Streifzüge vom Mittleren zum Schwarzen Meer. Ehrenkirchen: Eigenverlag.
AU 261 Saltiel, David (1998): Jewish-Spanish songs of Thessaloniki. Jewish-Spanish songs of Thessaloniki. Berlin: Oriente Musik.
AU 262 Karakaya, Fikret (2000): Yitik sesin peşinde. İstanbul: Kalan.
AU 263 Akan, Tarık (2011): Köy enstitüleri: bir meçhul öğretmen. İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı.
AU 264 Karahan, Mustafa (2010): Balkan harbi. 100 yıllık göyaşı. İstanbul: TMC Film Müszik Aş.
AU 265 Arın, Suha (2014): Safranbolu’da zaman. İstanbul: MTV.
AU 266 Lambropoulos, Costas (2012): Kapetan Kemal Yoldaş. Mihri Belli. İstanbul: Tiglon.
AU 267 Arın, Suha (2010): Tahtacı Fatma. İstanbul: MTV.
AU 268 Akyol, Taha; Yıldırım, Onur T. (2015): 1914 – 1915 belgeseli. Dağılan imparatorluğun en uzun ve en kanlı iki yılının öyküsü. İstanbul: Kanal D Home Video.
AU 269 Kamkars (2001): Muzika Semfonika Kurdi. Xak. İstanbul: KOM Müzik.
AU 270 Şenlendirici, Hüsnü (2010): Ege’nin iki yanı. İstanbul: Doublemoon.
AU 271 Koçkaya, Kenan (1988): Songs and dances from Turkey. Hamburg: ARC Music.
AU 272 Tokmak, Muammer (1999): Köprüler. Enstrümantal. İstanbul: ADA Müzik.
AU 273 Laço Tayfa (2002): Hicaz dolap. İstanbul: Doublemoon.
AU 274 Sema (1992): Ich höre Istanbul. Jazz a la turka. Berlin: Stefan Körbel.
AU 275 Maos, Thomas (2005): Kent masalı. Songs from the oriental occident. [Tübingen]: Thomas Maos.
AU 276 Baba Jam Band (2000): Dost kervanı. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 277 Kanjo, Hesen (2012): Hêvî. Solo Qanun. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Hesen Kanjo.
AU 278 Erdem, Kamil (1997): Kedi rüyası. İstanbul: Kalan.
AU 279 Tokaç, Murat Sâlim; Atalay, Ümit (2012): Farklı diller farklı renkler. İstanbul: Metropol Müzik.
AU 280 Öçal, Burhan (1993): Burhan Öçal. Cham: Soundways, COD Records.
AU 281 A Tribe Called Knarf (1999): Anadolu Ermeni halk müzığı. İstanbul: Kalan.
AU 282 Grup Trakya’nın Sesi (1999): Keşan’a giden yollar. Regional ad Roman (Gypsy) music from Thrace. İstanbul: Kalan.
AU 283 Bandista (2009): De te fabula narratur. İstanbul: Opzzz!
AU 284 Çandar, Tolga (2002): Muğla türküleri. İstanbul: Kalan.
AU 285 Tütüncü, Ayşe; Dai, Yahya; Büyükberber, Oğuz (2005): Panayır. İstanbul: EMI.
AU 286 Salah Ammo (2011): Bayê sibê. Damascus: Joseph Mouslih Studio.
AU 287 Çeliktaş, Mecit (2010): Saklı ezgiler. Kizirnos. İstanbul: İMM Dağıtım.
AU 288 Hakan, Kılla (2002): Artık kimsen yok, Artık kimsen yok, Çakallara: alem buysa. Berlin: Rough Mix Recordings.
AU 289 Baba Jam Band (1993): Kayada. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 290 Filiz, A. Senol (2005): Mahur. İstanbul: Metropol.
AU 291 The Bezmârâ ensemble (1999): Turkey. Splendours of Topkapı. Paris: Opus111.
AU 292 Loevendie, Theo; Özgen, İhsan; Janssen, Guus; van Duynhoven, Martin (1995): Inspiration. Nederlands – Turkse ontmoeting ın Turkse muziek. İstanbul: Kalan.
AU 293 Ozkan, Talip (1992): The dark fire. New York, NY: Axiom.
AU 294 Ketencoğlu, Muammer (2007): İzmir hatırası. Eski İzmir’den Türk, Rum ve Yahudi türküleri. İstanbul: Kalan.
AU 295 Pal-Yarden, Hadass (2003): Yahudice. Ladino şehir müziği : İstanbul, İzmir, Selanik ve Kudüs’ten. İstanbul: Kalan.
AU 296 Sanlıkol, Mehmet Ali; Vakanas, Theodoulos; League, Panayiotis; Mutlu, Cem; Günaydın, Engin; Sender, Noam (2007): Music of Cyprus. İstanbul: Kalan.
AU 297 Arın, Suha (2009): A Suha Arın documentary Re-evaluation of Sinan through Hüseyin Anka. İstanbul: MTV.
AU 298 Beysülen, Yusuf Kenan (2010): Yolcu. Bediüzzaman Said Nursi. [İstanbul]: Kalan, Karsı Film.
AU 299 Zen (1999): Bakırköy Akıl Hastanesinde. [İstanbul]: Kodmüzik.
AU 300 Çandar, Tolga (2001): Türküleri Eğe’nin III. İstanbul: Kalan.
AU 301 Rizeli, Ahmet Kadri (2001): Kadın bestekârlar. [İstanbul]: Sony (Türkyi) Müzik ve Sanat A.Ş.
AU 302 Müzik Birimi (2004): Eyhok. Hakkari geleneksel müziği. İstanbul: Kalan.
AU 303 Topaloğlu, Birol (2001): [Buch]. İstanbul: Kalan.
AU 304 Gülbahar Kültür (2012): Poetic kisses. [Bergisch Gladbach]: Clubstar Records.
AU 305 Weich-Shahak, Susana (1994): Traditional Sephardic songs and ballads from the Balkans. Madrid: Saga.
AU 306 Dişli, İlhan (1997); Betâşî nefesleri. İstanbul: Cemre
AU 307 Uluğ, Ahmet; Zorlu, Selen (2007): Doublemoon remixed. [İstanbul]: Doublemoon.
AU 308 Kahraman, Metin (2000): Yaşlılar Dersim türküleri söylüyor. İstanbul: Lizge.
AU 309 Ünlü, Cemal (1997): Gazeller. 78 devirli taş plak kayıtları. İstanbul: Kalan.
AU 310 Los Paşaros Sefaradis (2002): Zemirot. Türk-Sefarad sinagog ilahileri. İstanbul: Kalan.
AU 311 Maftirim İlahiler Korusu (2001): Maftirim. Judeo-Sufi connection. İstanbul: Kalan.
AU 312 Shira u’tfila (2010): Biviendo en kantando. Sephardic songs from the Balkans at the end of the 19th century. [Zeist]: Music & Words.
AU 313 Tzigane. The Gypsy music of Turkey (1991). Kreuzau: CMP Records.
AU 314 Wiska, Alex (1991): Alex Oriental Experience live! Köln: Wiska Records.
AU 315 Göktürk, Muammer; Silleli, Canan; Şıpka, Yüksel; Uygun, Fatma; Göker, Cihangir (2005): Çanakkale’yi öğrenmek. Ankara: TRT.
AU 316 Karakaş, Savaş (2002): Derinlerdeki tarihi. Çanakkale geçilmez. İstanbul: Fanatık Görüntü.
AU 317 Ablak, Hanımgül Kübra; Vakkasoğlu, Vehbi (2004): Bir destandır Çanakkale. İstanbul: Anatolıa Film Stüdyoları.
AU 318 Kızbaz, Kürşat (2005): Çanakkale destanı 1915. İstanbul: Palermo.
AU 319 Kızbaz, Kürşat (2001): Çanakkale 1915. Ankara: Forsnet.
AU 320 Alihocagil, Gültekin; Yörük, Aytekin; Erzincanlı, Dursun Ali; Bahadıroğlu, Yavuz; Tuna, Tuğrul; Tongar, Sırrı Er İsmail et al. (2004): Kınalı kuzular. Çanakkale zaferi. İstanbul: Moral Prodüksiyon.
AU 321 Sera (2002): Çanakkale destanı. İstanbul: Sera.
AU 322 Okur, Ahmet (2005): Sonkale Çanakkale. Gittiler! geçemediler! geçemeyecekler! [İstanbul]: Belgesel Film.
AU 323 Ataman, Kutluğ; Çavuş, Metin (2011): Kutluğ Ataman. [Istanbul]: The Institute for the Readjustment of Clocks.
AU 324 Ataman, Kutluğ; Duru, Burcu; Kutluay, Tolga; Toprakidis, Blagoy; Balaban, Ahmet; Bakı, Metin et al. (2009): Aya seyahat. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Zeynofilm.
AU 325 Wintsch, Susann; Rüzgar, Necla (2012): Keep on keeping on. Contemporary art in Istanbul. Zürich: Treibsand.
AU 58 Saltık, Hasan (1999): Hiç. İstanbul: Kalan.
AU 59 Aziza-A (2002): Kendi dünyam. Stuttgart: Blue Flame.
AU 60 Bilgin, S. (2004): Nevâ. Turkish & Ottoman classical music. [Walnut Creek], Calif.]: Golden Horn.
AU 61 Oğur, E. (2000): Anadolu beşik. İstanbul: Kalan.
AU 62 Sümeyra ([1994]): Gesichter unserer Frauen. Türkische Volkslieder vom 16. Jahrhundert bis heute. Frankfurt (Main): Büchergilde Gutenberg.
AU 63 Akkiraz, S. (2002): Lâmekân. İstanbul: Özdemir.
AU 64 Oğur, Erkan; Ortaçgil, Bülent (1991): The other side of Turkey. CD. Moers: Feuer-und-Eis-Musik.
AU 65 Ayla, S. (1993): Çile bülbülüm çile. CD. İstanbul: Coşgun.
AU 66 Brahem, Anouar; Erköse, Barbaros; Erguner, Kudsi; Hosni, Lassad (2006): Conte de l‘ incroyable amour. CD. München: ECM Records.
AU 67 Uluğ, A. (2006): East 2 west. Crossing continents. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 68: v 1 Ayata, I. (2013): Songs of Gastarbeiter. CD. München: Trikont.
AU 69 MacCrimmon, B. (1998): Karşılama. CD. İstanbul: Kalan.
AU 70 Kudsi Erguner Ensemble (2008): Fener’den Sara’ya. CD. İstanbul: Equinox Music & Entertainment.
AU 71 Mustafa Kandıralı & Ensemble (1992): Turkey. Caz roman. CD. Frankfurt am Main: Network Medien.
AU 72 Kalesi, Estergon; Marşt, Malazgirt; Topkapd̕an, Fatih ([ca. 2000]): Ottoman traditional war songs. CD. İstanbul: Ethnic.
AU 73 Duygulu, M. (2006): Anadolu ninnileri. + 1 CD. İstanbul: Kalan.
AU 74 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Antalya. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 75 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Hakkari. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 76 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Osmaniye. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 77 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Van. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 78 Tokaç, M. (2013): Erguvan. CD. San Germano: Felmay.
AU 79 Sema’zen Henning Schmiedt & Ensemble (P 2005): Mystische Sufigesänge. CD. [Asberg]: Peregrina Music.
AU 80 Oğur, Erkan (1993): Fretless. CD. Moers: Hamburg.
AU 81 Temiz, Okay (P 2005): Turkish obsession. CD. Bremen: Jaro-Medien.
AU 82 Aslan, Çigdem (2013): Mortissa. CD. Berlin: Asphalt Tango Records.
AU 83 Maye, Annette (2007): Yakamoz. CD. Freiburg: Temple Studio.
AU 84 Türker, Ismael (2008): Gitme. CD. Osnabrück: Wonderland Records.
AU 85 Sander, O. (1992): Eisen, Kohle und Zucker. Musikdichtungen von Tayfun nach Nâzım Hikmet. CD. Backnang: Rodrigues de Freitas.
AU 86 Mokross, B. (1996): Sohbet. CD. Schwerte: bs-musicverlag.
AU 87 Akçura, Gökhan (P 2012): Old world tangos. CD. Berlin: Oriente Music.
AU 88 Çağrı, Serkan (2005): Nefesim. Instrumental. CD. İstanbul: Akustik.
AU 89 Baloğlu, Bekir Şahin (2012): Ferahnak. CD. San Germano: Felmay.
AU 90 Berkes, Turgut (2000): Kara kutu. CD. İstanbul: Om yapım.
AU 91 Kardes Türküler (2003): Hemâvâz. CD. İstanbul: Kalan.
AU 92 Aslan, A. (2007): Veyve mılaketu. CD. İstanbul: Kalan.
AU 93 Oğur, Erkan (2004): Yazı tura. Film müziği – soundtrack. CD. İstanbul: Kalan.
AU 94 Hagopian, H. (1995): İstanbul 1925. Classic recordings from the Middle East made from the original metal parts. CD. New York: Traditional Crossroads.
AU 95 Aynur (2014): Hevra – together. CD. Hamburg: Membran.
AU 96 Yarkın, Fahrettin (1999): Ten. CD. İstanbul: Kalan.
AU 97 Aslan, Ahmet (2003): Va u waxt. CD. İstanbul: Kom.
AU 98 Öcal, Burhan (1999): Groove alla turca. CD. İstanbul: Rh Pozitif.
AU 99 Musso, Robert (1991): hoy babo hoy. CD. Amsterdam: SilenZ Records.
BI Bibliographien
BI 364 Knüppel, Michael (2017): Ármin(ius) Vámbéry (1832-1913) – Versuch einer Personalbibliographie. 2., verbesserte Auflage. Nordhausen: Traugott Bautz.
BK Kataloge
BK 169: v 2 Görür, Hüseyin (1994): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teıl 2. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 169: v 5 Görür, Hüseyin (1995): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teil 5. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 169: v 6 Görür, Hüseyin (1995): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teil 6. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 219 Çoruhlu, Tülin; Çötelipğlu, Aysel [Hrsg.] (1996): Askeri Müze resim koleksiyonu. İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı.
BK 220 Niyazioğlu, M. Sinan (Hrsg.) (2016): Ironi ve gerilim. İkinci dünya savaşı yıllarında İstanbulda ve Ankarada savaş algısı. Ankara: VEKAM.
BK 221 Kovulmaz, Begüm; Konyalı, Ali (2010): Endüstriyel mirasın aynası. İstanbul: Rahmi M. Koç Müzeci.
BK 222 Öznal, Erdoğan (1993): Osmanlı Sırp-Karadağ Harbi kolleksiyonu kataloğu (OSK). Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 223 Unustası, Müjde; Pérouse, Jean-François; Günergun, Feza (2016): 17. yüzyıldan 19. yüzyıla üç denizin arasında. Osmanlı ve Fransız Boğaz haritaları. Birinci basım. İzmir: Arkas Sanat Merkezi.
BK 43: v 4 Schmidt, Jan (2012): Minor collections. Leiden [u.a.]: Brill.
BTS Beiruter Texte und Studien
BTS 122 Weinrich, Ines (Hrsg.) (2017): Performing religion: actors, contexts, and texts. Case studies on Islam. 1. Aufl. Beirut: Orient-Institut Beirut.
FE Festschriften
FE 259 Kahramankaptan, Şefik (2016): 2015 yılı onur ödülü altın madalyası sahibi Yalçın Tura’ya armağan. 1. basım. Ankara. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
FE 260 Semerci, Pınar Uyan; Erozan, Boğaç; İncioğlu, Nihal (2015): Siyasetin bilimi. İlter Turan’a armağan. Unter Mitarbeit von İlter Turan. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
FE 261 Ayangil, Ruhi (Hrsg.) (2016): 100. ölüm yıldönümünde „Üstâd-ı Cihân“ Tanbûrî Cemil Bey’e armağan. İstanbul: İstanbul büyükşehir Belediyesi.
FE 261 Karahan, Leylâ [Hrsg.] (2017): Türklük Biliminin ulu çınarı Zeynep Korkmaz armağını. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
FE 262 Türk tarihine dair yazılar. Dede Korkut’un izinde 30 yıl ; Prof. Dr. Üçler Bulduk’a armağan (2017). Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
FE 262 Demir, Alpaslan [Hrsg.] (2017): Türk tarihine dair yazılar. Dede Korkut’un izinde 30 yıl ; Prof. Dr. Üçler Bulduk’a armağan. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
FE 263 Ölümünün 300. yılında Nâbî’ye armağan (2016). Ankara: Türk Dil Kurumu.
FE 263 Derdiyok, Çetin; Batislam, H. Dilek [Hrsg.] (2016): Ölümünün 300. yılında Nâbî’ye armağan. Ankara: Türk Dil Kurumu.
FE 264 Okyay, Erdoğan (1999): Ferid Alnar’a armağan. Tâhirbûselik Longa’dan evrensel sanat müziği’ne giden bir yaşam öyküsü. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 265 Kütahyalı, Önder (2003): Hikmet Şimşek’e armağan “ışığı taşıyan adam“. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 266 Başar, F. Ferzan (2014): Ertuğrul Oğuz Fırat’a armağan. Güzellik sevincini yaratmak isteyen adam. 1. basım. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 267 Koyuncu, Murat; Yeldan, Alp Erinç; Mıhcı, Hakan; Şenses, Fikret (2017): Geçmişten geleceğe Türkiye ekonomisi. Fikret Şenses’e armağan. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
FE 268 Kemper, Michael; Elger, Ralf; Reichmuth, Stefan (2017): The piety of learning. Islamic studies in honor of Stefan Reichmuth. Leiden, Boston: Brill.
FE 269 Cömert, Hasan; Voyvoda, Ebru; Özçelik, Emre; Şenses, Fikret (2017): Kalkınma iktisadının penceresinden Türkiye’ye bakmak. Fikret Şenses’e armağan. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
FE 44: v 3 Özcan, Ahmet (2017): Tarih araştırmaları. Vol. 3. Unter Mitarb. von Halil İnalcık. Ankara: Doğubatı.
GEb Geschichte: Balkantürken/Zypern
GEb 331 Osmanagich, Sam (2015): Yeryüzündeki piramitler ve Bosna’nın kayıp piramitleri. Unter Mitarbeit von Ümit Sarp. İstanbul: arkeopera.
GEb 332 Hülagü, Metin (2008): Osmanlı-Yunan savaşı. Abdülhamid’in zaferi. Üsküdar/İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
GEb 333 Martín Asuero, Pablo; Coello y Quesada, Diego de (2003): Diego de Coello Quesada y la Cuestión de Oriente. (1882 – 1897) ; artículos sobre Turquía, Egipto, Sudán, Rumania, Serbia, Bulgaria, Grecia y los patriarcas orientales. 1. ed. Istanbul: Éd. Isis.
GEb 334 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2003): Improvement of Balkan History Textbooks Project reports. [İstanbul]: The Economic and Social History Foundation of Turkey.
GEb 335 Clayer, Nathalie (2017): Europe’s Balkan Muslims. A new history. London: Hurst & Company.
GEb 337 Wassa, Pasco (1999): La Bosnie et l’Herzégovine pendant la mission de Cevdet Efendi. İstanbul: İsis.
GEb 338 Koulouri, Christina (2002): Clio in the Balkans. The politics of history education. Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe.
GEb 339 Mirkova, Anna M. (2017): Muslim land, Christian labor. Transforming Ottoman imperial subjects into Bulgarian national citizens, 1878-1939. Budapest, New York: Central European University Press.
GEb 340 Vovchenko, Denis (2016): Containing Balkan nationalism. İmperial Russia and Ottoman Christians, 1856-1914. New York, NY: Oxford University Press.
GEi Geschichte: Islamische Welt
GEi 389 Sabri, Eyüb (1884): Mir’at-i Mekke. Kostantiniye: Bahriye Matbaası.
GEi 389 Sabri, Eyüb (1889): Mir’at-i Ceziret ül-arab. Kostantiniye: Bahriye Matbaası.
GEi 617 Chevallier, Jean Jacques (1970): Īrān dar rāh-i taǧdīd-i ḥayāt. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Čāp-i Kayhan.
GEi 621 Cronin, Stephanie (Hrsg.) (2004): Reformers and revolutionaries in modern Iran. New perspectives on the Iranian left. London [u.a.]: Routledge Curzon.
GEi 622 Aziz, Khursheed Kamal (2014): Hint Hilafet Hareketleri. Belgelerle (1915-1933). 1. baskı. İstanbul: Mahya yayıncılık.
GEi 623 Merdjanova, Ina (2013): Rediscovering the Umma. Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism. Oxford: Oxford University Press.
GEi 624 Moreau, Odile (2016): Subversives and mavericks in the Muslim Mediterranean. A subaltern history. Austin: University of Texas Press.
GEi 625 Madanī, Ǧalāl ad-Dīn (1996): Islamic revolution of Iran. Second edition. Tehran.
GEi 625 Madanī, Ǧalāl ad-Dīn (1996): Islamic revolution of Iran. Second edition. Tehran.
GEi 626 Becker, Adam H. (2015): Revival and awakening. American evangelical missionaries in Iran and the origins of Assyrian nationalism. Chicago, Ill. [u.a.]: Univ. of Chicago Press.
GEi 627 Mähämmädi, Mäsiağa (2017): Äfqanistan. Bakı: Azärbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Märkäzi.
GEi 628 Sreberny, Annabelle; Torfeh, Massoumeh (2017): Cultural revolution in Iran. Contemporary popular culture in the Islamic Republic. London, New York: Tauris.
GEi 629 Yalçın, Hasan Basri; Duran, Burhanettin (2016): Küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye stratejileri. Ankara: Seta.
GEi 630 Turan, Namık Sinan (2017): Hilafet. Erken İslâm tarihinden Osmanlı’nın son yüzyılına. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
GEi 631 Tamadonfar, Mehran (2017): Islamic law and governance in contemporary Iran. Transcending Islam for social, economic, and political order. Lanham: Lexington Books.
GEi 632 Kongar, Ebru; Olmsted, Jennifer C.; Shehabuddin, Elora (2018): Gender and economics in Muslim communities. Critical feminist and postcolonial analyses. London, New York: Routledge.
GEi 633 Friç, Doktor; Akekmekçi, Tuba (2014): Kürdler. Tarihi ve içtimai tedkikat. 1. Basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
GEi 634 Madelung, Wilferd (2006): The succession to Muḥammad. A study of the early Caliphate. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
GEi 635 Duman, Bilgay; Aygün, Feyzullah Tuna (2017): The situation of Turkmen migrants from Talafar and the future of Talafar. Ankara: ORSAM.
GEi 636 Randjbar-Daemi, Siavush (2018): The quest for authority in Iran. A history of the presidency from revolution to Rouhani. London: Tauris.
GEi 637 İnalcık, Halil (2017): Kırım Hanlığı tarihi üzerine araştırmalar. 1441-1700. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
GEv Geschichte: Vorosmanisches Anatolien
GEv 155 Šukurov, Rustam M. (2016): The Byzantine Turks : 1204-1461.
GEv 156 Beihammer, Alexander Daniel (2017): Byzantium and the emergence of Muslim-Turkish Anatolia, ca. 1040-1130. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
GEv 157 Kafadar, Cemal (2017): Kendine ait bir Roma. Diyar-ı Rum’da kültürel coğrafya ve kimlik üzerine. İstanbul: Metis.
GEv 158 Lellouch, Benjamin (2000): Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople. Actes de la table ronde d’Istanbul (13 – 14 avril 1996). Paris [u.a.]: L’Harmattan.
GEx Geschichte: Allgemein
GEx 518 Apostolos, Mētropolitēs Karpathou kai Kasou (1969): Anamnēseis … Rodos: Rodiakēs.
GEx 519 Tolz, Vera (2011): Russia’s own Orient. The politics of identity and Oriental studies in the late Imperial and early Soviet periods. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
GEx 520 Naar, Devin E. (2016): Jewish Salonica. Between the Ottoman Empire and modern Greece. Stanford, California: Stanford University Press.
GEx 521 Troebst, Stefan (2017): Zwischen Arktis, Adria und Armenien : das östliche Europa und seine Ränder. Aufsätze, Essays und Vorträge 1983-2016. Köln: Böhlau Verlag.
GEx 522 Mathu, Muhammet (1975): Kır gerillası. 1. basım. İstanbul: Yücel Yayınları.
GEx 523 Pardo, Jacques (1984): Excursion dans l’antique Ionie ou reminiscenes d’histoire et d’art sur les cotes turques de la mer egee. İstanbul: Sümbul Basımevi.
GEx 523 Pardo, Jacques (1984): Excursion dans l’antique Ionie ou reminiscenes d’histoire et d’art sur les cotes turques de la mer egee. İstanbul: Sümbul Basımevi.
GEx 524 Janz, Oliver (2013): 14 – der große Krieg. Frankfurt am Main [u.a.]: Campus-Verl.
GEx 525 Gurel, Perin E. (2017): Limits of westernization. A cultural history of America in Turkey. New York: Columbia University Press.
GEx 526 Ben-Nun, Gilad; Caestecker, Frank (2017): Modern refugees as challengers of nation-state sovereignty. From the historical to the contemporary. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
GEz Geschichte: Zentralasien, Kaukasus
GEz 736 Gumbatov, Ramiz (2015): Bibi-Ejbat: sudʹba i delo Pavla Potockogo. Istoričeskij očerk. Baku: Izdanie Bakinskoj vysšej školy nefti.
GEz 737 Balaev, Ajdyn (2015): Mamed Ėmin Rasulzade : osnovatelʹ ideologii Azerbajdžanizma. Baku: Kitab Klubu.
GEz 738 Samedov, A. (2004): Azerbajdžan v sovremennoj sisteme meždunarodnych otnošenij. (1993-2003 gg.). Baku: Abilov, Zejnalov i Synovja.
GEz 739 Bayramzadä, Sämäd (2016): Južnyj Azerbajdžan. Ot „21 Azer“ do „beloj revoljucii“ v Irane : (ėkonomičeskoe i socialʹno-političeskoe položenie. Baku: Taraggi OOO.
GEz 740 Gasanly, Džamilʹ (2006): SSSR – Iran : Azerbajdžanskij krizis i načalo holodnoj vojny : (1941 – 1946 ). Moskva: „Geroi Otečestva“.
GEz 741 Ajdamirov, Telʹman (2014): Vyvoz bakinskoj nefti iz Azerbajdžana v konce XIX – načale XX vv. Baku: Elm vä Tähsil.
GEz 742 Agaev, Emil’ (2012): Kto takie azerbajdžancy
GEz 743 Qurban, Teyyub [Hrsg.] (2016): Na imja Bagirova, za podpisʹju Bagirova. Baku: Izdatelʹstvo OL npkt.
GEz 744 Johnson, Rob (2016): The great war and the Middle East. Oxford: Oxford University Press.
GEz 745 Çeçenistan’da devam eden insan hakları ihlalleri ile ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışma raporu (2000). Ankara: TBMM Basımevi.
GEz 746 Gusejnov, Rizvan (2015): Azerbajdžan i armjanskij vopros na Kavkaze. Baku: Natsionalʹnaja Akademija Nauk Azerbajdzhana, Institut po Pravam Čeloveka.
GEz 747 Kudrjavcev, Aleksandr A. (1982): Drevnij Derbent. Moskva: Izdat. „Nauka“.
GEz 748 Usmanova, Diljara Mirkasymovna (Hrsg.) (2015): Tjurko-musulʹmanskij mir. Identičnostʹ, nasledie i perspektivy izučenija : sbornik statej. Kazanʹ: Izd-vo Kazan. Un-ta.
GEz 749 Altstadt, Audrey L. (2016): The Politics of Culture in Soviet Azerbaijan, 1920-40. London: Routledge.
GEz 750 Göztepe, Tarık Mümtaz (1961): İmam Şamil. Kafkasyanın büyük harp ve ihtilâl kahramanı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
GEz 750 Göztepe, Tarık Mümtaz (1961): İmam Şamil. Kafkasyanın büyük harp ve ihtilâl kahramanı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
GEz 751 Heyat, Farideh (2015): Azeri women in transition. Women in Soviet and post-Soviet Azerbaijan. London, New York: RoutledgeCurzon.
GEz 752 ‚Azerbaijani‘ and beyond. Perspectives on the construction of national identity (2017). 1. Edition. Berlin: Verlag Dr. Köster.
GEz 753 Tavkul, Ufuk (2009): Kafkasya’da kültürel etkileşim. Sosyo-linguistik bir araştırma. Ankara: TDK.
GEz 754 Guliyev, Vilayat (2015): The Azerbaijani school in Russian orientalism. The first half of 19th century. Budapest: L’Harmattan.
GEz 755 Qasımlı, Musa (2013): Azärbaycanın xarici işlär nazirläri. Bakı: Mütärcim.
GEz 756 Bakıxanov, Abbasqulu Ağa (2017): Gülüstani-İräm. Bakı: Kitab Klubu.
GEz 757 Älizadä, Hüseyn (2017): ’21 Azär‘ soyqırımı. (1946-1947-ci illärdä Cänubi Azärbaycanda kütlävi qırğınlar). Bakı: Elm vä Tähsil.
GEz 758 Quliyev, Vilayäddin İbrahimoğlu (2017): Qaçaq Gülüsüm vä Stalin. Bakı: YEK Production Çap Evi.
GEz 759 Häsänli, Cämil (2016): Foreign policy of the Republic of Azerbaijan. The difficult road to western integration, 1918-1920. First published 2016. London, New York: Routledge.
GEz 760 Jacquesson, Svetlana (2016): History making in Central and Northern Eurasia. Contemporary actors and practices. Wiesbaden: Reichert Verlag.
GEz 761 Hofmeister, Ulrich; Jobst, Kerstin S. (2017): Krimtataren. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
GEz 762 Alesger, Agil; Alizade, Mayis (2016): Sessiz işgal. Azerbaycan’da FETÖ örgütlenmesi. Birinci basım: Ağustos 2016. İstanbul: Kırmızı Kedi.
ISm Islamwissenschaft: Moderner Islam
ISm 23 Midhat, Ahmed (1883): Müdafaaya mukabele ve mukabeleye müdafaa. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat ].
ISm 810 Midhat, Ahmed (1883): Müdafaaya mukabele ve mukabeleye müdafaa. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat ].
ISm 845 Buğdaycı, Ahmet (2017): Çağların hanımefendisi. İstanbul: Kayıhan.
ISm 846 Gerlach, Julia (2006): Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Lizenzausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.
ISm 847 Yaḥyāwī, ʿAbd-al-Ġanī (2016): at-Tadāwī bi-ʾl-ḫalāyā ʾl-ǧiḏʿīyat. Rawīyat maqāṣidīya. aṭ-Ṭabʿat al-awwalī. London: al-Furqān.
ISm 848 Ay, Nazif (2017): İslam’a veda. İslami cadılık kitabı. 1. basım. İstanbul: Librum Kitap.
ISm 849 Dere, Nurgül (2014): Müslüman hanımın el kitabı. Kaynak ve delılleriyle merak edilen sorulara cevaplar. Gözden geçirilmiş ilâveli 2. baskı. İstanbul: Kayıhan.
ISm 850 Ege, Remziye (2015): Dinî rehberlik. Bilginin kaynağı ve bilgi üretme süreçleri. İstanbul: Şule Yayınları.
ISm 851 Yapıcı, Asım (2016): Toplumsal cinsiyet din ve kadın. 1. baskı. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ISm 852 Göle, Nilüfer (2004): Modern mahrem. Medeniyet ve örtünme. Sekizinci basım. İstanbul: Metis.
ISm 853 Tatar, Hüsniye Canbay (1999): Nuh’un gemisindekiler. Şehirleşme ve dini cemaatleşme. İstanbul: Turan Yayıncılık.
ISm 854 Ülgener, Sabri F.; Sayar, Ahmed Güner (2006): Dünü ve bugünü ile zihniyet ve din islâm, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı. İstanbul: Derin Yayınları.
ISm 855 Yacan, Hadime M. (2011): İtikad ve amelde Rasulullah (s.a.v.)’a ittiba. Hz. Peygamberimiz’in şemaili şerifi ve Türkiye’de bid’at cereyanları. İstanbul: Furkan Yayınevi.
ISm 856 Sirri, Lana (2017): Einführung in islamische Feminismen. 1. Auflage. Berlin: w_orten & meer.
ISm 857 Michel, Thomas; Çırak, Gülfem (2015): Akademisyen bir rahibin gözüyle Risale-i Nur’dan düşünceler. İstanbul: Nesil.
ISm 858 Sağlam, Ahmet Murat (2017): Ataizm. Atalar dininden indirilen dine. 1. baskı. İstanbul: Ozan Yayıncılık Ltd.
ISr Islamwissenschaft: Theologie, Recht
ISr 443: v 1 Arsel, İlhan (2014): Kur’an’ın eleştirisi. 4. Basım. Beyoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISr 446: v 1-8 Dursun, Turan (1994): Kur’an ansiklopedisi. 8 Cilt. İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISr 495 al-Munāwī, Muḥammad ʿAbdarra’ūf (1869): Kunūz al-daqāʾiq fī ḥadīṯ hair al-ẖalā’iq ǧamiʿ al-ʿālim al-ʿallāma. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
ISr 504 Keskin, Hasan; Özel, Mustafa; Durmuş, Zülfikar; Gezgin, Ali Galip; Dumlu, Ömer (2015): Tefsir. 6. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 505 Hatiboğlu, İbrahim; Güler, Zekeriya; Özşenel, Mehmet; Dayhan, Ahmet Tahir; Kuzudişli, Bekir (2013): Hadis. 4. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 506 Görgün, Tahsin; Yaran, Cafer Sadık; Çınar, Aliye; Uysal, Enver (2015): İslâm ahlâk esasları. 10. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 507 Günay, Mehmet Hacı; Dalgın, Nihat; Haçkalı, Abdurrahman; Çalış, Halit; Ayengin, Tevhit (2015): Günümüz fıkıh problemleri. 6. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 509 Saklan, Bilal (2012): Hadis tarihinde muhaddis sufiler. (H. IV./M. X. asır). 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 510 Köktaş, Yavuz (2015): Kur’an’a aykırı görülen hadisler : (tespit ve değerlendirme). 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 511 Salaymeh, Lena (2016): The beginnings of Islamic law. Late antique Islamicate legal traditions. 1. published. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
ISr 512 Qaraḍāwī, Yūsuf al- (1984): The lawful and the prohibited in Islam. Beirut: The Holy Koran Publishing House.
ISr 513 Krawietz, Birgit (1991): Die Hurma. Schariatrechtlicher Schutz vor Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit nach arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot.
ISr 514 Coşkun, Selçuk (2016): Hadîse bütüncül bakış. (tesbît-anlama-anlatma bağlamında bir inceleme). 3. baskı. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
ISr 515 Albayrak, Halis (2011): Tefsir usûlü. Yöntem, ana konular, ilkeler, teklifler. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISr 516 Yaman, Ahmet (2015): Siyaset ve fıkıh. İstanbul: İz Yayıncılık.
ISr 517 Toptaş, Mahmut (1988): Kur’ân-ı Kerîm ve 19 efsanesi. 2. baskı. Fatih, İstanbul: İnkılâb Yayınları.
ISr 518 Daudi, Halid Zaferullah (1995): Pakistan ve Hindistan’da Şâh Velîyullah ed-Dehlevî’den günümüze kadar hadis çalışmaları. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 519 Neuwirth, Angelika; Peterson, Paul Silas; Kampmann, Jürgen (2017): Wie entsteht eine Schrift in der Forschung und in der Geschichte? Die Hebräische Bibel und der Koran. Tübingen: Mohr Siebeck.
ISr 520 Poya, Abbas (2017): Koranexegese als »Mix and Match«. Zur Diversität aktueller Diskurse in der tafsir-Wissenschaft. Bielefeld: transcript.
ISr 521: v 1+2 Sağlam, Hadi (2017): İslam hukuku denemeleri. 2 Cilt. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
ISr 522 Kurnaz, Serdar; Weiße, Wolfram (2017): Islamisches Recht zwischen Recht, Ethik und Theologie. Dokumentation einer öffentlichen Antrittsvorlesung. Münster: Waxmann.
ISr 523 Seven, Şuayip (2018): Traditionelle Hadith-Hermeneutik im Zusammenhang mit modernen Ansätzen der Ankaraner Schule. Erstausgabe. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
ISr 524: v 1 Neuwirth, Angelika (2011): Frühmekkanische Suren. Poetische Prophetie. 1. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
ISr 524: v 2.1 Neuwirth, Angelika (2017): Frühmittelmekkanische Suren. Das neue Gottesvolk: ‚Biblisierung‘ des altarabischen Weltbildes. 1. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
ISt Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten
ISt 1008 Cengiz, Gülizar (2014): Alevi Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerileri. Hausen:
ISt 1009 Koşar, Uğur (2016): Herkes yüz çevirse de Allah sizin sahibinizdir : İstanbul: Destek Yayınları.
ISt 1010 Akkaya, Gülfer (2017): Yol kadındır. 1. baskı. İstanbul: Kalkedon.
ISt 1011 Sürmeli, Mehmet (1996): Nebevi zühd. Sivas: Öznur Yayınları.
ISt 1012 Gül, Halim (2014): Mesnevî’de tasavvufî tefsir. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1013 Çubukçu, Hatice (2011): Sufîlerde muhabbet yolu. Ebu Tâlib el-Mekkî ve Gazzâlî’de muhabbet anlayışı. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1014 Sheikh, Mustapha (2016): Ottoman puritanism and its discontents. Aḥmad al-Rūmī al-Āqḥiṣārī and the Qāḍīzādelis. 1. edition. Oxford: University Press.
ISt 1015 Çakmaklıoğlu, Mustafa M. (2015): İbn Arabî’ye göre ibâdetlerin manevî yorumları. 3. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1016 İzeti, Metin (2014): Balkanlar’da tasavvuf. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1017 Ertuğrul, İsmail Fenni (1991): Vahdet-i vücûd ve İbn Arabi. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1018 Gürer, Dilâver (2016): Abdülkâdir Geylânî. Hayatı, eserleri, görüşleri. 8. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1019 Emir, İbrahim (2010): Rumi talks. From the tongue of Hasan Dede. İstanbul: EMAV.
ISt 1020 Kılıç, Mustafa Cemil (2007): Alevi ibadetlerinin İslam’daki yeri. İstanbul: Etik Yayınları.
ISt 1021 Serin, Rahmi (Hrsg.) (2012): Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi. 9. baskı. İstanbul: Seçil Ofset.
ISt 1022 Güven, Rasih (1991): The absolutism of Sankaracarya ascompared with Mawlana Jalaluddin Rumi’s school of thought. First print. Ankara: New Ofset.
ISt 1023 Friedlander, Ira (1975): The whirling dervishes, being an account of the Sufi order known as the Mevlevis and its founder the poet and mystic Mevlana Jalalu’ddin Rumi. 1. Aufl. New York: Collier Books.
ISt 1024 Muslu, Ramazan (2011): Emir Abdülkadir El-Cezairi hayatı ve tasavvufi görüşleri. Birinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1025 Özönder, Hasan (2006): Tarih boyunca Mevlevî kıyafetleri ve sembolik anlamları. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
ISt 1026 Öztürk, Mecit Ömür (2017): Dervişin teselli koleksiyonu. Doğu’dan Batı’dan 99 teselli. 1. baskı. İstanbul: Hayykitap.
ISt 1027 Ahmed Dede (2003): Mevlevîlerin tarihi. Mecmûatü’t tevârîh’l mevleviyye. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1028 Seyyid Fazıl Mehmed Paşa (2010): Mevleviyye silsilesi. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1029 Çubukçu, Hatice (2006): İlk dönem hanım sufiler. (H. I-V. / M. VII-XI yüzyıllar). 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1030 Hacı, Bektâş Veli (2007): Velâyetnâme. 1. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISt 1031 Kara, Mustafa (2017): Bir kitabın kırk yılı. Tekkeler ve zaviyeler. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
ISt 1032 Demirci, Mehmet (2017): İzmir’de tasavvuf kültürü. Tarikatler, Emir Sultan, İzmir Mevlevihanesi. 1. baskı. İstanbul: H Yayınları.
ISt 1033 Tosun, Necdet (2016): İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindi. Hayatı, eserleri, tasavvufi görüşleri. Beşinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1034 Gürer, Dilâver (2010): Abdülkâdir-i Geylânî. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1036 Filiz, Şahin (2014): İslam felsefesinde mistik bilginin yeri. 2. baskı. İstanbul: Say Yayınları.
ISt 1037 Emiroğlu, İbrahim (2002): Sûfi ve dil. (Mevlânâ örneği). 1. baskı. Merter, İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1038 Göleli, Es-Seyyid Ali (1970): Sihirbaz büyücü ve ruh çağıran ehl-i bid’at’a reddiye. İstanbul: Şühedâ Basın-Yayın-Pazarlama.
ISt 1039 Yılmaz, H. Kamil (2008): Çağları aşan Mevlânâ çağrısı. Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz. İstanbul.
ISt 1040 Korkmaz, Esat (2007): Yorumlu İmam Cafer buyruğu. Üçüncü basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
ISt 1041 Doğan, Cafer (2011): Alevi İslamın İslam anlayışı. Ehl-i Beyt yolu. 5. Basım. Ankara: Gülr Matbaacılık.
ISt 1042 Çıkar, Hasan; Avcı, Sibel (2015): Hasan Dede sohbetleri. Divan-ı Kebir’den seçmelerle. [İstanbul]: Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV).
ISt 1043 Bilge, Özlem; Suçsuzer, Gülsen (2014): Gölgesiz insan. Hasan Dede ile erdemli insan olmak üzerine sohbetler. 1. basım. İstanbul: Gürer Yayınları.
ISt 1044 Gölbaşı, Haydar (2007): Alevi-Bektaşi örgütlenmeleri. (sosyolojik bir inceleme). İstanbul: Alev Yayınları.
ISt 1045 Kaya, Esin (2014): Tanrı’nın temsilcisi insan. 3. Bölüm.
ISt 1046 Netton, Ian Richard (2002): Muslim neoplatonists. An introduction to the thought of the Brethren of Purity (Ikhwān al-Ṣafāʾ). London [u.a.]: RoutledgeCurzon.
ISt 1047 Ertan, Mehmet (2017): Aleviliğin politikleşme süreci. Kimlik siyasetinin kısıtlılıkları ve imkânları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ISt 1048 Varol, Muharrem (2017): Tekkede zaman. Üsküdar’da Rifai Sandıkçı Dergahı ve vukuat-ı tekaya. 1. baskı. İstanbul: Dergah Yayınları.
ISt 1049 Hajatpour, Reza (2017): Sufismus und Theologie. Grenze und Grenzüberschreitung in der islamischen Glaubensdeutung. Originalausgabe. Freiburg, München: Verlag Karl Alber
ISt 1050 Yanar, Hüseyin (2017): Beylikdüzü cemevi. Mimari proje yarışması 2015. 1. baskı. İstanbul: Arktera.
ISt 1051 Ulusoy, Abbas (2016): Alevilikte Sultan Hızır Samıt ocağı. 1. baskı. Ankara: İmla Kitap Yayınları.
ISt 1052 Maden, Fahri (2017): Zümre-i bektaşiyan. 1. baskı. İstanbul: Roza Yayınevi.
ISt 1054 Maden, Fahri (2017): Fukarâ-yı bektâşiyân. 1. baskı. İstanbul: Revak Kitabevi.
ISt 1055 Akgül, Leyla (2014): Pir Sultan Abdal sözlüğü. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 1063 Maden, Fahri (2017): Girit Bektaşileri. 1. baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 182 Araz, Nezihe; Bozcalı, Sabiha (1978): Anadolu Evliyaları. 5. baskı. İstanbul: Atlas Kitabevi.
ISt 533 Dedebada, Mehmet Ali Hilmi; Noyan, Bedri (2017): Açıklamalı ve sade dile çevrilmiş olarak Mehmet Ali Hilmi Dedebaba divanı. İstanbul: Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı.
ISt 623 Tahir, Mehmed (1915): Hacı Bayram-ı Veli. 2. tabı. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
ISt 796 Sedgwick, Mark J. (2017): Western Sufism. From the Abbasids to the new age. New York, NY: Oxford University Press.
ISt 961 Horata, Osman (2007): Mevlana. Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications.
ISx Islamwissenschaft: Allgemein
ISx 615 Varlı, Mustafa (2014): Bid’at, hurâfe ve bâtil inançlar. 2. basım. İstanbul: Ensar Neşriyat.
ISx 777: v 1-10 Caetani, Leone; Yalçın, Hüseyin Cahit [Übers.] (1924-1927): İslâm tarihi. Bd. 1-10. İstanbul: Tanin Matbaası.
ISx 778 Tomor, Ahmet (2016): İhlâs sûresi ve fazileti. 2. baskı. İstanbul: Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş.
ISx 779 Yarar, Erol (1994): İş hayatında İslâm insanı. Islâmî duyarlılıkla yönetilen firmalarda örgütsel davranış biçimleri. İstanbul: MÜSİAD.
ISx 780: v 1-2 Aḥmad Ibn-Ḥanbal (1993): Kitâbu’z-zühd. Arapçası ve türkçe tercümesi. İstanbul: İz Yayıncılık.
ISx 781 Haylamaz, Reşit; Demirel, Ali; Akay, Akif; Körpe, Yusuf; Men, Yücel (2015): İnsan ve topluma ulaşma yönüyle Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem). İzmir: Işık Yayınları.
ISx 782 Özafşar, Mehmet Emin (Hrsg.) (2008): Temel İslam bilgileri. Peygamberim. 2. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISx 783 Çörüş, Şakir Mehmet: Mucizat’ül enbiya. 1. baskı. İstanbul: Sema Yayınevikpınar.
ISx 784 Başakşehir Müftülüğü Nisan 2015 yılı kutlu doğum haftası anısına hediyesidir (2015). İstanbul.
ISx 785 Naṣr, Ḥusain (1988): İslam’da düşünce ve hayat. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 786 Naṣr, Ḥusain (2016): Üç Müslüman bilge. İbn Sînâ, Suhreverdî, İbn Arabî. 8. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 787 Kalın, İbrahim (2016): Ben, öteki ve ötesi. İslâm-Batı ilişkileri tarihine giriş. 7. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 788 Koç, Turan (Hrsg.) (2011): İbn Arabî geleneği ve Dâvûd el-Kayserî. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 789 Şahinler, Necmettin (2013): Lokmân’ı dinlerken. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 790 Attas, Muhammad Naguib al- (2016): İslâm, sekülerizm ve geleceğin felsefesi. 4. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 791 Naṣr, Ḥusain (2015): İslam ve modern insanın çıkmazı. 8. baskı. İstanbul: İnsan.
ISx 792 Zapsu, Abdurrahim (2006): Büyük İslâm tarihi. Hz. Muhammed (s.a.) dönemi. İstanbul: Risale.
ISx 793 Toprak, Süleyman (2017): Kabir ziyareti. (meşruiyyeti, çeşitleri ve adabı). 1. baskı. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları.
ISx 793 Toprak, Süleyman (2017): Kabir ziyareti. (meşruiyyeti, çeşitleri ve adabı). 1. baskı. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları.
ISx 794 Sarmīnī, Muḥammad Anas (2016): Mufradāt al-‚arabīyah al-turāthīya. Al-mufradāt al-shā’i’ah fī kutub al-tafsīr wa al-ḥadīth wa al-fiqh wa al-tārīkh. al-Ṭab‘ al-awwal. Istanbul: ISAR İstanbul Araştirma ve Eğitim Vakfi.
ISx 795 Osman, Tarek (2016): Islamism. What it means to the Middle East and the world. New Haven, CT: Yale University Press.
ISx 797 Kitapçı, Zekeriya (2005): Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet. Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtlar. 1. baskı. Konya: Yedikubbe Yayınları.
ISx 798 Iqbal, Afzal (1974): The impact of Mowlana Jalaluddin Rumi on Islmaic culture. Tehran: RCD Cultural Inst.
ISx 799 Siddīqī, Mazheruddīn (1970): Concept of Muslim culture in Iqbal. Islamabad: Islamic Research Insitute.
ISx 800 Şenocak, İhsan (2017): Sünnet’i reddeden Kur’an müslümanlığı. İstanbul: Hüküm Kitap.
ISx 801 el-Mâǧlus, Sami b. Abdullah (2015): Siyer atlası. 6. baskı. İstanbul: Siyer Yayınları.
ISx 802 Albayrak, Halis (2011): Tarihin içinden Kurʾanʾı algılamak. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 803 Serinsu, Ahmet Nedim (2012): Kurʾân ve bağlam. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 804 Serinsu, Ahmet Nedim (2012): Kurʾân nedir? İnsanın anlam arayışı. 5. baskı. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 805 Hassan, Mona (2016): Longing for the lost caliphate. A transregional history. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
ISx 806 Ünalan, Nursi (2000): Bid’at büyü batıl inanç ve hurafeler. İzmir: [Verlag nicht ermittelbar].
ISx 807 Ḏahabī, Muḥammad Ḥusain aḏ (1984): Kur’an-ı Kerim tefsirlerinde hurafe ve bid’atler. [İstanbul]: Saba Yayınları.
ISx 808 Bildik, H. Mustafa (1967): Müslümanlıkta cenaze, kabir ziyareti ve kurban hakkında bilgiler.
ISx 809 Çortul, Ramazan [Hrsg.] (2002): Türbe ve kabir ziyaretleri adabı. İzmir: Yeni Önder Matbaası.
ISx 810 Ġazālī, Muḥammad al (2005): Bid’at İslâma yabancılaşma. 1. basım. İstanbul: Ferşat Yayınları.
ISx 811 El-Beyati, Cafer [Hrsg. ]. (2013): Bidat. Ölçüler ve kazanımlar. İstanbul: ASR Yayınları.
ISx 812 Ferid, Ahmed (1996): Cehalet özürdür. Bid’atçı tekfircilere reddiye. Birinci baskı. İstanbul: Guraba Yayınları.
ISx 813 Leknevî, Abdülhay (1984): Dünden bugüne ibadetlerde bid’at. Istanbul: Vahdet Yayınevi.
ISx 814 Ülkü, Kübra (2010): Cennet yolu sünnet cehennem yolu bid’at. İstanbul: Yasin Yayınları.
ISx 815 el-Hanefi, Ahmed er-Rûmi (2013): Akâid risaleleri. Kabirler, bid’atler ve ölümü hatırlama. 2. baskı. İstanbul: Guraba.
ISx 816 Buti, Said Ramazan al (1995): Mezhepsizlik İslam şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attır. İstanbul: Bedir Yayınevi.
ISx 817 Candan, Abdülcelil (2010): Bid’at ve batıl inançlar ansiklopedisi. 1. baskı. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
ISx 818: v 1 Eygi, Mehmed Şevket (2005): Ehl-i Sünnet’i müdafaa ve bid’atleri tenkid (makale-incelemeler). Cilt 1. 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınevi.
ISx 819 Ünal, Harun (1984): Kur’ân ve Hadise göre bid’at. Istanbul: Petek Yayınları.
ISx 820 Osmanoğlu, Muhammed (2009): Küfür sözler bid’at ve hurâfeler. İlaveli 6. baskı. İstanbul: Yasin Yayınevi.
ISx 821 Çalışkan, Mustafa (2012): Kabir ziyareti ve tevessül. Ankara: TDV Yayın.
ISx 822 Çelik, Ali (1997): Kavram ve mahiyet olarak sünnet ve bidat. İstanbul: Beyan Yayınları.
ISx 823 Pamuk, Arif (1969): Peygamberimizin dilinden Yasin-i Şerif, kabir ziyareti ve faziletli ameller. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 824 Sevgin, Halil (2006): Bid’atler ve hurâfeler.
ISx 825 Tavaslı, Yusuf (2014): Mevlüt ve kabir ziyaretleri için Yâsîn-i Şerif. Kur’ân’dan seçme sûreler. Tavaslı.
ISx 826: v 6 Naṣr, Ḥusain; Büyükduru, Sara (2017): Modern dünyada geleneksel İslâm. Dokuzuncu baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 827 Bozan, Seyfeddin (1999): Fazilet ve kaynaklarıyla Hz. Resullulah’ın (SAV) nâfile ibâdetleri ve kabir ziyaretleri. Menzil: SEY-TAC yayınları.
ISx 828: v 2 Naṣr, Ḥusain; Yalçın, Şahabettin (1997): Makaleler. 2 [Bd]. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 829 Demirci, Mustafa (2016): Beytü’l-Hikme. Antikçağ bilim ve felsefi eserlerinin islam dünyasına tercümesi. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 830 Şahinler, Necmettin (2014): Cin bölmesi. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 831 Ceylan, İsmail (2012): İslâm’da organ nakli bidat ve kılık-kıyafet. Trabzon: Akça Kitabevi.
ISx 832 Abdüsselam, Muhammed (2000): Dua ve zikirlerle ilgili sünnet bid’atler. Konya: İkbal Kitabevi.
ISx 833 Birgivi, İmam-ı; Humeyyis, Muhammed; Beşir, A. Muhammed (1997): Kabir ziyaretleri. Bidat ve müstehab. Birinci baskı. İstanbul: Guraba.
ISx 834 İttihad İlmî Araştırma Heyeti (2005): Risale-i nur külliyatında bid’at şeâir ve takva. İstanbul: İttihad Yayıncılık.
ISx 835 Türköne, Mümtaz’er; Özdağ, Ümit (1993): Siyasî İslam ve Pan İslamizm. 19. asırda batı’nın gözüyle. Birinci baskı. Ankara$Rehber Yayıncılık.
ISx 836 G̣hadanfar, Mahmood Ahmad; Qawi, Jamila Muhammad; Mubarakpuri, Safiur-Rahman al; Sapra, Muhammad Ayub; Farooq, Muhammad (2001): Great women of Islam. Who were given the good news of paradise. 1. ed. Riyadh: Darussalam.
ISx 837 Kesler, M. Fatih (2006): Kur’an-ı kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar. Kur’an-ı kerim’de ehl-i kitap. 5. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfi.
ISx 838 Yeşilyurt, Süleyman (2007): Geçimşten günümüze Rum ve Ermeni dönmeler. Ankara: Kültür Sanat Yayınları.
ISx 839 Aydin, Cemil (2017): The idea of the Muslim world. A global intellectual history. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
ISx 840 Doğan, Cevat (2016): Kuran’dan ilhamlar. Birinci baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
ISx 841 Şirazi, Ali (2008): Kıyamet yakındır. İstanbul: Hüda Yayıncılık.
ISx 842 Neuwirth, Angelika (2017): Die koranische Verzauberung der Welt und ihre Entzauberung in der Geschichte. Freiburg, Basel, Wien: Herder.
ISx 843 Aydın, Ömer (2016): İslam inanç esasları. 3. baskı. İstanbul: İşaret Yayınları.
ISx 844 Aydın, Ömer; Yıldırım, Ramazan; Soyal, Fikret; Can, Mustafa; Özdinç, Rıdvan; Yaşar, M. Yusa; Yavuz, A. Fikri (2017): Kelâm tarihi. 1. baskı. İstanbul: İşaret Yayınları.
ISx 848 Schrode, Paula (2010): Sunnitisch-islamische Diskurse zu Halal-Ernährung. Konstituierung religiöser Praxis und sozialer Positionierung unter Muslimen in Deutschland. Würzburg: Ergon-Verl.
ISx 849 Abū-Miḫnaf; Yousefi, Hamid Reza; Wüstenfeld, Ferdinand; Moujani, Ali; Pietsch, Roland (2017): Der tragische Märtyrertod des Imam Hussein. Würzburg: Königshausen & Neumann.
ISx 850 Asatryan, Mushegh (2017): Controversies in formative Shiʿi Islam. The Ghulat Muslims and their beliefs. London, New York, London: I.B. Tauris Publishers; The Institute of Ismaili Studies.
ISx 851 Amanat, Abbas (2009): Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism. London [u.a.]: Tauris.
ITS Istanbuler Texte und Studien
ITS 36 Helvaci, Zeynep; Olley, Jacob; Jäger, Ralf Martin (Hg.) (2017): Rhythmic cycles and structures in the art music of the Middle East. Proceedings of the international congress organized by the Ethnomusicology and European Music History Section of the Department for Musicology and Music Education in cooperation with Ori. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
ITS 37 Schweißgut, Karin (2016): Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Ergon Verlag in Kommission.
KA Kulturanthropologie
KA 490 Spohn, Cornelia; Avantario, Vito (2006): Zweiheimisch. Bikulturell leben in Deutschland. Lizenzausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.
KA 492 Buonaventura, Wendy (1990): Die Schlange vom Nil. Frauen und Tanz im Orient. 1. Aufl. Hamburg: Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins.
KA 493 Uhri, Ahmet (2016): Anadolu mutfak kültürünün kökenleri. Arkeolojik, arkeometrik, dilsel, tarihsel ve etnolojik veriler ışığında. İstanbul: Ege Yayınları.
KA 494 Fırat, Mümtaz (2017): Kaybolan izler. Güneydoğu’da geleneksel dövme ya da dek ve dak. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
KA 495 Kalafat, Yaşar (2013): Halk bilimi, türkoloji, milli kültür stratejileri. Ankara: Berikan Yayınevi.
KA 496 Gültepe, Necati (2017): Türk mitolojisi. Yeni araştırmalar ışığında. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
KA 497 Asena, G. Ahmetcan (2011): Nikolay Şodoyev’in diliyle Altay Bilik. 1. baskı. Beşiktaș, İstanbul: Pan.
KA 498 Scheffler, Rebekka (2017): Ayyām-e Fāṭemīye im heutigen Iran. Beschreibung eines schiitischen Trauerzyklus. Berlin: EB-Verlag.
KG Kunstgeschichte
KG 732 Kangal, Selmin (2000): Padişahın portresi. Tesavir-i Âl-i Osman ; [… 6 Haziran – 6 Eylül 2000 tarihleri arasında … Topkapı Sarayı Müzesi’nde düzenlenen … sergisi nedeniyle hazırlanmıştır]. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
KG 940: v 1 Öztuncay, Bahattin (2016): Youssouf Bey. İstanbul.
KG 940: v 2 Öztuncay, Bahattin [Hrsg.] (2017): The charged portraits of Fin-de-Siècle Pera. 2. bas. İstanbul: ANAMED.
KG 941 Göztepe, Tarık Mümtaz (1973): Ulu câmiler dînî abideler. 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınevi.
KG 942 Türk resminin köşe taşları (2017). İzmir: Folkart Gallery.
KG 943 Kançal-Ferrari, Nicole; Taşkent, Ayşe (2016): Tasvir. Teori ve pratik arasında İslam görsel kültürü. Birinci basım. İstanbul: Klasik.
KG 944 Ayan, Aydın; Katipoğlu Kaya, Halenur (2005): Resim ve heykel sergisi 1928 – 1982. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksyonu’ndan Güzel Sanatlar Akademisi öğretim elemanları. 1. basım. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi.
KG 945 Karatepe, İlkay (2001): Asker ressamlar kataloğu. Harbiye, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı.
KG 946 İrepoğlu, Gül (2012): Imperial Ottoman jewellery. Reading history through jewellery. İstanbul: BKG – Bilkent Kültür Girişimi Yayınları.
KG 947 Köksal, Özlem (2016): Aesthetics of displacement. Turkey and its minorities on screen. First published. New York, London, Oxford: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc.
KG 948 Olcay, Sema; İnciyan, Nadja; Aliotti, Károly; Uğurlu, Veysel (2014): Hoca Ali Rıza 1858-1930. Birinci basım. İstanbul: Yapıkredi Kültür Sanat Yayıncılık.
KG 949 Wöhrlin, Traugott (2013): Divriği. Unterwegs zur türkischen Mystik in Stein. Wiesbaden: Reichert.
KG 950 Özpınar, Ceren (2016): Türkiye’de sanat tarihi yazımı (1970-2010). Sanat tarihi anlatıları üzerine eleştirel bir inceleme. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
KO Kongresse
KO 1007 Tokmak, Fulya Algın [Hrsg.] (2016): İçimizdeki şiddet. Ruhsaldan toplumsala şiddet görüngüleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
KO 1008 Açıkel, Ali [Hrsg.]; Serdar, Murat [Hrsg.] (2016): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Sempozyumu (12-13 Kasım 2015) : Tokat Bildiriler. Tokat: Valiliği Özel İdaresi.
KO 1009 Elçin, Murat; Zülfikar, Bülent (Hrsg.) (2016): TÜBA-Kök hücre araştırmaları ve biyoetik sempozyumu raporu. 19 Şubat 2015 – Ankara. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
KO 1010 Loop, Jan (Hrsg.) (2017): The teaching and learning of Arabic in early modern Europe. Leiden: Brill.
KO 1011 Bukovec, Predrag (Hrsg.) (2013): Jenseitsvorstellungen im Orient. Kongressakten der 2. Tagung der RVO (3./4. Juni 2011, Tübingen). Hamburg: Kovač.
KO 1012 Ölümümün 100. yılında Ármin Vámbéry anma toplantısı bildirileri Ankara, 6-7 Eylül 2013 (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1013 Doğumunun 400. yılı dolayısıyla uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si toplantısı bildirileri. İstanbul, 26-30 Eylül 2011 (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1014 VIII. Uluslararsaı Türk Dili Kurultayı, Ankara, 22-26 Mayıs 2017. Bildiri özetleri (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1015 Närimanoğlu, Kamil Väli (2008): 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı. (Tutanaklar) 26 Şubat – 6 Mart 1926. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KO 1016 Koç, Adnan; Tüfekçi, Nida (2016): 1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
KO 1017 Helvaci, Zeynep; Olley, Jacob; Jäger, Ralf Martin (Hg.) (2017): Rhythmic cycles and structures in the art music of the Middle East. Proceedings of the international congress organized by the Ethnomusicology and European Music History Section of the Department for Musicology and Music Education in cooperation with Ori. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
KO 1018 Hayashi; Aydın, Mahir (2014): The Ottoman state and societies change. A study of the nineteenth century Temmettuat registers. London, New York: Routledge.
KO 1019 Alankuş, Sevda; Arı, Esra Oktay (2014): ‚Geçmişten Geleceğe Çerkesler–kimlik, kültür ve siyaset‘. Uluslararası Sempozyum bildiriler kitabı. Ankara: Kafdav Yayınları.
KO 1020 Yumuşak, İbrahim Güran; İlhan, M. Mehdi (2013): Gelibolu. Tarih, efsane ve anı. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
KO 1021 Dumont, Paul; Hildebrand, Rémy [Hrsg.] (2005): L’horloger du sérail. Aux sources du fantasme oriental chez Jean-Jacques Rousseau. Paris, İstanbul: Maisonneuve et Larose.
KO 1022 Türk Tarih Kurumu (1993): Çanakkale savaşları sebep ve sonuçları uluslararası sempozyumu. Çanakkale, 14 – 17 Mart 1990. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
KO 1023 Çelik, Kenan; Koç, Ceyhan (2002): The Gallipoli Campaign. İnternational perspectives 85 years on : conference proceedings 24-25 April 2000. İstanbul: Nesil.
KO 1024 Köymen, Oya (2003): Tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar. Avrupalı-Türkiyeli tarih eğitimcileri buluşması ekim 2001 – kasım 2002. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
KO 1025 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2000): Türkiye’de İlk ve Orta Öğrenim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması. Atölye 1 : 2 – 3 Aralık 2000, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
KO 1026 Anastassiadis, Anastassios; Clayer, Nathalie [Hrsg.] (2011): Society, politics and state formation in Southeastern Europe during the 19th century. Athens: Alpha Bank, Historical Archives.
KO 1027 Pingel, Falk (2003): Avrupa evi. Ders kitaplarinda 20. yüzyil Avrupa’si. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.
KO 1028 Stradling, Robert (2003): 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasil öğretilmeli. Istanbul [u.a.]: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.
KO 1029 T.C. Genel Kurmay Başkanlığı (2010): Ölümünün 36’ncı yıl dönümünde İsmet İnönü paneli. 25 Aralık 2009. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
KO 1030 Yeşiller Partisi (2003): Türkiye yeşil diyalog toplantısı. Konuşmalar. İstanbul: Afü Yayınevi.
KO 1031 Chatzis, Konstantinos (2003): Science, technology and the 19th century state. The role of the army ; conference proceedings Syros, 7-8 July 2000. Athens: National Hellenic Research Foundation.
KO 1032 Äbdibekov, U. S.; Kutalmış, Mehmet (2017): VII Ḫalyḳaralyḳ türkologija kongresi žojylu ḳaypi dar türki tilderi. Bajandamalar žinaġy. Türkistan.
KO 1033 Fırat, Hasan; Abbasoğlu, Zeynep Yıldız (2017): Tanburi Cemil Bey. Sempozyum bildirileri. Birinci basım. İstanbui: Küre Yayınları.
KO 1034 Gönül, Bilge; Uzbek, Hakan; Güvenç, Sefer; Mazlum, Süleyman; Vardağlı, Tutku (2016): 90. yılında Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesi. Yeni yaklaşımlar, yeni Bulgular : sempozyum bildiri metinleri. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları.
KO 1035 Schrode, Paula; Simon, Udo (2012): Die Sunna leben. Zur Dynamik islamischer Religionspraxis in Deutschland. Würzburg: Ergon-Verl.
LIa Literatur: Arabisch
LIa 88 ʿAṭā‘-Allāh Ibn-Faḍl-Allāh al-Ḥusainī, Ǵamāl-ad-Dīn (1871): Ravzat ül-ahbab. 2. basım. [İstanbu]: Matbaa-ı Amire.
LIi Literatur: Iranisch
LIi 183: v 3 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2016): Zargotina kurda. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 183: v 8 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2017): Dilok, sêxiştî, heyranok. Kurmancî.
LIi 185 Ṣaʾib Tabrīzī, Muḥammad ʿAlī (1331 [1915]): Mücevherat-ı Saib-i Tebrizi. İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil.
LIi 186 Saʿdī, Muṣliḥ-ad-Dīn (1303 [1886]): Cidâl-i Sadî ba müddei. Hikemiyat-ı Sadî’den bâlâdaki ünvan ile Gülistan’da münderiç bir muhaverenin nazmen tercümesidir. Kostantiniye: Ebüzzıya Matbaası.
LIi 188 Rūmī, Ǧalāl-ad-Dīn (2016): Yasaklı Rûmî. Mevlânâ’nın aşk, kural tanımazlık ve kendinden geçme ile ilgili şiirleri. 1. baskı. İstanbul: Ganj Yayıncılık.
LIi 189 Ibn-Iskandar, Kaikāʾūs (2016): Ḳābūs-nāme. (giriş, notlar, metin, sözlük/dizin, tıpkıbaskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt Literatur: Türkeitürkisch/Osmanisch
LIt 1586 Şemseddin (1328): Melek ül-mütekellimin. Yahud ruh-ı ediban-ı Türk. Dersaadet: Hacı Hüseyin Efendi Matbaası.
LIt 2203 Sabri, Mehmed Şerif (1296): Divan-ı Sabri-i Şakir. Erstdruck. İstanbul: El-Cevaib Matbaası.
LIt 417 Edib, Halide (1913): Yeni Turan. [İstanbul]: [Tanin Matbaası].
LIt 4529 İçel, Bahadır (2011): Cihatopya. 1. basım. İstanbul: Paraf Yayınları.
LIt 4970 Ahmed Midhat (1302): Obur isişmle bir hikayeyi havidir. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5234 İldan, Mehmet Murat (2002): Mohandas Karamchand Gandhi. İki perdelik oyun. 1. baskı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
LIt 5235 Birsel, Salâh (1993): Gandhi ya da Hint kirazının gölgesinde. Ek: 1940 kuşağı’nın ortak bildirisi (Abidin Dino – Sait Faik) ; deneme. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LIt 5599 Ömer, Âşıḳ (2010): Âşık Ömer Divanı. Unter Mitarbeit von Yakup Karasoy und Orhan Yavuz. Konya: İnci Ofset.
LIt 5600 Ahmed Midhat (1298 [1281]): Amiral Bing. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5600 Ahmed Midhat (1305 [1888]): Demir Bey yahut inkişâf-ı esrar. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5600 Ahmed Midhat (1307 [1890]): Aleksandr Stradella. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Çengi yahud Daniş Çelebi. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1307): Rikalda yahud Amerikada vahşet âlemi. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1307 [1890]): Şeytankaya tılsımı. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1877): Çengī. İstānbūl: Ḳırḳ Anbār Maṭbaʿası.
LIt 5602 Yenişehirlizade Halit Eyüp (1318 [1900]): Şâdi. [İstanbul]: Matbaa-i Tahir bey.
LIt 5603 Vecdî Abdülbaki (1308 [1891]): Dîvançe-i Vecdî. İstanbul: Kasbar Matbaası.
LIt 5604 Vâsıf (1257 [1841]): Enderun-ı hümayundan muhrec Vasıf Osman Bey Divandır. [İstanbul]: Takvim.
LIt 5605 Mehmed Tevfik (1304 [1887]): Kasaid-i Tevfik. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5606 Nergisî Mehmed (1285 [1868]): Hamse-i Nergisî. [İstanbul]: Tatyos Dividciyan Basımhanesi.
LIt 5607 Ragıb Paşa (1252 [1836]): Divân-ı Sultan üş-şuara ve Şeyh ül-vüzerâ merhum ve magfur Ragıb Mehmed Paşa. [Bulaq]: Bulaq Matbaası.
LIt 5608 Cudizade Mehmed Tevfik (1302 [1885]): Menasim-i aşk. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5609 Pertev Paşa (1256 [1840]): Divan-ı sultan üş-şüara ve şeyh üz-zürefa uniye bih Pertev Paşa. [İstanbul]: Maṭbaʿa-i Bāb-ı Ḥażret-i Serʿaskerīye ve Merciʿ ve Me’ab-ı Ṣunūf-ı Leşkeriye.
LIt 5610 Yunus Emre (1340 [1924]): İşbu kitab-i müstetabın dirununda kutb ül-arıfîn meşayih-i azamdan Mevlana Âşık Yunus Emre hazretlerinin divan-ı latîflerile halifesi Âşık Yunus hazretlerinin divan-ı kemâlları ve kezalık meşayih-i azamdan Erzincanî Şeyh-i Hayyat Vehbî hazretlerinin Kenz ül-miftâh kitabı hâşiyede tab ve temsîn kılınmışdır. [Steindruck]. İstanbul: Hafız Aziz ve mahdumu Raif.
LIt 5611 Ahmed Midhat (1291 [1874]): Dünyaya ikinci geliş yahut İstanbul’da neler olmuş. 1. defa. İstanbul: Şark Matbaası.
LIt 5612 Tarhan, Abdülhak Hâmid (1334 [1918]): Finten. İstanbul: Matbaa-i Amire.
LIt 5613 Abdülhalim Memduh (1301 [1884]): Tasvir-i vicdan. [İstanbul]: Nişan Berberyan Matbaası.
LIt 5614 Abdülhalim Memduh (1303 [1886]): Burhan. Manzum. İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası.
LIt 5614 Abdülhalim Memduh (1304 [1887]): Bedriye. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5615 Ahmed Midhat (1291 [1874]): Ahz-i sâr yahud Avrupa’nın eski medeniyeti. Serlevhasıla dört perde tiyatro dramını hâvidir. 1. defa. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5616 Ahmed Fehmi (1319 [1892]): Huznâver. Tiyatro : dört perde, yedi fasıldan ibaretdir. 1. defa. İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası.
LIt 5617 Ispartalı Ahmed Bahri (1326 [1908}): Gasb ve nedamet yıne ihanet : otuz dört perde ve bir tablosu havi, tarihi ve tasviri bir pisdir. Selanik: Yeni Asır Matbaası.
LIt 5618 Ahmed Midhat (1299): Dürdane Hanım. İstanbul: [s.n.].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. Esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. Esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1305 [1888]): Fennî bir roman yahud Amerika doktorları. 1. defa. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası.
LIt 5619 Numan Mahir (1261 [1845]): Münşeat-ı Numan Mahir Beyefendi. [İstanbul]: [Matbaa-i Âmire].
LIt 5620 Numan Mahir (1306 [1889]): Güzide-yi münşeat. Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası.
LIt 5621 Ahmed Rasim (1331 [1915]): İlaveli hazine-i mekatib yahud mükemmel münşeat. 7. tabi. İstanbul: Sancakcıyan Matbaası.
LIt 5622 Hüseyin Selim (1316 [1898]): Amelî ve nazarî hadika-i münşeat-ı umumiye yahut define-i müsveddat-ı resmiye ve deaviye. İstanbul: Asır Matbaası.
LIt 5623 Hayri (1316 [1898]): Nümune-i muharrerat. Resmı̂ ve gayr-i resmı̂ muharrerat nümuneleriyle manzum ve mensûr âsar-ı edebiye-i muhtevidir. Dersaadet: Feridiye Matbaası.
LIt 5624 Faik Reşat (1315 [1899]): Fenn-i inşa. İkinci tabı. İstanbul: Karabet matbaası.
LIt 5625 İzzet (1304 [1887]): Yeni eserlerim. Dersaadet: Âlem Matbaası.
LIt 5626 Mehmed Fuad (1317 [1899}): Hanımlara mahsus usul-i kitabet ve inşa. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5627 Mustafa Reşid (1310 [1892]): İnşa muallimi. İstanbul: Enver Efendi Matbaası.
LIt 5628 İzzet (1303 [1881]): İlâveli nefhat ül-edeb. İstanbul: Matbaa-ı A.K. Tozlıyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye.
LIt 5629 Mehmed Celâl (1317 [1899]): Musahhah mükemmel ve mufassal gülşen-i muharrerat yahut muharrerat-ı resmiye, gayr-ı resmiye ve ticariye. İstanbul: Şirket-i mürettibiye matbaası.
LIt 5630 Muallim Naci (1318 [1900]): Hazine-i mektûbât yahud mükemmel ve mufassal münşeât. Dersaadet: Cemal Efendi Matbaası.
LIt 5631 Hamamioǧlu, Ihsan (1327 [1911]): Katib. Trabzon: Ş. Mirkoviç Matbaası.
LIt 5632 Ali Vasfi (1316 [1898]): Münşeat-ı Şeyh Vasfi. İstanbul: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5633 Ahmed Sâdık Zîver Paşa (1313 [1895]): Asar-ı Ziver Paşa : divan ve münşeat. Bursa: Matbaa-i Vilayet.
LIt 5634 Osman Nevres Efendi (1290 [1873]): Divan-ı Osman Nevres. [İstanbul]: Matbaa-i Amire.
LIt 5636 Civelek, Bilal (2016): Sükût. Üç kapı : suyun rengi, kabının rengidir. 15. baskı. İstanbul: Yediveren Yayınları.
LIt 5637 Aray, Macit (1979): Yaz sonu : şiirler. İzmir: Özkaner.
LIt 5638 Akkaş, Turgut (1937): Kıvılcımlar. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5639 Akkaş, Turgut (1939): Kaynak : manzum şiir. Ankara: Titaş Basımevi.
LIt 5640 Akkaş, Turgut (1938): Bora fırtına. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5641 Akkaş, Turgut (1957): Özkaynak. Ankara: İstiklâl Matbaası.
LIt 5642 Akkaş, Turgut (1936): Damlacıklar. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5643 Aray, Macit (1959): Bir rüzgâr eser ki… Şiir. İstanbul: Birlik Matbaası.
LIt 5644 Sarar, İsmail Ali: Kutlu doğum. Şiirler. Eskişehir: Etam A.Ş.
LIt 5645 Yıldır, Erol (Hrsg.) (1997): İmam Mansur. İstanbul: Aksis.
LIt 5646 Gözel, Özkan (2011): Hızır ile Musa. Olmak ve aramak. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LIt 5647 Tazeoğlu, Kahraman (2016): Allah’a emanet ol. Istanbul: Destek Yayınları.
LIt 5648: v 1 Cemâlî (2016): Hümā vü hümāyūn. Analysis, critical text, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
LIt 5650 Kurucu, F. Devrim (1979): Ve bir gerilla inadıyla direneceksin. 2. baskı. Ankara: Bil-Tek Yayınları.
LIt 5651 Kısakürek, Necip Fâzıl (1995): O ve ben. 9. basım. Cağaloğlu, İstanbul: B.D. Yayınları.
LIt 5652 Açıl, Berat (2016): On altıncı yüzyılın tanıklarından Cûşî ve dîvânı. 1. baskı. Ankara: Atlas.
LIt 5653 İpekçioğlu, Sacit (1951): Kilis’te milli mücadele ve gerilla.
LIt 5654 Özlü, Demir (2017): Özyurdunda yabancı olmak. Demir Özlü-Ferit Edgü mektuplaşmaları. Birinci baskı. İstanbul: Sel Yayıncılık.
LIt 5655 Bölge ağızlarında atasözleri ve deyimler (2016). Birleştirilmiş baskı.
LIt 5656 Erzurumlu, Darir (2016): Yüz hadis yüz hikâye. Türk dilinde art zamanlı değişmeler. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt 5658 Erhan, Sabahattin Selim (2017): 92. gün. Ahmet Telli’nin önsözyle. 1. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
LIt 5659: v 5 Seyfettin, Ömer (2000): Şiirler, mensur şiirler, fıkralar, hatıralar, mektuplar. 1. baskı. İstanbul.
LIt 5660 Yılmaz, Hasan (2010): Barnabasın İncileri. Uyanış ve direniş. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Arka Pencere.
LIt 5661 Güneş, Bektaş Tufan (1998): Elebaşı mı?, Çetebaşı mı?, Yüzbaşı mı? Bir yüzbaşı’nın anıları. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Kora Yayın.
LIt 5662 Uzunyaylalı, M. Talat (2006): Efsane kadın Nene Hatun. İstanbul: Nesil.
LIt 5663 Aydın, Necati (2008): Benim adım göklerde yazlı! 1. baskı. GDK.
LIt 5664 Kaplan, Mehmet (2005): Tarihe sığmayan destan: Çanakkale. Dönmeyi düşünmediler : (belgesel roman). 6. baskı. İstanbul: Gençlik Yayınları.
LIt 5665 Seyfeddin, Ömer; Koca, Osman (2017): Çocukluk hâtıraları. Osmanlıca Türkçe. Ankara: Beyan.
LIt 5666 Kılıç, Sevdet (2014): Felsefe diyarından hikmet yurduna. Bilgelik hikâyeler : 2. Bd. İstanbul: İnsan Yayınları
LIt 5667 Stavridis, Stavros I.; Balta, Evangelia; Çokona, Ari (2017): Anatol türküleri 1896. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk türkü mecmuası. Birinci basım. İstanbul: Literatür.
LIt 5668 Miyasoğlu, Mustafa (1995): Muhacir. Dördüncü baskı. İstanbul. Marifet Yayınları.
LIt 5669 Gözükara, Mehmet; Özalp, Ömer Hakan (2011): Her gözyaşı aynı renk. Elbistan ağıtları. 2 Bde. İstanbul: Özgü Yayınları
LIt 5670 Çokona, Ari (2009): Fener. 1. basım. İstanbul: Heyamola Yayınları.
LIt 5671 Edib, Halide (1913): Yeni Turan. [İstanbul]: [Tanin Matbaası].
LIt 5672 Ekici, Abbas; Şahin, Hüseyin (2017): Arguvanlı Ozan Abbas Ekici. ‚Mezarımın işareti kırmızı‘ : yaşamı, sanatı, şiir ve türküleri. 1. baskı. Malatya: Arguvan ve Köyleri Eğitim – Kültür Vakfı 1985.
LIt 5673 Şahin, Hüseyin; Özerol, Süleyman (2004): Arguvan türküleri. Halkbilimsel bir araştırma denemesi. İstanbul: Arguvan ve Köyleri Eğitim – Kültür Vakfı 1985.
LIt 5674: v 1 Ceyhan, Nesîme (2007): Balkan savaşı hikâyeleri. 2. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5674: v 2 Ceyhan, Nesîme (2006): Trablusgarp hikâyeleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5674: v 3 Ceyhan, Nesîme (2007): 1. Dünya savaşı hikâyeleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5675 Alptekin, Ali Berat; Güzel, Abdurrahman; Sönmez, Bingür (2010): Geçmişten gönümüze âşıkların dilinde Sarıkamış. 1. baskı. Eminönü-Fatih, İstanbul: Omnia.
LIx Literatur: Allgemein
LIx 196: v 34 Castelli, Alfredo (1982): Batık piramit. İstanbul: Tay Yayınları.
LIx 196: v 41 Castelli, Alfredo (1982): Kara piramit. İstanbul: Tay Yayınları.
LIx 202 Kelsey, Tim (1996): Dervish. The invention of modern Turkey. First edition. London: Hamilton.
LIx 204 Hamsun, Knut (2009): İstanbul’da iki İskandinav seyyah. Yaşantı. 5. baskı. İstanbul: YKY.
LIz Literatur: Andere Türksprachen
LIz 414 Dakuklu, Hazım Şükür (2008): Aşura destanı. İmam Hüseyin’in musibet meclisleri. Kerkük: Türkmen Dili.
LIz 422 Özkan, Nevzat (2017): Gagavuz edebiyatı. 1. basım. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
LIz 423 Kaçalin, Mustafa S. (2017): Oğuzların diliyle dedem Korkudun kitabı. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIz 424 Emirî, Yusuf (2013): Yûsuf Emiri Dehname. (inceleme, metin dizin, tıpkıbasım). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
LIz 425 Sabir, Mirzä Äläkbär (2017): Hophopnamǝ. Bakı: Kitab Klubu.
LIz 426 Väzirov, Näcäf bäy (2017): Müsibäti-Färäddin. (seçilmiş äsärläri). Bakı: Kitab Klubu.
LIz 427 Cavid, Hüseyn (2016): Mänim tanrım gözällikdir, sevgidir… Bakı: Kitab Klubu.
LIz 428 Sultanlı, Vaqif; İsmayıl, İräc [Hrsg.] (2017): Güney Azärbaycan näsri. Başlanğıcdan bu günä qädär : Antologiya. Bakı: Nurlar.
LIz 429 Tağısoy, Nizami; Zakariyya, Zülaim (2011): Meyxanänin poetikası. Bakı: Çaşıoğlu.
LSi Sekundärliteratur: Iranisch
LSi 79 Nesterova, Svitlana (2012): Mesnevî’de örtülü anlamlar. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSi 80 Akdemir, Hikmet (2010): Mesnevi’de Kur’an yorumları. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSi 81 Omarkhali, Khanna (2017): The Yezidi religious textual tradition. From oral to written : categories, transmission, scripturalisation and canonisation of the Yezidi oral religious texts : with samples of oral and written religious texts and with audio and video samples on CD-ROM. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
LSt Sekundärliteratur: Türkeitürkisch\Osmanisch
LSt 1262 Timur, Kemal (2012): Berdel yazarı Esma Ocak. Hayatı ve eserleri ; bir Diyarbakır hanımağasının yaşanmış öyküsüdür. 2. baskı. İstanbul: Akademik Kitaplar.
LSt 1264 Albayrak, Nurettin (2010): Ansiklopedik halk edebiyatı sözlüğü. 2. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
LSt 1265 Eldem, İsmail Hakkı (1308): Ekrem Bey. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1308): Cevdet Paşa. İstanbul: Alem Matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1308 [1891]): Ahmed Midhat Efendi. İstanbul: Artin Asaduryan şirket-i mürtebiye matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1311): Şemseddin Sâmi bey. İstanbul: Kasbar Matbaası.
LSt 1267 Gümüşoğlu, Dursun H. (2017): Yayınlanmamış Bektaşi fıkraları ve Bektaşi fıkralarında irfan. 1. baskı. İstanbul: Post.
LSt 1268 Baş, Münire Kevser (2011): Sezai Karakoç şiirinde metafizik vurgu. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSt 1269 Günay-Erkol, Çimen (2016): Broken masculinities. Solitude, alienation, and frustration in Turkish literature after 1970. Budapest: Central European University Press.
LSt 1270 Dikici, Christine (2017): Die Rezeption der türkischen Literatur im deutschen Sprachraum. Unter besonderer Berücksichtigung aktueller Übersetzungsvorhaben. Frankfurt am Main: Lang.
LSt 1271 Yeşilyurt, Türkân (2014): Hilmi Yavuz’un şiirlerinde geleneğin metinlerarasılık bağlamında yeniden üretimi. ‚Güldeki gömü neyse‘. 1. basım. İstanbul: Komşu Yayınları.
LSt 1272 Kut, Günay (2016): Şah edebiyat. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
LSt 1273 Birkiye, Atilla (2017): Sabahattin Ali’nin yapıtlarını sevme sözlüğü. Deneme. Birinci basım. İstanbul: Siyah Kitap.
LSt 1274 Kuş kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
LSt 1275 Ağlamak kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
LSt 1276 Aslan Ayar, Pelin (2016): Yoksulluk ve yoksunluk halleri. Füruzan’ın öykülerinde mekân, beden, özne. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
LSt 1277: v 1 Tekin, Gönül Alpay (2017): Hayat ağacı. Bd. 1:  Makaleler. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
LSt 1278 Sarıkaya, Erdem (2017): Eski Türk edebiyatında Rüya. (başlangıçtan XV. asra kadar). Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
LSt 1279 Öztürk, Yakup (2017): Memleket mektep meclis arasında bir hayat Faruk Nafiz Çamlıbel. 1. baskı. Ankara: Ebabil.
LSt 1280 Şimşek, Sezer (2017): Şeyhü’l-muharrirîn Burhan Felek. 1. basım. İstanbul: Libra.
LSt 1281 Kara, Halim (2017): Osmanlı’yı tahayyül etmek. Tarihsel romanda fatih temsilleri. Birinci baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
LSt 1282 Halman, Talât Sait (2008): A millennium of Turkish literature. (a concise history). 1. ed. Ankara: Ministry of Culture and Tourism.
LSt 1283 Oktay, Ahmet (2003): Entelektüel tereddüt. 1. basım. İstanbul: Everest Yayınları.
LSt 1284 Törenek, Mehmet (2002): Türk romanında işgal İstanbul’u. İstanbul: Kitabevi.
LSt 1285 Ozil, Şeyda [HerausgeberIn]; Hofmann, Michael; Laut, Jens-Peter; Dayıoğlu-Yücel, Yasemin; Zierau, Corneli; Dickinson, Kristin (2016): The transcultural critic. Sabahattin Ali and beyond. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
LSt 1286 Çil, Hüseyin (2017): Bedeni kurgulamak. İslami romanlarda beden ve kimlik. İstanbul, Konya: Çizgi Kitabevi.
LSt 1287 Özçelik, Mustafa (2009): Mehmet Akif ve Çanakkale. Birinci basım. İstanbul: Yarımada Yayınları.
LSt 1288 Başgöz, İlhan (2012): Türkülü aşk hikâyeleri. Bir gösterim olarak. 1. baskı. Beşiktaș, İstanbul: Pan.
LSt 1289 Hamarat, Zehra (2010): Ahmet Rasim’in gözüyle İstanbul folkloru. [İstanbul halk kültürü]. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
LSt 1290 Karaca, Emin (2017): Türk edebitatında kavga. (‘en büyük, en önemli, en bilgili yazar benim!’). Birinci baskı. İstanbul: Kibele Yayınları.
LSt 1291 Özbek, Mehmet A. (2009): Türkülerin dili. İstanbul: Ötüken.
LSt 1292 Tanpınar, Ahmet Hamdi; Koç, Mustafa; Özdemir, Şaban (2017): Hüsrev ü Şirin. Darülfünun mezuniyet tezi : 1923. 1. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
LSt 1293 Yalçın, Alemdar (2017). Siyasal ve sosyal değişmeler açısından : Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk romanı 1946-2017. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 4. baskı. Ankara: Akçağ.
LSt 838 Aksüt, Ali Kemalî (1944): Profesör Mehmed Ali Aynî. Hayatı ve eserleri. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
LSx Sekundärliteratur: Allgemein
LSx 110 Kırmızı, Abdulhamit [Hrsg.] (2013): Otur baştan yaz beni. Oto/biyografiye taze bakışlar. Birincı basım. Vefa, İstanbul: Küre Yayınları.
LSx 112 Parmaksız, Aydın (2017): Freud bana masal anlatsa. Masal üzerine psikanalitik bir inceleme. 1. basım. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
LSx 113 Ulağlı, Serhat (2007): L’image de l’Orient turc dans la littérature française. Les idées, les stéréotypes et les stratégies. 1. impr. Istanbul: Éd. Isis.
LSx 114 Yağcıoğlu, Semiramis (2017): Roman kahramanı ve öznellik. Söylem ideoloji ve coğrafya. 1. Basım. İstanbul: Komşu Yayınları.
LSx 201 Ajdinović, Irena: Five osmans. The Ottoman crisis of 1622 in early seventeenth-century literature. First edition. İstanbul: The ISIS Press.
LSz Sekundärliteratur: Türksprachen
LSz 34 Bala, Mirza (1951): Azerbaycan tarihinde Türk Albanya. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 19 Mayıs 1951 de Ankara Halkevi’nde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Caferoğlu, Ahmet (1953): Azerbaycan dil ve edebiyatının dönüm noktaları. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 5 Nisan 1952 de eski Halkevinde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Oder, Kerim (1952): Azerbaycan ekonomisi. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 26 Mayıs 1951 de Ankara Halkevinde verilmiş konferans. Ankara: Yeni Matbaa.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1949): Azerbaycan kültür gelenekleri. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile, 28 Mayıs 1949 da Ankara Halkevi binasında verilen konferans. Ankara: Sipahi Matbaası.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1950): Çağdaş Azerbaycan edebiyatı. ‚A.K.D.‘ nin teşebbüsü ile 27 Kasım 1949 da Ankara Halkevinde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1951): Çağdaş Azerbaycan tarihi. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yıldırım, Elmas (1953): Elmas Yıldırım’ın seçilmiş şiirleri. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1950): Mirza Fethali Ahunt zadenin hayatı ve eserleri. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 18 Mart 1950 de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde verilen konferans‘. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1951): Azerbaycan dram edebiyatı. ‚Azerbaycan Kültür Derneği‘ nin teşebbüsü ile 26 kasım 1950 de Ankara Halkevinde verilen konferans. Ankara: Bayur Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1951): Sabirʾin Azerbaycan edebiyatındaki yeri. Ankara: Doğuş Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1952): Azerbaycan edebiyatında Vedadî ve Vâkıfın yaratıcılığı. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 22 Mart 1952 de eski Ankara Halkevinde konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
ME Methodologisches/Theoretisches
ME 327 Europarat (2014): Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz. İstanbul: Acıbadem Üniversitesi.
ME 328 Kastl, Jörg Michael (2017): Einführung in die Soziologie der Behinderung. 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
ME 329 Greene, T. N. (1965): Gerilla ve gerillaya karşı savaş. Deniz Piyade Sınıfı Dergisinden seçilmiş kısımlar. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı.
ME 330 Aykılıç, S. (1959): Hayatta kalma (askeri-gerilla). Eskişehir: Hava Kuvvetleri Basımevi.
ME 331 Akad, Mehmet Tanju (2015): Tarihten bugüne gayrinizami savaş. Gayrinizami savaşlarla ilgili teorik yaklaşımlar ve yakın tarih ağırlıklı olarak mücadelelere genel bir bakış. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ME 332 Toptaş, Ergüder (2015): Gerilla kontrgerilla savaşı. Temel strateji ve teknikler. 1. baskı. Ankara: Kripto.
ME 333 Muslim bodies. Körper, Sexualität und Medizin in muslimischen Gesellschaften : body, sexuality and medicine in Muslim societies (2016). Berlin, Münster: LIT.
ME 334 Berschin, Walter; Schamoni, Wolfgang [Hrsg.] (2003): Biographie – ‚So der Westen wie der Osten‘? Zwölf Studien. Heidelberg: Mattes-Verl.
ME 335 Özbudun, Sibel; Şafak, Balkı; Altuntek, N. Serpil (2006): Antropoloji. Kuramlar-kuramcılar. Genişletilmiş 2. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
ME 336 Sabisch, Katja; Fleck, Ludwik (2016): Der Mensch als wissenschaftliche Tatsache. Wissenssoziologische Studien mit Ludwik Fleck. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
ME 337 Knecht, Michi; Klotz, Maren; Beck, Stefan (2012): Reproductive technologies as global form. Ethnographies of knowledge, practices, and transnational encounters. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl.
MU Musik
MU 232 Maftirim. Türk-Sefarad sinagog ilahileri (2009). İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın.
MU 429 Çolakoğlu Sarı, Gözde (2016): Anadolu’dan Balkanlara Kemençe. 1. Auflage. Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.
MU 430 Gündoğdu, Mehmet (2014): Piçoğlu Osman Efendi. Mihr-i Kemençevî. 1. basım. İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
MU 434 Ferhad (1990): Govend. Kürtleri türkülerinden öğrenmek. Köln: Komkar.
MU 435 Baumann, Max Peter [Hrsg.] (1985): Musik der Türken in Deutschland. Kassel: Landeck.
MU 435 Baumann, Max Peter (Hrsg.) (1985): Musik der Türken in Deutschland. Kassel: Landeck.
MU 436 İlyasoğlu, Evin (1998): Çağdaş Türk bestecileri. Contemporary Turkish composers. 1. basım. Beşiktaş, İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 437 Yoldas, Ergüder; Koper, Macit; Berndt, Fred (1980): Giden tez geri dönmez : göç türküleri. Berlin: Schaubühne am Halleschen Ufer.
MU 438 Incirci, Tahsin (1981): Musik der Türkei. Dortmund: Pläne.
MU 439 Merkt, Irmgard (1983): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik. Ein Situationsbericht. Berlin: Express-Edition.
MU 440 Yurtman-Önal, Nejla (Hrsg.) (1983): Liederkorb Dagarcik. Ein deutsch-türkisches Liederbuch ; türkçe-almanca şarkilar. 1. Aufl. Duisburg [u.a.]: Kaynar Kitabevi.
MU 441 Feldman, Walter Zev (2016): Klezmer. Music, history and memory. New York, NY: Oxford University Press.
MU 442 Apostolopulos, Thōmas K. (2002): Ho Apostolos Kōnstas ho Chios kai hē symbolē tu stē theōria tēs musikēs technēs. Musikologikē theōriesē apo epopsē historikē, kōdikographikē, melopoiētikē kai theōretikē. Athēnai: Stathēs.
MU 443 Samani, Behnam (2009): Zarbang. The method of learning Daf, Tombak, Kuzeh Zarbang (Udu). 1. published. Tehran: Chang.
MU 444 Cumhuriyet öğretmeni Halil Bedi Yönetken. Folklor dersleri Türkiye’de musiki folkloru (2017). Birinci basım. İstanbul: Opus Kitap.
MU 445 Salgar, M. Fatih (2017): Türk müziğinde makamlar-usüller ve seyir örnekleri. İstanbul: Ötüken.
MU 446 And, Metin (1964): Türk köylü dansları. İstanbul: İzlem Yayınevi.
MU 447 Erren, Lorenz (2017): Musik am russischen Hof. Berlin, Boston: De Gruyter.
MU 448 Say, Ahmet (1985): A – Z. 4 Bde. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
MU 449 Aghamohseni, Keivan (2017): Tango auf dem persischen Teppich. Das Medium Schellackplatte im Kontext von Modernisierung und Nationalismus im Iran. Hildesheim, Hildesheim: Georg Olms Verlag; Universitätsverlag Hildesheim.
MU 450 Yavuzoğlu, Nail (2013): Türk makam müziği ve yeni notasyon. Aralık, çeşni, dizi, makam, usul, nota yazısı. İstanbul: İnkılâp.
MU 451 Giurchescu, Anca (2017): Anca Giurchescu ve etnokoreoloji. Bornova, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
MU 452 100. ölüm yıldönümünde ‚Üstâd-ı Cihân‘ Tanbûrî Cemil Bey’e armağan (2016). İstanbul: İstanbul büyükşehir Belediyesi.
MU 453 Gençoğlu, Mehmet S. Halim (2017): Osmanlı musiki metinleri rehberi. 1. Basım. Ankara: Gece Kitaplığı
MU 454 Çetinkaya, Yalçın (2014): İhvan-ı Safa’da müzik düşüncesi. Gözden geçirilmiş üçüncü baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
MU 455 Sanlıkol, Mehmet Ali (2011): The musician mehters. Istanbul: Isis Press.
MU 456 Uçan, Ali (2015): Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe. Türk müzik kültürü. Genişletilmiş 3. basım. Ankara: Evrensel Müzik ve Yayınevi.
MU 457 Bartók, Béla (2017): Küçük Asya’dan Türk halk musıkisi. İkinci baskı. İstanbul: Pan.
MU 458 Fırat, Ertuğrul Oğuz (1999): Umursanmamış. [1951 – 1999 yazılar]. 1. basım. İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 459 Yedig, Serhan (2012): Anılardaki Adnan Saygun. İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 460 Taş, Fahri; Turhan, Salih (2015): Erzincan’a girdim ne güzel bağlar Erzincan türküleri. Bd. 1+2. Erzincan: Erzincan Valiliği Kültür Yayınıdır.
MU 461 Bengi, Derya (2014): İşte benim Zeki Müren. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
MU 462 Erbaş, Fatih (2016): Münip Utandı. Bir meş’aledir : devredilir elden ele. 1. başkı. İstanbul: Hülbe.
MU 463 Sevinçli, Efdal; Çuhacıyan, Dikran; Nalyan, Takvor (2016): Leblebici Horhor Ağa operetinin 140 yıllık serüveni. Birinci basım. İstanbul: OpusKitap.
MU 464 Çak, Şeyma Ersoy (2017): Bir muhabbet kuşu. Postmodern göstergeler ışığında zeki müren. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
MU 465 Doğrusöz, Nilgün; Ergur, Ali (2017): Musikinin asrî prensi. Ali Rifat Çağatay. Birinci basım. İstanbul: Gece Kitaplığı.
MU 466 Gürbüz, Ruhet (2010): El mızıkası metodu). Pşıne-amazırkan. 1. baskı. İstanbul.
MU 467 McCollum, J.Hebert, David (2016): Theory and method in historical ethnomusicology. Paperback edition.
MU 468 Salgar, M. Fatih; Özkan, İsmail Hakkı (2008): Mevlevî âyînleri. The music of divine love : Mevlâna’nın doğumunun 800. yılına armağan. İstanbul: Ötüken.
MU 469 Küçükkaplan, Uğur (2016): Türkiye’nın pop müziği. Birinci basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
MU 470 Öztürk, Levent; Erseven, Halil; Atik, M. Fadıl (2017). Genişletilmiş 3. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
MU 471 Öztürk, Levent (2015): Divânnâme. Geleneksel Türk müziğinde divânlar. İstanbul: Ötüken.
MU 472 Güven, Merdan (2009): Türküler dile geldi. İstanbul: Ötüken.
MU 473 Papadopoulos, Alex G.; Duru, Asli (2017): Landscapes of music in Istanbul. A cultural politics of place and exclusion. Bielefeld: transcript.
MU 474 Bardakçı, Murat (2017): Safiye. Safiye Aylâ ve Türk musikisi’nin Cumhuriyet dönemi serüveni. 1. basım. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
NWa Nachschlagewerke: Karte
NWa 127 Kumykov, E. (1996): Istorija adygov v kartach s drevnejšich vremen do seredny XIX veka. Nal’cik: El‘-Fa.
NWa 128 Unat, Faik Reşit (1991): Tarih atlası. İstanbul: Kanaat Yayınları.
NWe Nachschlagewerke: Enzyklopädien
NWe 41 Fleet, Kate [Hrsg.] (2017): The encyclopaedia of Islam three. [38] – [41]. 3rd edition. Leiden: Brill.
NWh Nachschlagewerke: Handbücher
NWh 132 Heper, Metin (Hrsg.) (2016): Dünden bugüne Türkiye. Tarih, politika, toplum ve kültür. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları.
NWl Nachschlagewerke:Autoren- und Werklexika
NWI 20 Altınkaynak, Hikmet (2017): Türk edebiyatında yazarlar ve şairler sözlüğü. Genişletilmiş yeni baskı. İstanbul: Can Yayınları.
NWw Nachschlagewerke: Wörterbücher
NWw T 56: Tietze, Andreas (2016): A – L. 4 Bde. Birinci baskı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
OII Sonderdrucke
OII 124 Gasimov, Zaur (2017): Krimtatarische Exil-Netzwerke zwischen Osteuropa und dem Nahen Osten.
ORk Osmanisches Reich: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
ORk 321 Vecihi (1993): Filistin ricatı. Erkân-ı Harb Binbaşı Vecihi Bey’in anıları. 2. baskı. İstanbul: Arba.
ORk 552 Bedri, Berber (1995): Osmanlı taşra hayatına ilişkin olaylar. Berber Bediri’nin günlüğü 1741-1762. Ankara: Akçağ Yayınları.
ORk 752 Külekçi, Cahit (2010): Sosyo-kültürel açıdan Ermeniler ve Türkler (İstanbul Ermenileri). 1. baskı. İstanbul: Kayıhan Yayınları.
ORk 757 Jerjian, George (2014): Daylight after a century. Dr. George Djerdjian’s collection of photographs of pre-1915 Ottoman life in Eastern Anatolia.
ORk 948 Sandıkçıoğlu, Tolunay; Şahine, Haşim; Başaran, Vedat; Güldemir, Osman; Sanancı, Özge; Soner, Fikret; Dündar Arıkan, Alev (2016): Türk mutfak kültürü. 1. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversiesi Yayınları.
ORk 949 Ürkmez, Naim; Efe, Aydın (2015): Hataylı Osmanlılar. 1. basım. Konya: Çizgi Kitabevi.
ORk 950 Efe, Aydın; Ürkmez, Naim (2016): Tarsuslu Osmanlılar. Konya: Çizgi Kitabevi.
ORk 951 Kapcı, Hikmet Zeki (2016): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yetim. 1. baskı. İstanbul: Kriter.
ORk 952 Ekinci, Ekrem Buğra (2016): Seyyid Abdülhakîm Arvâsî : hayatı ve hâtıralarıyla… 1. baskı. İstanbul: Arı Sanat (Arı Sanat yayınları).
ORk 953 Dağdeviren, Musa; Kut, Günay (2017): Kitâb-ı Me’kûlât : bilinmeyen bir Osmanlı dönemi yemek kitabı. 1. baskı. İstanbul: Ruhun Gıdası Kitaplar.
ORk 954 Şimşir, Nahide (2017): Karasi yörükleri. 1. baskı. İstanbul: Post.
ORk 955 Çelik, Zeynep (2016): Asar-ı Atika. Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji siyaseti. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
ORk 956 Niyazioğlu, Aslı (2017): Dreams and lives in Ottoman Istanbul. A seventeenth century biographer’s perspective. 1. published. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
ORk 957 Isom-Verhaaren, Christine (Hrsg); Schull, Kent F. (Hrsg.) (2016): Living in the Ottoman realm. Empire and identity, 13th to 20th centuries. Bloomington: Indiana University Press.
ORk 958 Reilly, James A. (2016): The Ottoman cities of Lebanon. Historical legacy and identity in the modern Middle East. London: I.B. Tauris.
ORk 959 Negroponte, Antoine J. (2016): Essais sur l’Histoire de la Latinité à Istanbul. 1. édition. İstanbul: Libra.
ORk 960 Pilsztynowa, Salomea (2017): The Istanbul memories in Salomea Pilsztynowa’a diary éecho of the journey and adventures of my life“ (1760). Bonn: Max Weber Stiftung.
ORk 961 Karakışla, Yavuz Selim (2014): Osmanlı hanımları ve kadın terzileri (1869-1923). İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
ORk 962 Malkoç, Eminalp (2017): Ebü’l-Ahrâr Ahmet Rıza Bey. Bir pozitivistin hayatı, yazışmaları ve düşünce dünyası. İstanbul: Der Yayınları.
ORk 963 Çelik, Zeynep (2016): About antiquities. Politics of archaeology in the Ottoman Empire. 1. edition. Austin: University of Texas Press.
ORk 964 İzmir Ermenileri. Ege kıyılarının yitip gitmiş sakinleri (2017). İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORk 965 Önsoy, Rifat (2004): Türkiye’deki Almanya, 1914 – 1918. Almanya’nın Türkiye’deki kültürel etkinliği ve Robert Bosch. 1. baskı. Ankara: Atlas Yayınları.
ORk 966 Ayyıldız, Nigâr (2008): II. Abdülhamid dönemi saray merasimleri. 1. baskı. Cağaloğlu-İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
ORk 967 Kahraman, Seyit Ali (2013): Evliya Çelebi ile devr-i âlem. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
ORk 968 Büyüker, Kâmil (2017): Bu toprakları mayalayanlar. Portre denemeleri. İstanbul: Şule Yayınları.
ORk 969 Erünsal, İsmail E. (2014): Osmanlı kültür tarihinin bilinmeyenleri. Şahıslardan eserlere, kurumlardan kimliklere. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORk 970 Sarısır, Serdar (2006): Demografik oyun sürgün. (1919 – 1923). 1. baskı. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
ORk 971 Islamoğlu, Huri (2007): Ottoman history as world history. 1st ed. Istanbul: ISIS.
ORk 972 Dumesnil, Véra; Öktem, Emre (1993): İşgal İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Kitaplığı.
ORk 973 Öndeş, Osman (2002): Bodrum’da yağma. 1. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
ORk 974 Wirtz, Philipp (2017): Depicting the late Ottoman Empire in Turkish autobiographies. İmages of a past world. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge.
ORk 975 Perese, Eris F.; Perese, Dogan M. (1998): A legacy of change. The saga of a Turkish family from empire to republic. Istanbul: Isis Press.
ORk 976 Fodor, Pál; Ács, Pál [Hrsg.] (2017): Identity and culture in Ottoman Hungary. 1st edition. Berlin: Klaus-Schwarz-Vlg.
ORk 977 Sencer, Muzaffer (1999): Osmanlı toplum yapısı. Eleştirel bir yaklaşım. İkinci baskı. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
ORk 978 Sōphroniadēs, Michaēl (2005): Apo tēn apolytarchia ston kemalismo. Arthra apo ton Ellēniko Typo tēs Kōnstantinoupolēs : 1905 – 1921. Athēna: Hidryma Meizonos Hellēnismou.
ORk 979 Zaimova, Raja J. (2007): Voyager vers l“autre‘ Europe. İmages françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe siècles. 1. impr. Istanbul: Éd. Isis.
ORk 980 Gümüş, Hami İnan (2017): American missionaries in the Ottoman Empire. A conceptual metaphor analysis of missionary narrative, 1820-1898. Bielefeld: transcript.
ORk 981 Doumani, Beshara (2017): Family life in the Ottoman Mediterranean. A social history. First published. Cambridge: Cambridge University Press.
ORk 982 Graf, Tobias P. (2017): The Sultan’s renegades. Christian-European converts to Islam and the making of the Ottoman elite, 1575-1610. First edition. Oxford, New York, NY: Oxford University Press.
ORk 983 Ozgules, Muzaffer (2017): The women who built the Ottoman world. Female patronage and the architectural legacy of Gülnuş Sultan. London, New York: Tauris Academic Studies.
ORk 984 Reindl-Kiel, Hedda (2016): Leisure, pleasure – and duty. The daily life of Silahdar Mustafa, éminence grise in the final years of Murad IV (1635–1640). [1. Auflage, neue Ausgabe]. Berlin: EBVerlag.
ORk 985 Aslan, Halide (2017): Osmanlı’nın son döneminde gizli din taşıma meselesi. 2. Baskı. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.
ORk 986 Arakelyan, Simon; Cankara, Murat (2017): Ankara vukuatı. Menfilik hatıralarım. İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORk 987 Bora, Siren; Ortaylı, İlber (2017): Anadolu Yahudileri. Ege’de Yahudi izleri. 1. Basım. İstanbul: Gözlem Gazetecilik.
ORk 988 İnalcık, Halil (2017): Rönesans Avrupası. Türkiye’nin Batı medeniyetiyle özdeşleşme süreci. 9. Basım. Beyoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORk 989 Toprak, Zafer (2017): Türkiye’de yeni hayat. İnkılap ve travma : 1908-1928. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
ORk 990 Avcı, Yasemin (2017): Osmanlı hükümet konakları. Tanzimat döneminde kent mekanında devletin erki ve temsili. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
ORk 991 Amabile, Flavia; Tosatti, Marco (2017): Musa Dağ direneşi. İkinci baskı. İstanbul: Aras.
ORk 993 Klein, Adrian (2017): Mit Schwert und Feder. Freundschaft, Schicksal und Selbstbehauptung im Werk des Literarbürokraten Murtaḍā al-Kurdī. Berlin: EBVerlag.
ORp Osmanisches Reich: Politische und militärische Geschichte
ORp 1451 Göztepe, Tarık Mümtaz (1969): Osmanoğulları’nın son padişahı Sultan Vahideddin mütâreke gayyasında. İstanbul: Sebil Yayınevi.
ORp 1793 Ari, Bülent; Kirval, Levent; Haga, Cornelis (2014): Four centuries of diplomatic and economic relations between Turkey & The Netherlands (1612-2012). Istanbul: Panteia Press.
ORp 1797 Qasımov, Musa (2014): Anatolija i Južnyj Kavkaz v 1724 – 1920-e gg. V poiskach istoričeskoj istiny. Moskva: Insan.
ORp 1798 Papademetriou, Tom (2015): Render unto the sultan. Power, authority, and the Greek Orthodox Church in the early Ottoman centuries. 1. ed. Oxford: Oxford Univ. Press.
ORp 1799 Robarts, Andrew (2017): Migration and disease in the Black Sea Region. Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. 1. publ. London: Bloomsbury Academic.
ORp 1800 Hüseyn Nesimi (2016): Sahib Zuhur. 1. basım. İstanbul: Everest.
ORp 1801 Kırmızı, Abdulhamit (2014): Avlonyalı Ferid Paşa. Bir ömür devlet. Birinci basım. İstanbul: Klasik.
ORp 1802 Mustafa Reşid (1303 [1886]): Âsâr-ı meşâhir. Kostantiniye: Matbaa-i Ebüzziya.
ORp 1804 Oktay, Cemil (2017): Siyasi kültür okumaları. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
ORp 1805 Oberndorfner, Michael; Oberndorfner, Josef (2014): Die Mission des IV. Btl. I. bay. Fußart. Rgt. in den Irak Dezember 1915 bis Dezember 1916 : Aufzeichnungen und Bilder von Josef Oberndorfner und amtliche Meldungen. 2 Bde. Norderstedt: BOOKS ON DEMAND.
ORp 1806 Koloğlu, Orhan (2017): Türk Arap ilişkileri tarihi. 1. baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
ORp 1807 Aydın, Nusret (2016): Ermeni tehcirinin 100. yılında sözlü tarihten gerçeğe. Diyarbekir. 1. baskı. Diyarbakır: Roşna Yayınları.
ORp 1808 Lévy-Aksu, Noémi (Hrsg.) (2017): The young turk revolution and the Ottoman Empire. The aftermath of 1908. London: Tauris.
ORp 1809 Ahmad, Feroz (2014): The Young Turks and the Ottoman nationalities. Armenians, Greeks, Albanians, Jews, and Arabs, 1908 – 1918. Salt Lake City: The Univ. of Utah Press.
ORp 1810 Işıksel, Güneş (2016): La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II. Paramètres et périmètres de l’Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle. Paris: Peeters.
ORp 1811 Barthe, Pascale (2016): French encounters with the Ottomans, 1510-1560. London: Routledge.
ORp 1812 Yacoub, Joseph (2016): Year of the sword. the Assyrian Christian genocide – a history. London: Hurst & Company London.
ORp 1813 Fortna, Benjamin C. (2016): The Circassian. A life of Eşref Bey, late Ottoman insurgent and special agent. Oxford: Oxford University Press.
ORp 1814 La Bataille des Dardanelles. 14. Juillet 2005 (2005). Paris: Les Éditions du diplomate.
ORp 1815 Alvin, Pierre Hippolyte Scipion Isidore (1914): L’Artillerie de Campagne dans les Balkans. Paris: Chapelot.
ORp 1816 Şinasi, Mehmet (1936): Studien zur Geschichte der syrischen Politik Mehmed Alis von Ägypten in den Jahren 1831 – 1841. Auf Grund orientalischer Quellen. Göttingen: Schönhütte.
ORp 1817 Göztepe, Tarik Mümtaz: Osmanoğlulları’nın son padişahı Sultan Vahideddin gurbet cehenneminde. İstanbul: Sebil Yayınevi.
ORp 1818 Budak, Mustafa (2010): Osmanlı belgelerinde Cezayir. Ankara: T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
ORp 1819 Gürkan, Emrah Safa (2017): Sultanın casusları. 16. yüzyılda istihbarat, sabotaj ve rüşvet ağları. İstanbul: Kronik.
ORp 1820 Yıldız, Sıddık (2017): 31 Mart İsyanı. Gizemini koruyan bir isyan çıkışından bastırılmasına kadar. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
ORp 1821 Kuntsal, Ender (2017): Osmanlı Bahriyesi’nde bir Amerikalı. Bucknam Paşa. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1822 Âmil (2017): İttihat ve Terakki düşerken. Eski bir ittihatçının gizli defteri ; kod adı: Âmil. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
ORp 1823 Demir, Enes (2017): Azerbaycan, Gürcistan ve Kıbrıs fatihi. Lala Mustafa Paşa. 1. baskı. İstanbul: İdeal Kültür ve Yayıncılık.
ORp 1824 Baykal, Reşat (2017): Tersanelerimiz ve denizcilik kuruluşlarımız. İstanbul’un fethinden günümüze. 1. baskı. İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları.
ORp 1825: v 1 Şimşirgil, Ahmet (2017): Ertuğrul’un ocağı. Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Bayezid, Sultan Çelebi Mehmed. 31. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 2 Şimşirgil, Ahmet (2017): Cihan devleti. II. Murad, Fatih Sultan Mehmed. 22. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 3 Şimşirgil, Ahmet (2017): Haremeyn hizmetinde. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim. 18. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 4 Şimşirgil, Ahmet (2016): Ufukların Padişahı Kanunî. Kanunî Sultan Süleyman. 16. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 5 Şimşirgil, Ahmet (2013): Kudret ve azamet yılları. II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 6 Şimşirgil, Ahmet (2016): İmparatorluğun zirvesi ve dönüş. I. Mustafa, II. Osman, IV. Murad, İbrahim, IV. Mehmed. 6. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 7 Şimşirgil, Ahmet (2015): Kutsal ittifaka karşı. II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud. 2. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 8 Şimşirgil, Ahmet (2016): Islahat, darbe ve devlet. III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1826 Turnaoğlu, Banu (2017): The formation of Turkish republicanism. Princeton, Oxford: Princeton Univ. Press.
ORp 1827 Paşa, Rüştü (2004): Ah o Yemen’dir. (Yemen hatıratı). Ankara: Berkan.
ORp 1828 Lisec, Eckhard (2017): Der Völkermord an den Armeniern im 1. Weltkrieg – Deutsche Offiziere beteiligt? Berlin: Miles-Verlag
ORp 1829 Hiçyılmaz, Ergun (2001): Esir kampları. Bana biraz hürriyet yollar mısın? İstanbul: Beyaz Balina Yayınları.
ORp 1830 Abu-Husayn, Abdul-Rahim (2009): Rebellion, myth making and nation building: Lebanon from an Ottoman mountain Iltizam to a nation state. Tokyo: Research Inst. for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo Univ. of Foreign Studies.
ORp 1831 Travers, Tim (2003): Gallipoli 1915. Reprinted 2003. Stroud: Tempus.
ORp 1832 Apuhan, Recep Şükrü (2005): Çanakkale geçilmez. Bir destanın öyküsü. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1833 Halid, Halil (2008): Ingilizlerin Osmanlı’yı yok etme siyaseti. [Musul, Kerkük, Mısır, Arabistan]. 1. basım. İstanbul: Ekim Yayınları.
ORp 1834 Aksun, Ziya Nur (2005): Enver Paşa ve Sarıkamış harekâtı. İstanbul: Ötüken.
ORp 1835 Şıvgın, Hale (1989): Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan ilişkileri. Tarblusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili bazı belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1836 Feldmann, Wilhelm (2004): İstanbul’da savaş günleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
ORp 1837 Vedel, Emil (1997): Çanakkale’de bahriyelilerimiz. Fransızca ‚İllüstration‘ Risale-yi Mevkutesi tarafından neşredilmiş ve Başkumandanlık Karargâh-ı Umûmisi istihbarat şubesinde me’mur İhtiyat mûlâzım-ı sânisi Ahmed Lütfullah tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. İstanbul – Matbaa-i Amire 1332. Çanakkale.
ORp 1838 Yolcu, Cengiz (2017): Defeat on the battlefield, defense in press. Ottoman propaganda in the Balkan Wars. 1. edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORp 1839 Biagini, Antonello Folco (2016): İtalyan raporlarında Balkan savaşları 1912-13. Birinci baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
ORp 1840 Gedikli, Yusuf (2009): Cephe ve esaret hatıraları. Cağaloğlu/İstanbul: Bilgeoğuz.
ORp 1841 Çolak, İsmail (2006): Çanakkale’nin kahraman mekteplileri. 1. baskı. İstanbul: Lamure.
ORp 1842 Işıklarlı, Ali (2007): Bursa’nın Çanakkale kahramanları. Birinci basım. İstanbul: Yarımda Yayınları.
ORp 1843 Banoğlu, Niyazi Ahmet (2005): Türk basını’nda Çanakkale günleri. 1. basım. İstanbul: Kırmızı beyaz.
ORp 1844 Kaya, Erol (2007): Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Türk mültecileri. Vilâyât-ı şarkiyye ve Aydın vilayeti mültecileri (1915-1923). 1. baskı. Ankara: Ebabil.
ORp 1845 Şakir, Süleyman (2006): Cepheden hâtıralar. Altıncı fırka Çanakkale harbi’nde. 1. basım. Ankara: Vadi Yayınları.
ORp 1846 Acar, Kezban (2004): Resimlerle Rusya, savaşlar ve Türkler. 1. basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [u.a.].
ORp 1847 Stanley, Francis (2007): St. Petersburg’tan Plevne’ye. Gazi Osman Pas̜a. 1. baskı. İstanbul: Profil Yayıncılık.
ORp 1848 Öğün, Tuncay (1999): Kafkas cephesinin I. Dünya Savaşındaki lojistik desteği. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
ORp 1849 Garp ordusu. Karadağ cephesi (1993). İkinci baskı. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1850 Vakkasoğlu, Vehbi (2007): Çanakkale’de şahlananlar. Destan yazan yiğitler ve analar. İstanbul: Nesil.
ORp 1851 Vakkasoğlu, Vehbi (2006): Bir destandır Çanakkale. 71. baskı. İstanbul: Nesil.
ORp 1852 Turan, Mustafa (2005): Destanlaşan Çanakkale. İstanbul: Papatya Yayınları.
ORp 1853 Koloğlu, Orhan (2008): Fizan korkusundan Libya mücahitliğine. 1. baskı. İstanbul: Truva Yayınları.
ORp 1854 Özbilgen, Erol (2006): Osmanlının Balkanlardan çekilişi. Süleyman Hüsnü Paşa ve dönemi. İstanbul: İz Yayıncılık.
ORp 1855 Zeki, Mustafa; Demirtaş, Sema (2012): Zeki Paşa’nın Balkan savaşı hatıratı. 1. basım. İstanbul: Alfa Arşiv.
ORp 1856 Sabis, Ali İhsan; Saygılı, Hasip (2014): Balkan harbinde neden mağlup olduk. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
ORp 1857 Macleod, Jenny (2015): Gallipoli. Great battles. New York, NY: Oxford University Press.
ORp 1858 Günay, Selahattin (2006): Bizi kimlere bırakıp gidiyorsun Türk? Suriye ve Filistin anıları. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1859 İlden, Köprülülü Şerif (2001): Birinci Dünya Savaşı başlangıcında 3. Ordu Sarıkamış kuşatma manevrası ve meydan savaşı. Anı. 2. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
ORp 1860 Beşe Erginsoy, Güliz; Beşe, Hüseyin Atıf (2004): Dedem Hüseyin Atıf Beşe. Bir cemiyet-i osmaniye askerinin savaş hatıratı, ve bir Turkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşam öyküsü. 1. basım. Çemberlitaş, İstanbul: Varlık Yayınları.
ORp 1861 Göze, Ergun (2003): Çanakkale’de kumandanlar savaşı. [inceleme]. 1. baskı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
ORp 1862 Günesen, Fikret (1986): Çanakkale savaşları. 1. bs. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ORp 1863 Bilgin, İsmail (2005): Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale zaferinin 90. yılı anısına. İstanbul$Erdem Yayınları.
ORp 1864 Bilgin, İsmail (2005): Çanakkale isimsiz kahramanları. Şehitlerimiz aziz hatırasına. 2. baskı. İstanbul: Erdem Yayınları.
ORp 1865 Mühlmann, Carl (2003): Çanakkale savaşı. Bir Alman subayının notları. 4. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1867 Sami, E. Mahmud (2006): The quest for Sultan Abdülhamid’s oil assets. His heirs‘ legal battle for their rights. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
ORp 1868 Ak, Ahmet [Hrsg.] (2007): Dünyâ târihini değiştiren kahraman. Gâzî Nusrat Mayın gemisi. 3. baskı. Tarsus: Tarsus Belediye Matbaası.
ORp 1869 Okur, Mehmet; Ural, Selçuk [Hrsg.] (2001): I. Dünya Savaşı’nda Türkiye. Erzurum: Aktif.
ORp 1870 Özçelik, Selahittin (2000): Donanma-yi Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1871 Vatin, Nicolas (2004): Insularités ottomanes. Paris: Maisonneuve & Larose [u.a.].
ORp 1872 Gedikli, Yusuf (2009): Tırablusgarp cephesi hatıraları. Cağaloğlu/İstanbul: Bilgeoğuz.
ORp 1873 Büyüktuğrul, Afif (2004): Müt. (E) Tuğamiral Fahri Engin’in harırarı. 1. baskı. İstanbul: Dz. K.K. lığı Basımevi Amırliği.
ORp 1874 Gaunt, David; Atto, Naures; Barthoma, Soner O. [Hrsg.] (2017): Let them not return. Sayfo : the genocide of the Assyrian, Syriac, and Chaldean Christians in the Ottoman Empire. New York, Oxford: Berghahn.
ORp 1875 Yengin, Sami (2007): Drama’dan Sina-Filistin’e savaş günlüğü. 1917 – 1918. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1876 Engin, Mehmet Hilmi (2007): Seferden sefere. Piyade albay M. Hilmi Engin’in Balkan, 1. Dünya ve İstiklal Savaşı anıları. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
ORp 1877 Doğan, Güner (2017): ‚Venediklü ile dahi sulh oluna‘. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı-Venedik ilişkileri. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ORp 1878 Molho, Rena (2005): Salonica and Istanbul. Social, political and cultural aspects of Jewish life. Istanbul: Isis
ORp 1879 Bahadıroğlu, Yavuz (2010): Kayıtdışı tarihimiz. İstanbul: Nesil.
ORp 1880 Voillery, Pierre (2007): Identité et nationalité chez les Bulgares Ottomans. Alexandre Exarh (1810 – 1891). 1. éd. Istanbul: Ed. Isis.
ORp 1881 Nutki, Süleyman (2003): Süleyman Nutki Bey’in hatıraları. 1. baskı. İstanbul: T.C. Genel Kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.
ORp 1882 Türkmen, Zekeriya [Hrsg.] (2007): Çanakkale savaşı. Anıtları ve şehitlikleri. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1883 Ayhan, Aydın (2006): Çanakkale… Ah! Çanakkale. 1. baskı. İzmir: Şehitkale Yayıncılık.
ORp 1884 Binark, İsmet (1995): Balkanlar’da yunan mezâlimi. Ankara: T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
ORp 1885 Çulcu, Murat (2002): Kanlısırt Günlüğü, Mehmet Fasih Bey’in Günlüğü ve çanakkale anıları. İstanbul: Denizler Kitabevi Kaptan Yayıncılık.
ORp 1886 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (2008): Anılarla Çanakkale cephesi ve neticesi. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1887 Bayrak, M. Orhan (2005): Çanakkale savaşları. İstanbul: Bir Harf Yayınları.
ORp 1888 Sayıllır, Burhan (2003): Çanakkale. Ümitler, yanılgılar, gerçekler. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
ORp 1889 Üzen, İsmet (2007): Birinci Dünya Savaşında Sina cephesi ve çöl hatıraları. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
ORp 1890 İnalcık, Halil (2016): Âyânlar, tanzimat, meşrutiyet. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1891 Hülagü, Metin (2007): Sultan II. Abdülhamid’in sürgün günleri. (1909 – 1918) ; hususi doktori Âtıf Hüseyin Bey’in hatıratı. 2. basım. İstanbul: Pan Yayıncılık.
ORp 1892 Tonguç, Faik (2001): Birinci Dünya Savaşı’nda. Bir yedek subayın anıları. 2. basım. Ankara: Türkiye İş Bankası.
ORp 1893 İstekli, Bahtiyar (2009): Bir teğmenin doğu cephesi günlüğü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1894 Gençoğlu, Hüseyin Avni (2007): Çanakkale’den doğu cephesine. Hüseyin Avni Gençoğlu’nun hatıraları. 1. baskı. Yenişehir/Ankara: Murat Kitabevi.
ORp 1895 Yücel, Mehmet Lütfi (2006): Hatıralarım. Ölümünün 50. yılında Atatürk’ün silah arkadaşı Mehmet Lüfti Bey’in çocukluk, okul, askeri okul, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Filistin, Gazze çarpışmalarına ilişkin anıları. 1. baskı. İstanbul: A. S. Okay.
ORp 1896 Bey, Nazmi (2004): Çanakkale deniz savaşları günlüğü. (1914 – 1922). İzmir: Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı.
ORp 1897 San, Sabri Özcan (1993): Rusların Gümüşhane ilini işgâli. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
ORp 1898 Tuncoku, A. Mete (2000): Anzakların kaleminden Mehmetçik. Çanakkale 1915. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
ORp 1899 Schemsi, Kara (1919): Turcs et Arméniens devant l’histoire. Nouveaux témoignages russes et turcs sur les atrocités arméniennes de 1914 à 1918 / Kara Schemsi. Genève: Imprimerie Nationale.
ORp 1900 Akçam, Taner (2010): 1915 yazıları. 2. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ORp 1901 Beydilli, Kemal (1988): 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya göçürülen Ermeniler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1902 Yıldız, Emrah (2017): Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Osmanlı tarih yazımında dünya algısının dönüşümü. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORp 1903 Sedat, Mirliva (2009): Yıldırım ordularının bozgunu. Filisin’e veda. 1. baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
ORp 1904 Güralp, Şerif (2003): Çanakkale cephesinden Filistin’e. Bir askerin günlüğünden. İkinci basım. İstanbul: Güncel Yayıncılık.
ORp 1905 Ölümünün 60’ıncı yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak paneli. 10 Nisan 2010 (2010). Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1906 Atabek, Fahir (1965): 1897 Osmanlı – Yunan harbi. Ankara: Gnkur. Basımevi.
ORp 1907 Çakmak, Fevzi; Tetik, Ahmet (2011): Büyük Harp’te şark cephesi harekâtı. Şark vilayetlerimizde, Kafkasya’da, İran’da. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1908 Süer, Hikmet (2004): 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Balkan cephesi. İkinci baskı. Ankara: Genelkurmay Basım Evi.
ORp 1909 Özer, Mehmet (2017): Kuyunun dibindeki taş. 1915 – 2015 : fotoğraf okumaları, toplumcu gerçekçi belgesel fotoğrafçılar atölyesi. 1. baskı. İstanbul: Notabene.
ORp 1910 Yavuz, M. Hakan; Ahmad, Feroz (2016): War and collapse. World War I and the Ottoman State. Salt Lake City: The University of Utah Press.
ORp 1911 İnalcık, Halil (2009): Köprülüler devri. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1912 Külekçi, Cahit (2017): Osmanlı Devleti’nde Ermeniler. İmtiyazlar bağlamında. 1. baskı. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.
ORp 1913 Çıpa, H. Erdem (2017): The Making of Selim. Succession, legitimacy, and memory in the early modern Ottoman world. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
ORp 1914 İnalcık, Halil (2017): Osmanlı tarihinde ilâmiyet ve devlet. 3. Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1915 Kuyaş, Ahmet (2016): Tarihi düşünmek. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
ORp 1917 Kılıç, Ayşegül (2014): Bir Osmanlı akıncı beyi. Gazi Evrenos Bey. 1. Baskı. Kadıköy, İstanbul: İthaki.
ORp 1918 Feyzioğlu, Hamiyet Sezer (2017): Tepedelenli Ali Paşa isyanı. Bir Osmanlı valisinin hazin sonu. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
ORp 1919 Yılmaz, İlkay (2014): II. Abdülhamid döneminde güvenlik politikaları, mürur tezkereleri pasaportlar ve otel kayıtları. Serseri, anarşist ve fesadın peşinde. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
ORp 1920 Babayan, Nerses; Kurt, Ümit (2017): Günlüğümden sayfalar. Başrahip Der Nerses Babayan. Birinci basım. İstanbul.
ORp 1921 Özdemir, Ahmet (2015): Sarıkamış şehitleri için söylenmiş 6 dilden türküler, fotoğraflar, mektuplar ve makalelerle. İstanbul: Kağıthane Belediyesi.
ORp 1922 Chepechean, Awetis (2015): Bir Ermeni subayın Çanakkale ve doğu cephesi günlüğü. 1914-1918. Beyoğlu, İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORp 687: v 5 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (1978): Osmanlı – Rus harbi. (1828 – 1829) etüt : 5. kısım eki. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 903 Müderrisoğlu, Alptekin (1997): Sarıkamış dramı. 2. baskı. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ORq Osmanisches Reich: Quellen
ORq 1178: v 4 Prousis, Theophilus Christopher (2017): Ottoman diplomatic documents on „the Eastern question“. First edition. Istanbul: Isis Press.
ORq 1210 Balta, Evangelia (2016): Ottoman Paphos. Population, taxation and weath : mid-19th century. First edition. Istanbul: The Isis Press.
ORq 1211 Sırrı Paşa (1315/16 [1897/98]): Mektubât-ı Sırrî Paşa. 2 Bde. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
ORq 1212 Gökmen, Ertan; Özdemir, Ömür Yazıcı (2016): 812 numaralı ayniyat defteri ışığında Aydın Vilayeti’nde suç ve ceza (1866-1877). (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORq 1213 Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi (2016): Tevârîh. Analysis, text, maps, index, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
ORq 1214 Ahmed Daî (2016): Tevārīḫ-i şāhī fiʾl-eḥādīs̱i ilāhī. Analysis, text, index, glossary, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
ORq 1215 Kahraman, Seyit Ali (2015): Şükufename. Osmanlı dönemi çiçek kitapları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
ORq 1216 Ağanoğlu, H. Yıldırım (2001): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın makûs talihi göç. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Kum Saati.
ORq 1217: v 2 Satış, İhsan (2017): 1835 tarihli Siverek nüfus defteri. (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap nahiyeleri). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORq 1218 Bakir, Muḥammad al; Kurd ʿAlī, Muḥammad; Ḥabbāl, Ḥusain Muḥyi-ad-Dīn al; Unsī, ʿAbd-al-Bāsiṭ al; Benli, Ali (2017): Türklerle omuz omuza. Arap ilim heyeti Dârülhilâfe ve Çanakkale’de. 1. basım. İstanbul: Klasik.
ORq 1219 Prigge, Erich R.; Rance, Philip (2017): The struggle ort he Dardanelles. The memoirs of a German staff officer in Ottoman service. Barnsley: Pen & Sword Military.
ORq 1221 Hess, Michael Reinhard (2013): Schreiben des Antagonismus. Dimensionen des osmanisch-safavidischen Konfliktes in Staatskorrespondenz um 1600. Aachen: Shaker.
ORq 1222 Uçar, Ahmet (2009): Temettuat defterlerine göre 19. yüzyılda Silifke. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Silifke Kültür ve Yardımlaşma Derneği.
ORq 589: v 1.1+1.2+2.2 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (1993): Kafkas cephesi, üçüncü ordu harekâtı. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORq 601 Topuzlu, Cemil (2002): İstibdat, Meşrutiyet, Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım. 4. baskı. İstanbul: Topuzlu Yayınları.
ORw Osmanisches Reich: Wirtschaftsgeschichte
ORw 451 Karademir, Zafer (2016): İmparatorluk ekonomisinin can damarları. Osmanlı ülkesinde hayvancılık işletmeleri (1500-1800). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORw 452 Mataracı, Aliye F.: Trade in wartime. The business correspondence of an Ottoman muslim Merchant family. 1. edition. İstanbul: Libra.
ORw 453 Ermiş, Fatih (2014): A history of Ottoman economic thought. Developments before the nineteenth century. London [u.a.]: Routledge.
ORw 454 Kırlı, Cengiz (2015): Yolsuzluğun icadı. 1840 Ceza kanunu, iktidar, ve bürokrasi. 1. baskı. İstanbul: Verita.
ORw 455 Akdal, Ayşe Nur (2017): Market gardens and gardeners of Ottoman Istanbul. 1. edition. İstanbul: Libra.
ORw 456 Frangakis-Syrett, Elena (2017): The port-city in the Ottoman Middle East at the age of imperialism. Istanbul: The Isis Press.
ORw 457: v 1 İnalcık, Halil; Berktay, Halil (2017): Osmanlı imparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi-I. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORw 458 Sağlam, Mehmet Hakan (2007): Osmanlı Devleti’nde moratoryum, 1875-1881. Rüsûm-ı Sitte’den Düyûn-ı Umûmiyye’ye. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
OTe Osman. Reich/Türk. Republik: Erziehungs- und Bildungswesen
OTe 455 Pişkinsüt, Sema (2001): Filistin askısından fezlekeye. İşkencenin kitabı. 1. basım. Yenişehir, Ankara: Bilgi Yayınevi.
OTe 612 Idriz, Mesut (2017): Late Ottoman educational system in the Balkans in the light of the ijāzahs. 1st edition. İstanbul: Libra Kitapçılık.
OTe 613 Atakan, Atacan (2016): A teacher, agitator and guide. Talebe defteri and formation of an ideal child (1913-1919). 1st edition. İstanbul: Libra.
OTe 614 Can, Candaş (2017): Köy enstitülerinden İmam-Hatiplere eğitimde hegemonya mücadelesi. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTe 615 Hekimbaşızade, Muhiddin (2004): Emrâz-ı enfiyye ve belʾumiye-i enfiyye. [Eczacıbaşı İlaç Pazarlama]: KBB Tarihi Yayınları.
OTe 616 Geçili, Derya (2017): Osmanlı Devleti’nde çarkçı yetiştiren kurumlar. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
OTe 617 Behcet, Abdurrahman (1909): Hazine-i malumat. Şuun-ı fenniye ve terakkiyat-ı medeniye ve emsal-i hükmiye-i camıdır. Dersaadet: Matbaa-i Kütüphane-i Cihan.
OTe 618 Alp, Hayrünnisa (2016): Tevhid-i tedrisat’tan harf inkılabına Türkiye’de ilköğretim. 1. basım. Ankara: Nobel.
OTe 619 Tekeli, İlhan (2010): Tarihsel bağlamı içinde Türkiye’de yükseköğretimin ve YÖK’ün tarihi. 1. basım. Eminönü, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
OTe 620 Kılıç, Sezen (2005): Türk-Alman ilişkileri ve Türkiye’deki Alman okulları (1852’den 1945’e kadar). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
OTe 621 Aydın, Necati (1999): İmparatorluğun cumhuriyet kapısı. İstanbul: [Selbstverlag].
OTe 622: v 1 Somel, Selçuk Akşin (2013): Gayrimüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 622: v 2 Kaya, Nurcan (2013): Geçmişten günümüze azınlık okulları. Sorunlar ve çözüm önerileri. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 622: v 3 Kaya, Nurcan; Somel, Selçuk Akşin (2013): Geçmişten günümüze azınlık okulları. Sorunlar ve çözüm önerileri; : xndirner ew lowcman aṙaǰarkner; : problēmata kai protaseis lyseōn; : problems experienced and proposed solutions. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 623 Deniz Kuvvetleri (2017): Deniz Lisesi tarihçisi. [İstanbul]: Deniz Lisesi.
OTe 624 Deniz Kuvvetleri (2000): Deniz Harp Okulu tarihçesi. [İstanbul]: Deniz Lisesi.
OTe 625 Mızıkacı, Fatma; Senese, Guy B. (2017): A language of freedom and teacher’s authority. Case comparisons from Turkey and the United States. Lanham, Maryland: Lexington Books.
OTe 626 Aksu, Ayşe (2017): Robert Kolej’in izinde. Türkiye’de Amerikan misyonerliğinin eğitim stratejisi. 1. baskı. İstanbul: Dergah Yayınları.
OTe 627 Uçan, Ali (2016): Atatürk ve köy enstitülerinde müzik eğitimi. Genişletilmiş 2. baskı. Ankara: Arkadaş Yayınları.
OTg Osmanisches Reich/Türk. Republik: Gesetze, Recht
OTg 442 Sevinç, Murat (2017): Türkiye’nin anayasa imtihanı. Cumhurbaşkanlığı-başkanlık tartışması. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
OTg 443 Sevinç, Murat; Demirkent, Dinçer (2017): Kuruluşun ihmal edilmiş istisnası. 1921 Anayasası ve tutanakları. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
OTg 444 Tuğ, Başak (2017): Politics of honor in Ottoman Anatolia : sexual violence and socio-legal surveillance in the eighteenth century. Leiden: Brill.
OTg 445 Baldwin, James E. (2016): Islamic law and empire in Ottoman Cairo. Edinburgh: Univ Press.
OTg 446 Küçüktiryaki, Ahmet Yasin (2017): Osmanlı âile hukuku. Gelenek ve modern arasında Hukûk-ı Âile Kararnâmesi ve Sadreddin Efendi’nin eleştirileri. İstanbul: İz Yayıncılık.
OTg 447 Coşgel, Metin (2016): The economics of Ottoman justice. Settlement and trial in the Sharia courts. Cambridge [UK], New York: Cambridge University Press.
OTg 448 Ebert, Hans-Georg [Hrsg.] (2015): Beiträge zum islamischen Recht X. Zu Ehren von Hilmar Krüger. Frankfurt am Main: PL Academic Research.
OTg 449 Schneider, Irene; Hanstein, Thoralf [Hrsg.] (2016): Beiträge zum islamischen Recht XI. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien: PL Academic Research.
OTg 450 Akyılmaz, Gül (2017): Osmanlı Devleti’ndeki hukuki düzenlemeler çerçevesinde Ermeniler ve geride bıraktıkları mallar (Emvâl-i Metruke). Ankara: Avrasya İncelemeleri Merkezi.
OTg 451 Yıldırım, Abdulkerim (2014): Türk aile hukuku. 1. baskı. Ankara: Savaş Yayınevi.
OTg 452 Ensaroğlu, Yılmaz (2001): İnsan hakları. Tamamlanmamış bir değer. İstanbul: Şehir Yayınları.
OTg 453 Özler, Murat (2016): 1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasası’na göre olağanüstünün olağanlaşması ve kriz hukuku.
OTg 454 Jacob, David (2017): Minderheitenrecht in der Türkei. Recht auf eigene Existenz, Religion und Sprache nichtnationaler Gemeinschaften in der türkischen Verfassung und im Lausanner Vertrag. Tübingen: Mohr Siebeck.
OTg 455 Keleş, Ruşen; Ertan, Birol (2002): Çevre hukukuna giriş. 1. baskı. Ankara: Imge Kitabevi.
OTp Osmanisches Reich/Türk. Republik: Presse und Printmedien, Druckgeschichte
OTp 312 Kılıç, Sezen (2010): Türk basını’nda Hitler Almanya’sı (1933 – 1945). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
OTp 358 İnceoğlu, Yasemin G.; Çoban, Savaş [Hrsg.] (2016): Haber okumaları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
OTp 359 Peksevgen, Burcu Sabuncuoğlu: Popüler kültür ve Hayat Mecmuası. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTp 360 Türkeş, Alparslan (2017): Türkeş konuşuyor. Alparslan Türkeş’in hatıraları (1939-1961) ; Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in doğumunun 100. ve vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle. Ankara: Berikan Yayınevi.
OTp 360 Türkeş, Alparslan; Uzman, Nasrullah (2017): Türkeş konuşuyor. Alparslan Türkeş’in hatıraları (1939-1961) ; Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in doğumunun 100. ve vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle. Ankara: Berikan Yayınevi.
OTp 361 Cantek, Levent (2017): Muhalefet defteri. Türkiye’de mizah dergileri ve karikatür. İstanbul: YKY.
OTp 362 Demir, Sertaç Timur (2016): Türkiye’de mizah dergileri. Kültürel hegemonya ve muhalefet. 1. baskı. İstanbul: SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
OTp 363 Çağlar, İsmail; Memmi, Akif Mehmet; Altun, Fahrettin (2017): 15 Temmuz’da medya. Darbe ve direnişin mecrası. 2. baski. Ankara: Seta.
OTp 364 Altun, Fahrettin; Yerlikaya, Turgay; Çağlar, İsmail (2017): Türkiye’de basın özgürlüğü. Mıtler ve gerçekler. 2. baskı. Ankara: Seta.
OTs Osman. Reich/Türk. Republik: Jahrbuch
OTs 74 Yıldız, Nacıye (2017): Diyarbakır Salnamelerinde Dersim. (1869 – 1876). 1. baskı. İstanbul: Fam Yayınları.
OTw Osman. Reich/Türk. Republik: Wahlergebnisse und Statistiken
OTw 73 Güran, Tevfik (2017): Resmî istatistiklere göre Osmanlı toplum ve ekonomisi. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
OTw 99 Void of liberalism? A view on liberal values in Turkey (2016). [Ankara]: Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar.
PH Philosophie, Ideologien, Soziologie
PH 370 Arıç, Sabahattin (1991): Masonların dünyası. 1. basım. İstanbul: Tekin Yayınevi.
PH 685 Kaya, M. Cüneyt; Kara, İsmail (2015): Türkiye’de, Türkçede felsefe üzerine konuşmalar. 4.basım. İstanbul: Küre Yayınları.
PH 686 Tahānawī, Muḥammad Alá ibn Alī ([1899/1900]): Kaššāf iṣṭilāḥāt al-funūn. Dār al-Khilāfah al-ʿaliya: Maṭbaat Iqdām.
PH 687 Yücel, Tahsin (2008): Yapısalcılık. Deneme. 2. basım. İstanbul: Can Yayınları.
PH 688 Kügelgen, Anke von [Hrsg.] (2017): Wissenschaft, Philosophie und Religion. Religionskritische Positionen um 1900 : Texte von Mīrza Fath ʿAlī-ye Ākhūndzāde, Mīrza Āqā Khān-e Kermānī, Ahmed Midhat Efendi und Baha Tevfik. 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
PH 689 Erkal, Seyit N. (2004): Alternatif düşünceler sözlüğü. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
RB Reiseberichte
RB 184 Harthaufen, August Freiherr von (1856): Transkaukasia. Deutungen über das Familien- und Gemeindeleben und die sozialen Verhaeltnisse einiger Völker zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere. Leipzig: Brockhaus. 2 Bde
RB 448 İnsanoğlu, Fer (2017): Goa’dan geçen yol. 1. baskı. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
RB 449 Hâlid, Çerkeş Şeyhi Zâde Halil (2007): Cezâyir hâtıratından. 1906 Kahire (Matbaʿa-i İctihad) Osmanlıca baskısının tıpkıbasımı ile Latin harflerine transkripsiyonu (Orijinal metin kitabın arka kısmındadır). 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınları.
RB 450 Childs, William John (2017): Yürüyerek Anadolu. Samsun-Halep, 1911-1912. 1. baskı. İstanbul: Kitap Yayınevi.
RB 451 Nayır, Yasar Nabi (1993): Yıllar boyunca değişen dünyamız. (Balkanlar ve Türklük). 2. basim. İstanbul: Varlık Yayınları.
RB 452 Dursun, A. Halûk (2000): Nil’den Tuna’ya Osmanlı yazıları. Beyoğlu-İstanbul: Ötüken.
RB 453 Gasprali, Ismail (2008): French and African letters. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
RB 447 Kang, Youwei (2013): Çin’den görünen Osmanlı. Çinli düşünür Kang You Wei’in Türk seyahatnâmesi. 1. baskı. İstanbul: Yeditepe.
RE Religionen, Religionswissenschaften,’Neue Religionen’ (außer Islam):
RE 1656 Söylemez, Mehmet Raif (2015): Yezidi inancında Melek-i Tawus. İstanbul: Avesta.
RE 1657 Gerçek sevnci keşfedin. Bd. 1 (1993). South Holland: The Bible League.
RE 1658 Taylan, Hande (2015): Yaşam yolu. 2. baskı. İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları.
RE 1660 Akkaş, Turgut (1957): Le monde qui tremble à la crainte de l’atome. Ankara: Imprimerie Yıldız.
RE 1661 Piramitlerin gizemi ([ca. 1960]). 1. baskı. İstanbul: Güneş Yayın Dağıtım.
RE 1662 Atlantis : tarih-öncesi evrensel uygarlık (1983).  İstanbul: Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi.
RE 1663 Kizilhan, Ilhan (1997): Die Yeziden. Eine anthropologische und sozialpsychologische Studie über die kurdische Gemeinschaft. Frankfurt (Main): Verl. Medico International.
RE 1664 Özer, Kemal (2017): İyi gıda kötü gıda. Temiz gıda arayanlara temiz kılavuz! 1. baskı. İstanbul: Hayykitap.
RE 1665 Erol, Halit (2005): Sion Tarikatı ve Tapınak Şövalyeleri. [İstanbul]: Pozitif Yayınları.
RE 1666 Akmaral, Kemal (2010): Satanizm ve Masonluk. Tapınak Şovalyeleri’nden Emoculara. İstanbul: Bilge Karınca.
RE 1667 Tepeköy, Feridun (1971): Dr. Bedri Ruhselman’ın Allah isimli eserinden özet’leyen. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1668 Bektan, Ali (2014): 21. yüzyıl metafizik savaşları. 1. baskı. İstanbul: Doğu Kitabevi.
RE 1669 Naṣr, Ḥusain (1995): Kutsalın peşinde. İstanbul: İnsan Yayınları.
RE 1670 Hooshmand Fathea’zam (1995): Yeni bahçe. 2. baskı. Adana: Işık Yayınevi.
RE 1671 Pardo, Jacques (1986): L’Homme à la recherche de son être. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1672 Pardo, Jacques (1985): Essias ou recueil de conférences. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1673 Tieszen, Charles (2017): Cross veneration in the medieval Islamic world. Christian identity and practice under Muslim rule. London: I B Tauris & Co Ltd.
RE 1674 Anbar, Özdoğan (2013): Osmanlı topraklarında masonluk. 1909 ulusal büyük locanın kuruluşuna kadar. 1. basım. İstanbul: İtibarlı Kitaplar.
RE 1675 Jagot, P. Clément (1995): Kendi kendine telkin ve ipnoz. 4. baskı. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1676 İpnotizma. Manyetizmadan tıpta uygulamaya (1979). Karaköy, İstanbul: Esin Yayınevi.
RE 1677 Demirman (1948): Manyetizma ve manyetizmalı insan olmak. İstanbul: Yeniçağ Matbaası.
RE 1678 Crowley, Aleister (2017): Kokain üzerine. 1. baskı. İstanbul: SUB Yayımları.
RE 1679 Özden, Dursun (2017): Kam kültürü Şamanizm. 1. basım. İstanbul: Kategori Yayıncılık.
RE 1680 Demirman (1947): Eliniz neler söylüyor nasıl söylüyor. İstanbul: Süleyman Çakar Basımevi.
RE 1681 Denis, Léon (1915): Ta meta thanaton. Didaskalia tōn pneumatōn. Kōnstantinoupolis: Typois E. Vasileiadou.
RE 1682 Biran, Meine De: İpnotizma manyetizma ve telkin. İpnotizmayla tedavi. İstanbul: [Özdemir Basımevi].
RE 1683 İpnotizma. Manyetizmadan tıpta uygulamaya (1977). İstanbul: Buluş Reklam Yayınları.
RE 1684 Abdullah İsmail (1911): Manyetizm. [İstanbul]: [Maşveret Matbaası].
RE 1685 Özgürel, Ragıb Rıfkı ([1925]): Manyetizme ve ipotizme. İstanbul: Kitabhane-i Sudi.
RE 1686 Dewey, Mark; Brahmaçari, İçvaraçarya (1973): Ruhsal güçleri geliştirme. Hind’de ipnotizma. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1687 Enç, Mitat (1955): Ruh sağlığı bilgisi. İstanbul: Maarif Basımevi.
RE 1688 Brauchle, Alfred (1974): İpnotizma ve telkinle tedavi. 1. baskı. İstanbul: Bozak Yayınları.
RE 1689 Tatlıdiken, Işık (1981): Sihirbazlık oyunları ve hipnotizma. (illüzyonizm ve spritüalizm). 2. baskı. İstanbul: Güneş Kitabevi Yayınları.
RE 1690 Uran, Bülent (2015): En derin hipnozumuz değersizlik inancı. 2. baskı. Ankara: Pusula Yayınevi.
RE 1691 La Vey, Anton Szandor (2016): Şeytanın el kitabı. 2. baskı. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
RE 1692 Hizmetli, Sabri (1994): Bin Badis. Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi Önderi. Birinci baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
RE 1693 Blavatsky, Helena P. (2008): Teosofinin anahtarı. Teosofi cemiyeti’nin incelemek üzere kurduğu ahlak, bilim ve felsefe hakkında soru-yanıt şeklinde açıklamalar. 3. basım. İstanbul: Mitra Yayınları.
RE 1694: v 1 Blavatsky, Helena P. (2017): Bilim, din ve felsefenin sentezi. İstanbul: Mitra.
RE 1695 Tahincioğlu, Yakup (2011): Süryaniler. Tarihleri, kültürleri ve inançlarıyla. İstanbul: Butik Yayıncılık.
RE 1696 Pardo, Jacques (1983): Le monde, l’homme et les douze tribus hébrai͏̈ques. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1697 Güven, Rasih (1971): Rabindranath Tagore ve ateş böcekleri. Ankara: Vatan Matbaası.
RE 1698 Tan Ulusoy, Ayça (2010): Mutlu bir kadın olmanın yolları. Birinci baskı. İstanbul: Ashua & Turkuaz.
RE 1699 Tuna, Taşkın (2007): Muhammedî bilinç. Küllî aklın evrene yansıması. 2. baskı. İstanbul: Şule Yayınları.
RE 1700: v 4 Tan, Ayça (2004): Düşünün! Meditasyon örnekleri ile. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 1 Tan, Ayça; Thyo (2004): Sıra dışı bir dostluk. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 2 Tan, Ayça (2004): Ve devam ediyruz. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 3 Tan, Ayça (2003): Bütün olmak adına. 1. basım. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 5 Tan, Ayça (2005): Gücünüzü fark edin. Kanal bağlantıları ile. 1. baskı. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 6 Tan, Ayça (2006): Sevgiyle. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 7 Tan, Ayça (2006): Bir avuç lemuryalı. Kanal bağlantıları ile. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1701 Çorak, Vedia Bülent (2014): Uzay’dan dünya’ya. Yedinci baskı. İstanbul: Mevlana Birleşik Alam Yayıncılık Sanat Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
RE 1702 Haberli, Mehmet (2014): Sanal din. Tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla internet ve din. Birinci baskı. İstanbul: Kayıhan.
RE 1703 Aydın, Baran (2016): Hankâh. 3. baskı. İstanbul: Destek Yayınları.
RE 1704 Erengezgin, Çimen (2017): Vay başına Yoga gelenler. Kişisel gelişim. 1. baskı. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları.
RE 1705 Henderson, Bobby (2017): Uçan spagetti canavarının kutsal kitabı. 5. baskı. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
RE 1706 Bayraktaroğlu, Kağan (2017): Bırak gitsin. İstanbul: Doğan novus.
RE 1707 Sakin, Orhan (2017): Cizvit cemaati ve gizli talimatları. (cizvit cem’iyyeti’nin taʿlîmât-ı hafiyyesi). 1. baski. İstanbul: Yeditepe.
RE 1708 Koparan, Uğur [Hrsg.] (2012): Barnabas incili. Hıristiyanlığın saklanan incili. İstanbul: Nokta Kitap.
RE 1709 Yıldız, Mehmet (1988): Barnabas incili. İstanbul: Kültür Basın Yayın Birliği.
RE 1710 Geçtan, Engin (2004): Kimbilir? İkinci basım. İstanbul: Metis.
RE 1711 Örnek, Sedat Veyis (2000): 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
RE 1712 Demirci, Kürşat (2016): Dinler tarihinin meseleleri. Gözden geçirilmiş ikinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
RE 1713 Ilgit, Antuan (2017): Muslim and Catholic perspectives on disability. A proposal for Muslim-Christian dialogue. 1. edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
RE 1714 Zander, Helmut (1999): Geschichte der Seelenwanderung in Europa. Alternative religiöse Traditionen von der Antike bis heute. Darmstadt: Wiss. Buchges.
RE 1715 Taburoğlu, Özgür (2017): Nazar. Başkası nasıl görür? Ankara: Doğubatı.
RE 1716 Batı, Uğur (2016): Kendine iyi bak. 1. basım. İstanbul: Alfa.
RE 1717 Tokatlı, Yasemin (1996): Otopsi. Roswell olayı : gerçek mi, düzmece mi? : Bir örtbasın anatomisi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1718 Hacaloğlu, Halûk (1996): Hayat, ölüm ve ötesi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 482 Freud, Sigmund; Enç, Mithat (1944): Tenasül psikolojisi. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
RE 482 Freud, Sigmund; Tunç, Mustafa Sekip; Ülken, Hilmi Ziya; Evrim, Selmin (1944): Hayatım ve psikanaliz. İstanbul: İnsel Kitabevi.
RE 750 Gandhi, M. K. (1963): Hakikat yolundaki tecrübelerimin hikâyesi. İstanbul: Rafet Zaimler Kitap Yayınevi.
RE 752 Gandhi, Mahatma (1948): Kendi sözleriyle Gandinin dehası. İstanbul: Hilmi Kitabevi.
RE 754 Tuncor, Ferit Ragıp; Arıkan, Salâhattin (1959): Firdevsiî Tûsî, Gandhi, Neyzen Tevfik, Ahmet Cevdet Paşa. Ankara: Öğretmen Dergisi Gençlik Yayınları.
RE 755 Mahatma, Gandhi (2003): Gandhi ve şiddet dışı direniş. Mahatma Gandhi’nin yazılarından seçmeler. 2. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
RE 759 Gandhi, Mohandas Karamchand (2000): Gandhi’nin bilgelik kitabı. 2. basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
RE 760 Gandhi, Mohandas K. (2004): Gandhi’ye göre Bhagavad Gita. 1. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
RE 765 Mete, Filiz (2005): Burcunuz, ilişkileriniz ve transit yıldız etkileri. 1. baskı. İstanbul: Görsel Yapım Yayıncılık.
SEp Separata
SEp 231 Akkaş, Turgut (1957): İlâhi sırların öncüleri. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 232 Akkaş, Turgut (1956): Atom korkusu ile titreyen dünya. In: In: Iç varlik, S. 19.
SEp 233 Akkaş, Turgut (1957): Kaînat kitabı. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 234 Akkaş, Turgut (1957): Lâhûtî ruh. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 235 Rota, Giorgio (1994): Le Favāyedoʾṣ-Ṣafaviye e la storia della Georgia. In: In: Annali di Ca‘ Foscari / Serie orientale.
SEp 236 Uzluk, F. Nâfiz (1966): Charles Richet (1850-1935). In: In: Tıp Fakültesi: Tıp Fakültesi mecmuası.
SEp 236 Uzluk, F. Nâfiz (1966): Charles Richet (1850-1935).
SEp 237 Sofuoğlu, Mehmed (1964): Bidatler ve korunma yolları. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
SPi Sprachwissenschaft: Iranische Sprachen
SPi 115 Vehbî (1284 [1867]): Tuhfe-i Vehbi. [İstanbul]: Matbaa-i Âmire.
SPi 116 Vehbî (1860): Tuhfe-i Vehbi. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
SPi 117 Arslan, Zeynep [Hrsg.] (2017): Zazaki – yesterday, today and tomorrow. Survival and standardization of a threatened language. Graz: Karl-Franzens-Universität.
SPi 93: v 2 Paul, Ludwig (2017): Handbuch der Iranistik. Bd. 2. Wiesbaden: Reichert Verlag.
SPm Sprachwissenschaft: Altaische, Uralische u. Paleoasiatische Sprachen
SPm 59: v 2+3 Filʹčenko, A. Ju. (2012): Sbornik annotirovannych folʹklornych i bytovych tekstov jazykov obsko-enisejskogo jazykovogo areala. Bd. 2+3. Tomsk: Agraf-Press.
SPt Sprachwissenschaft: Türksprachen
SPt 1485 Tagiev, M. T. (2006): Azärbajcanca-rusca lüğät. 4 cilddä. Yenidän işlänmiş vä täkmilläşdirilmiş 2. näşr. Bakı: „Şärq-Qärb“.
SPt 1487 Said (1331 [1915]): Türkçe fransızca usûl-i inşa. 2. tabi. Dersaadet: Keteon Bedrosyan Matbaası.
SPt 1488 Ahmet Râmî (1308 [1890]): İnşay-i edebi ve fenni yahut tetebbüat ve makalat-i Râmî. Kostantiniye: İstepan Matbaası.
SPt 1489 Zobou, Krikor (1888): Correspondance et terminologie commerciales. En deux langues-français et turc. Constantinople: Imprimerie de la Chambre de commerce de Constantinople.
SPt 1491 Canepari, Luciano (2016): Turkish pronunciation & accents. Geo-social applications of the natural phonetics & tonetics method. Muenchen: LINCOM GmbH.
SPt 1492 Arık, Engin (Hrsg.) (2016): Ellerle konuşmak. Türk işaret dili araştırmaları. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
SPt 1493 Küçük, Salim (2017): Ordu ağzı söz varlığı. 1. basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
SPt 1494 Frasheri, Sami (1898): Kamus-ı Fransavî. Fransızcadan Türkçeye lügât kitabı. 2 Vols. Seconde édition, corrigé et augmentée. İstanbul: Mihran.
SPt 1495 Eker, Süer; Çelik Şavk, Ülkü (2016): Tehlikedeki Türk dilleri. Astana, Ankara: International Turkic Academy; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı.
SPt 1496 Erguvanlı Taylan, Eser (2015): The phonology and morphology of Turkish. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
SPt 1497 Mutfak gereçleri kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
SPt 1498 Demir, Necati (2006): Sivas İli ve Yöresi Ağızları. (Etnik Yapı – Dil İncelemesi – Metinler – Sözlük). Ankara: Gazi Kitabevi.
SPt 1499 Atmaca, Emine (2017): Antalya ili. Korkuteli ilçesi ve yöresi ağızları. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1500 Ertekinoğlu, Servet (2017): Ahlat ağzı söz varlığı. Birinçi baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1501 Sakaoğlu, Saim (2017): Ad bilimi yazıları. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
SPt 1502 Şen, Serkan (2017): Eski türkçenin deyim varlığı. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1503 C. Brockelmann’ın ‚Doğu Türkçesi Grameri‘ dizini (2017). Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1504 Yaman, Ertuğrul (1999): Türkiye Türkçesinde zaman kaymaları. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1505 Orkun, Hüseyin Namık (2015): Türk sözünün aslı. 3. baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1506 Özşsahin, Murat (2017): Başkurt türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1507 Gülsevin, Selma (2016): Karay türklerinin dili. (Troki diyalekti). Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1508: v 1 Boz, Erdoğan (2011): Sözlükbilimi yazıları. Bd. 1. Ankara: Gazi Kitabevi.
SPt 1509 Boz, Erdoğan (2017): Eskişehir ili dil atlası. Eskişehir: Gazi Kitabevi.
SPt 1513 Demir, Celal (2017): İbrahim Necmi Dilmen. 1. baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1514 Alyılmaz, Semra (2017): Türkçede nesne tekrarlı fiiller. 1. baskı. İstanbul: Kesit.
SPt 1515 Äläkbärli, Äziz (2016): Türkmänşäli ermäni soyadları. Bakı: Qaya.
SPt 1516 Epifanov, A. A.; Epifanov, R. A.; Štanov, A. V. (2015): Turecko-russkij paremičeskij slovar‘. Moskva: Izdatel’stvo ‚MGIMO-Universitet‘.
SPt 1518 Rakhimzhanova, Saltanat (2017): „Wir müssen eine terminologische Revolution machen“. Terminologiepolitik und -planung im postsowjetischen Kasachisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
SPt 1519 Serebrennikov, B. A.; Gadjieva, N. Z.; Hacıyev, Tavfik; Öner, Mustafa (2011): Türk yazı dillerinin karşılaştırmalı-tarihi grameri. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1520 Arslan Erol, Hülya (2008): Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri. 1. baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1521 Kabataş, Orhan; 3000 Chatzēpierēs, Iakōbos (2017): Kibris Türk ve Rum diyalektlerinin ortak sözlüğu. Tarihi – etimolojik. Lefkoşa: Işık Kitabevi.
SPt 1523 Aksan, Yeşim; Aksan, Mustafa; Mersinli, Ümit; Demirhan, Umut Ufuk (2017): A frequency dictionary of Turkish. Core vocabulary for learners. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
SPt 1524 Ruhi, Sükriye; Aksan, Yesim (2015): Exploring (im)politeness in specialized and general corpora. Converging methodologies and analytic procedures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
SPt 1525 Bouquet, Olivier (2013): Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane. Turnhout: Brepols.
SPt 1526 Velidedeoğlu, Orhan (2017): Dilimizde tartışılan sözler ve sözcükler. 1. baskı. Istanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık.
SPt 269 Caferoğlu, Ahmet (1970): Türk dili tarihi. Cilt 1+2. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi
SPt 86 Fuad, Mehmed (1310): Fransızcadan Türkceye Yeni Lügat. [İstanbul]: [A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası].
SPx Sprachwissenschaft: Allgemein
SPx 116 Blommaert, Jan (2013): Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes. Chronicles of complexity. Bristol: Multilingual Matters.
SPx 117 Shohami, Ilanah Goldberg; Ben-Refaʾel, Eliʿezer; Barni, Monica (2010): Linguistic landscape in the city. Bristol [u.a.]: Multilingual Matters.
SPx 118 Linguistic landscape. Expanding the scenery (2009). 1. edition. New York, NY [u.a.]: Routledge.
SPx 119 Akbulut, Ayşe Nihal; Doltaş, Dilek; Öner, Işın Bengi; Karadağ, Ayşe Banu; Eruz, Sakine Esen; Kurultay, Turgay et al. (2016): Türkiye’de çeviribilim.
SPx 120 Schrammel-Leber, Barbara; Korb, Christiana [Hrsg.] (2015): Dominated languages in the 21st century. Papers from the International Conference on Minority Languages XIV. Graz: Karl-Franzens-Universität Graz, Treffpunkt Sprachen, Forschungsbereich Plurilingualismus.
TRk Türkische Republik: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
TRk 1512 Cinar, Meral Ugur (2015): Collective memory and national membership. Identity and citizenship models in Turkey and Austria. Houndsmills, Basingstoke, New York, NY: Palgrave Macmillan.
TRk 1513 Yakalı Çamoğlu, Dikmen (2017): Kaynana ne yaptı gelin ne dedi. Ailedeki kadınlar ve ilişkileri. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1514 Deniz, A. Çağlar; Ekinci, Yusuf; Hülür, A. Banu (2016): „Bizim müstakbel hep harap oldu“. Suriyeli sığınmacıların gündelik hayatı : Antep-Kilis çevresi. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRk 1515 Yücebaş, Mesut [Hrsg.] (2016): Yerli ve milli gündelik hayat. Türkiye’de gündelik hayat pratikleri ve ideolojisi. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1516 Coşkun, İpek; Emin, Müberra Nur (2016): A road map for the education of Syrians in Turkey. Opportunities and challenges. Ankara: SETA Foundation.
TRk 1517 Onaran, Burak: Mutfaktarih. Yemeğin politik serüvenleri. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1518 Yüksel, Edip (2015): Norşin’den Arizona’ya. Sıradan bir adamın sıradışı öyküsü. Cağaloğlu, İstanbul: Ozan Yayıncılık.
TRk 1519 Sünev Çokgürses, Feraye (2015): Bir jinekoloğun gözünden. Bacak arasından Türkiye : Jinekolog yazılır kadın doğumcu okunur. 1. baskı. İstanbul: Martı Yayıncılık.
TRk 1520 Tekeli, Şirin (2017): Feminizmi düşünmek. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRk 1521 Kale, Ahmet [Hrsg.] (2017): Hikmet Kıvılcımlı kitabı. Seçme metinler ve üzerine yazılar. 1. baskı. Ankara: dipnot yayınları.
TRk 1522 Ünal, Yenal (2009): Ahmet Ferit Tek. İstanbul: Bilgeoğuz.
TRk 1523 Bali, Rifat N. (2016): Meçhul Yahudiler ansiklopedisi. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRk 1524 Kılıçaslan, Gülay (Hrsg.) (2015): 90’larda yerinden edilen gayrimüslimlerin gök hikâyeleri. „Geçmiş hiçbir zaman unutulmaz…“. 1. baskı. İstanbul: Göç Der.
TRk 1525 Kaya, Yurda (2016): Erbil-Bodrum hattı. 1. baskı. İstanbul: Avesta.
TRk 1526 Aktaş, Tuncer (2017): Maskulist. 1. baskı. İstanbul: Sola.
TRk 1527 Gürsoy Naskali, Emine (2017): Muska kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
TRk 1528 Gürsoy-Naskali, Emine (2017): Küslük kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
TRk 1529 Yıldırmaz, Sinan (2017): Politics and the peasantry in post-war Turkey. Social history, culture and modernization. London: I. B. Tauris.
TRk 1530 Akdoğan, Yalçın (1995): Görsel iktidar. İstanbul: İnsan Yayınları.
TRk 1531 Trix, Frances (2017): Urban Muslim migrants in Istanbul. Identity and trauma among Balkan immigrants. London: I.B. Tauris.
TRk 1532 Koçer, Suncem (Hrsg.); Candan, Can (Hrsg.) (2016): Kurdish documentary cinema in Turkey. The politics and aesthetics of identity and resistance. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
TRk 1533 Vatandaş, Celalettin(Hrsg.) (2013): Üniversite öğrencilerinin hayat tarzı ve toplumsal değerler. İstanbul: SEKAM.
TRk 1534 Borak Boratav, Hale (2017): Erkekliğin Türkiye halleri. 1. baskı. 460 Seiten, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRk 1535 Yükselbaba, Ülker (2017): Kadın, kamusal alan ve hukuk$neditör Ülker Yükselbaba. Birinci baskı. İstanbul: Tekin Yayınevi.
TRk 1536 Keskin, Enes Battal (2016): Kentleşme ve ailenin değişimi. Bursa: Uludağ Yayınları.
TRk 1537 Başgöz, İlhan (2017): Gemerek nire Bloomington nire. Hayat hikâyesi. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
TRk 1538 Çalen, Mehmet Kaan (2017): Osmanlıcılık ve İslâmcılık karşısında Türkçülük. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
TRk 1539 Zaborowska, Magdalena J. (2009): James Baldwin’s Turkish decade. Erotics of exile. Durham [u.a.]: Duke Univ. Press.
TRk 1540 Çiftci, Mustafa; Bora, Tanıl (2017): Yengeler cumhuriyeti. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1541 Temizel, Nursen (2017): İz bırakan göçler. Tuzla’nın mübadilleri ve yerlileri ile röportajlar. 1. baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
TRk 1542 Tekin, Mustafa (2004): Kutsal, kadın ve kamu. Türkiye’de aydın kadınlara göre din ve kadın. 1. baskı. Vezneciler, İstanbul: Açılımkitap.
TRk 1543 Ironi ve gerilim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da ve Ankara’da savaş algısı (2016). Ankara: VEKAM (Koç Universitesi Vehbi Koç Ankara Arastırmaları Uygulama ve Arastırma Merkezi).
TRk 1544 Aviv, Efrat (2017): Antisemitism and anti-Zionism in Turkey. From Ottoman rule to AKP. 1. published. London, New York: Routledge.
TRk 1545 Demir, Müğe; Talimciler, Ahmet (2015): Şiddet, şike ve medya kıskacında futbol ve taraftarlık. Konya, İstanbul: Literatürk academia.
TRk 1546 Bengi, Derya (2016): 50’li yıllarda Türkiye. Sazlı cazlı sözlük ; ‚şimdiki zaman beledir‘. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1547 Önel, Arife Kalender; Kuşkonmaz, Sabri (2014): Alpay Kabacalı kitabı. Yazı emek alçakgönüllülük. 1. basım. İstanbul: Tekin Yayınları.
TRk 1548 Pekin, Müfide [Hrsg.] (2016): Mübadil kentler. Anılar ve belgeler. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
TRk 1549 Koptekin, Derya (2017): Biz romanlar siz gacolar. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1550 Diken, Şeyhmus (2005): İsyan sürgünleri. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1551 Şasa, Ayşe; İpekçi, Leyla (2014): Bir ruh macerası. 5. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1552 Akar, Rıdvan (2014): Beşiktaş’ın dervişi. Süleyman Seba’nin yaşamı. 1. basım. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.
TRk 1553 Çelik, Hüseyin (2002): Türkiye’de deǧişim, demokrasi ve aydınlar. 1. baskı. İstanbul: Ufuk Kitapları.
TRk 1554 Geçtan, Engin (2010): Zamane. İkinci basım. İstanbul: Metis.
TRk 1555 Sancar, Mithat (2007): Geçmişle hesaplaşma. Unutma kültüründen hatırlama kültürüne. İstanbul: İletişim.
TRk 1556 Koçiva, Selma (2000): Lazona. Laz halk gerçekliği üzerine. İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık.
TRk 1557 Özel, Sadri (2007): Harbiyeli. 2. baskı. Kadıköy / İstanbul: Bizim Avrupa Yayınları.
TRk 1558 Güleryüz, Mehmet; Sönmezay, Ayşegül (2004): Güldüğüme bakma. Mehmet Güleryüz kitabı. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TRk 1559 Koçiva, Selma (2012): Guroni ar Lazi oxorca Bedia Xala. Yürekli bir Laz kadını Bedia Hala. İstanbul: Kaldıraç.
TRk 1560 Pekin, Müfide; Tsitselikēs, Kōnstantinos (2008): Meriç’in iki yakası. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
TRk 1561 Akurgal, Ekrem (1999): Ekrem Akurgal. Bir arkeoloğun anıları ; Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinden birkaç yaprak. Kavaklıdere, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
TRk 1562 Eygi, Mehmed Şevket (2003): Yakın tarihimizde câmi kıyımı. İstanbul: Tarih ve İbret Yayınları.
TRk 1563 Shankland, David (2006): Structure and function in Turkish society. Essays on religion, politics and social change. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
TRk 1564 Bilecen, Tuncay; Dizman, İbrahim (2017): Aşrı memleket. Trakya’nın renkli dünyası. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1565 Yıldırım, Erdal (2017): Az mı gittik, uz mu gittik? Yeni vakıfların 50 yıllık hikayesi. 1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1566 Kurt, Berna (2017): ‘Ulus’un dansı. ‘Türk halk oyunlar’ geleneğinin icadı. Birinci basım. İstanbul: Pan.
TRk 1567 Arhondonis, Dimitrios (2006): Bir patrik çocukken. 1. Baskı. İstanbul: Bizim Deniz Yayınları
TRk 1568 Güvenç, Bozkurt (2007): Kültürün abc’si. 4. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1569 Argon, Ferda; Argon, Selma; Bayhan, Fatih (2015): Dedem Mehmet Âkif. Zorluklarla geçen bir ömrün saklı kalmış hikâyesi. 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1570 Şasa, Ayşe (2015): Delilik ülkesinden notlar. 8. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1571 Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri (1962): Göç’ten konular. İstanbul: Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu.
TRk 1572 Gönen, Zeynep (2017): The politics of crime in Turkey. Neoliberalism, police and the urban poor. London, New York: I.B. Tauris.
TRk 1573 Yücel, Güneş Yonca (2017): Gardiyanlar. Kilidin öte tarafı. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1574 Nadir, Ural (2017): ‚Nasıl korunabilirdik?‘. Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1575 Gönç, Temmuz (2017): Erkek hemşireler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
TRk 1576: v 1 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): Birinci D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1576: v 2 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): İkinci D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1576: v 3 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): Üçüncü D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1577 Avci, Meral; Gieler, Wolfgang (2017): Die türkische Bourgeoisie. Ursprung, Entwicklung, Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
TRk 1578 Kaya, Mahmut (2017): Türkiye’deki Suriyeliler. İç içe geçişler ve karşılaşmalar. İstanbul: Hiperlink.
TRk 1579 Gürsoy-Naskali, Emine; Koçak, Murat (2017): Kültürümüzde taş. İstanbul: Dergah Yayınları.
TRk 1580 Özbay, Cenk (2017): Queering sexualities in Turkey. Gay men, male prostitutes and the city$dCenk Özbay. London, New York, NY: I.B.Tauris.
TRk 1581 Akar, Nejat; Can, Alp; Oral, Ayşe Aysu (2017): Anadolu´da bir hekim. Albert Eckstein. First Edition. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi
TRk 1582 Kaymak, Özgür (2017): İstanbul’da az(ınlık) olmak. Gündelik hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRk 1583 Çelik, Hüseyin (2002): Türkiye’de deǧişim, demokrasi ve aydınlar. 1. baskı. İstanbul: Ufuk Kitapları.
TRk 1584 Erbaş, Hayriye (2016): Bir cumhuriyet çınarı. Sözlü tanıklıklarla dil ve tarih-coğrafya fakültesi’nin 75 yılı : Hayriye Erbaş. 1. Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TRk 1585 Berksoy, Semiha; Mualla, Fikret (2006): Fikret Mualla – Semiha Berksoy. İki aykırının mektupları. Bağcılar, İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
TRk 1587 Uca, Onur (2016): Türkiye’de orta sınıfın fotoğrafı. Akışlar ve ilişkiler : maddi olmayan emeğe sahanın eleştirisi. 1. Baskı. İstanbul: Notabene.
TRk 1588 Kartal, Onu; Çalcı, Sercan; Esgün, Toros Güneş (2017): Biyopolitika. 2 Bde. İstanbul: Notabene.
TRk 1589 Cinisli, Rasim (2017): Bir devrin hafızası. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRk 1590 Kurt, Burcu; Yaşayanlar, İsmail (2017): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e salgın hastalıklar ve kamu sağlığı. Birinci basım. İstanbul.
TRk 1591 Saltuk, Arif (1996): Patches of my life from 1910 to 1994. İstanbul: Peva Yayınları.
TRk 1592 Erdoğan, Nezih (2017): Sinemanın İstanbul’da ilk yılları. Modernlik ve seyir maceraları. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları
TRk 1593 Kara, İsmail (2017): Müslüman kalarak Avrupalı olmak. Çağdaş Türk düşüncesinde din siyaset tarih medeniyet. 1. Baskı. İstanbul: Dergah.
TRk 1594 Günlük-Şenesen, Gülay; Yücel, Yelda; Önal, Ayşegül Yakar; Ergüneş, Nuray; Çakar, Burcu Yakut (2017): Kadınsız kentler. Toplumsal cinsiyet açısından belediyelerin politika ve bütçeleri. 1. Baskı İstanbul, Mart 2017. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRk 1595 Meseri, Raşel; Kuryel, Aylin (2017): Türkiye’de Yahudi olmak. Bir deneyim sözlüğü. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1596 Aslan, Şükrü; Yılmaz, Şükran Lılek (2017): Hafızanın dili. 1940’lı yılların çocukları Dersim’i anlatıyor. 1. Baskı. İstanbul: Dersim Yayınları.
TRk 1597 Yapağılı, Halil (2014): Ve madenci tumba dedi. Büyük Zonguldak yürüyüşü. 1. Basım. İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRk 1598 Yurdakul, Doğan (2014): Abi. Kabadayılar Mafya ve derin devlet. 16. basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRk 1599 Akyazan, Abdurrahman (2017): Azınlık içinde bir azınlık İslam ve eşcinsellik arasına sıkışan Almanya Türkleri. 1. baskı. Istanbul: Cinius Yayınları.
TRk 1600 İrfanoğlu, Ahmet Rıza (2017): Çayeli Beyazsu köyünden. İrfanoğlu İsmail Efendi’nin hatıraları ; Sarıkamış, esaret ve sonrası. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
TRk 354: v 14 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XIV. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 15 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XV. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 22 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXII. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 27 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1959): XXVII. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 29 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXIX. Derece (Saint-André Büyük Iskoçu). Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 30 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXX. Derece (Kadoş Şövalyesi). Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 4 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): IV. derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 9 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): IX. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRp Türkische Republik: Politische und militärische Geschichte
TRp 1846: v 6 Koçak, Cemil (2017): CHP iktidarının sonu. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2311 Goner, Ozlem (2012): A social history of power and struggle in Turkey. State, memory, movements, and identity of outsiderness in Dersim. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Pr.
TRp 2559 Gasanly, Džamilʹ (2008): SSSR – Turcja. Ot nejtraliteta k cholodnoj vojne ; (1939 – 1953). Moskva: „Centr Propagandy“.
TRp 2560 Kızıldağ Soileau, Dilek (2017): Koçgiri isyanı. Sosyo tarihsel bir analiz. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2561 Bora, Tanıl (2017): Cereyanlar. Türkiye’de siyasi ideolojiler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2562 Polat, Necati (2016): Regime change in contemporary Turkey. Politics, rights, mimesis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
TRp 2563 Kaya, Genç (2016): Under the shadow. Rage and revolution in modern Turkey. London: I.B. Tauris.
TRp 2564 Turan, Ilter (2015): Turkey’s difficult journey to democracy. Two steps forward, one step back. 1st ed., impr. 1. Oxford: Oxford University Press.
TRp 2565 Zakari, Andre (2017): A modernist approach towards Turkish nationalism. The case of language policies in early republican Turkey. 1st edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş.
TRp 2566 Akyürekli, Mahmut (2016): Koçgiri kırımı (1920-1921). 1. basım. İstanbul: Tarih Kulübü Yayınları.
TRp 2567 Saygılıgil, Feryal (Hrsg.) (2017): Kadınlar hep vardı. Türkiye solundan kadın portreleri. 1. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
TRp 2568 Akyürekli, Mahmut (2014): 1925 Diyarbakır-Elazığ yargılamaları. 2 Bde. 1. baskı. İstanbul: Nûbihar.
TRp 2569 Özcan, Mesut (2016): Dersim ve Madımak söyleşileri. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2570 Altıparmak, Kerem; Akdeniz, Yaman (2017): Barış için akademisyenler. Olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2571 Yılmaz, Kamil (2014): Disengaging from terrorism. Lessons from the Turkish penitents. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
TRp 2572 Yüksel, Edip (2015): Devlet, demokrasi, oligarşi, teokrasi. 90’lı yıllarda Türkiye’de demokrasi arayışları ve Refah Partisi’nin kapatılması. 2. baskı. İstanbul: Ozan Yayıncılık.
TRp 2573 Poyraz, Buğra (2016): The history of the church diplomacy in Turkey. From the religious protectorate to the direct diplomatic relations. 1st edition. İstanbul: Libra.
TRp 2574 Çakmak, Diren: Hürriyet Partisi (1955-1958). 1. basım. İstanbul: Libra.
TRp 2575 Büyücek, Seçkin (2016): Kemalist once upon a time. Falih Rıfkı Atay and his unconventional approach to the early republican period. 1. edition. Istanbul: Libra Kitap.
TRp 2576 Vural, Cahit (1972): Gerilla’ya giriş.
TRp 2577 Toy, Erol (1970): Türk gerilla tarihi. İstanbul: Giray Yayınları.
TRp 2578 Kaplan, Hakkı (1973): Gerillâ. Ankara: Polis Eğitim Merkezi.
TRp 2579 Yürekli, Cuma Ali (2017): Kayıt dışı. Ekonomi siyaset din : paralel devlet ve darbe. 1. baskı. İstanbul: Yüzleşme.
TRp 2580 Tulça, Enis (2015): Dobrucalı Cavit Bey’in hatıraları ve Türk-Romen diplomatik arşiv belgeleri. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
TRp 2581 Kuşku ile komşuluk. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde değişen dinamikler (2017). 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2582 Sazak, Derya (2017): İtirazım var. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a darbeye, diktaya, medyaya. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2583 Sertçelik, Seyit (2015): Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni sorunu. Bd. 1 + 2. Ankara: SRT Yayınları.
TRp 2584 Çağdaş, Tamer (2013): İdari ve siyasi anılar. 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Cinius Yayınları.
TRp 2585 Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerini inceleme raporu (2013). Ankara: TBMM Basımevi.
TRp 2586 Doğanay, Ülkü (2017): Seçimlik demokrasi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’in demokrasi söylemi. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
TRp 2586 Doğanay, Ülkü; Şanlı, Halise; Taştan, İnan Özdemir (2017): Seçimlik demokrasi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’in demokrasi söylemi. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
TRp 2587 Ertugay, Fatih (2017): Türkiye’de ideolojiler ve devlet algısı. Kemalizm, milliyetçilik, islamcılı, sosyalizm: bir metin okuması. 1. baskı. Ankara: Kadim Yayınları.
TRp 2588 Gur, Serap (2017): Presidentialism in Turkey. İnstability and change. London, New York: RoutledgeTaylor & Francis Group.
TRp 2589 Türkmen, Abdurrahman (2017): Osmanlı tarihiyle ilgili tartışmalı meseleler. Birinci baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
TRp 2590 Uchehara, Kieran E. (2017): Turkey-African relations. Past and present relations. 1. baskı. İstanbul: Hiperyayın.
TRp 2591 Is Turkey De-Europeanising?$nEncounters with Europe in a candidate country (2017). 1. published. London, New York: Routledge.
TRp 2592 Yılmaz, Gözde (2017): Minority rights in Turkey. A battlefield for Europeanization. 1. published. London, New York: Routledge.
TRp 2593 Turan, Murat (2017): CHP yönetiminin dünya partileriyle ilişkileri (1923-1950). Yaklaşım, yöntem ve tercihler. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRp 2594 Koçak, Cemil (2016): Karabekir’in kavgası. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRp 2595 Şık, Ahmet (2017): İmamın ordusu. 15 Temmuz darbe girişimi incelemesiyle birlikte. Birinci basım. İstanbul: Kırmızıkedi.
TRp 2595 Şık, Ahmet (2017): İmamın ordusu. 15 Temmuz darbe girişimi incelemesiyle birlikte. Birinci basım. İstanbul: Kırmızıkedi.
TRp 2596 Koçak, Cemil (2016): Darbeler târihi. 27 Mayıs 1960, 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963, 12 Mart 1971. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRp 2597 Koçak, Cemil (2016): Belgelerle Heyeti Mahsusalar. 2. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2598 Gökay, Bülent (2006): Soviet eastern policy and Turkey, 1920 – 1991. Soviet foreign policy, Turkey and communism. London [u.a.]: Routledge.
TRp 2599 The politics of culture in Turkey, Greece and Cyprus. Performing the left since the sixties (2017). London, New York, NY: Routledge.
TRp 2600 Çebi, Hakan Yılmaz (2015): Atatürk mason muydu? 1. baskı. Çankaya, Ankara: Tutku Yayınevi.
TRp 2601 Akinan, Serdar (2017): Buzdağı. Nazilerden “FETÖ”ye siyasal islamcıların tarihi. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2602 Kelkitli, Fatma Aslı (2017): Turkish-Russian relations. Competition and cooperation in Eurasia. London, New York: Routledge,Taylor & Francis Group.
TRp 2603 İlsever, Ferit (2017): Aydınlık hareketi 50 yıl. Tam bağımsız Türkiye mücadelesinde. 1. basım. Ankara: Kaynak Yayınları.
TRp 2604 Erbay, Yusuf; Akgün, Hasan (2017): Türkiye’de ve Avrupa’da yerel yönetimler. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. basım. İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi
TRp 2605 Çalış, Şaban H. (2015): Hayaletbilimi ve hayali kimlikler. Neo-Osmanlılık, Özal ve Balkanlar. 5. baskı. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
TRp 2606 Taşkın, Yüksel (2013): AKP devri. Türkiye siyaseti, İslâmcılık, Arap Baharı. 1. baskı. İstanbul: Birikim Yayınları.
TRp 2607 Belge, Murat (2006): Linç kültürünün tarihsel kökeni. Milliyetçilik. 1. basım. İstanbul: Agora Kitaplığı.
TRp 2608 Gerger, Adnan (2004): 12 Eylül sürgünleri. 1. basım. Kadıköy, İstanbul: Babil.
TRp 2609 Avcı, Hanefi (2017): Erken uyarı. Devlet bilgisi. 1. baskı. İstanbul: Tekin.
TRp 2610 Özcan, Ahmet (2000): Derin devlet ve muhalefet geleneği. 2. baskı. [İstanbul]: Bakış.
TRp 2611 Çelenk, A. Tarık (2017): Türk sağının düşünce atlası. ‚insanı yaşat ki devlet yaşasın‘. 1. basım. İstanbul: Mahfil.
TRp 2612 Erden, Ömer (2017): Türkiye’nin Doğu sınırının oluşumu. (antlaşmalar – protokoller – problemler). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
TRp 2613 Karatepe, Şükrü (2017): Sistem söyleşileri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine röportajlar. 1. baskı. Ankara: A Kitap.
TRp 2614 Değirmencioğlu, Serdar M. (2014): ‚Öl dediler öldüm‘. Türkiye’de şehitlik mitleri. 1. baskı. İstanbul: Iletişim.
TRp 2615 Dümer, Vehbi Ziya (2003): Amiral Vehbi Ziya Dümer’in anıları. 1. baskı. İstanbul: T.C. Deniz Basımevi.
TRp 2616 Seydi, Süleyman (2003): The Turkish straits and the great powers. From the Montreux convention to the early cold war, 1936-1947. 1. ed. Istanbul: The Isis Press.
TRp 2617 Keridis, Dimitris; Triantaphyllou, Dimitrios [Hrsg.] (2001): Greek-Turkish relations in the era of globalization. [based on a conference organized by the Kokkalis Foundation]. Dulles, Va. [u.a.]: Brassey’s.
TRp 2618 Kaynar, Mete Kaan (2017): Türkiye’nin 1960’lı yılları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2619 Yavuz, Ahmet (2017): Vesayet savaşları. İleri demokrasi hayalinden darbe gerçeğine. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2620 Uçkan, Özgür (2003): Kamu yönetiminin yeniden yapılanması için strateji ve politikalar. 1. basım. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
TRp 2621 Çağaptay, Soner (2017): The new Sultan. Erdogan and the crisis of modern Turkey. London  I.B. Tauris.
TRp 2622 Zariç, Sami (2017): 1983-93 yılları arasında Türk siyasal hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özal’ın partideki rolü. 1. baskı. İstanbul: Hiperlink.
TRp 2624 Kavakçı-İslam, Merve (2014): Başörtüsüz demokrasi’de adı konmamış darbe. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınlar.
TRp 2625 Parlar, Suat (1997): Osmanlı’dan günümüze gizli devlet. 2. baskı. İstanbul: Bibliotek Yayınları.
TRp 2626 Atay, Tayfun (2017): Parti, cemaat, tarikat. 2000’ler Türkiye’sinin dinbaz-politik seyir defteri : inceleme. 1. basım. İstanbul: Can Yayınları.
TRp 2627 Balcı, Ali (2015): Türkiye dış politikası. İlkeler, aktörler, uygulamalar. 4. baskı. İstanbul: Etkileşim Yayınları.
TRp 2628 Erkin, Aytunç; Veren, Nurettin (2005): Fethullah Hoca’nın şifreleri. Başmuavini Nurettin Veren anlatıyor. 1. basım. Galatasaray, İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRp 2629 Bayraklı, Enes; Ulutaş, Ufuk (2017): Fetö’nün anatomisi. İhanet, kumpas, takiye. 2. baskı. Ankara: Seta.
TRp 2630 Miş, Nebi; Gülener, Serdar; Coşkun, İpek; Duran, Hazal; Ayvaz, M. Erkut; Erciyas, Serencan; Öztürk, S. Hüseyin (2016): Demokrasi nöbetleri. Toplumsal algı 15 temmuz darbe girişimi. 1. baskı. Ankara: Seta.
TRp 2631 Benlisoy, Foti (2013): Gezi direniṣi. Türkiye’nin enteresan baṣlangıcı. Birinci basım. İstanbul: Agora Kitaplığı.
TRp 2632 Senem, Nusret (2011): Emniyet’in ışık evleri raporu. 1. basım. Galatasaray, İstanbul: Kaynak.
TRp 2633 Düzgit, Senem Aydın (2009): Civil society dialogue between France and Turkey. Transcending stereotypes. 1. ed. İstanbul: İstanbul Bilgi Univ. Press.
TRp 2634 Cinman Şimşek, Melda (1993): Yeşiller. Dünyada yeşil partilerin gelişimi ve Türkiye’deki Yeşiller Partisi. Beyazıt, İstanbul: Der Yayınevi.
TRp 2635 Tüfekçi, Özgür (2017): The foreign policy of modern Turkey. Power and the ideology of Eurasianism. London, New York, NY: I.B. Tauris.
TRp 2636 Tabak, Husrev (2017): The Kosovar Turks and post-Kemalist Turkey. Foreign policy, socialisation and resistance. London, New York: I.B. Tauris.
TRp 2638 İnsan hakları ihlâlleri ve işkence (1991). Birinci baskı. Ankara: Mazlum-Der.
TRp 2639 Solgun, Cafer (2017): Demeyin anama, içerdeyim. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2640 Taşçı, Faruk (2017): Türkiye’de sosyal politika aktörleri. Zemin ve uygulama. 1. basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TRp 2641 Müftüoğlu, Atasoy (2016): Putlarını kıramayan kabileler. 2. baskı. İstanbul: Mahya Yayıncılık.
TRp 2642 Demir, Arzu (2015): Savaşta barışta özgürlükte aşkta. Ağın kadın hali. Altıncı baskı. İstanbul: Ceylan Yayınları.
TRp 2643 Demir, Arzu (2015): Devrimin Rojava hali. İkinci baskı. İstanbul: Ceylan Yayınları.
TRp 2644 Soyaltin, Digdem (2017): Europeanisation, good governance and corruption in the public sector. The case of Turkey. London, New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.
TRp 2645 Baser, Bahar; Öztürk, Ahmet Erdi (2017): Authoritarian politics in Turkey. Elections, resistance and the AKP. London, New York: Tauris.
TRp 2646 Cornell, Erik (2016): Turkey in the 21st century. Opportunities, challenges, threats. First issued in paperback 2016. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
TRp 2647 Walton, Jeremy F. (2017): Muslim civil society and the politics of religious freedom in Turkey. New York, NY: Oxford University Press.
TRp 2648 Bilgin, Ayhan; Öztürk, Armagan (2016): Political culture of Turkey in the rule of the AKP. Change and continuity. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos.
TRp 2649 Onaran, Nevzat (2017): Türk nüfus mühendisliği (1914-1940). Ermeniler, Rumlar ve Kürtler. Birinci basım. İstanbul: Kor Kitap.
TRp 2650 Arpacı, Işıl (2017): Türk siyasetinde Erbakan. 1. Baskı. İstanbul: Kopernik.
TRp 2651 Demircan, Ahmet Misbah (2017): Bir sistem tartışması. İstanbul: İşaret Yayınları.
TRp 2652 Atıcı, Aytuğ (2017): Adalet için 700 bin adım. 1. baskı. İstanbul: Notabene.
TRp 2653 Öymen, Altan (2013): … ve ihtilal. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2654 Uyar, Hakkı (2017): İki darbe arasında CHP. 1960-1971. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2655 Öymen, Altan (2004): Değişim yılları. 3. baskı. Güneşli, İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2656 Öymen, Altan (2016): Kayıp yaz. 2015. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2658 Alkan, Mehmet Ö. (2017): Osmanlı’dan günümüze darbeler. Birinci baskı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
TRp 2659 Altaylı, Enver (2013): Kızıl Ordu’dan Alman Ordusuna …, Afgan direnişinden Tahran operasyonuna. Ruzi Nazar: CIA’nın Türk casusu. 1. Baskı. Şişli, İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2660 Bardakci, Mehmet; Freyberg-Inan, Annette; Giesel, Christoph; Leisse, Olaf (2017): Religious minorities in Turkey. Alevi, Armenians, and Syriacs and the struggle to desecuritize religious freedom. London: Palgrave Macmillan.
TRp 2661 Akdemir, Özer (2017): Uranyum uğruna. Ege’de terkedilmiş uranyum madenleri. 1. Baskı. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
TRp 2662 Erden, Mustafa Suphi (2017): Türkiye ve İran’da vatandaşlık ve etnisite. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRp 2663 Ataç, Ilker; Heck, Gerda; Hess, Sabine; Kasli, Zeynep; Ratfisch, Philipp; Soykan, Cavidan; Yilmaz, Bediz (2017): Turkey’s Changing Migration Regime and its Global and Regional Dynamics. Bielefeld: transcript.
TRp 2665 Joppien, Charlotte (2018): Municipal politics in Turkey. Local government and party organisation. London, New York: Routledge.
TRp 2666 Manisalı, Erol (2016): Ergenekon kumpasında yaşadıklarım. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2667 Apaydın, Burhan; Yurdakul, Doğan; Erdinç, F. Cengiz (2012): Adalet savaşçısı. Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın anıları. 1. Basım. Gümüşsuyu, İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 624: v 1 Hoçaoğlu, Durmuş (2002): Düşük şiddetli devrim ve bir entelijansiya kritiği. Birinci basım. İstanbul: Gelenek
TRr Türkische Republik: Regionalgeschichte
TRr ADA 25 Yurtsever, Cezmi (1991): Zeytunlu’nun mirası… Andırın baskını… Geben faciası… Çukurhisar soykırımı ve ortaya çıkan ‚toplu mezarlar‘. Birinci baskı. Ankara: Köksav Yayınları.
TRr AFY 31 Özay, Şükrü (2015): Afyonkarahisar (merkez) düğün âdetleri. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr AFY 32 Yılmaz, Hatice (2010): Afyonkarahisar’da ekoturizm olanaklarının araştırılması. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr ALLG 202 Manyasiğ, Mübin (1966): Turkey cradle of mythology and history. Answers to 101 questions based on Roman, Greek and other mythology – ancient history and philosophy – and the Bible. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRr BIT 14 Hovannisian, Richard G.; Kılıç, Zülal (2016): Bitlis ve Muş. Tarihi kentler ve Ermeniler. İstanbul: Aras.
TRr DIY 48 Erzurum, Kenan (2012): Fotoğraflarla Diyarbakır kültür varlıkları 1928. 1. baskı. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
TRr ELA 19 Hovannisian, Richard G.; Kılıç, Zülal (2017): Harput. Tarihi kentler ve Ermeniler. İstanbul: Ars.
TRr ERZ 44 Çöğenli, M. Sadi; Bayram, Ali [Hrsg.] (1973): Erzurum’da bulunan meşhur ziyaretgâhlar ve kabir ziyaretinin adabı. Ankara: Sevinç Matbaası.
TRr GAZ 34 Kesar, A.: Antep’in varoluş mücadelesi. 1. baskı.
TRr GIR 16 Topallı, Osman Fikret (2017): Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi tarihlerinde Giresun. Milli Mücadele günlerinden izler, notlar. 1. baskı. Trabzon: Serander.
TRr HAT 29 Seyfittinoğlu, Sinan (2016): Antakya’nın 50 yılı. Çok iyi adammış benim babam : anı/araştırma. Ankara: Dafne Kitap.
TRr IST 28 Amicis, Edmondo de (1883): Constantinople. Paris: Librairie Hachette et Cie.
TRr IST 571 Stewig, Reinhard (2015): Transformation of urban society in Istanbul. Berlin: ebv.
TRr IST 572 Aslan, Şükrü; Şen, Besime; Kurtuluş, Hatice (2014): Sözlü tarih görüşmeleriyle Kâğıthane. Kağıthane, İstanbul: Kağıthane Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr IZM 134 Marmara, Rinaldo (2016): Documents pour l’histoire de Smyrne 1934-1939. 1. basım.
TRr IZM 135 Çelebi, Mevlüt (2002): İzmir Gazi heykeli. 1. basım. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını.
TRr KARS 19 Cemender, Arslanoğlu [Hrsg.] (1986): Kars şehitliklerimiz ve Mehmetciğimiz. (16 Ağustos 1064-30 Ekim 1920). Ankara: Türkiye Anıtlar Derneği.
TRr MAR 17 Garis, Abraham (2017): Bote. 13 günlük cehennem ; Süryani köyünde 1915 mezalimi. Birinci baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
TRr MUG 19 Bora, Siren: Bodrum Jewish cemetery. Unt. Mitarb. von C. M. Kosemen. 1st edition. İstanbul: Libra.
TRr SIR 4 Eren, Tahir (2016): Garzan İsyanları ve Cemîlê Çeto. Diyarbakır: Weşanen J & J.
TRr TRA 51 Usta, Veysel [Hrsg.] (1999): Atatürk ve Trabzon. Fotoğraflar-belgeler-demeçler. Birinci baskı. Trabzon: Serander Yayınları.
TRr TRA 52 Çiçek, Rahmi (1998): Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Trabzon’da yerel yönetim. 1. baskı. Trabzon: T. C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.
TRr TRA 53 Çapa, Mesut (1998): Faik Ahmet Barutçu. Hayatı ve kişiliği. 1. baskı. Trabzon: T.C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.
TRr TUN 32 Özcan, Mesut (2017): Darbe yıllarında dersim. 1.baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRr TUN 33 Evren, Dursun (2008): Ulusal demokratik mücadelede Koçgiri Kürt aşiretleri. 1. baskı. İstanbul: Pêrî Yayınları.
TRr TUN 34 Yalgın, Erdoğan (2017): Şeyh Dilo Belincan’ın (Berxécan) şeceresi ve Kürt aşiretleri. 1. baskı. İstanbul: Fam Yayınları.
TRr VAN 17 İşler, İkram (2015): Zilan dosyası. Tarih-araștırma. 1. baskı. Van: Sitav Yayınları.
TRu Türkische Republik: Unabhängigkeitskrieg und Atatürk
TRu 567 Ataksor, Halis; Ataksor, S. Serdar Halis (2015): Çanakkale raporu. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRu 824 Borak, Sadi (2004): Yeşil Ordu ve Çerkes Ethem olayı. 1. basım. Ankara: Kırmızı Beyaz Yayınları.
TRu 825 Atatürk, Mustafa Kemal (2017): Atatürk. Belgeler, elyazısıyla notlar, yazışmalar. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRu 826 Koç, Yılmaz (2016): Çerkes Ethem. ‚ben hain miyim?‘. 1. basım. İstanbul: Parola yayınları.
TRu 827 Akyol, Hüseyin (2011): Çerkes Ethem. Ankara: Phoenix.
TRu 828 Kuruca, Osman Bilge (2014): Atatürk ve gerilla savaşı. Tarihsel kökleriyle. 1. basım. İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRu 829 Cilasun, Emrah (2004): Bâki ilk selam. Çerkes Ethem ; (Yabanca arşiv belgelerinden ve kendi kaleminden). 1. baskı. Sultanahmet, İstanbul: Belge Yayınları.
TRu 830 Tanju, Halûk Cemil (1939): Kemal Atatürk 1881-1938. Birinci baskı. [İstanbul]: [Etiman Kitabevi].
TRu 831 Özdemir, Ali Ulvi (2017): Anılarda Batı Anadolu Kuva-yı milliyesi. Birinci baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
TRu 832 Sönmez, Cemil (1999): 23 Nisan 1920’den bugünlere. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
TRu 833 Atatürk, Mustafa Kemal (1999): Vecizeler. 3. baskı. İstanbul: İnkılâp.
TRu 834 Beyoğlu, Süleyman (2009): Millî Mücadele kahramanı Giresunlu Osman Ağa. Yayınlanmamış belge ve bilgilerle. 1. basım. İstanbul: Bengi Yayınları.
TRu 835 Ekici, Nail; Bayladı, Derman; Alptekin, Mahmut [Hrsg.] (2004): Cumhuriyete kan verenler. 2. baskı. İstanbul: Bilge Karınca.
TRu 836 Çebi, Hakan Yılmaz (2015): Atatürk mason muydu? 1. baskı. Çankaya, Ankara: Tutku Yayınevi.
TRu 837 Şeyma Usta, Emine (2005): Atatürk’ün hazırlattığı Türkçe hutbeler. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
TRu 838 Tunca, Ayhan (2005): 1909, 1913, 1916, 1930 notlari ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Edirne’de. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
TRu 839 Atatürk Araştırma Merkezi (1998): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayvalık tarihi. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
TRu 840 Sorgun, Taylan (2009): Türklerin işkencede bir yılı. Bekirağa bölüğü. 1. baskı. İstanbul: Destek Yayınevi.
TRu 841 Demirel, Ahmet (2017): İkinci Grup’un kurucularından. Salâhattin Köseoğlu’nun milli mücadele hatıraları. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRu 842 Meydan, Sinan (2009): Atatürk ile Allah arasında. Bir ömrün öteki hikâyesi. Yenibosna, İstanbul: İnkılâp.
TRu 843 Karaveli, Orhan (2009): Ali Kemal. ‘belki de bir günah keçisi…’. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRw Türkische Republik: Wirtschaftsgeschichte
TRw 675: v 5 Adalet Arayana Destek Grubu (2017): İş cinayetleri almanağı 2016. 1. basım. İstanbul: BirUmut Yayınları.
TRw 677 Erdoğan, Seyfettin; Gedikli, Ayfer (2016): Türkiye ekonomisinin dönüşümü. 1. basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
TRw 678 Yavuz, Filiz (2015): Beni „Akkuyu“larda merdivensiz bıraktın. Türkiye’nin nükleerle imtihanı : inceleme. 1. basım. İstanbul: Can Yayınları.
TRw 679 Damar, N. Bülent [Hrsg.]; Apaçık, Erdal [Hrsg.]; Karaçay, Erhan [Hrsg.] (2013): Nükleer enerji raporu. 2013. 1. baskı. Ankara: Elektrik Mühendisleri Odası.
TRw 680 Korkusuz, Mustafa Halit (2012): Nükleer santral işletenin hukuki sorumluluğu. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Beta.
TRw 681 Müftüoğlu, Berna Güler (2005): Fason ekonomisi. Gedikpaşa’da ayakkabı ekonomisi. 1. basım. İstanbul: Bağlam.
TRw 682 Kılıç, Taner (2014): Diyarbakır örneği. Kentsel mekanların kullanımı ve seyyar satıcılık. 1. baskı. İstanbul: Kriter Yayınevi.
TRw 683 Berker, Feyyaz; Uras, Güngör (2009): Fikir üreten fabrika. TÜSİAD’ın ilk on yılı 1970 – 1980. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRw 684 Malkoç, Eminalp (2017): Meslek gazetesi 1924-1925. Türkiye’de işçi hayatı ve Zonguldak kömür havzası. 1. baskı. İstanbul: Doğu Kitabevi.
TRw 685 Ertan, Temuçin Faik (2010): Atatürk döneminde devletçilik, liberalizm tartışmaları. Şevket Süreyya (Aydemir) – Hüseyin Cahit (Yalçın) polemiği. Ankara: Phoenix Yayınevi.
TRw 686 Adaman, Fikret; Akbulut, Bengi; Arsel, Murat (2017): Neoliberal Turkey and its discontents. Economic policy and the environment under Erdoğan. London, New York: I.B Tauris.
TRw 687 Pamuk, Şevket (2017): Türkiye’nin 200 yıllık iktisadi tarihi. Büyüme, kurumlar ve bölüşüm. 7. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
TRw 688 Akyıldız, Fatih (2017): Göstergeler ne anlatır? Türkiye için iktisadi göstergeler rehberi. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRw 689 Gür, Nurullah; Ünay, Sadık; Dilek, Şerif (2017): AK Parti’nin 15 yılı. Ekonomi. 1. baskı. İstanbul: Seta.
TRw 690 Kutlu, Denizcan (2015): Türkiye’de sosyal yardım rejiminin oluşumu. Birikim, denetim, disiplin. 1. baskı. Ankara: Nota Bene.
WG Wissenschaftsgeschichte
WG 244 Janet, Pierre (1936): Hipnotizma. İstanbul: Vakit.
WG 340 Irwin, Robert (2008): Oryantalistler ve düşmanları. 1. baskı. İstanbul: YKY.
WG 360 Fazlıoğlu, İhsan (2017): Nazarî ufuk : İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinin zihin penceresi. 2. baskı. İstanbul: Papersense.
WG 361 Fazlıoğlu, İhsan (2016): Derin yapı. İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinin kavram çerçevesi. 2. baskı. İstanbul: Papersense Yayınları.
WG 362 Aras, Namık Kemal (2009): Nükleer gücün gelişimi. 1. basım. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
WG 363 Artvinli, Fatih; Ülman, Yeşim Işıl (Hrsg.): İstanbul tıp tarihi sergisi.
WG 364 ʿAmar, Zohar (2017): Arabian drugs in early medieval mediterranean medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press.
WG 365 Tuna, Taşkın (1987): Kainatta enerji. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
WG 366 Deutsche und österreichische Forschungsreisen auf den Balkan und nach Nahost (2017). 1. Auflage. Herzogenrath: Shaker.
WG 367 Konyalıoğlu, Erol (1989): Evrenin gizemi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
WG 368 Róna-Tas, András (2015): Gyula Németh. Ankara: Türk Dil Kurumu.
WG 369 Ülman, Yeşim İşil (2017): Galatasaray Tıbbiyesi. Tıbbiye’de modernleşmenin başlangıcı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
WG 370 Gümüşoğlu, Firdevs (2001): Cumhuriyet’te iz bırakanlar 10. yıl kuşağı. 1. basım. Beyoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
WG 371 Sezgin, Fuat (2013): The pre-Columbian discovery of the American continent by Muslim seafarers. Istanbul: Boyut.
WG 372 Ekdal, Müfid; Doster, Barış (2009): Tanıdığım insanlar, yaşadığım olaylar. Müfid Ekdal kitabı. 1. baskı. Beyoğlu/İstanbul: Destek Yayınevi.
WG 373 Kaçar, Mustafa (2013): Pîrî Reis ve Kristof Kolomb öncesi İslam haritaları. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
WG 374 Soucek, Svat (2013): Piri Reis & Turkish mapmaking after Columbus. Istanbul: Boyut.
WG 375 Tibi, Bassam (2017): Islamische Geschichte und deutsche Islamwissenschaft. Islamologie und die Orientalismus-Debatte. Stuttgart: ibidem.
E-Books
Bauden, Frédéric (2016): Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish manuscripts in Belgium: Volume 1, Handlist, Part 1, Université de Liège. Leiden: Brill.
Raudvere, Catharina (2017): Contested Memories and the Demands of the Past. History Cultures in the Modern Muslim World. Cham: Springer International Publishing (Islam and Nationalism).
Sideri, Eleni; Roupakia, Lydia Efthymia [Hrsg] (2017): Religions and Migrations in the Black Sea Region. Cham: Springer International Publishing.
Wust, Efraim (2016): Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel. Volume 1. Leiden: Brill.
Böhler, Arno; Kruschkova, Krassimira; Valerie, Susanne (2014): Wissen wir, was ein Körper vermag? Rhizomatische Körper in Religion, Kunst, Philosophie. Bielefeld: transcript.
Brazal, Agnes M. (2014): Feminist Cyberethics in Asia. Religious Discourses on Human Connectivity. New York: Palgrave Macmillan.
Dederich, Markus (2007): Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies. Bielefeld: transcript.
Hamdy, Sherine (2012): Our bodies belong to God. Organ transplants, Islam, and the struggle for human dignity in Egypt. Berkeley, Calif: University of California Press.
Harrasser, K. (2013): Körper 2.0. Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen. Bielefeld: transcript.
Ochsner, Beate; Stock, Robert [Hrsg.] (2016): senseAbility. Mediale Praktiken des Sehens und Hörens. Bielefeld: transcript.
Raei, Shahrokh (2017): Islamic Alternatives : Non-Mainstream Religion in Persianate Societies. 1st ed. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Schütz, Ronja (Hrsg.] (2016): Neuroenhancement. Interdisziplinäre Perspektiven auf eine Kontroverse. Bielefeld: transcript.
Stadelbacher, Stephanie (2016): Die körperliche Konstruktion des Sozialen. 1. Aufl. s.l.: transcript.
Thweatt-Bates, Jeanine (2012): Cyborg selves. A theological anthropology of the posthuman. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.
Eyhok. Hakkari geleneksel müziği (2004). İstanbul: Kalan.
Tokat, Feyza (2017): Tezkire-i Şeyh Safî. Bd. 1+2. Ankara: Grafiker Yayınları.
Bayraktaroğlu, Kağan (2017): Bırak gitsin. 1. baskı. İstanbul: Doğan novus.
Akyol, Hüseyin (2011): Çerkes Ethem. (gerçek yaşam öyküsü). 2. baskı. Ankara: Phoenix Yayınevi.
Bierende, Edgar; Hoiman, Sibylle; Minta, Anna; Noell, Matthias (2011): Helvetische Merkwürdigkeiten. Wahrnehmung und Darstellung der Schweiz in der Kunst- und Kulturgeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Bern: Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Danko, Dagmar; Moeschler, Olivier; Schumacher, Florian (2015): Kunst und Öffentlichkeit. Wiesbaden: Springer VS.
Domke, Christine (2014): Die Betextung des öffentlichen Raumes. Eine Studie zur Spezifik von Meso-Kommunikation am Beispiel von Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
El-Rouayheb, Khaled; Schmidtke, Sabine (2017): The Oxford handbook of Islamic philosophy. New York, NY: Oxford University Press.
Emons, Hans (2006): Komplizenschaften. Zur Beziehung zwischen Musik und Kunst in der amerikanischen Moderne. Berlin: Frank & Timme.
Featherstone, Michael (2015): The Emperor’s House. Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Berlin/Boston: De Gruyter.
Flach, Sabine (2016): Naturally Hypernatural III. Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Gottlieb, Evan (2014): Global Romanticism. Origins, Orientations, and Engagements, 1760-1820. Lanham: Bucknell University Press.
Gruß, Melanie (2017): Synästhesie als Diskurs. Eine Sehnsuchts- und Denkfigur zwischen Kunst, Medien und Wissenschaft. 1st ed. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Hauke, Petra; Werner, Klaus Ulrich (2016): Praxishandbuch Bibliotheksbau. Planung – Gestaltung – Betrieb. Berlin, Boston: De Gruyter Saur.
Hieber, Lutz (2014): Politisierung der kunst. Avantgarde und US-Kunstwelt. Wiesbaden: Springer VS.
Hochradner, Thomas (2014): Zur Ästhetik des Vorläufigen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Hofmeister, Alexandra (2011): Der Kreis als Universalzeichen. Eine fächerübergreifende kunstpädagogische Untersuchung. 1. Aufl. [s.l.]: ATHENA Verlag.
Jung, Dietrich (2017): Muslim History and Social Theory. A Global Sociology of Modernity. Cham: Springer International Publishing.
Karstein, Uta; Zahner, Nina Tessa (2017): Autonomie der Kunst? Zur Aktualität eines gesellschaftlichen Leitbildes. Wiesbaden: Springer VS.
Kaufmann, Walter (2013): Die Welt des Markus Epstein. 1st ed. Pinnow: EDITION digital.
Krüger, Brigitte (2013): Mythos und Kulturtransfer. Neue Figurationen in Literatur, Kunst und modernen Medien ; [Interdisziplinäre Konferenz ‚Mythenfiguration und Kulturtransfer‘, die am 15. und 16. September 2011 an der Universität Potsdam stattfand]. Bielefeld: transcript.
Leggewie, Claus (2017): Global Pop. Das Buch zur Weltmusik. Stuttgart: J.B. Metzler.
Meyer, Andrea; Savoy, Bénédicte (Hg.) (2014): The museum is open. Towards a transnational history of museums 1750 -1940. Berlin [u.a.]: De Gruyter.
Morack, Ellinor (2017): The dowry of the state? The politics of abandoned property and the population exchange in Turkey, 1921-1945. Bamberg: University of Bamberg Press.
Page, Max (2016): Why Preservation Matters. New Haven: Yale University Press.
Pinto, John A. (2016): City of the Soul. Rome and the Romantics. Lebanon, NH: University Press of New England.
Pompe, Gregor (2016): From Modernism to Postmodernism. Between Universal and Local. Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Poole, Ralph J. (2015): Manifeste. Speerspitzen zwischen Kunst und Wissenschaft. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Rüthers, Monica (2014): Helden am Ende. Erschöpfungszustände in der Kunst des Sozialismus. Frankfurt/M: Campus Verlag.
Schoeler, Gregor (1974): Arabische Naturdichtung. Die Zahrīyāt, Rabʿ̄īyāt und Rauḍīyāt von ihren Anfängen bis Aṣ-Ṣanaubarī ; eine gattungs-, motiv- und stilgeschichtliche Untersuchung. Beirut, Wiesbaden: Orient-Inst. der Dt. Morgenländischen Ges.; Steiner [in Komm.].
Schrembs, Daniel (2017): Die Haftung des Kunstexperten. Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Stöckl, Hartmut (2013): Werbung – Keine Kunst!? Phänomene und Prozesse der Ästhetisierung von Werbekommunikation. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Tietenberg, Annette (2073): Muster im Transfer. Ein Modell transkultureller Verflechtung? Berlin: Böhlau Verlag.
Tröndle, Martin (2014): Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst. s.l.: transcript Verlag.
Ulrich, Thomas (2012): Anthropologie und Aesthetik in Schillers Staat. Schiller Im Politischen Dialog Mit Wilhelm Von Humboldt Und Carl Theodor Von Dalberg. Frankfurt: Lang, Peter, GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Vedder, Aline (2014): Die Wahrnehmung von Körperlichkeit in Kunstwerken. Eine interdisziplinäre Untersuchung zur Funktion von Kunst. Wiesbaden: Springer VS.
Akgul, Filiz (2017): Patriarchal Theory Reconsidered. Torture and Gender-Based Violence in Turkey. 1. Aufl. [s.l.]: Palgrave Macmillan.
Al-Taie, Yvonne (2015): Tropus und Erkenntnis. Sprach- und Bildtheorie der deutschen Frühromantik. 1. Aufl. [s.l.]: Vandenhoeck Ruprecht.
Autsch, Sabiene (2017): Material und künstlerisches Handeln. Positionen und Perspektiven in der Gegenwartskunst (unter Mitarbeit von Susanne Henning). Bielefeld: Transcipt Verlag.
Bernard, Veronika (2016): Images (V). İmages of (cultural) values ; the conference proceedings.
Bertram, Ursula (2017): Kunsttransfer. Effizienz durch unangepasstes Denken. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Bilgic, Ali (2016): Turkey, Power and the West. London: I.B.Tauris.
Bod, Rens (2010): The Making of the Humanities, Volume 1. Early Modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bod, Rens (2014): Making of the Humanities, vol. III. The Making of the Modern Humanities. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Brzyski, Anna (2007): Partisan Canons. North Carolina: Duke University Press.
Canclini, Néstor García (2005): Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Demir, Imran (2017): Overconfidence and Risk Taking in Foreign Policy Decision Making. The Case of Turkey’s Syria Policy. Cham, s.l.: Springer International Publishing; Imprint: Palgrave Macmillan.
Ercan, Pinar Gözen [Hrsg.] (2017): Turkish foreign policy. İnternational relations, legality and global reach. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Fleischle-Braun, Claudia; Obermaier, Krystyna; Temme, Denise [Hrsg.] (2017): Zum immateriellen Kulturerbe des Modernen Tanzes. Konzepte – Konkretisierungen – Perspektiven. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Forster, Kurt W.; Locher, Hubert [Ed.] (1999): Theorie der Praxis. Leon Battista Alberti als Humanist und Theoretiker der bildenden Künste. Berlin: De Gruyter.
Fuchs, Thomas (1997): Tradition und Innovation im Werk des Pierre-Etienne Monnot. Das Marmorbad in Kassel. Weimar: Verl. und Datenbank für Geisteswiss.
Gárcia Canclini, Néstor (2014): Imagined Globalization. Durham: Duke University Press.
Grunert, Frank (2011): Johann Georg Sulzer (1720-1779). Aufklärung zwischen Christian Wolff und David Hume. Berlin/Boston: De Gruyter.
Gugutzer, Robert (2016): Handbuch Körpersoziologie. Band 2: Forschungsfelder und Methodische Zugänge. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Gugutzer, Robert (2016): Handbuch Körpersoziologie. Band 1: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Habermas, Rebekka [Hrsg.] (2013): Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne. 1., neue Ausg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Hammerbacher, Valerie (2010): Jenseits der Fotografie. Arrangement, Tableau und Schilderung-Bildstrategien in den Arbeiten von Jeff Wall. Weimar: VDG.
Hötte, Hans H. A. (2014): Atlas of Southeast Europe. Geopolitics and History. Volume One: 1521-1699. Leiden: BRILL.
Hötte, Hans H. A. (2016): Atlas of Southeast Europe. Geopolitics and History. Volume Two: 1699-1815. Boston: BRILL.
Klonk, Charlotte; Eder, Jens [Hrsg.] (2017): Image operations. Visual media and political conflict. Manchester: Manchester University Press.
Knaller, Susanne (2016): Ästhetische Emotion. Formen und Figurationen zur Zeit des Umbruchs der Medien und Gattungen (1880-1939). s.l.: Universitätsverlag Winter.
Kraft, Hartmut (2015): Psychoanalyse, Kunst und Kreativität. Die Entwicklung der analytischen Kunstpsychologie seit Freud. 1. Aufl. [s.l.]: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH amp; Co. KG.
Maat, Jaap; Bod, Rens; Weststeijn, Thijs (2012): The making of the humanities : Volume 2: From early modern to modern disciplines. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Müller, Jürgen (2015): Der sokratische Künstler. Studien zu Rembrandts Nachtwache. Leiden: BRILL.
Müller, Achatz von; Ungern-Sternberg, Jürgen von [Edited] (2004): Die Wahrnehmung des Neuen in Antike und Renaissance. Berlin: De Gruyter.
Ochiai, Momoko (2015): Die Tages- und Jahreszeitenzyklen von Caspar David Friedrich. Frankfurt: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Rogoff, Irit (2013): Terra Infirma. Geography’s Visual Culture. Hoboken: Taylor and Francis.
Sæther, Jostein (2014): Weisheit wahrnehmen. Individuation und Kulmination der Anthroposophie. Hamburg: tredition.
Schürkmann, Christiane (2017): Kunst in Arbeit. Künstlerisches Arbeiten zwischen Praxis und Phänomen. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Scott, Jill (2016): Transdiscourse 2. Turbulence and Reconstruction. 1. Aufl. [s.l.]: Walter de Gruyter GmbH Co.KG.
Sheikhzadegan, Amir; Meier, Astrid (2017): Beyond the Islamic Revolution. Perceptions of Modernity and Tradition in Iran before and after 1979. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Mouton.
Szepanski, Birgit (2017): Erzählte Stadt – Der urbane Raum bei Janet Cardiff und Jeff Wall. 1st ed. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Talbot, Michael (2017): British-Ottoman Relations, 1661-1807. Commerce and Diplomatic Practice in Eighteenth-Century Istanbul. Rochester: Boydell & Brewer.
Tasch, Stephanie Goda (1999): Studien zum weiblichen Rollenporträt in England von Anthonis van Dyck bis Joshua Reynolds. Weimar: VDG.
Troelenberg, Eva-Maria (2015): Images of the Art Museum. Connecting Gaze and Discourse in the History of Museology. Berlin/Boston: De Gruyter.
Yilmaz, Volkan (2017): The Politics of Healthcare Reform in Turkey. Cham: Springer International Publishing.
Albrecht, Andrea (2017): Die akademische Achse Berlin-Rom? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945. Berlin/Boston: De Gruyter.
Arjomand, Saïd Amir (2016): Sociology of ShiʿIte Islam. Collected Essays. Leiden: Brill.
Bilgin, Ayhan (2005): Die 68er Bewegung in der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. [Electronic ed.].
Bilgin, Ayhan (2011): Das Militär in der politischen Kultur der Türkei. Vom Osmanischen Reich bis heute.
Brakensiek, Stefan; Marx, Christoph; Scheller, Benjamin (2017): Wagnisse. Risiken eingehen, Risiken analysieren, von Risiken erzählen. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
Brisku, Adrian (2017): Political Reform in the Ottoman and Russian Empires. A Comparative Approach. London: Bloomsbury Publishing PLC.
Crouthamel, Jason; Leese, Peter (2017): Psychological Trauma and the Legacies of the First World War. Cham, s.l.: Springer International Publishing; Imprint: Palgrave Macmillan.
Dietz, Bernhard (2016): Wertewandel in der Wirtschaft und Arbeitswelt. Arbeit, Leistung und Führung in den 1970er und 1980er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/Boston: De Gruyter.
Emre, Side (2017): Ibrahim-i Gulshani and the Khalwati-Gulshani Order. Power Brokers in Ottoman Egypt. Leiden: Brill.
Fontana, Sina (2017): Universelle Frauenrechte und islamisches Recht. Zur Umsetzung von Menschenrechten in einer islamisch geprägten Rechtsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck.
Francia, Band 43. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte (2016). 1. Aufl. [s.l.]: Thorbecke.
Fuchs, Günther (2012): Mördermord. Dokumente und Dialoge. 1st ed. Pinnow: EDITION digital.
Funke, Christian (2017): Ästhetik, Politik und schiitische Repräsentation im zeitgenössischen Iran. Leiden, Boston: Brill.
Gotto, Bernhard; Seefried, Elke (2017): Männer mit ‚Makel‘. Männlichkeiten und gesellschaftlicher Wandel in der frühen Bundesrepublik. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Oldenbourg.
Ilmakunnas, Johanna; Rahikainen, Marjatta; Vainio-Korhonen, Kirsi (2017): Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850. Milton: Taylor and Francis.
Jarausch, Konrad H.; Ostermann, Christian; Etges, Andreas (Hg.) (2017): The Cold War. Historiography, Memory, Representation. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Kajetzke, Laura; Kaesler, Dirk (2008): Wissen im Diskurs. Ein Theorienvergleich von Bourdieu und Foucault. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag fÜr Sozialwissenschaften|GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
Laczó, Ferenc (2016): Hungarian Jews in the age of genocide. An intellectual history, 1929-1948. Leiden, Boston: Brill.
Landsman, Stephan (2005): Crimes of the Holocaust. The law confronts hard cases. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Lüdtke, Alf (2016): Everyday life in mass dictatorship. Collusion and evasion. Houndmills, Basingstoke, New York, NY: Palgrave Macmillan.
Marbach, Rainer; Weiß, Volker (2017): Konformitäten und Konfrontationen. Homosexuelle in der DDR. 1. Aufl. [s.l.]: Männerschwarm Verlag GmbH.
Miller, Alekseĭ I.; Berger, Stefan (2014): Nationalizing empires. Budapest: Central European University Press.
Mühlhahn, Klaus (2017): The Cultural Legacy of German Colonial Rule. Cultural Legacy of German Colonial Rule. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Oldenbourg.
Nelson, Eric; Wright, Jonathan (2017): Layered Landscapes. Early Modern Religious Space Across Faiths and Cultures. Milton: Taylor and Francis.
Rüger, Jan; Wachsmann, Nikolaus (2015): Rewriting German history. New perspectives on modern Germany. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England, New York, NY: Palgrave Macmillan.
Schönwälder, Karen (2016): Diversity and Contact. Immigration and Social Interaction in German Cities. London: Palgrave Macmillan UK.
Schwartz, Dov (2017): Messianism in Medieval Jewish Thought. s.l.: Academic Studies Press.
Selart, Anti (2015): Livonia, Rus‘ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Leiden: Brill.
Shohamy, Elana Goldberg (2006): Language policy. Hidden agendas and new approaches. London, New York: Routledge.
Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (2017): Handbuch Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart: J.B. Metzler.
Tabirnâme (2016). Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
Titus Nemeth, Titus (2017): Arabic Type-Making in the Machine Age. The Influence of Technology on the Form of Arabic Type, 1908-1993. Boston: Brill.
Todorova, Marii︠a︡ Nikolaeva; Gille, Zsuzsa (2010): Post-communist nostalgia. New York: Berghahn Books.
Triplett, Katja (2012): Religiöse Tradierung in Japan. Proceedings des 14. Deutschsprachigen Japanologentags, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, vom 29. September bis 2. Oktober 2009 in Halle. Halle an der Saale: Universitätsverl. Halle-Wittenberg.
Wiktor-Mach, Dobroslawa (2017): Religious revival and secularism in post-Soviet Azerbaijan. Berlin: Walter de Gruyter.
Başcı, Pelin (2017): Social Trauma and Telecinematic Memory. Imagining the Turkish Nation since the 1980 Coup. Cham: Springer International Publishing.
Bell, Adrian Robert; Curry, Anne; Chapman, Adam John; King, Andy; Simpkin, David (2011): The soldier experience in the fourteenth century. Suffolk: Boydell & Brewer.
Chakrabarty, Dipesh; Trüper, Henning; Subrahmanyam, Sanjay (2015): Historical teleologies in the modern world. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
Dernbach, Beatrice; Kleinert, Christian; Münder, Herbert (2013): Handbuch Wissenschaftskommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Durst, Benjamin (2016): Archive des Völkerrechts. Gedruckte Sammlungen europäischer Mächteverträge in der Frühen Neuzeit. Berlin: De Gruyter.
Feichtinger, Johannes; Cohen, Gary B. (2014): Understanding Multiculturalism. Central Europe and the Habsburg Experience. New York, NY: Berghahn Books.
Glück, Jan (2016): Reflexionen des Politischen in der europäischen Tierepik. Berlin: De Gruyter.
Gusejnova, Dina (2017): Cosmopolitanism in Conflict. Imperial Encounters from the Seven Years‘ War to the Cold War. London: Palgrave Macmillan UK.
Jankrift, Kay Peter; Kagerer, Alexander; Kaiser, Christian; Romera, María Ángeles Martín (Hg.) (2016): Natur und Herrschaft. Analysen zur Physik der Macht.
Kreinath, Jens; Snoek, Joannes Augustinus Maria; Stausberg, Michael (2006): Theorizing rituals. İssues, topics, approaches, concepts. Leiden, Boston: Brill.
Kreinath, Jens; Snoek, Joannes Augustinus Maria; Stausberg, Michael (2007): Theorizing rituals. Annotated bibliography of ritual theory, 1966-2005. Leiden, Boston: Brill.
Kruijtzer, Gijs; Ertl, Thomas (2016): Law Addressing Diversity. Premodern Europe and India in Comparison (13th-18th Centuries). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Lange, Axel; Frank, Günter (2017): Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter.
Mallick, Oliver (2016): ‚Spiritus intus agit‘. Die Patronagepolitik der Anna von Österreich 1643-1666 : Inszenierungsstrategie, Hofhaltungspraxis, Freundschaftsrhetorik.
Schneider, Katja (2016): Das türkische Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht und europarechtliche Vorwirkung. Normgenese und autonomer Normsetzungsanspruch in der Globalisierung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Simpkin, David (2008): The English aristocracy at war. From the Welsh wars of Edward I to the Battle of Bannockburn. Woodbridge, UK, Rochester, NY: Boydell Press.
Stalljohann-Schemme, Marina (2016): Stadt und Stadtbild in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main als kulturelles Zentrum im publizistischen Diskurs. Berlin: De Gruyter.
Weeber, Urte (2016): Republiken als Blaupause. Venedig, die Niederlande und die Eidgenossenschaft im Reformdiskurs der Frühaufklärung. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
AU Audiovisuelles Material
AU 48 Ergüder, Ekrem (2014): Ulu Hoca Gaspıralı. 1 DVD. İstanbul: Erguvan Yapım.
AU 49 Ergüder, Ekrem (2013): Balkan savaşları. „Yüz yıllık hüzün“. 2 DVDs. İstanbul: Erguvan Yapım.
AU 50 Gültepe, N. (2014): Türkler. 13 DVDs. İstanbul: Vizyon Ltd.
AU 51 Aksu, Y. (2010): Anadolunun son göçerleri – Sarıkeçililer = Last nomads in Anatolia. 1 DVD. İstanbul: Makara Film.
AU 52 Heyman, J. (2010): Mesih İsa.
AU 53 Malstead, R. (2010): İsa’nın yaşamı. Kurgu mu? Gerçek mi?
AU 54 Jordan, C. (2008): Magdalena. released from shame ; mecdelli Meryem’in gözünden İsa Mesih.
AU 55 Kitêba Pîroz : Mizgînî (Încîl). Kitêba Pîroz bi deng û awaza muzîkî. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi.
AU 56 Tülek, E. (2011): Sudaki suretler. Önce HES gidecek. Ankara: Studyo Tını.
AU 57 Özer, A. (2010): Gördüğümüz kendi yüzümüzdür. TEKEL direnişi belgesel film. [Ankara]: Rena Filmcilik Ltd. Şti.
BI Bibliographien
BI 353 Frandon, Ida Marie (1954): ‚Assassins‘ et ‚danseurs mystiques‘ dans Une enquête aux pays du Levant de Maurice Barrès. Genève: Droz.
BI 354 Zenker, Julius Theodor (1846): Bibliotheca orientalis. Manuel de bibliographie orientale, 1: 1. Les livres arabes, persanes et turcs imprimés depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours, tant en Europe qu’en Orient, disposés par ordre de matières; 2. table des auteurs, des titres orientaux et des éditeurs; 3. un aperçu de la littérature orientale. Leipzig: Engelmann.
BI 355 Schacht, Joseph (1928-1931): Aus den Bibliotheken von Konstantinopel und Kairo. 3 Bände. Berlin: Verl. der Akad. der Wiss.
BI 356 Günaydın, Yusuf Turan (2015): 83 yılın kitapları. Türk Tarih Kurumu yayınları bibliyografik kataloğu 1932-2014. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
BI 357 Koca, Ahmet (1978): Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
BI 358 Satıoğlu, Ceyda; Köksal, Latif; Oğuz, Hadiye [HerausgeberIn] (1989): Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dergisi makaleler bibliyografyası : 1952-1988. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
BI 359 Albayrak, Nurettin (2012): Halk edebiyatı. Kapsamı-biçimi ve tür özellikleri-literatürü. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
BI 36 Naṣr, Ḥusain (1975-1978): An annotated bibliography of Islamic science. 2 Bände. Tehran: Offset Press.
BI 360 Yaman, Ömer Miraç; Aydın, Veysel; Tel, Özlem (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde kadın. Bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). 1. baskı. İstanbul: Açılımkitap.
BI 361 Yaman, Ömer Miraç; Acar, Mevlüt (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde yaşlılık. Bibliyografik bir değerlendirme. Açılım Kitap.
BI 362 Yaman, Ömer Miraç; Karakulak, Kenan (2015): Sosyal hizmeti tanımak ve anlamak. Kavramlar ve kuramlar bağlamında bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). Açılım Kitap.
BI 363 Yaman, Ömer Miraç; Erten, Rabia (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde doğal afetler. Bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). Açılım Kitap.
BK Kataloge
BK 147 Pertsch, Wilhelm (1971): Die orientalischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Zwei Teile. Walluf bei Wiesbaden: M. Sandig.
BK 181 Dağdelen, İrfan (2012): Muhsin Ertuğrul evrakı kataloğu. Darülbedayi’den Şehir Tiyatroları’na. İstanbul: Dörtbudak Yayınları.
BK 182 Krafft, Albrecht (1842): Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der K. K. Orientalischen Akademie zu Wien. Wien.
BK 183 Pearson, James Douglas (1971): Oriental manuscripts in Europe and North America. A survey. Zug: Inter Documentation Company.
BK 184 Smirnov, Vasilij Dmitrievič (1971): Manuscrits turcs de l’Institut des langues orientales. Amsterdam: Celibus.
BK 185 Sprenger, Aloys (1857): A catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana. Giessen: Keller.
BK 186 Universitätsbibliothek Leipzig (1975): Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Osnabrück: Biblio-Verl.
BK 187 Levi della Vida, Giorgio (1947): Frammenti coranici in carattere cufico nella Biblioteca Vaticana (Codici Vaticani Arabi 1605, 1606). Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vaticana.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Damad İbrahim Paşa. Şehzade cami-i şerifi gurbunda kain İbrahim Paşa medresesi derununda vakidir (1894). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i el-Hac Selim Ağa. Üsküdarda Atlama taşı civarında Tembeller mahallesinde vakidir (1892). Dersaadet: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Halet Efendi. Galata ebvabında kule kapısı haricinde kain mevlevihane kapısı dahilinde vakidir (1894). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Ragib Paşa. Koska caddesinde vakidir (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Çelebi Abdullah Efendi (1893). Dersaadet: Âlem Matbaası.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Kara Çelebizade Hüsameddin. Şehzade cami-i şerifi derununda vakidir (1894?). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Selimiye (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 189 Esad Efendi Medresesi, Yeni Medrese, Mehmed Ağa Camii kütüphaneleri defteri (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 189 Hamidiye kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1894?). [S.l.]: [s.n.].
BK 190 Köprülü-zāde Meḥmed Paša kütübḫānesinde maḥfūz kütüb-i mevǧūdeniñ defteridir (1882?). Konstantinopel.
BK 191 Defter-i Kütübḫāne-i Bešīr Āġā, İstanbulda Bāb-i ʿālī ǧivārinda vāqi’dir. Tārīh-i te’sīsi 1158 [h.] (1886). İstanbul.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Feyzullah Efendi ve Şeyh Murad ve Kalkandelenli İsmail Ağa (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Husrev Paşa. Eyüb-i Ensari civarında kaindir (1894). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Mihrşâh Sultan. Eyüb Cami-i şerifi dirununda sol tarafda vakidir (1892). Dersaadet: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 191 Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 192 Aksaray’da Valide Cami-i şerifi kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Bab-ı Ali caddesinde 20 numaralı matbaa.
BK 192 Defter-i Beşir Ağa Kütüphanesi (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 192 Defter-i Kara Mustafa Paşa ve Musli Medresesi ve Hakimoğlu Camii ve Kuyucu Murad kütüphaneleri (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 23 numaralı matbaa.
BK 192 Defter-i Kütübḫāne-i Čorlılı ʿAlī Paša (1886). Istanbul: Matbaa-i ʿĀmire.
BK 192 Defter-i Kütüphane-i Emir Hoca Kemankeş. Üsküdar Valide Atik Cami-i şerifi derununda vakidir (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 192 Defter-i Kütüphane-i Süleymaniye. Süleymaniye Cami-i şerifi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Kasbar Matbaası.
BK 193 Korkmaz, Harun (2015): İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki musiki yazmalarının kataloğu. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi.
BK 194 Götz, Manfred (2015): Persische und türkische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Stuttgart: Steiner.
BK 195 Flügel, Gustav (1865-1867): Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. 3 Bände. Wien: Druck und Verl. der K. K. Hof- und Staatsdruckerei.
BK 196 Parmaksızoğlu, İsmet (1952): Manisa Genel Kütüphanesi tarih-coğrafya yazmaları kataloğu, 1: Türkçe yazma tarihler. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
BK 197 Littmann, Enno (1959): The library of Enno Littmann. 1875-1958. With an autobiographical sketch. Leiden: Brill.
BK 198 Badische Landesbibliothek (1970): Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek, 2: Orientalische Handschriften. Wiesbaden: Harrassowitz.
BK 199 Halén, Harry (1978): Handbook of Oriental collections in Finland. Manuscripts, xylographs, inscriptions, and Russian minority literature. London: Curzon Pr.
BK 200 Tauer, Felix (1932): Les Manuscrits persans historiques des bibliothèques de Stamboul. Prague: [s.n.].
BK 201 Defter-i Kütübḫāne-i Es’ad Efendi. Aja Sofja ǧivarında Jere-Baṭan maḥallesinde kā’indir. Tārīḫ-i ta’sīsi 1262 [h.] (1892). Istanbul: Maḥmūd Beg.
BK 202 Defter-i Kütüphane-i Âşir Efendi. Bağçe kapısında civarında vakidir (1889). Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
BK 203 Nur-i Osmaniye Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Atıf Efendi. Şeyh Vefa gurabında (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Damadzade Kazasker Mehmed Murad (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Düğümlü Baba. Sultan Ahmed civarında kain Düğümlü Baba tekkesinde vakidir (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 204 Yeni Cami Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1883). İstanbul: Matbaa-i Osmaniye.
BK 205 Defter-i Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi (1893). Dersaadet: Âlem Matbaası.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Amca Hüseyin Paşa (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Camiişerif-i Eyüb. Cami-i şerif mezkürün sağ tarafında kain İki dolap derununda vakidir (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i İsmihan Sultan. Şehzade cami-i şerifi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Medrese-i Servili. Fatih’de kain Servili Medresesi derununda vakidir (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 23 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Yahya Efendi. Yayha Efendi medresesi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Mahmud Paşa Medresesi kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 206 Defter-i Kütüphane-i Laleli (1898). Dersaadet: Kasbar Matbaası.
BK 207 Defter-i Kütüphane-i Aya Sofya. Aya Sofya camiişerifi derununda vakidir (1887). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 208 Kütüphane-i Umumi defteri (1898?). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 209 Durusoy, M. Orhan (1953): İstanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik kataloğu. 2 Bände. Istanbul: Millî Eğitim Basımevi.
BK 210 Boogert, Nicolaas van den (2002): Islamic manuscripts. Leiden: Smitskamp.
BK 211 Semenov, Aleksandr Aleksandrovič (1925): Katalog rukopisej Istoričeskogo otdela Bucharskoj Central’noj Biblioteki = Catalogue des manuscrits historiques de la Bibliothèque centrale de Boukhara. Taškent.
BK 211 Semenov, Aleksandr Aleksandrovič (1926): Ukazatel‘ persidskoj literatury po istorii uzbekov v Srednej Azii = Catalogue bibliographique et raisonné de la littérature persane sur l’histoire des ouzbeks dans l’Asie centrale. Taškent.
BK 212 Eastmond, Antony (2016): Byzantium’s other Empire Trebizond. 1st edition. Istanbul: Koc University Research Center for Anatolian Civilization ANAMED.
BK 212 Eldem, Halil Edhem; Kaya, Muharrem (2014): Elvâh-i nakşiye koleksiyonu. İstanbul: MSGSÜ.
BK 213 Ter-Ghevondian, Vahan; Sahakyan, Knarik; Makaryan, Venera; Khecho, Movses; Minasian, Mihran (2016): Catalogue of the Qurʾan manuscripts of the Matenadaran. Fihrist maḫṭūṭāt al-Qurʾān al-karīm fī ʾl-Mātīnādārān. Yerevan: Nairi.
BK 214 Ergeç, Rifat (2016): Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
BK 215 Bakar, İsmail (2008): Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi. Yıllıklar : sâlnâmeler, nevsâller ve takvîmler. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi.
BK 217 Ertuğ, Ahmet; Baker, Patricia L. (1996): Silks for the sultans. Ottoman imperial garments from Topkapi Palace. [Istanbul]: Ertuğ & Kocabıyık.
BK 218 Nāǧim, ʿAbd-ar-Raḥmān (1279): Kütübḫāne-i Dāmād Ibrāhīm Paša. [İstanbul]: Ewqāf-i Hümāyūn Liṭoġrafya.
BK 91 Majda, Tadeusz (1967): Katalog re̜kopisów orientalnych ze zbiorów Polskich, T. 5, Cz. 2: Katalog rȩkopisów tureckich i perskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
BTS Beiruter Texte und Studien (Orient-Institut Beirut)
BTS 136 Abd-Elsalam, Ahmed M. F. (2015): Das beduinische Rechtssystem. Konzepte, Modelle, Transformationen. 1. Aufl. Würzburg: Ergon.
BTS 137 Hauser, Julia; Lindner, Christine B.; Möller, Esther (2016): Entangled education. Foreign and local schools in Ottoman Syria and Mandate Lebanon (19-20th centuries). Beirut: Orient-Institut.
BTS 81 Guéno, Vanessa; Knost, Stefan (2015): Lire et écrire l’histoire ottomane. Beyrout: Presses de l’ifpo – Orient-Institut Beirut.
FE Festschriften
FE 247 Hauenschild, Ingeborg; Kappler, Matthias; Kellner-Heinkele, Barbara (2016): Eine hundertblättrige Tulpe. Bir ṣadbarg lāla. Festgabe für Claus Schönig. Berlin: Schwarz.
FE 248 Beyrunî’ye armaǧan (1974). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
FE 249 Heine, Peter (1974): Geschichte der Arabistik und Islamkunde in Münster. Hans Wehr gewidmet zum 65. Geburtstag am 5. Juli 1974. Wiesbaden: Harrassowitz.
FE 250 Sun, Sinemis Adige (2011): 2010 Ödülü Altın Madalyası Sahibi Muammer Sun’a armağan. 1. basım. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı.
FE 251 Karatay, Osman; Zimonyi, István (2016): Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in honour of Peter B. Golden. (Turcologica, 104). Wiesbaden: Harrassowitz.
FE 252 Girfanova, A. Ch.; Nevskaja, Irina A. (2015): Alkïš bitig. Scripta in honoren D.M. Nasilov = Sbornik stateĭ k 80-letii︠u︡ D.M. Nasilova. Moskva: MBA.
FE 253 Korangy, Alireza; Sheffield, Daniel J. (2014): No tapping around philology. A Festschrift in honor of Wheeler McIntosh Thackston Jr.’s 70th birthday. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
FE 254 Schick, İrvin Cemil (2000): M. Uğur Derman armağanı. Altmışbeşinci yaşı münasebetiyle sunulmuş tebliğer = M. Uğur Derman Festschrift ; Papers Presented on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday. Unter Mitarbeit von M. Uğur Derman. 1. basım. İstanbul: Sabancı Üniv.
FE 255 Zimmermann, Johannes; Herzog, Christoph; Motika, Raoul (2016): Osmanische Welten: Quellen und Fallstudien. Festschrift für Michael Ursinus. Unter Mitarbeit von Michael Ursinus. Bamberg: University of Bamberg Press.
FE 256 Demir, Deniz Cenk; Karahasanoğlu, Selim (2016): History from below. A tribute in memory of Donald Quataert. Unter Mitarbeit von Donald Quataert. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları Tarih, 64).
FE 257 Akşin, Sina; Alkan, Mehmet Ö. (2014): Yakın Türkiye tarihinden sayfalar. Sina Akşinʹe armağan. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
GEb Geschichte: Balkantürken/Zypern
GEb 325 Temizer, Abidin; Özcan, Uğur (2015): Balkanlar’da Osmanlı mirası ve Defter-i Hâkânî. 2 Bände. İstanbul: Libra.
GEb 326 Mulalić, Muhidin; Korkut, Hasan; Nuroğlu, Elif (2013): Turkish-Balkans relations. The future prospects of cultural, political and economic transformations and relations. First edition. İstanbul: Tasam.
GEb 327 Tracy, James D. (2016): Balkan wars. Habsburg Croatia, Ottoman Bosnia, and Venetian Dalmatia, 1499-1617. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield.
GEb 328 Kızılyürek, Niyazi (2016): Bir hınç ve şiddet tarihi. Kıbrıs’ta statü kavgası ve etnik çatışma. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
GEh Geschichte: Historische Hilfswissenschaften
GEh 150 Rabino, Hyacinth Louis (1971): Coins, medals and seals of the Shâhs of Irân, 1500-1941. [S.l.]: Oriental and General Printers.
GEh 151 Parlar, Gündegül (2001): Anadolu Selçuklu sikkelerinde yazı dışı figüratif ögeler. 1. baskı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
GEh 152 Torrey, Charles Cutler (1950): Gold coins of Khoḳand and Bukhārā. New York: American Numismatic Soc.
GEh 153 Sultan, Jem (1977): Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. 2 Bände. Thousand Oaks, Calif,: B & R Publ.
GEh 154 Valentine, W. H. (1911): Modern copper coins of the Muhammadan states of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis etc. London: Spink.
GEh 155 Codrington, Oliver (1904): A manual of Musalman numismatics. London: R. Asiatic Soc.
GEh 156 MacKenzie, Kenneth Malcolm; Lachman, Samuel (1974): Countermarks of the Ottoman Empire, 1880-1922. Sanderstead: Hawkins Publications.
GEh 157 Kocaer, Remzi (1967): Osmanlı altınları = Gold coins of the Ottoman Empire. İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası.
GEh 158 Ghalib Edhem, Ismáʹil (1894): Catalogue des monnaies turcomanes. Beni Ortok, Beni Zengui, Frou‘ Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin. Constantinople: Mihrän.
GEh 159 Butkovskij, Aleksandr Petrovič (1868): Recueil spécial de grandes curiosités inédites et peu connues. Dans le champ de l’archéologie de la numismatique et de l’épigraphie. St. Pétersbourg.
GEh 159 Ménant, Joachim (1865): Sur l’origine de quelques caractères des inscriptions ariennes des Achéménides. Paris: Typ Alcan-Lévy.
GEh 159 Olshausen, Justus (1843): Die Pehlewî-Legenden auf den Münzen der letzten Sâsâniden, auf den ältesten Münzen arabischer Chalifen, auf den Münzen der Ispehbed’s von Taberistân und auf indo-persischen Münzen des östlichen Îrân. Kopenhagen.
GEh 159 Oppert, Julius (1847): Das Lautsystem des Altpersischen. Berlin: Springer.
GEh 159 Sreckovic, Slobodan (1987): Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. Beograd: [Selbstverl.].
GEh 160 Sarıcaoğlu, Fikret (2015): Osmanlı tarihî haritaları ve tarihî coğrafya eserleri. Pîrî Reîs’den Örfi Paşa’ya. 1. baskı. İstanbul: Çamlıca.
GEh 161 Mujezinović, Mehmed (1974-1982): Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini. 3 Bände. Sarajevo: Veselin Masleša.
GEh 162 Retowski, O. (1901-1905): Die Münzen der Girei. 2 Bände. Moskau: Buchdruckerei und Schriftgiesserei von Otto Herbeck.
GEh 163 Buyurgan, Tunç (2007): Aykırı paralar. Denemeler, erörlüler, sahteler, para-biletler, paramsılar. Birinci baskı. İstanbul: Tunç Buyurgan Koleksiyonu.
GEh 164 Kutelija, Tinatin Samsonovna (1979): Gruzija i sefevidskij Iran. Po dannym numizmatiki. Tbilisi: Mecniereba.
GEh 165 Ku’t’elia, Tinatin S. (1990): Iranuli spilenżis pulis katalogi. Sakartvelos saxelmcipo muzeumis pondebis mixedvit. Tbilisi: Mecniereba.
GEh 166 Tychsen, Thomas Christian (1789): De Nvmis Cvficis In Bibliotheca Regia Gottingensi Adservatis. Commentatio Altera Nvmos Dynastiarvm Complectens. [S.l.]: [s.n.].
GEh 167 Tychsen, Olaus Gerhardus (1794): Bd. 1 [Introductio In Rem Numariam Muhammedanorum]. Rostochii.
GEh 168 Monnaies anciennes musulmanes : catalogue d’une collection de monnaies musulmanes appartenant à un amateur (1901). Constantinople: Imprimerie Mihran.
GEi Geschichte: Islamische Welt
GEi 117 Grimme, Hubert (1895): Mohammed, Teil 2: Einleitung in den Koran. System der koranischen Theologie. Mit zwei Ansichten der Städte Mekka und Medina in Lichtdruck. Münster: Aschendorff.
GEi 557 Beilschmidt, Theresa (2015): Gelebter Islam. Eine empirische Studie zu DITIB-Moscheegemeinden in Deutschland. Bielefeld: transcript.
GEi 558 Sheyholislami, Jaffer (2011): Kurdish identity, discourse, and new media. 1. ed. New York: Palgrave Macmillan.
GEi 559 Ashtor, Eliyahu (1978): The Medieval Near East. Social and economic history. London: Variorum Reprints.
GEi 560 Ashtor, Eliyahu (1969): Histoire des prix et des salaires dans l’Orient médiéval. Paris: S. E. V. P. E. N.
GEi 561 Hershlag, Zvi Yehuda (1980): Introduction to the modern economic history of the Middle East. 2., rev. ed. Leiden: Brill.
GEi 562 Hinz, Walther (1936): Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten Jahrhundert. Berlin: de Gruyter.
GEi 563 Van Ess, Josef (1977): Chiliastische Erwartungen und die Versuchung der Göttlichkeit. Der Kalif al-Ḥākim (386-411 H.). Heidelberg: Winter.
GEi 564 Ibn-Šaddād, Muḥammad Ibn-Ibrāhīm Ibn-ʿAlī al-Anṣārī (1941): Baypars tarihi. Al-Melik-al-Zahir (Baypars) hakkındaki tarihin ikinci cildi. İstanbul: Maarif Matbaası.
GEi 565 Von Grunebaum, Gustave E. (1963): Der Islam im Mittelalter. Zürich: Artemis-Verl.
GEi 566 Grunebaum, Gustave Edmund von (1966): Der Islam in seiner klassischen Epoche: 622-1258. Zürich: Artemis-Verl.
GEi 567 Hurewitz, Jacob Coleman (1956): Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary record 1535-1956. 2 Bände. Princeton, NJ: Van Nostrand.
GEi 568 Charnay, Jean-Paul (1971): Islamic culture and socio-economic change. Leiden: Brill.
GEi 569 Crone, Patricia; Cook, Michael (1977): Hagarism. The making of the Islamic world. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
GEi 570 Halm, Heinz (1988): Die Schia. Darmstadt: Wiss. Buchges.
GEi 571 Boveri, Margret (1938): Vom Minarett zum Bohrturm. Eine politische Biographie Vorderasiens. Zürich: Atlantis-Verl.
GEi 572 Grunebaum, Gustave Edmund von (1953): Medieval Islam. A study in cultural orientation. 2. ed. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press.
GEi 573 Brockelmann, Carl (1939): Geschichte der islamischen Völker und Staaten. München: Oldenbourg.
GEi 574 Bosworth, Clifford Edmund (1967): The Islamic dynasties. A chronological and genealogical handbook. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
GEi 575 Yusuf Suad (1904): Mirʾat üş-şüûn. [Cilt 3]. Dersaadet: Asır Matbaası.
GEi 576 Hafiz Abru (1936): Chronique des rois mongols en Iran, II: Traduction et notes. Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient.
GEi 577 Shalaby, Aḥmad (1954): History of Muslim education. Beirut: Dar Al-Kashshaf.
GEi 578 Manusakēs, Gregor M. (1979): Die Rückkehr des Propheten. Der Wiederaufstieg des Islam. Berg am See: Vowinckel.
GEi 579 Eldem, Halil Edhem (1935): Mısırın son Memlûk sultanı Melik Tumanbay II adına Çorluda bulunan bir kitabe. İstanbul: Devlet Matbaası.
GEi 580 Spuler, Bertold (1960-1981): The Muslim world. A historical survey. 4 Bände. Leiden: Brill.
GEi 581 McNeill, William Hardy; Waldman, Marilyn Robinson (1973): The Islâmic world. New York: Oxford University Press.
GEi 582 Lenczowski, George (1956): The Middle East in world affairs. Ithaca, N.Y: Cornell Univ. Press.
GEi 583 Spuler, Bertold (1952): Iran in früh-islamischer Zeit. Politik, Kultur, Verwaltung und öffentliches Leben zwischen der arabischen und seldschukischen Eroberung 633 bis 1055. Wiesbaden: Steiner.
GEi 584 Ryckmans, Jacques (1956): La persécution des chrétiens himyarites au sixième siècle. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Inst. in Het Nabije Oosten.
GEi 585 Lockhart, Laurence (1938): Nadir Shah. A critical study based mainly upon contemporary sources. London: Luzac.
GEi 586 Amîn, Qâsim (1928): Taḥrîr el-marʾa (Ueber die Frauenemancipation). Stuttgart: [s.n.].
GEi 587 Mann, Traugott (1914): Der Islam einst und jetzt. Bielefeld: Velhagen & Klasing.
GEi 588 Röhrborn, Klaus-Michael (1966): Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin: de Gruyter.
GEi 589 Hammer-Purgstall, Josef von (1841): Ueber die rechtmässige Thronfolge nach den Begriffen des moslimischen Staatsrechtes, besonders in Bezug auf das osmanische Reich. [Vorgetr. in der öffentl. Sitzung der Akademie den 25. August 1841]. München: Akad. der Wissenschaften.
GEi 589 Haneberg, Daniel (1850): Abhandlung über das Schul- und Lehrwesen der Muhamedaner im Mittelalter. In der öffentlichen Sitzung der kgl. b. Akademie der Wissenschaften zur Vorfeier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs am 27. November 1850 bruchstückweise gelesen. München: Weiß.
GEi 589 Haneberg, Daniel Bonifatius von (1860): Erörterungen über Pseudo-Wakidi’s Geschichte der Eroberung Syriens. München: K. Akad.
GEi 589 Haneberg, Daniel Bonifatius von (1871): Das muslimische Kriegsrecht. München: Akademie.
GEi 589 Müller, Marc. Jos. (1847): Über die oberste Herrschergewalt nach dem moslimischen Staatsrecht. München: Akad. d. Wissenschaften.
GEi 590 Ryan, Andrew (2015): Sonuncu dragoman. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
GEi 591 Gautier, Émile Felix (1959): Moeurs et coutumes des musulmans. Paris: Le Club du meilleur livre.
GEi 592 Shaw, Thomas Edward (1927): Aufstand in der Wüste. Einzig autoris. Ausg. Leipzig: List.
GEi 593 Wing, Patrick (2016): The Jalayirids. Dynastic state formation in the Mongol Middle East. Edinburgh: Edinburgh University Press.
GEi 594 Werner, Christoph (2000): An Iranian town in transition. A social and economic history of the elites of Tabriz, 1747-1848. Wiesbaden: Harrassowitz.
GEi 595 Malcolm, John (1824): Storia della Persia. Dalla conquista degli Arabi fino ai tempi presenti. Tomo 2-3. Milano: Tipografia di commercio.
GEi 596 Anooshahr, Ali (2015): The Ghazi sultans and the frontiers of Islam. A comparative study of the late medieval and early modern periods. First paperback edition. London: Routledge.
GEi 597 İhsanoğlu, Ekmeleddin (2008): İslam kültürü (çeşitli konuları ile), 5. cilt: İslam’da kültür ve bilgi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
GEi 598 Çam, Mehmet Mert (2016): İran’da istihbarat savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nda İran Cephesi’ndeki psikolojik harp faaliyetleri. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
GEi 599 Duman, Yasin (2016): Rojava. Bir demokratik özerklik deneyimi. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
GEi 600 Borszik, Oliver (2016): Irans Führungsanspruch (19792013). Mission, Anhängerschaft und islamistische Konzepte im Diskurs der Politikelite. 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
GEi 601 Äfändiyev, Oqtay (2016): Azärbaycan säfävilär dövläti. Bakı: Kitab Klubu.
GEi 602 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1940): Kitāb-i Tārīḫ-i mubārak-i Ġāzānī : dāstān-i Ġazānī Ḫān. London: Luzac.
GEi 603 Mīr Ḫwānd (1838): Mirchondi Historia Seldschukidarum Persice. E Codicibus Manuscriptis Parisino Et Berolinensi Nunc Primum Edidit Lectionis Varietate Instruxit Annotationibus Criticis Et Philologicis. Gissae: Ricker.
GEi 604 Qumī, Ḥasan Ibn-Muḥammad Ibn-Ḥasan (1313): Kitāb-i tārīḫ-i Qum. Ṭihrān: Maṭba’a-i Maǧlis.
GEi 605 Māzandarānī, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad Ibn-Kiyā al- (1952): Risāla-i falakīya : dar ʿilm-i siyāqat. Wiesbaden: Steiner.
GEi 606 Taştekin, Fehim (2016): Rojava. Kürtlerin zamanı. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
GEi 607 Gardet, Louis (1976): La cité musulmane : vie sociale et politique. 4.éd., augm. d’une préf. Paris: J. Vrin.
GEi 608 Zarakol, Ayşe (2012): Yenilgiden sonra. Doğu Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi. Unter Mitarbeit von Barış Cezar. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
GEi 609 Aydın-Düzgit, Senem (2015): Türklük, Müslümanlık, Doğululuk. AB’nin Türkiye söylemleri. Unter Mitarbeit von Barış Cezar. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
GEi 610 Mehmed Ziya <İhtifalcı> (1316): Alem-i islâmiyet : Açe t̀arihi. Kostantiniye: Tahir Bey Matbaası.
GEi 611 Friedman, Isaiah (2012): British miscalculations. The rise of Muslim nationalism, 1918 – 1925. New Brunswick: Transaction Publ.
GEi 612 Nūrīǵān (1300): Muslimānlaryṅ ṭabābate etdikleri ḫidmat jāḫōd Sawābiq-i-maʿārifimizden bir nabḏa. İstanbul: Mihran Matbaası.
GEi 613 Goode, James F. (2007): Negotiating for the past. Archaeology, nationalism, and diplomacy in the Middle East ; 1919 – 1941. 1. ed. Austin: Univ. of Texas Press.
GEi 614 Şehbenderzade (1327): Yirminci asırda alem-i İslam ve Avrupa. Müslümanlara rehber-i siyaset. Kostantiniye: Hikmet Matbaası.
GEi 615 Todorova, Maria; Lepenies, Wolf (2007): Historische Vermächtnisse zwischen Europa und dem Nahen Osten. Berlin: Fritz-Thyssen-Stiftung.
GEv Geschichte: Vorosmanisches Anatolien
GEv 147 Sepici, Levent (2014?): Anadolu’da keşfedilen Dünya’nın ilk mabedi Göbekli Tepe. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları.
GEv 148 Collins, Andrew (2014): Göbekli Tepe. Genesis of the gods. The Temple of the Watchers and the discovery of Eden. Rochester, Vermont: Bear & Company.
GEv 149 Ceram, C. W. (1992): Tanrıların vatanı Anadolu. 3. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
GEv 150 Çakmak, Diren (2013): Hitit İmparatorluğu’nun toplumsal ve iktisadi yapısı. 4. baskı. İstanbul: Libra.
GEv 151 Ertuğrul, Ali (2015): Niğdeli Kadı Ahmed’in El-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk’ı. (Anadolu Selçuklularına dair bir kaynak). 2 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
GEv 152 Bayram, Mikâil (2008): Selçuklular zamanında Konya’da dinî ve fikrî hareketler. İstanbul: NKM.
GEv 153 Klausner, Carla L. (1973): The Seljuk vezirate. A study of civil administration, 1055-1194. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
GEv 154: v 1 Muhammed Ibrahîm (1886): Recueil de textes relatifs à l’histoire des Seljoucides. Vol. 1: Histoire des Seljoucides de Kermân. Lugduni Batavorum: Brill.
GEx Geschichte: Allgemein
GEx 502 Baum, Wilhelm (2015): Im Schatten des Ersten Weltkriegs. Der Völkermord an den Armeniern und die Mitverantwortung Deutschlands. Klagenfurt: Kitab.
GEx 503 Tarcan, Halûk (2003?): Tarihin başladığı Ön-Türk uygarlığı. Resmî tarihin çöküşü. İstanbul: Ön-Türk Uygarlığı Araştırmaları Merkezi.
GEx 504 Ashtor, Eliyahu (1986): East-West trade in the medieval Mediterranean. London: Variorum Reprints.
GEx 505 Ashtor, Eliyahu (1978): Studies on the Levantine trade in the Middle Ages. London: Variorum Reprints.
GEx 506 Köse, Yavuz (2016): Osmanen in Hamburg – eine Beziehungsgeschichte zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Hamburg: Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky.
GEx 507 Bryson, Thomas A. (1977): American diplomatic relations with the Middle East, 1784-1975. A survey. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press.
GEx 508 Davis, Ralph (1967): Aleppo and Devonshire Square. English traders in the Levant in the eighteenth century. London: MacMillan.
GEx 509 Tarcan, Halûk (2000): Evrensel uygarlıkların kökenindeki kaybolduğu sanılan büyük uygarlık. Ön-Türk uygarlığı. 2. Aufl. İstanbul: Mustafa Kemal Derneği.
GEx 510 Tarcan, Halûk (2006): Evrensel uygarlıkların köken kültürü. Ön-Türk uygarlığı. 3 Bände. İstanbul: Caft Editions.
GEx 511 Tarcan, Haluk (2012): Dünya tarihini değiştiren Ön-Türk kültürü. Kitap 2. İstanbul: Step Matbaacılık.
GEx 512 Sumer, Necdet (2014): Atatürk’ün özlediği bilgin Kâzım Mirşan’ı okurken. Erken-Türklerin insan, doğa, evren ve uygarlık anlayışları. 1. baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
GEx 513 Leonhard, Jörn (2014): Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München: Beck.
GEx 514 Atia, Nadia (2016): World War I in Mesopotamia. The British and the Ottomans in Iraq. London: I.B. Tauris.
GEx 515 Poroy, Akif (2015): Ön-Türkler. Anadolu’nun kadim ve gerçek sahipleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
GEx 516 Eglezou, Georgia (2009): The Greek media in World War I and its aftermath. The Athenian press on the Asia minor crisis. London [u.a.]: Tauris Academic Studies.
GEz Geschichte: Zentralasien, Kaukasus
GEz 722 Barthold, Wilhelm (1935): Uluġ Beg und seine Zeit. Leipzig: Brockhaus [in Komm.].
GEz 723 Atakişiyev, Bäxtiyar Särhäd oğlu (2007): Azärbaycan Respublikasının Konstitusiyası vä hüququn äsasları. Elmi äsär. Bakı: „Toğrol-A“ MMC.
GEz 724 Topsakal, İlyas (2015): Rusya’daki Türkler. Birinci baskı. İstanbul: Akademik Kitaplar.
GEz 725 Adžalov, Rufat (2015): Baku. Kratkij očerk istorii goroda po pamjatnikam sodčestva. Bakı: Teas Press.
GEz 727 Mirmahmudova, Sitarä (2015): Ermänistan ärazisindä Azärbaycan mänşäli oykonimlär vä onların ermäniläşdirilmäsi siyasäti. Baku: Teas Press.
GEz 728 Tahirzadä, Ädalät; Tahirli, Oğuztoğrul (2016): Azärbaycan Cümhuriyyäti täläbäläri. Tarixi arayiş, bälgälär, yaşamlar. Baku: Teas Press.
GEz 729 Ähmäd, Dilqäm (2016): Färqlilär : yeni fotolar, yeni sänädlär. Baku: Teas Press.
GEz 730: v 1 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1375): Histoire des Francs. Leiden: Brill.
GEz 731 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1910): Introduction à l’histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-Din. Leyden [u.a.]: Brill [u.a.].
GEz 732 Mīr Ḫwānd (1832): Mohammedi Filii Chondschahi Vulgo Mirchondi Historia Gasnevidarum persice et latine. Ex codicibus Berolinensibus aliisque nunc primum edidit lectionis varietate instruxit Latine vertit annotationibusque historicis illustravit Fridericus Wilken. Berolini: Duncker & Humblot.
GEz 733: v 2 Rashid ed-Din, Fadl Allah (1911): Contenant l’histoire des empereurs mongols successeurs de Tchinkkiz Khaghan. Leyden [u.a.]: Brill [u.a.].
GEz 734 Heß, Michael Reinhard (2016): Panzer im Paradies. Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. 1. Auflage. Berlin: Verlag Dr. Köster.
GEz 735:
v 1-3 Wilde, Andreas (2016): What is beyond the River? : power, authority, and social order in Transoxania 18th-19th centuries. Vol. 1-3. Wien.
ISm Islamwissenschaft: Moderner Islam
ISm 742 Şahin, Sinan (2014): Kimin İslamı? Osmanlı’dan T.C.’ye siyasal islam. Diyarbakır: Aram.
ISm 819 Cilasun, Emrah (2015): Yeni paradigmanın eşiğinde ‚Bediüzzaman‘ efsanesi ve Said Nursî gerçeği. Yabancı arşiv belgeleriyle. Birinci basım. İstanbul: Patika.
ISm 820 Yahya, Harun (2013): Darwin DNA’yı bilseydi. Üçüncü baskı. İstanbul: Araştırma Yayıncılık.
ISm 821 Yahya, Harun (2015): Alay denen zulüm. Onuncu baskı. İstanbul: Araştırma Yayıncılık.
ISm 822 Uysal, Hüseyin (2015): Birden bire uyanmak. 3. baskı. İstanbul: Okumuşlar Yayıncılık.
ISm 823 Cevik, Neslihan (2016): Muslimism in Turkey and beyond. Religion in the modern world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
ISm 824 Sunier, Thijl; Landman, Nicolaas (2015): Transnational Turkish Islam. Shifting geographies of religious activism and community building in Turkey and Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
ISm 825 Fischer, August (1922): Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei. Türkische Stimmen verdeutscht. Leipzig: Harrassowitz.
ISm 826 Badıllı, Abdülkadir (1997): Kâinat, madde âlemi ve gayb âlemleri içine kök salmış din hakikatlarının sırlarından Bediüzzaman ve din tılsımları. İstanbul: İttihad.
ISm 827 Mihr, İskender Ali (2014): Dua kitabı. 2. baskı. İstanbul: Gün Yayıncılık.
ISm 828 Mihr, İskender Ali (1991): Sohbet. 2. basım. İzmir?: Mihr Vakfı Yayınları.
ISm 829 Mihr, İskender Ali (1997): Gizlenerek ve saptırılarak cennete girmeye mani olan Kur’ân-ı Kerîm mealleri. İzmir: Emir Ofset Basım Yayın Ambalaj San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ISm 830 Mihr, İskender Ali (2000): Kadir Gecesi sohbeti. İslam nedir? İzmir: Emir Basın Yayın İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
ISm 831 Mihr, İskender Ali (2012): Mehdi İmam Halife Resûl kimdir? M.İ.H.R. İzmir: Mihr Yayınları.
ISm 832 Kaya, Namık (2016): Abdestli kapitalizme karşı kızıl İslam. Vahiy paradigmasından hareketle eşitlik ve adalet üzerine tartışmalar. 1. Aufl. İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISm 833 Meriç, Nevin (2004): Fetva sorularında değişen kadın yaşamı. 1. baskı. İstanbul: Elest.
ISm 834 Elçi, Işık (2015): Esma-ül hüsna ve melek kartları. Kitabı. 3. baskı. İstanbul: Işık Elçi Akademi.
ISm 835 Erdoğan, Latif (2016): Şeytanın gülen yüzü. 6. baskı. İstanbul: Turkuvaz Medya Grubu.
ISm 836 Naaman, Ghulam Masih (2011): Lütfum sana yeter. Gerçek bir yaşam öyküsü. Düzeltilmiş, 2. baskı. İstanbul: GDK.
ISm 836:
v 1+2 Bardakoğlu, Ali (2010): 21. yüzyıl Türkiye’sinde din ve diyanet. 1. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISm 837 Kurt, Mehmet (2015): Türkiye’de Hizbullah : din, şiddet ve aidiyet. 1. Aufl. İstanbul: İletişim.
ISm 838 Bulut, Faik (2016): Kim bu Fethullah Gülen? Dünü, bungünu, hedefi.. İstanbul: Berfin Yayınları.
ISm 839 Ünlü, Ahmet Mahmut (2015): Hayız (âdet kanı), nifas (loğusalık), istihâza (özür kanı) ile alâkalı hükümleri beyan eden kadın halleri risâlesi. 1. baskı. İstanbul: Arifan Yayınları.
ISr Islamwissenschaft: Theologie, Recht
ISr 467 Quṭb, Saiyid (2011): Kur’an’da kıyamet sahneleri. 4. baskı. İstanbul: Ravza Yayınları.
ISr 468 Cündioğlu, Dücane (2015): Anlamın buharlaşması ve Kur’an. Hermeneutik bir deneyim II. 6. basım. İstanbul: Kapı.
ISr 469 Dahdah, Simon (1898): Des temples et des awkafs des Zimmi. (Chrétiens et juifs). Marseille: Impr. commerciale.
ISr 470 Benzing, Johannes (1977): Islamische Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle. Mainz: Akad. der Wiss. und der Literatur.
ISr 471 Horten, Max (1912): Die spekulative und positive Theologie des Islam. Nach Razi (1209) und ihre Kritik durch Tusi (1273). Nach Original-Quellen übersetzt und erläutert, mit einem Anhang. Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen. Leipzig: Harrassowitz.
ISr 472 Darāz, Muḥammad ʿAbdallāh (1950): La morale du Koran. Etude comparée de la morale théorique du Koran, suivie d’une classification de versets choisis, formant le code complet de la morale pratique. Le Caire: Edition Al-Maaref.
ISr 473 Weil, Gustav (1844): Historisch-kritische Einleitung in den Koran. Bielefeld: Velhagen & Klasing.
ISr 474 Gardet, Louis; Anawati, Marcel M. (1948): Introduction à la théologie musulmane. Essai de théologie comparée. Paris: Vrin.
ISr 475 ʾAbdur-rahmān, Seoharvi B. A. LL. B. (1914): Eine kritische Prüfung der Quellen des Islamitischen Rechts. London: Oxford Univ. Press.
ISr 476 Blachère, Régis (1947): Introduction au Coran. Paris: Maisonneuve.
ISr 477 Wensinck, Arent J. (1927): A handbook of early Muhammadan tradition. Leiden: Brill.
ISr 478 Nagel, Tilman (1983): Der Koran. Einführung, Texte, Erläuterungen. München: Beck.
ISr 479 Lech, Klaus (1979): Geschichte des islamischen Kultus. Rechtshistorische und ḥadīṯ-kritische Untersuchungen zur Entwicklung und Systematik der ʿIbādāt, 1: Das ramaḍān Fasten. Wiesbaden: Harrassowitz.
ISr 480 Watt, William Montgomery (1948): Free will and predestination in early Islam. London: Luzac.
ISr 481 Roberts, Robert (1968): Das Familien-, Sklaven- und Erbrecht im Qorân. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR.
ISr 482 Siǧistānī, Abū-ʿAbdallāh Ibn-Abi-Dāʾūd Abū-Bakr as-; Jeffery, Arthur (1937): Materials for the history of the text of the Qurān. The old codices. The Kitāb al-Maṣāḥif of Ibn- Abī Dāwūd together with a collection of the variant readings from the codices of ibn Maʿsūd, Ubai, ʿAlī, Ibn-‚Abbās, Anas, Abū Mūsā and other early Qurʾānic authorities which present a type of text anterior to that of the canonical text of ʿUthmān. Leiden: Brill.
ISr 483 Keskin, Yusuf Ziya (2001): Recm cezası. Âyet ve hadis tahlilleri. İstanbul: Beyan Yayınları.
ISr 484 Milliot, Louis (1953): Introduction à l’étude du droit musulman. Paris: Recueil Sirey.
ISr 485 Richter, Gustav (1940): Der Sprachstil des Koran. Leipzig: Harrassowitz.
ISr 486 Sabbagh, T. (1943): La métaphore dans le Coran. Paris: Adrien-Maisonneuve.
ISr 487 Mihr, İskender Ali (1997): Kelime, kelime Kur’ân-ı kerîm, lâfzı ve ruhu, 2. İzmir?: Mihr Yayınları.
ISr 488 Mihr, İskender Ali (2013): Vel Asr 1 – 2 – 3 – 4. 3. baskı. İzmir: Mihr Yayınları.
ISr 489 Koca, Ferhat (2002): Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’nin hayatı ve fetvaları. İstanbul: Rağbet.
ISr 490 Demir, Mahmut (2015): Hadis ve ideoloji. Şiî-Sünnî ihtilafının hadis rivayetine yansımaları. 1. Baskı. Ankara: Otto.
ISr 491 Armağan, Servet (2015): Islâm hukukunda temel hak ve hürriyetler. Baştan sonuna kadar okunarak yeniden gözden geçirilmiş ve yeni kaynaklarla ilaveler yapılmış, 8. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISr 492 Kırbaşoğlu, Mehmet Hayri (2015): Alternatif hadis metodolojisi. 5. Baskı. Ankara: Otto.
ISr 493 Ünal, Ismail Hakkı (2012): Imam Ebu Hanife’nin hadis anlayışı ve anefi mezhebinin hadis metodu. Düzeltilmiş, 4 baskı. Ankara: Diyanet Işleri Başkanlıḡı.
ISr 494 Ebert, Hans-Georg; Heilen, Julia (2016): Islamisches Recht. Ein Lehrbuch. Leipzig: Hamouda.
ISr 495 Muḥammad ʿAbdarra’ūf al-Munāwī (1285): Kunūz al-ḥaqā’iq fī ḥadīṯ hair al-halā’iq li’l-imām (Muḥammad ʿAbd-ar-Ra’ūf) [Ibn-Taǵ-al-ʿĀrifīn] al-Munāwī. Būlāq.
ISr 496 Tevik, Mehmed (1301): Miftah ul-akaid. İstanbul: Mihran Matbaası.
ISr 497 Okçuzade Mehmet Şahî (1314): Âsar-ı eslâfdan ahsen ül-hadis. Dersaadet: İkdam Matbaası.
ISr 498 Mehmet Fehmi (1329): Hikmet-i hukuk-i İslamiye. İstanbul: Matbaa-i Kütüphane-yi Cihan.
ISr 499 Süleyman Sırrı (1315): İlm-i kelamdan kenz ül-akaid nam risale-i nefise. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
ISr 500 Halil Niyazi (1288): Hediyet ül-kuzat. [İstanbul]: Babıâli karşısında 57 numaralı Matbaa.
ISr 501 Öztürk, Mustafa (2016): Kurʾan ve aşırı yorum. Tefsirde bâtınîlik ve bâtınî teʾvil geleneği. 4. basım. Ankara: Ankara Okulku Yayınları.
ISr 502 İsmail Hakkı <Manastırlı> (ca. 1895): Mevaid ül-inʾam fi berâhin akaid il-İslâm. 3. defa. [İstanbul]: Sahafiye-i Osmaniye Şirketinin 87 Numeralı Matbaası.
ISt Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten
ISt 1000 Özdemir, Ulaş (2016): Kimlik ritüel müzik icrası. İstanbul cemevlerinde zakirlik hizmeti. 1. baskı. İstanbul: Kolektif.
ISt 1001 Okan, Nimet (2016): Canların cinsiyeti. Alevilik ve kadın. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ISt 1002 Gündüzöz, Güldane (2015): Bektaşi kültüründe yemek motifi. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
ISt 1003 Ceyhan, Semih (2016): Telvîhât-ı sübhâniyye ve mülhemât-ı rahmâniyye. Bir osmanlı şeyhinin dilinden tasavvuf. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
ISt 1004 Avcı, Ali Haydar (2015): Abdalan-ı Rum ve Geyikli Baba. 1. baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 965 Terkivatan, Ahmet (2015): Was ist das Alevitentum? Der Preis der Absonderung von der sunnitischen Orthodoxie, dem Monotheismus und Islam überhaupt. Kritische Grundlegung des Alevitentums nach Menschenmaß im Lichte des Diskurses in Deutschland unter Berücksichtigung des „Inzest-Vorwurfs“ und der Kopftuchfrage. Hamburg: Kovač.
ISt 967 Ayata, Galip (2016): Tasavvufa reddiye. El-kelam fi’l-memnu: haram sözler. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
ISt 968 Gündoğdu, Otman (1996): Hazreti Veysel Karani’nin gerçek hüvüyeti. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın nefes evladı. 1. basım. Ankara: Ayyıldız.
ISt 969 Döner, Nuran (2014): Sûfîlere göre Hz. Peygamber. Birinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 970 Reinert, Benedikt (1968): Die Lehre vom tawakkul in der klassischen Sufik. Berlin: De Gruyter.
ISt 972 Burckhardt, Titus (1953): Vom Sufitum. Einführung in die Mystik des Islam. München-Planegg: Barth.
ISt 973 Sümer, Ali (1970): Anadoluda Türk öncüsü. Hacı Bektaş Velı̂. Ankara: Yeni Sanat Matbaası.
ISt 974 Shah, Idries; Eggert, Jochen (1984): Die Sufis. Botschaft der Derwische, Weisheit der Magier. 4. Aufl. Köln: Diederichs.
ISt 975 Radtke, Bernd (1980): Al-Ḥakīm at-Tirmid̲ī. Ein islamischer Theosoph des 3./9. [i.e. 8./9.] Jahrhunderts. Freiburg: K. Schwarz.
ISt 976 Şakir, Ziya (1943): Bektaşi fıkraları. İstanbul: Tasvir Neşriyatı.
ISt 977 Schimmel, Annemarie (1963): Mevlâna Celâlettin Rumî’nin Şark ve Garpta tesirleri. Annemarie Schimmel tarafindan 8 Mart 1963 de Ankara Alman Kütüphanesinde ve 11 Mart 1963 de Konya Kitaplik Salonunda verilen konferans. Ankara: Gutenberg Matbaasi.
ISt 978 Korkmaz, Esat (2014): Alevilikte Hızır tapımı. İstanbul: Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı.
ISt 979 Gölpınarlı, Abdülbâki (1952): Mevlânâ Celâleddin. Hayatı, felsefesi, eserleri. Eserlerinden seçmeler. İkinci basım. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
ISt 980 Mihr, İskender Ali (1997): Tasavvuf. (Kur’ândaki İslâm). İzmir: Emir Basın Yayın.
ISt 981 Mihr, İskender Ali (1983): Tasavvuf nurları. Ankara: Şafak Matbaası.
ISt 982 Mihr, İskender Ali: Kur’an-ı kerim ışığında tasavvuf. İzmir: Mihr Vakfı Yayınları.
ISt 983 Mihr, İskender Ali (2002): İslâmiyet ve tasavvuf. 2. cilt. İzmir: Emir Basın Yayın.
ISt 984 Mihr, İskender Ali (1988): Tasavvufun Kur’an-ı Kerîm’deki kökleri. [S.l.]: [s.n.].
ISt 985 Mihr, İskender Ali (2003): Tasavvuf ve Kur’ân-ı Kerim kavramları. İzmir: Emir Basın Yayın Ambalaj San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ISt 986 Mehmed Tûsidî; Hafızoğlu, Tahir: Sırlar âleminden olağânüstü hikâyeler. İzmir: Çağlayan A.Ş.
ISt 987 Mihr, İskender Ali (1990): Mutluluk tasavvuf İslam. İzmir: Mihr Vakfı Yayınları.
ISt 988 Ünlüsoy, Kamile (2015): Anadolu’da Hz. Ali tasavvurları. (XIII.-XVI. yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ISt 988: v 1+2 Akşıray, Sabahat (1977-1978): Mevlana’dan sohbetler. 2 Bde. İzmir: Ege Rehber Yayınları.
ISt 989 Nicholson, Reynold Alleyne (1978?): Studies in Islamic mysticism. Reprinted. Cambridge: Cambridge University Press.
ISt 990 Gezik, Erdal (2016): Alevi hafızasını tanımlamak. Geçmiş ve tarih arasında. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ISt 991 Duru, Rıza (2012): Mevleviname. Çeviri metinler ve resimlerle batılı seyahatnamelerinde Mevlevilik -Necip Fazıl Duru’nun Mevlana ve Mevlevilik bilgisi başlıklı bölümüyle-. 1. baskı. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
ISt 992 Ceyhan, Semih (2015): Tü̈rkiye’de tarikatlar. Tarih ve kültür. Birinci basım. İstanbul: İSAM.
ISt 993 Bayram, Mikail (2016): Hâce Nasîrü’d-din-i Tusî’nin intihalciliği ve Ahi Evren Nasîrü’d-din Hoca ile ilgisi. Konya: Çizgi Kitabevi.
ISt 994 Çıtlak, M. Fatih (2016): Küfür fedaisi. 15 Temmuz kalkışmasına Mesnevi’den bakış. 2. Baskı. İstanbul: Erdem.
ISt 995 Öztürk, Emine Altay (2015): Silsile-i hâcegân. Unter Mitarbeit von Serpil Özcan und Sema Sözen. 2. Baskı. İstanbul: Arıfan.
ISt 996 Kāšifī, Ḥusain Wāʿiẓ (1256): Rašaḥat ʿain al-ḥayāt. Bulak: Bulak Matbaası.
ISt 997 Mehmed Edib (1250): [Nehcet ül-menazil]. [Bulak]: Bulak Matbaası.
ISt 999 Hasluck, Frederick William; Hulüsī, Rāǵib (1928): Bektašylyq tadqīqleri. İstanbul: Daulat matb.
ISx Islamwissenschaft: Allgemein
ISx 682 Temiz, Ahmet Emin (2004): Hazreti Veysel Karani. İstanbul: Sevgi.
ISx 690 Katz, Marion Holmes (2014): Mevlid. İslam dünyasında ibadetler ve dindarlık. 1. baskı. İstanbul: Açılımkitap.
ISx 691 Yemânî, Muhammed Abduh (2013): Peygamber böyle sevilir. Sahebede Peygamber sevgisi. 3. baskı. İstanbul: Nûn.
ISx 692 Brockopp, Jonathan E. (2010): The Cambridge companion to Muḥammad. Cambridge: Cambridge University Press.
ISx 693 Chaudhry, Ayesha S. (2013): Domestic violence and the islamic tradition. Ethics, law, and the muslim discourse on gender. Oxford: Oxford University Press.
ISx 694 Hamzić, Vanja (2016): Sexual and gender diversity in the Muslim world. History, law and vernacular knowledge. London: Tauris.
ISx 695 Zühdü Paşa, Ahmet (1893): el-Mecmuat üz-Zühdiye fil-ahkâm id-diniye, cüz-i 1.: İbadat-i bedeniye ve maliyeye dair mesaili havidir. Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye.
ISx 695 Zühdü Paşa, Ahmet (1895): El-Mecmuat üz-Zühdiye fil-ahkâm id-diniye, cüz-i 2: Nikah ve teferruatine dair ahkamı havidir. Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye.
ISx 696 Yafii (2011): Kur’an-ı Kerim’in havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 697 Seyyid Süleyman el-Huseyni (2003): İslâmî rüya tabirleri ansiklopedisi. İstanbul: âlem.
ISx 698 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2003): Rüya yorumları. Kenzü’l menâm. 2. baskı. İstanbul: Hâcegân.
ISx 699 Pamuk, Arif (2001): Esma-i Hüsna şerhi. Havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 700 Cündioğlu, Dücane (2013): Hakikat ve hurafe. 6. basım. İstanbul: Kapı.
ISx 701 Gündoğdu, Otman (1996): Olgun (kâmil) insan. 1. basım. Ankara: Ayyıldız.
ISx 702 Bursalı, Mustafa Necati (1972): Muhabbet ehlinin ulusu. Hazreti Veysel Karânî (R. A.). İstanbul: Hikmet Gazetecilik Ltd. Şti.
ISx 703 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2013?): Havasu’l-Kur’an ve kenzü’l-havâs. Gizli ilimler hazinesi. 4 Bände. İstanbul: Esma Yayınları.
ISx 704 Özdemir, Metin (2014): İslam düşüncesi’nde kötülük problemi. 2. basım. İstanbul: Furkan.
ISx 705 Pamuk, Arif (2001?): Kenzül arş duası’nın havas ve esrârı. İstanbul: Pamuk Yayınları.
ISx 706 Pamuk, Arif (2003): İsm-i A’zam duası havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayınları.
ISx 707 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2013?): Kenzü’l-havass. Gizli ilimler hazinesi. 4 Bände. İstanbul: Demir Kitabevi.
ISx 708 Kremer, Alfred von (1873): Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams. Leipzig: Brockhaus.
ISx 709 Horten, Max (1914): Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Bonn: Cohen.
ISx 710 Kellerhals, Emanuel (1956): Der Islam. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen. 2. Aufl. Basel: Basler Missionsbuchh.
ISx 711 Hartmann, Martin (1912): Fünf Vorträge über den Islam. Leipzig: Wigand.
ISx 712 Gabrieli, Francesco (1965): Mahomet. Paris: Michel.
ISx 713 Blachère, Régis (1952): Le problème de Mahomet. Essai de biographie critique du fondateur de l’Islam. 1. Aufl. Paris: Presse Univ. de France.
ISx 714 Müller, August (1888): Der Koran. Frankfurt a.M: Sauerländer.
ISx 715 Horten, Max (1924): Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. München: Reinhardt.
ISx 716 Dozy, Reinhart Pieter Anne (1879): Essai sur l’histoire de l’islamisme. Leyde: Brill.
ISx 717 Krehl, Ludolf (1884): Das Leben und die Lehre des Muhammed, Theil 1: Das Leben des Muhammed. Leipzig: Schulze.
ISx 718 Hell, Joseph (1915): Der Islam und die abendländische Kultur. Weimar: Kiepenheuer.
ISx 719 Islam. Njegova nauka i njegov značaj (1954). Beč: Gottstein.
ISx 720 Eickmann, Walther (1908): Die Angelologie und Dämonologie des Korans im Vergleich zu der Engel- und Geisterlehre der Heiligen Schrift. New York: Selbstverl. d. Verf.
ISx 721 Der Heilige Qur-ân. Arabisch-deutsch (1954). Zürich: Ahmadiyya-Mission des Islams.
ISx 722 Abbott, Nabia (1944): Aishah. The beloved of Mohammed. 2. Aufl. Chicago: Univ. of Chicago Press.
ISx 723 Tevfik, S. (1932): Kur’ani Kerim. Tercümelerile kolayca karşılaştırılmak için âyetlere sıra numarası konulmuştur. İstanbul: Cihan Kitaphanesi.
ISx 724 Nöldeke, Theodor (1856): De origine et compositione surarum Qoranicarum ipsiusque Qorani. Commentatio in concertatione civium Academiae Georgiae Augustae IV. Junii MDCCCLV ab amplissimo philosophorum ordine praemio regio ornata. Gottingae: Kaestner.
ISx 725 Lammens, Henri (1926): L’islam. Croyances et institutions. Beyrouth: Impr. Catholique.
ISx 726 Strothmann, Rudolf (1912): Kultus der Zaiditen. Strasburg: Trübner.
ISx 727 Sunar, Cavit (1967): İslâm felsefesi dersleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
ISx 728 Nagel, Tilman (1981): Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime. 2 Bände. Zürich: Artemis.
ISx 729 Zbinden, Ernst (1953): Die Djinn des Islam und der altorientalische Geisterglaube. Bern: Haupt.
ISx 730 O’Shaughnessy, Thomas (1953): The development of the meaning of spirit in the Koran. Roma: Pont. Inst. Orientalium Studiorum.
ISx 731 Marthelot, Pierre (1965): Islam. Civilisation et religion. Paris: Fayard.
ISx 732 Palmieri, Aurelio (1902): Die Polemik des Islam. Salzburg: A. Pustet.
ISx 733 Watt, William Montgomery (1953): Muhammad at Mecca. Oxford: Clarendon Press.
ISx 734 Nöldeke, Theodor (1863): Das Leben Muhammed’s. Hannover: Rümpler.
ISx 735 Schacht, Joseph (1931): Religionsgeschichtliches Lesebuch, H. 16: Der Islām. Mit Ausschluss des Qorʾāns. 2. Aufl. Tübingen: Mohr.
ISx 736 Watt, William Montgomery (1956): Muhammad at Medina. Oxford: Clarendon Press.
ISx 737 Wüstenfeld, Ferdinand (1890-1891): Der Imâm el-Schâfi’í, seine Schüler und Anhänger. 3 Bände. Göttingen: Dieterich.
ISx 738 Kasapoğlu, Abdurrahman (2016): Namaz ve oruç psikolojisi. 1. Aufl. İstanbul: Çıra Akademi.
ISx 739 Qarah Arslān, Naṣūḥī Ūnāl (2015): XVIII. asrın ortalarına kadar Türkiye’de ilim ve ilimiyeye dâir bir eser. Kevâkib-i sebʻa risâlesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ISx 740 Ahmed, Shahab (2016): What is Islam? The importance of being Islamic. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
ISx 741 Dini Araşdırmalar Mǝrkǝzi (2012-2013): Qısa İslam ensiklopediyası. İslama dair 1001 termin vǝ xüsusi ad. 2 Bände. Bakı: Elm vǝ tǝhsil.
ISx 742 Martı, Huriye (2015): Ailem. 2. Aufl. Ankara: DİB Yayınları.
ISx 743 Yazıcı, Seyfettin (2016): Vahyin ışığında ölüm ötesi. Sonsuz hayat. 4. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISx 744 Yeniçeri, Celal (2009): Hz. Peygamber’in tıbbı ve tıbbın fıkhı. Peygamber’in tıb bilimine karşı bakışı, dönemi ve sonrasında sağlık hizmetleri, tıpta güncel meseleler, estetikler. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ISx 745 Kāndihlawī al-Dihlawī, Muḥammad Yūsuf ibn Muḥammad Ilyās (2009): Asr-ı saadette görülen ilâhi yardımlar. Unter Mitarbeit von Hüseyin Okur. İstanbul: Semerkand.
ISx 746 Atay, Hüseyin; Öztürk, Yaşar; Bilgin, Beyza; Ayas, Rami; Güneş, Arif; Elik, Hasan (1995): İslam gerçeği. Ankara: Ankara üniversitesi basımevi.
ISx 747 Keskioglu, Osman (2015): Siyer-i Nebî : (Hazret-i Peygamber’in hayatı). 30. Aufl. Ankara: Diyanet İsleri Baskanlığı.
ISx 747 Özbek, İhsan (2014): İslam ikliminde kutsal kitaplar. 1. baskı. İstanbul: Gerçeǧe Doǧru Kitapları.
ISx 748 Grunebaum, Gustave Edmund von; Wilson, Dunning S.; Vryonis, Speros (1976): Islam and medieval Hellenism. Social and cultural perspectives. London: Variorum Reprints.
ISx 749 Schäbler, Birgit (2016): Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatte 1883. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
ISx 750 Bursalı, Mustafa Necati (1982): Cennet kadınlarının hanımefendisi ve insanlık hûrisi hazret-i Fâtima-i Zehrâ (radıyallâhu anhâ). İstanbul: Çelik Yayınevi.
ISx 751 Şentürk, Lütfi; Yazıcı, Seyfettin (2016): Güncel dinî meseleler. Genişletilmiş baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISx 752 Polat, Rauf Atilla (2016): İlâ-i ruh. Şifanın metafiziği. 2. Baskı. İstanbul: Gelenek.
ISx 753 Karagöz, İsmail (2015): Din görevlisi mevzuat rehberi. 1. Baskı. Ankara: DİB yayınları.
ISx 754 Karagöz, İsmail (2011): Esma-i hüsna. Ayet ve hadislerin ışığında Allah’ın isim ve sıfatları. Ankara: DİB yayınları.
ISx 755 Kennedy-Day, Kiki (2015): Books of definition in Islamic philosophy. The limits of words. London, New York: Taylor & Francis.
ISx 756 Haksöyler, Ali Haydar (2011): Cennet kadınlarının öncüsü ve imamların annesi Hz. Fatıma (ra). İstanbul: Yılmaz basım yayın ve dağıtım ticaret Ltd.Şti.
ISx 757 Shirazi, Faegheh (2016): Brand Islam. The marketing and commodification of piety. First edition. Austin, TX: University of Texas Press.
ISx 758 Šafīq, Aḥmad (1314): el-Rik fil islam. Tercümesi. Dersaadet: İqdam Matbaası.
ISx 759 Muhiddin <Hekimbaşızade> (1324): Sıhhat ve hayat-ı İslam. Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası.
ISx 760 Tutar, Recep (2015): Erkeğin hanımına karşı vazifeleri ve sorumlulukları. İstanbul: Rabbani Kitabevi.
ISx 761 Mutman, Mahmut (2014): The politics of writing Islam. Voicing difference. London [u.a.]: Bloomsbury.
ISx 762 Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Ǧalāl al-Dīn al-; Perron, A.; Amdouni, Hassan (2009): La médecine du Prophète Mouhammad. Édition revue, corriǵee, remaniée et annotée avec authentification des ẖadîth par dr Hassan Amdouni. Bruxelles: Al-imen.
ISx 764 Osman Rahmi (1324): Tababet-i İslâmiyeden bir nebze. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
ISx 765 Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (1293): Tercüme-i şevahid ün-nübüvve. İstanbul: Dar üt-tıbaat ül-âmire.
ISx 766 Hanımlara rehber bilgiler ve büyük İslâm hanımları (2015). 18. baskı. İstanbul: Fazilet Neşriyat.
ISx 767 Malak, Sebahat (2016): Kalem tutan eller ve kalp. Kuran ve kuantum ; Doğu ve Batının buluşması. İstanbul: Cinius.
ISx 768 Dorman, Emre (2016): Allah’a öğretilen din. 11.-15. baskı. İstanbul: İstanbul Yayınevi.
ISx 769 Waǧdī, Muḥammad Farīd; Ersoy, Mehmed Âkif (1325): Müslüman kadını. İstanbul: Ahmed Saki Bey Matbaası.
ISx 770 Düzceli Yusuf Suad (1909): Akvem üs-siyer. Bd. 1. İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaası.
ISx 771 Azm Zade Rafiq Bey (1324): Qiwām-i islām. Tanbīh al-afhām ilā maṭālib al-ḥayāt al-iǧtimā’īya wal-islām. Mısr: [Verlag nicht ermittelbar].
ISx 772 Seydişehri (1311): Şüûn-ı islâmiye. İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası.
ISx 775 Ersoy, Mehmet Akif (2012): Kur’an meali. Fâtiha sûresi – Berâe sûresi. İstanbul: Mahya.
KA Kulturanthropologie
KA 476 Çelik, Tuğrul (2015): Türk kültüründe kurt izleri. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
KA 477 Humana, Charles (1973): The keeper of the bed. The story of the eunuch. London: Arlington Books.
KA 478 Sırrı Numan (1929): Erzurum oyunları ve oyun havaları [Arḍ-i-Rūm ojunlary wa-ojun hawālary]. Istanbul: İktisat Matbaası.
KA 479 Samojlovič, Aleksandr Nikolaevič (1929): Türkistan san’atkârları [Turkistān ṣanʿatkārlary]. Loncasının risalesi. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 480 Abdülkadir (1930): Birinci ilmî seyahate dair rapor. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 481 Iḥsān, Ḥammāmī-Zāda (1930): Baba Salim. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 482 Hyde, Lewis (2008): Armağan. Sanatsal yaratıcılık dünyayı nasıl değiştirir? İstanbul: Metis.
KA 483 Schick, İrvin Cemil; Tünaydın, Pelin (2014): Bedeni, toplumu, kâinatı yazmak. İslâm, cinsiyet ve kültür üzerine. 2. baskı. İstanbul: İletişim.
KA 484 Dehghani, Sasha (2014): Martyrdom in the modern Middle East. Würzburg: Ergon-Verl.
KA 485 Prager, Laila (2010): Die „Gemeinschaft des Hauses“. Religion, Heiratsstrategien und transnationale Identität türkischer Alawi-/Nusairi-Migranten in Deutschland. Berlin: Lit.
KA 486 Yeğen, Mesut; Tol, Uğraş Ulaş; Çalışkan, Mehmet Ali (2016): Kürtler ne istiyor? Kürdistan’da etnik kimlik, dindarlık, sınıf ve seçimler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
KA 487 Harmanşah, Rabia; Nahya, Z. Nilüfer (2016): Etnografik hikâyeler. Türkiyede alan araştırması deneyimleri. İstanbul: Metis.
KA 488 Johansen, Ulla; Poyraz, Muallâ (2005): 50 yıl önce Türkiye’de Yörüklerin yayla hayatı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
KA 489 Salk, Gundula (2014): Die Morphologie der Sarbagïš. Zur Pragmatik der Konstruktion eines kirgisischen Stammes. 1. Aufl. Berlin: Schwarz.
KA 491 Güngör, Harun (2016): Türk bodun bilimi araştırmaları. 1. baskı. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
KG Kunstgeschichte
KG 921 Kutluay, Sevgi; Şahin, Seracettin (2015): İhtişamlı bir imparatorluk görkemli bir miras. Selçuklular. İstanbul: Mas Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
KG 922 Karkın, A. Metin; Gözgör, Bedriye (2015): İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, 15-16-17 Ekim 2015, Malatya: [s.n.].
KG 923 Ceram, C. W. (1964): Tanrilar, mezarlar, bilginler. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
KG 924 Azīza, Muhammad (1978): L‘ image et l’Islam. L’image dans la société arabe contemporaine. Paris: Michel.
KG 925 Bahar, Tania; Çolakoğlu, Fatma; Ataç, Alanur; Soley, Ulya (2014): Duvarların dili. Graffiti/sokak sanatı. İstanbul: Pera Müzesi.
KG 926 Bali, Seza (2013): One man show. First edition. San Francisco: ExtraCurricular Press.
KG 927 Simmonds, Stuart (1979): The Royal Asiatic Society. Its history and treasures. Leiden: Brill.
KG 928 Ünver, Ahmet Süheyl (1967): Ressam Ali Rıza Beye göre yarım asır önce kahvehanelerimiz ve eşyası. Ankara: Ankara Sanat Yayınları.
KG 930 Der-Meguerditchian, Silvina (2015): Grandchildren. New geographies of belonging. Contemporary artists from the Armenian diaspora, 03.09.-01.11.2015, DEPO, Tütün Deposu, Istanbul. İstanbul: DEPO.
KG 931 Evren, Süreyya; Altındere, Halil (2008): Halil Altındere. Kayıplar ülkesiyle dans = Halil Altındere. Dance with the land of the lost. 1. baskı. İstanbul: YKY.
KG 932 Ladstätter, Sabine (2015): Die Türbe im Artemision. Ein frühosmanischer Grabbau in Ayasuluk/Selçuk und sein kulturhistorisches Umfeld. Wien: Österreichisches Archäologisches Institut.
KG 933 Özsezgin, Kaya (2016): Bedri Rahmi Eyüboğlu. Çağdaşlığın yerel versiyonu. 1. Aufl. İstanbul: Kaynak Yayınları.
KG 933 Phillips, Amanda (2016): Everyday luxuries. Art and objects in Ottoman Constantinople, 1600-1800. Dortmund: Verlag Kettler.
KG 934 Arbeitswelt und Industrialisierung Anatoliens. Aus der Sicht junger Künstler = Anadolu’nun işçi hayatı ve endüstrileşmesi (2016). Selb: Zweckverband Dt. Porzellanmuseum.
KG 935 Ḥason, Rachel (2007): Woven with love. Kilims from Anatolia : the Georg and Birgit Rabe collection, Berlin. Jerusalem: L. A. Mayer Museum for Islamic Art.
KG 937 Çağman, Filiz (2014): Katʿı. Osmanlı dünyasında kâğıt oyma sanatı ve sanatçıları. İstanbul: Aygaz.
KO Kongresse
KO 1000 Peacock, A. C. S. [u.a.] (2015): From Anatolia to Aceh. Ottomans, Turks and Southeast Asia. 1. ed: Oxford Univ. Press.
KO 1001 Türkiye’de İslâmcılık düşüncesi ve hareketi. Sempozyum tebliğleri (2013). 1. baskı: Zeytinburnu Belediyesi.
KO 1002 Sixth international symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Globalization, ethics and Bediuzzaman Said Nursi’s Risale-i Nur (2004): Sözler Publications.
KO 1003 Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu; Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalı Istanbul, Turkey) (2008): Prof. Dr. Ali Haydar Bayat anısına düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu. 2 Haziran 2007. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
KO 912 Hüttler, Michael; Weidinger, Hans Ernst (2016): Seraglios in theatre, music and literature. Wien: Hollitzer.
KO 914 Emecen, Feridun M.; Akyıldız, Ali; Gürkan, Emrah Safa (2015): Osmanlı İstanbulu, 3: III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu bildirileri. 25-26 Mayıs 2015. İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları.
KO 981 Şahin, Seval; Öztürk, Banu; Ardalı Büyükarman, Didem (2015): Edebiyatın izinde. Fantastik ve bilimkurgu. Birinci basım. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
KO 982 Zeyrek, Deniz; Saǧin Şimşek, Çiğdem; Ataş, Ufuk; Rehbein, Jochen (2015): Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics. 1. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz.
KO 983 Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu (2016): 100 yıl sonra Çanakkale’ye bakmak. Forum 2015, 5 Aralık 2015, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu. İstanbul: Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu.
KO 984 Voigt, Wolfgang (1966): Forschungen und Fortschritte der Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland. Marburger Kolloquium 1965. Wiesbaden: Steiner.
KO 985 Paçacı Tunçay, Gönül (2016): Ustalar OMAR’da. 1. Uluslararası Türk Müziği Yaz Okulu konuşmaları. Birinci baskı. İstanbul: Pan.
KO 986 İzmir 1. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi (2003). İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını.
KO 987 Çolakoğlu Sarı, Gözde (2015): 1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yayınları.
KO 988 Csató, Éva Ágnes (2016): Turks and Iranians. Interactions in language and history. The Gunnar Jarring memorial program at the Swedish Collegium for Advanced Study. (Turcologica, 105). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
KO 989 Naff, Thomas; Owen, Roger (1977): Studies in eighteenth century Islamic history. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press.
KO 990 Ermeni ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. 23 Ocak 2014, Ankara bildirileri (2015). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
KO 991 Kırlangıç, Hicabi; Yerdemir, Şerife (2015): 6. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu. Tarihte ortak şahsiyetlerin etkileri ve günümüze yansımaları, bildiri metinleri 01-02 Haziran 2009, Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
KO 992 İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, 25 Kasım 2014, Ankara. Bildiriler (2015). 3 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
KO 993:
v 1+2 Menekşe, Ömer (2010): Kur’an Mealleri Sempozyumu. Eleştiriler ve öneriler; (24 – 26 Nisan 2003), İzmir. 2. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
KO 994 Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, 2-4 Kasım 2012. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya (2015). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
KO 995 Turan, Fikret (2016): Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu bildirileri. (5-6 Kasım 2012 İstanbul). 1. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KO 996 Polk, William Roe [Hrsg.] (1968): Beginnings of modernization in the Middle East. The nineteenth century. Chicago [u.a.]: Univ. Of Chicago Press.
KO 997 Csató, Éva Á.; Karakoç, Birsel; Menz, Astrid (2016): Theœ Uppsala Meeting. Proceedings of the 13th International Turkish Linguistics Conference. 1. Auflage. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
KO 998 Ülken, Hilmi Ziya (1953): Şark ve Garp kültür münasebetleri ve insan telâkkisi hakkında Hindustanda, Yeni Delhide toplanan konferans müzakereleri (12-20 Aralık 1951). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
KO 999 Gruber, Christiane [u.a.] (2013): Visual culture in the modern Middle East. Rhetoric of the image: Indiana Univ. Press.
LIa Literatur: Arabisch
LIa 10 Ibn-al-Anbārī, Muḥammad Ibn-al-Qāsim; Rescher, Oskar (1911): Šarḥ Muʿallaqat Ṭarafa li-Abī-Bakr Muḥammad Ibn-al-Qāsim al-Anbārī. Qusṭanṭinijja: Maṭb. Nafāsat.
LIa 11 ʿAbd-al-Karīm Ibn-Ḥusain al-Amāsī (1276): Mīzān al-ʿadl. [İstanbul]: Ǧarīda al-ḥawādiṯ̱.
LIa 13 Rāzī, Aḥmad Ibn-Muḥammad ar- (1912): Maqāmāt al-Ḥanafī wa-Ibn-Nāqiyā wa-ġairīhimā. Istānbūl: Maṭbaʿa-i Aḥmad Kāmil.
LIa 14 Maǧrīṭī, Abu-‘l-Qāsim Maslama Ibn-Aḥmad al- (1933): Kitab Ġāyat al-ḥakīm wa-aḥaqq an-natīǧatain bi-‘t-taqdīm. Leipzig: Teubner.
LIa 35 Wetzstein, Johann Gottfried (1906): Die Liebenden von Amasia. Ein Damascener Schattenspiel. Leipzig: Brockhaus [in Komm.].
LIa 87 Ibn-al-ʿArabī, Muḥyi-‚d-Dīn Muḥammad Ibn-ʿAlī ([1896]): Mahasin-i ahlak. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIa 88:
v 1+2 ʿAṭā’-Allāh Ibn-Faḍl-Allāh al-Ḥusainī, Ǵamāl-ad-Dīn (1288): Ravzat ül-ahbab. [İstanbu]: Matbaa-ı Amire.
LIi Literatur: Iranisch
LIi 175 Ḥāfiẓ (1812-1813): Der Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis. 2 Bände. Stuttgart: Cotta.
LIi 170 Qazwīnī, Hamd-allāh Mustawfī al- (1919): The geographical part of the Nuzhat-al-Qulūb, vol 2: [English translation]. Leyden: Brill.
LIi 171 Hammer, Joseph von (1818): Geschichte der schönen Redekünste Persiens. Mit einer Blüthenlese persischer Dichter aus zweyhundert persischen Dichtern. Wien: Heubner und Volke.
LIi 172 Firdausī (1967): Das Königsbuch. Lfg. 1. Glückstadt: Augustin.
LIi 173 Firdausī (1889): Jussuf und Suleicha. Romantisches Heldengedicht. Wien: Gerold.
LIi 174 Abbas, Hilmi (1964): Altkurdische Kampf- und Liebeslieder. München: Bechtle.
LIi 176 Turgut, Lokman (2010): Mündliche Literatur der Kurden. In den Regionen Botan und Hekarî. Berlin: Logos-Verl.
LIi 177:
v 1+2 Schefer, Charles Henri Auguste (1883/85): Chrestomathie Persane : à l’usage des élèves de l’école spéciale des langues orientales vivantes. T. 1+2. Paris: Leroux.
LIi 178 Saʾdī, Muṣliḥ ad-Dīn (1291): Kitāb-i Gulistān-i Šaih Muṣliḥ ad-Dīn Saʿdī. İstanbul: Matbaa-ı İ̄raniye.
LIi 179 Ṣafā, Ḏabīḥallāh (1964): Anthologie de la poésie persane. Paris: Gallimard.
LIi 180 Kaikāʾūs Ibn-Iskandar (1951): The Nasîhat-nâma known as Qâbûs-nâma of Kai Kâ’ûs b. Iskandar b. Qâbûs b. Washmgîr. London: Luzac.
LIi 181 Iskandar, Kai Kā’ūs ibn (1951): A mirror for princes. The Qābūs ama. New York: Dutton.
LIi 182 Nāṣir H̱usrau (1953): Kitāb-i ǧāmiʿ al-ḥikmatain. Tihrān: Inst. Īrān wa Farānsa.
LIi 183:
v 1,2,9,10 Džalil, Ordichan; Celîl, Celîlê (2014): Zargotina kurda. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 183: v 2 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2014): Êpîka. (beyt, dastan, roman). Kurmancî. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 184: v 2 Sadi, M. (1850): Moslicheddin Sadi’s Lustgarten (Bostan). Bd. 2.
LIt Literatur: Türkeitürkisch/Osmanisch
LIt 413 Jacob, Georg (1915-1916): Hilfsbuch für Vorlesungen über das Osmanisch-Türkische. 2 Bände. Berlin: Mayer & Müller.
LIt 4472 Nedim; Yusuf Ziya (1932): Nedim divanı. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.
LIt 4784 Ahmed Cevdet (1914): Sahaif-i nefise. Cild 1. [İstanbul].
LIt 4784 Cevdet, Mehmed (1330): Sahaif-i nefise. 2. Bd. [İstanbul]: İbrahim Hakkı ve Şürekası.
LIt 4992: v 1 Recaizade Mahmut Ekrem (1910): Nijad Ekrem. Bd. 1. İstanbul.
LIt 515 Mehmed Zühdi (1324): Nazm üs-siyer-i Zühdi. Trabzon: Serasi Matbaası.
LIt 5270 Köprülü, Mehmed Fuad (1928): Maniler. Umumî Türk edebiyatında „mani“ tarzının menşe ve tekamülü hakkında müderris Köprülüzade Mehmet Fuat Bey tarafından yazılan büyük mukaddime. İstanbul: Devlet Matbaʿası.
LIt 5378 Melik Şah ile Güllü hanım hikayesi (1900). Istanbul: [s.n.].
LIt 5379 Jacob, Georg (1899): Kajyk ojunu. Türkischer Text mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen. Berlin: Mayer & Müller.
LIt 5388 Yüksel, Muammer (2008): Cennet. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
LIt 5389 Ayfer, Murat Özgen (2007): Tapınakçıların hazinesi. Birinci baskı. İstanbul: Pentagram.
LIt 5390 Billur köšk hikâyesi (1900?). [S.l.]: [s.n.].
LIt 5391 Hakan, Ersin (2014): Hasan Sabbah ve Alamut, 1. kitap: Tapınak şovalyeleri. Roman. 1. baskı. Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yayınları.
LIt 5392 İbrahim Örfi (1878): Binʿal hikayesi. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5393 Dülger, Mehlika (2016): Kedra. 1. baskı. Kocaeli: Arel Kitap.
LIt 5394 Yağmur, Sinan (2012): Aşk’a yolculuk. Veysel Karâni. Birinci baskı. İstanbul: Destek Yayınevi.
LIt 5395 Tan, Serhat Ahmet (2012): Yeni bir şans. 1. baskı. İstanbul: Şira Yayınları.
LIt 5396 Tan, Serhat Ahmet (2014): Olağanüstü hikâyeler. 1. baskı. İstanbul: Şira Yayınları.
LIt 5397 Kara, Cerennur (2015): Gücün büyük efsanesi, 1: Karanlığın gün batımı. Birinci baskı. İstanbul: Hoguma Bilişim Yayıncılık.
LIt 5398 Demirdöven, Kaan (2015): Mabedin sırrı. İstanbul: Nesil.
LIt 5399 Daniş, Münire (2016): Aşk ile hû. (Rabia, ilahî aşkın nefesi). 3. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
LIt 5400 Vartanyan, Aret (2015): Gitme zamanı. Yürüdüğün yollar hep aynı yere çıkıyorsa, yeni bir yol bulmak için. Gök ile yer arasında köprü kuran asa misali, batın ile zahir arasında gidip geliyor insan…“. İlk baskı. İstanbul: Destek Yayınları.
LIt 5401 Fischer, August; Muhji-ad-Din, Ahmad (1919): Anthologie aus der neuzeitlichen türkischen Literatur, 1: Texte und literargeschichtliche Einführung. Leipzig: Teubner.
LIt 5402 Koray, Ahmet Cenk (1964): Kutsal vadideki tapınak. Ankara: Kardeş Matbaası.
LIt 5403 Duman, Rahmi (1936): Can veren sultan ve manzum efsaneler. İkinci basılış. İstanbul: Tıb Talebe Cemiyeti.
LIt 5404 Korkut, Çetin (2013): Yalınayak. 1. basım. Ankara: Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Yayınevi.
LIt 5405 Taeschner, Franz (1930): Ein Mesnevi Gülschehris auf Achi Evran. Glückstadt: Augustin.
LIt 5406 Pîr Sultan Abdal. Hayatı ve şiirleri (1971). İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.
LIt 5407 Latifî; Canım, Rıdvan (2000): Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Trabsıratü’n-nuzamâ. (İnceleme – metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LIt 5408 Bāqī; Hammer-Purgstall, Joseph von (1825): Baki’s, des größten türkischen Lyrikers, Diwan. Wien: Beck.
LIt 5409 Fenkligil, Bahtiyar (1943): Bektaşi nefes ve mersiyeleri. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
LIt 5410 Serbestzâde Ahmet Hamdî İskilibî; Güleç, İsmail (2004): Dîvân-ı Hamdî. 1. basım. İstanbul: Pan.
LIt 5411 Yûsuf-ı Meddâh; Köktekin, Kâzım (2007): Varka ve Gülşah. İnceleme, metin, dizin. 1. Aufl. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt 5412 Demircioğlu, Yusuf Ziya (1934): Yürükler ve köylülerde. Hikâyeler, masallar. Istanbul: Güneş.
LIt 5413 Procházka-Eisl, Gisela; Çelik, Hülya (2015): Texts on popular learning in Early Modern Ottoman times. 2 Bände. Cambridge, Mass.: Dep. of Near Eastern Languages and Civilizations.
LIt 5414 Yesari Baba; Ertan, Ali (1941): Yesari Baba. Sinop: Muharrem Matbası.
LIt 5415 Seçme memleket şiirleri (1929). Istanbul: İktisat Matbaası.
LIt 5416 Atik Gürbüz, İncinur (2015): Mecmūʿatü’l-leṭāʾif ve Ṣandūḳatü’l-maʿārif. (Bursa (İnebey) Print and Manuscript Library, no. 2276), (İstanbul University Rare Books Library, no. T 739). 2 Bände. Cambridge, Mass.: Dep. of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard Univ.
LIt 5417 Seyranî; Yusuf Ziya (1933): XIX asır halk şairlerinden Seyrani. İstanbul: Sühulet Kitaphanesi.
LIt 5418 Yekta, Rauf (1931): Gülme komşuna. (Kütahya). Tam bir orta oyunu. [Textbuch mit Notenanh.]. Istanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Āşik Garip (1930). İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Tahir ile Zühre. 20 adet nadide resimle müzeygendir (1930). İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Tevatür ile Meşhur ve mütearif olan. Kerem ile Aslı hikâyesinin tekmil nushası (1930). 6. Aufl. İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5420 Kâmil ül-kêlam (1855). İstanbul: Tabʿhane-i Amire.
LIt 5421 Diyaroğlu, Süleyman (2004): Sırlar aleminden. Şiirler ve özdeyişler. Birinci basım. İstanbul: Can Yayınları.
LIt 5422 Akif Bey. Oyun – beş fasıl (1910). İstanbul: Değirmenciyan „Edeb“ matbaası.
LIt 5423 Mustafa Reşid; Mehmed Tahir (1899): Son salon ve aşk. Kostantiniye: Tahir Beyin 40 numaralı matbaası.
LIt 5424 Mustafa Reşid (1893): İzdivac – imtizac. İstanbul: İstepan Matbaası.
LIt 5426 Pekotsch, Leopold (1911): Hātirāt. Mamū’āt wa-mašhūdāti hāwī-dīr. Wien: Hōlder.
LIt 5427 İbrâhim Necmi (1928): Halk Kırâati. [İstanbul]: Muallim Ahmet Hâlit Kitaphânesi.
LIt 5428 Kúnos, Ignácz (1965): Mundarten der Osmanen. Leipzig: Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik.
LIt 5429 Akıllıoğlu, Teodoros (2015): Zavallı delikanlı yahut gaddar pederin müşfik zevcesi. Hissi dram. 7 perde 1 tablo. Birinci basım. İzmir: Erçetin Gülyağı San. Tic. A.Ş.
LIt 5430 Namik Kemal (1889): Vatan manzumesi. [S.l.]: [s.n.].
LIt 5431 Mustafa Reşid (1304): Bir çiçek demeti. 2. Aufl. Kostantiniyye: Matbaa-ı Ebüzziya.
LIt 5432 Giritli Mustafa Hulusı (1289): Dehşetli hata. Facia beş perde. [Istanbul]: Zartaryan Fabrikası.
LIt 5433 Sünbül-Zâde Vehbî (2011): Şevk-engîz. Kahramanmaraş: Ukde.
LIt 5434 Âsar-ı eslâfdan Kemalpaşazade divanı (1313). Dersaadet [İstanbul]: Ahmet Cevdet (Kitābḫāne-i Iqdām).
LIt 5435 Ataullah İbn ül-İbn-i Mevlânâ (1914): Terane-i hicran. İstanbul: Necm-i İstikbâl matbaası.
LIt 5436 Aḥmad Yasawī (1882): Kitab-ı Dîvân-ı belagat unvân-ı Sultan ül-Arifin Hoce Ahmed-i Yesevi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye.
LIt 5437 Arif Hikmet (1283): Divan-ı Arif Hikmet Beyefendi. [İstanbul]: Matbaa-yi Âmire.
LIt 5438 Olgun, Tahir (1900): Dīwānče-i-Ṭāhir. Dersaadet: ʿAṣr.
LIt 5439 Mehmed Sıdkı Kesriyel (1914): Divançe-i şinaver. [Istanbul]: Nefaset Matbaası.
LIt 5440 Benlizade Mehmet İzzet Beylikci (1842): Divan-i İzzet Bey. [Istanbul]: Kütüphane-yi Daruttıbaa.
LIt 5441 Özzorluoğlu, Süleyman Tevfik (1911): Leyla ile Mecnun. Hicretin birinci asrında cereyan etmiş bir vaka-i aşıkane. Istanbul: Şams Matbaası.
LIt 5442 Kaya Nuri (1923): Türkler şairleri. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5443 Kâzım Paşa <Koniçeli> (1328): Divân-ı Kâzım Paşa. (İstanbul).
LIt 5444 Memduh, M. [ÜbersetzerIn] ([1891]): Meceray-ı aşk yahut Nella. İstanbul: Ahtar Matbaası.
LIt 5445 Ahmed Midhat ([1887/88]): Bašīr Fuʾād. Konstantinopel.
LIt 5446 Ismāʿīl ʿĀṣim, Küčük Čelebizāde (1852): Dīwān-i-šaih al-islām ʿĀṣim Efendi. [İstanbul]: Ǵarīda-i-ḥawādiṯ.
LIt 5447 Emin Osman (1882): Hadikat ül-üdeba. Cild 1. İstanbul: Matbaa-yi Aramyan.
LIt 5448 Ali Sami (1913): Karagöz’ün zifaf gecesi. Istanbul: Rüşdiye Matbaası.
LIt 5449 Mahmut Nedim [ÜbersetzerIn] (1326): Muhabbet-i vataniye. Dersaadet: Asya Matbaası.
LIt 5450 Loliée, Frédéric (1901): Tarih-i edebi-i âlem. Kastamoni: Vilayeti Matbaası.
LIt 5451 Bildek, Eda (2012): Aşkın Peygamberi. (Hz. Muhammed). İstanbul: Mola Kitap.
LIt 5452 Bildek, Eda (2014): Cennet kadınları. 1. baskı. İstanbul: Paradoks.
LIt 5453 Fıtnat Hanım ([1848]): Divan-i Fıtnat. [İstanbul]: Takvimhâne-i Amire Taş Destgâhı.
LIt 5454 Fehim, İbrahim ([1890]): Müntahabat-i teracim-i meşâhir. İstanbul: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5455 Ali Vasfi (1318): Muhazarat. İstanbul: Karabet Matbaası.
LIt 5456 Sūzī, Aḥmet (1290): Dîvân-i Şeyh el-Hac Ahmed Suzi kuddise sirrehü. İstanbul: Elhac Mustafa Efendi Matbaası.
LIt 5456 Şemseddin Sivâsî (1290): Müntahab Mevlid ün-Nebiy. İstanbul: Elhac Mustafa Efendi Matbaası.
LIt 5457 Hugo, Victor (1882): W. Shakespeare. İngiliz edib-i azamı Vilyam Şekspir’in kıskançlar nam beş piyes üzerine Viktor Hugo zade Fransuva tarafından bir suret-i edibanede kaleme alınmış olan malumat. İstanbul: Matbaa‘-i Aramiyan.
LIt 5457 Rıza, T. (1882): İnsan yavruları. İstanbul: [Matbaa‘-i Aramiyan].
LIt 5458 Erte, Mehmet (2015): Bakışın kirlettiği ayna. Öykü. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LIt 5459 Faik Esad (1891): Gül demetlerı. Bd. 1. İstanbul: Ahter matbaası.
LIt 5460 Latifî (1287): Münazara-ı Latifi. İstanbul: Asır Matbaası.
LIt 5461 Nābī, Jūsuf (1832): Dail Sijar-i-nabawī. Būlāq.
LIt 5462 Tahir ile Zühre (1332). İstanbul: Şems matbaası.
LIt 5463 Mektebde vatan türküleri (1900). Kostantiniye: Matbaa-yi Şems.
LIt 5464 Faṭīn Efendi (1871): Divan-i Fatin. [İstanbul]: İzzet Efendinin Matbaası.
LIt 5465 Ansoul, Richard (2013): Göklerin kralı. 1. bası. İstanbul: GDK.
LIt 5465 Nesimi; Usûlî; Bağdatlı Rūḥī (2014): Nesimî-Usûlî-Rûhî. 1. baskı. İstanbul: Kapı yayınları (398).
LIt 5466 Fuzulî (1870): Hadikatü ’s-suada‘.
LIt 5467 Ismāʿīl Ṣafā (1329): Muhakemat-ı edebiye. 1. tabı. İstanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası.
LIt 5468 Safa, İsmail (1314): Asar-ı muasırından mülahazat-ı edebiye. Dersaadet: İkdam Matbaası (Kitābḫāne-i Iqdām).
LIt 5469 Şimşek, M. Ali (2014): Kazanılan kayıp yıllar. Kurban. 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
LIt 5470 Peacock, A. C. S.; Yıldız, Sara Nur (2016): Islamic literature and intellectual life in fourteenth- and fifteenth-century Anatolia. [1. Auflage]. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
LIt 5471 Bulgurluzade Rıza (1326): Müntahabat-i bedayi-i edebiye zeyli. Bd. 1. Dersaadet: Sancakcıyan Matbaası.
LIt 5472 Ahmed Midhat; Sinasi, İbrahim ([1871]): Durub-i emsal-i osmaniye. Şinasi hikmetiyatının ahkamı tasvir. 1. defa. İstanbul.
LIt 5473 Hasan Aynî (1258): Dîvân-i belâgat unvân-i Aynî. [İstanbul]: Matbaa-i Bâb-i Hazret-i Seraskerî.
LIt 5474 Yaḥyā Naẓīm (1257): Dîvân-i belâgat-i unvân-i Nazîm. [İstanbul]: [Takvimhane-i Amire].
LIt 5475 Şeyh Galib (1252): Dîvân-i Şeyh Gâlib. Bulak: Matbaa-i Bulak.
LIt 5476 Süleyman Çelebi (2013): Vesîletün-necât. (Mevlid) : (Reisüʾl-hattātîn Ahmed Kâmil Akdikʾin hattıyla). 3. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
LIt 5477 Ahmed Hilmi (2015): A’mak-ı hayal. Unter Mitarbeit von Mustafa Ahmet Kara. 1. baskı. İstanbul: tutikitap.
LIt 5478 Ṣāliḥ (1290): Kara taliʿ. Facia, 3 fasıl, 3 perde. İstanbul: Camlı Han Matbaası.
LIt 5479 Esad Muhlis Paşa (1268): Divançe-i Esad Paşa. [İstanbul]: Takvimhane-i Amire.
LIt 5480 Nabî (1292): Dîvân-i Nâbî. [İstanbul]: Şeyh Yahya Efendi Matbaası.
LIt 5481 Eşrefoğlu Rumi (1301 [1884): Haza Divan-i Eşrefoğlu Abdullah al-Rumi. Dersaadet: Muhip Matbaası.
LIt 5481 Eşrefoğlu Rumi (1301): Haza Divan-i Eşrefoğlu Abdullah ur-Rumi. Dersaadet: Muhip Matbaası.
LIt 5482 Ali Rasim Ibn-Osman (1326): Sünbülistan şerhi. Bekir Efendi: Karagöz matbaası.
LIt 5483 Ilgaz, Afet (2015): Kadın oradaydı. Vahiy sürecinde kadın rolleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5484 Namık Kemal (1305): Cezmi : tarihe müstenit hikâye. İstanbul: [Verlag nicht ermittelbar].
LIt 5485 Reşid, Mustafa (1313): Muharrerat-ı nisvan. İstanbul: Alem Matbaası.
LIt 5486 Ergun, Sadettin Nüzhet (1927): Karacaoğlan. Konya: Vilâyet Matbaası.
LIt 5487 Tahir Bey <Bursalı> (1328): Müntaḫabāt-ı maṣārıʿ wa-abyāt. Istanbul: Nacm-i Istiḳbāl Maṭbaʿası.
LIt 5488 Tahir Bey <Bursalı> (1311): Netice-i saʿy. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5489 Mehmed Münci Fikripaşazade (1309): Diyana. 1. Aufl. Kostantiniye: Matbaa-i Ebüzziya.
LIt 5490 Menemenlizade Mehmet Tahir (1313): Terane-i zafer. İstanbul: Babıâli caddesi 25 numaralı matbaa.
LIt 5491 Menemenlizade Mehmet Tahir (1304): Yad-ı mazi. İstanbul: Cemâl efendi matbaası.
LIt 5492 Faik Reşat (1315): Gencine-i letaif. 2. tab‘. Dersaadet: Asır matbaası.
LIt 5493 Nigar Hanım (1312): Niyran. İstanbul: Âlem Matbaası.
LIt 5494 Safa, Peyami (1940): 9-uncu hariciye koğuşu : Nâzım Hikmet’e ithaf. İstanbul: Resimli ay matbaası.
LIt 5495 Hikmet, Nâzım (1930): Varan 3. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.
LIt 5496 Kaufmann, Max Rudolf (1916): Türkische Erzählungen. München: Delphin-Verl.
LIt 5497 Mehmed Rauf (1325): Aşıqane. Istanbul: Hilal Matbaası.
LIt 5498 Muḥammad Ǵalāl (1330): Sevda lûgati. İstanbul: Şems Matbaası.
LIt 5499 Mehmed Ata (1895/1903): İktitaf. Kısım 1-4. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5500 Mehmed Sadık <Kerküklü> (1328): Tekâmül. Hikaye. İstanbul: Matbaa-yi Hayriye ve şürekası.
LIt 5501 Ahmed Rasim (1316): Gecelerim. 2. Aufl. İstanbul: Bab-ı Ali Caddesinde 38 Numaralı Matbaa.
LIt 5501 Seyahat. İstanbuldan Samsun, Diyarbekir tarikiyle Bağdat ve Basraya ve oradan Haleb ve İskenderun tarikiyle İstanbul’a kadar seyahatı mütezammın mektuplardan müteşekkildir (1311). İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5502
  1. – M.V (1308): Tek göz yahut felaketzede iki öksüzün mesudiyeti. İstanbul: Matbaa-ı Şirket-i Mürettebiye.
LIt 5503 Ahmed Midhat (1295): Alayın kıraliçesi. [İstanbul]: [Kırk Anbar Matbaası].
LIt 5504 Vehbi, S. (1304): Ah ü enin. 1. Aufl. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5505 Mehmet Celâl (1304): İstigrak yahut nesirlerim. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5505 Mehmet Celâl (1304): Orora. Dersaadet: Karabet ve Kasbar Matbaası.
LIt 5505 Mehmet Celâl (1312): Mükafat. Kostantiniye: A[rtin] Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5506 Tsakyroglu, M. (1907): Divan-ı Baki. En Venetia.
LIt 5507 Sadık (1292): Âsî Behcet. Tiyatro, dört fasıl : dört perde. İlk defa. Selânik: Vilayet Matbaası.
LIt 5508 Fikripaşazade Mehmet Münci (1308): İnhimak-i memat. İstanbul: Alem Matbaası.
LIt 5509 Mehmet İhsan (1290): Ermeni mazlumları yahut Fedakâr bir Türk zabiti. Dersaadet: İkdam Matbaası.
LIt 5510 Bükülmez, Yaşar Nezihe (1331): Bir deste menekşe. İstanbul: Cihân Matbaası.
LIt 5511 Sâdık Vıcân^, (1312): Nagamat-ı Vicdaniye. Kastamonu: Vilayet Matbaası.
LIt 5512 Senâyî Hasan Şabânî (1289): Menakib-i Emir Sultan aleyh ir-rahmet-i vel-gufran. [İstanbul]: İzzet Efendi Matbaası.
LIt 5513 Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (1289): Tercüme-i nefehat ül-üns. [İstanbul].
LIt 5514 Hayrullah Nedim (1897): Menakıb-ı Eşref-i Rûmî kuddise sırr ül-âlî. [Bursa]: Matbaa-ı Emri.
LIt 5516 Kamil, Tepedelenlizade (1324): Barbaros Hayreddin Paşa. [İstanbul]: Artin Asaduryan Matbaası.
LIt 5517 Yusuf Niyazi (1325): Mazlum şehzadeler yahut Hurrem Sultan. Tarihi dram 4 perde 6 tablo. Dersaadet: Matbaa-i Jırayır.
LIt 5518 Sazā’ī (1309): Münakaşa-i âşıkane yahut bergüzar-ı mazi. Kostantiniye: Alem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı.
LIt 5519 Nefi (1292): Felaket. Beş fasıl tiyatro oyunu. [İstanbul]: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5521 Letaif-i tercüman-ı hakikat (1305). İlk defa. İstanbul: Tercüman-i hakikat Matbaası.
LIt 5522 Seyfi, Mehmed (1308): Tahkire mukabele yahut cinayet setr. Kostantiniye: İstepan Matbaası.
LIt 5523 Mützelburg, Adolf (1296): Konak yahut Şeyh Şamilin Kafkasya muharebatında bir hikaye-i garibe. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5524 Yūsuf Niyāzī (1327): Mülevves yahut bir casusun akibeti : milli tiyatro; tamaşa 3 perde 3 tablo. İstanbul: Uhuvvet Matbaası$h.
LIt 5525 Fenarizade, M. (1311): Teodora. Dersaadet: [Tercüman-ı Hakıkat matbaası].
LIt 5527 Namık Kemal (1326): Edib-i azam merhum Namık Kemal Beyin Rüyası. İstanbul: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5527 Namık Kemal (1326): Rönan müdafaanâmesi. „Frânsa Akademisi azâsından müteveffâ „Ernest Renan“ tarafından islâmiyetin guyâ mâhî-i terakkiyât ve mani‘-i maârif olduğuna dair irâd edilmiş olan bir hitabeye karşı berâhin-i kâti’ayi câmi‘-i reddiyedir ki şân-i calîl-i islâmiyeti delâil-i münevvere-i şeriye ve müntakiye ile bi-hakk i’lâ eder“. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5527 Namık Kemal (1326): Vaveyla. Dersaadet: Şems kütüphanesi.
LIt 5528:
v 1-4 Ḥamīd Vehbī (1301): Mešāhīr-i Islām. Cild 1-4. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5529 Köksal, Ercan (2015): Bir inkılap daha var. İstanbul. Okurlitaplığı.
LIt 5530 Yaman, Hakan (2012): Die Yūsuf-Legende in der Version von ʿAlī. Nach dem Dresdener Manuskript Eb. 419. Berlin: Schwarz.
LIt 5531 Ahmed Hilmi (2014): A’mâk-ı Hayâl. 1. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
LIt 5533 Serencam (1314). İstanbul: Hacı Hüseyn efendinin matbaası.
LIt 5534 Akşıray, Sabahat (2008): Gönüller birliği. Bd 1. 1. baskı. İzmir: İnsan, Dost, İhsan Vakfı.
LIt 5535 Akşıray, Sabahat (2015): Uzat elini. 1. baskı. İstanbul: Doğan novus.
LIt 5536 Tanpınar, Ahmet Hamdi; Gökşen, Erol (2016): Hep aynı boşluk. Denemeler mektuplar röportajlar. 1. baskı. İstanbul: Dergah.
LIt 5537 Sakaoğlu, Saim; Alptekin, Ali Berat (2014): Nasreddin Hoca. 2. basım. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi yayınları.
LIt 5538 Uçman, Abdullah (2016): Rıza Tevfik’in mektupları. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LIt 5539 Dindar, Cemal (2013): Bir akıl hastanesinin hatıra defteri. Nal. İstanbul: Telos Yayınevi.
LIt 5540: v 1-3 Osmanisches Reich, Sultan, I.; Atasoy, Nurhan (2016): Muhibbî dîvânı. 3 Bde. İstanbul: MASA.
LIt 5541 Arakel <Kitâbcı> (1324-1328): Talîm-i kiraat. Bd. 1-4. İstanbul: Kitabcı Arakel matbaası.
LIt 5542 Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1313 [1897): Metres. Dersaadet: İkdam Matbaası.
LIt 5543 Ahmed Midhat (1309): Ahmed, Metin ve Şirzad. Hakayık-ı tarihiye üzerine müesses roman. İstanbul: [Tercüman-ı Hakikat Matbaası].
LIt 5544 Ahmed Midhat (1305): Arnavutlar solyotlar. Tarihe müstenid bir roman. İstanbul: [Tercüman-ı Hakikat Matbaası].
LIt 5545 Celaleddin (1290): Hayâl-i celâl. İstanbul: Şark Matbaası.
LIt 5546 Ebüzziya Tevfik (1288): Ecel-i kazal. Facia, beş fasıl altı perde. İstanbul: [Tasvir-i Efkâr Matbaası].
LIt 5547 Emin Hâkî (1332): Taassubun neticesi yahut farmason çocuk. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5548 Çığıraçan, İbrahim Hilmi (1327): Aşkmı – zafermi? Yakub ve Rozya. Dersaadet: Nümûne-yi tıbaat.
LIt 5549 İhsan Huzni; Said Suzan (1329): Aşk ve namus. Yedi perde bir tablo. İstanbul: Matbaa ve Kütüphane-i Cihan.
LIt 5550 Ali Ferruh (1303): Şayan. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5551 Ahmed Midhat (1296): Yer yüzünde dir melek. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5590 Üsküdarlı Safi (1308): İslam Hazret-i Ömer reziye llahü anhu yahut bir harika. İstanbul: Kasbar Matbaası.
LIt 5593 Šaukat Ġauṯī (1895): Manzum Tarih-i enbiya. Bd. 1. İstanbul: İstepan Matbaası.
LIt 5594 Baldırzade Selîsî Şeyh Mehmed (1307): Tercüme-i hâl-i hazret-i Emir Sultan kaddese sırreh el-mennan. Bursa: Vilayet-i Matbaası.
LIx Literatur: Allgemein
LIx 178 Berry, Steve (2007): Tapınak Şövalyeleri’nin mirası. 1. basım. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
LIx 179 Amabile, Flavia; Tosatti, Marco (2015): Halep’in baronları. İstanbul: Aras.
LIx 180 Hoover, Dorcas (2011): Şafağı beklerken. 1. Aufl. İstanbul: GDK.
LIx 181 Ropes, Mary E. (2013): Mary Jones ve Kutsal Kitap. 1. Aufl. İstanbul: GDK.
LIx 182 Rehm, Hermann Siegfried (1916): Nasreddin, der Schelm. Fahrten, Meinungen und Taten des lachenden Philosophen Nasreddin Hodscha, des türkischen Eulenspiegels. Berlin: Schuster & Löffler.
LIx 183 Bergsträsser, Gotthelf (1966): Neuaramäische Märchen und andere Texte aus Maʿlūla in deutscher Übersetzung. Nendeln: Kraus Reprint.
LIx 184 Huxley, Aldous (1945): Yeni dünya. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
LIx 185 Ramazanoğlu, Muzaffer (1944): Gilgameş destanı. Ankara: Maarif Matbaası.
LIx 186 Bildek, Eda (2014): Mor Rüya. Herkes kendi rüyasında, peki ya sen?!… : roman. 2. baskı. İstanbul: Paradoks.
LIx 187 Shakespeare, William (1328): İngiltere meşahir-i üdebasından Şekspirin eser kiymetleri, Otello. Dersaâdet: Manzume-i Efkâr matbaası.
LIx 187 Shakespeare, William (1909): Jül Sezar. Darsaadet: Matbaa-ı İçtihad.
LIx 188 Shakespeare, William (1908): Hamlet. Kahire: Matbaa-ı İçtihad.
LIx 189 Puškin, Aleksandr Sergeevič (1892): Kâǧıd oyunu. Istanbul: Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı.
LIx 190 Molière (1869): Yorgaki Dandini oyunu. Üç fasldır. [Istanbul]: [Matbaa-yi Âmire].
LIx 190 Molière, Jean Baptiste Poquelin de (1286): Zoraki tabib : üç fasldır. [Istanbul]: [Matbaa-yi Âmire].
LIx 191 McDowell, Josh (2011): Tanık. Gerçeği bildiğini sanıyordu : öyleyse neden kaçıyordu? 3. basım. İstanbul: Zirve Yayınları.
LIx 192 McDowell, Josh; Stewart, Ed (2016): Sevilen birini kaybetmek. İstanbul: GDK.
LIx 193 Swanson, Daphne (1998): Yakuttan daha değerli. Suffolk’lu ev hanımının yaşam öyküsü. Unter Mitarbeit von Devrim Salman. 1. basım. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
LIx 196 Timur, Kemal (2012): Berdel yazarı Esma Ocak. Hayatı ve eserleri ; bir Diyarbakır hanımağasının yaşanmış öyküsüdür. 2. baskı. İstanbul: Akademik Kitaplar.
LIx 197 Molière (1870): Infiʿāl-i-ʿišq. [S.l.].
LIx 197 Molière (1870): Ṭabīb-i-ʿišq. [S.l.].
LIx 197 Molière (1870): Tartuf. [S.l.].
LIx 197 Molière (1870): Ṭon Ǵiwany. [S.l.].
LIx 197 Molière (1870): Zoraki ṭabīb. [S.l.].
LIx 197 Molière (1880): Adamcıl. [Bursa]: [Vilayet Matbaası].
LIx 197 Molière (1880): Azarja. [Bursa]: [Vilayet Matbaası].
LIx 197 Molière (1880): Kadınlar mektebi. [Bursa]: [Vilayet Matbaası].
LIx 197 Molière (1880): Okumuşlar. [Bursa]: [Vilayet Matbaası].
LIx 197 Molière (1880): Zor nikâhı. [Bursa]: [Vilayet Matbaası].
LIx 198 Molière (1324): Tam müstebid yahut işkilli memo. Orta oyunu : (bir fasıl). Dersaadet.
LIx 199 Kock, Paul de (1306): Kamere âşık. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası.
LIx 199 Malot, Hector (1305): Bilgiç kız. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası.
LIx 199 Merouvel, Charles (1299): Gabriyel’in günahı. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası.
LIx 199 Richebourg, Emile (1299): Peçeli kadın. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIx 200 Goethe, Johann Wolfgang von (1926): Faust. [Goethes Meisterwerk]. Konstantinopel: Milli matba’e.
LIx 203 Feraizcizade Mehmet Şakir (1301): İnadcı yahut çöpçatan. Bursa: Feraizcizade Matbaası.
LIx 205 Manastırlı, Mehmed Rifat (1291): Pākdāman. İstanbul: Ẓartarian.
LIx 206 Beykozlu Necip (1306): Garaib-i âlemden bir nebze. Tabi’i, fenni, tarihi, sana’i. [Istanbul]: Kasbar Matbaası.
LIx 215 Ḫālid Ḍijāʾ, ʿUššāqī-Zāda (1303): Madḫal. Konstantinopel: Arakel.
LIx 216 Gonzalès, Emmanuel (1311): Vehametli sevdalar. İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası.
LIx 218: v 2 Ahmed Rasim (1303): Cümel-i hikemiye-i ecnebiye. 2. Cilt. İstanbul: S. Şirket-i Mürettibiye Matba’ası.
LIx 220 Dumas, Alexandre (1298): Antonîn. İstanbul: [Tercüman-ı Hakikat Matbaası].
LIx 220 Dumas, Alexandre (1298): Bir kadının hikayesi. İstanbul: [s.n.].
LIx 221 Böhlau, Helene (1891): In frischem Wasser. Roman in zwei Bänden. Stuttgart: Engelhorn.
LIz Literatur: Andere Türksprachen
LIz 148 Jarring, Gunnar (1951): Materials to the knowledge of Eastern Turki. Tales, poetry, proverbs, riddles, ethnological and historical texts from the southern parts of Eastern Turkestan, 3: Folk-lore from Guma. Lund: Gleerup.
LIz 415 Jarring, Gunnar (1938): Uzbek texts from Afghan Turkestan. Lund: Gleerup.
LIz 416 Kamalova, Lola (2011): Bir asfalt parçası ve çocuklar için başka hikâyeler. 1. Aufl. İstanbul: GDK.
LIz 417 Ğıylecev, Ayaz (2014): Cuma günü, akşam… Ankara: Bengü Yayınları.
LIz 418 Kamalova, Lola (2010): Kuzeyin uzaklarında. 1. baskı. İstanbul: GDK.
LIz 418 Vahabzadä, Bäxtiyar (2016): Axı, dünya fırlanır… : şeirlär. Bakı: Kitab Klubu.
LIz 419 Ismail, İ. (2016): Şah İsmayıl Xätai. Şeçilmiş äsärläri. Bakı: Kitab Klubu.
LIz 420 Mämmädli, Pärvänä (2015): Güney Azärbaycan ädäbiyyatı antologiyası. (çağdaş dövr). Baku: Teas Press.
LIz 421 Kleinmichel, Sigrid (2016): Hiob zwischen Selbstbezichtigung und Protest. Gedichte aus Mittelasien (19. Bis 20. Jahrhundert). Wiesbaden: Reichert Verlag.
Lla Literatur; arabisch
Lla 12
v 2.1+2 Abū-Tammām Ḥabīb Ibn-Aus aṭ-Ṭāʾī; Freytag, Georg Wilhelm (1847/51): Kitāb Ašʿār al-ḥamāsa maʿa šarḥ … Abī-Zakarījā … at-Tibrīzī wa-arbaʿa fahāris. Ps. 2, Fasc. 1+2. Bonnae: In Officina Baadeni.
LSa Sekundärliteratur: Arabisch
LSa 73 Bonebakker, Seger Adrianus (1968): Notes on the Kitāb Nadrat al-Ighrīd of Al-Muzaffar Al-Husaynī. (MS Damat Ibrahim 963, Süleymaniye Kütüphanesi, Istanbul). İstanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten.
LSa 74 Rescher, Oskar (1925-1933): Abriss der arabischen Litteraturgeschichte. 2 Bände. Stuttgart.
LSa 75 Gibb, Hamilton A.R.; Landau, Jacob M.; Grunebaum, Gustave E. von (1968): Arabische Literaturgeschichte. Zürich: Artemis-Verlag.
LSa 76 Ringgren, Helmer (1955): Studies in Arabian fatalism. Uppsala: Lundequist.
LSa 77 Tahir Efendi, Mehmed (1329): Tarǧuma-i-ḥāl wa-faḍā’il-i-šaiẖ-i-akbar Muḥyī-ad-Dīn ʿArabī. 2. Aufl. Der-i Seʿādet: Naǧm-i-Istiqbal Maṭbaʿası.
LSi Sekundärliteratur: Iranisch
LSi 69 Reinert, Benedikt (1972): Ḫāqānī als Dichter. Poetische Logik und Phantasie. Berlin: De Gruyter.
LSi 70 Jackson, Abraham Valentine Williams (1920): Early Persian poetry. From the beginnings down to the time of Firdausi. New York, NY: Macmillan Comp.
LSi 71 Browne, Edward G. (1902-1925): A literary history of Persia. 4 Bände. London: Fisher Unwin.
LSi 72 Christensen, Arthur (1917): Recherches sur l’histoire légendaire des Iraniens, 1: Les types du premier homme et du premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens, 1: Gajōmard, Masjaγ et Masjānaγ, Hōšang et Taymōruw. Stockholm: Norstedt.
LSi 73 Richter, Gustav (1933): Persiens Mystiker Dschelál-eddin Rumi. Eine Stildeutung in drei Vorträgen. Breslau: Franke.
LSi 74 Kégl, Sándor (1904): Szenâji és a perzsa vallásos költészet. Budapest: Magyar Tudományos Akad.
LSi 75 Nöldeke, Theodor (1896): Das iranische Nationalepos. Strassburg: Trübner.
LSi 76 Kégl, Sándor (1892): Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. Budapest: Magyar Tudományos Akad.
LSi 77 Pavry, Bapsy (1930): The Heroines of ancient Persia. Cambridge: Univ. Pr.
LSi 78 Lagarde, Paul Anton de (1884): Persische Studien. Göttingen: Dieterich.
LSt Sekundärliteratur: Türkeitürkische/Osmanische Literatur
LSt 1209 Şahin, Elmas (2015): Leylâ Erbil kitabı. 1. baskı. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları.
LSt 1210 Çonoğlu, Salim (2015): Bir hayat hikâyesinin kâgıttan tanıkları. Hikâye ve romanlarında Ahmet Mithat Efendi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
LSt 1211 Mısıroğlu, Kadir (2014): Üstad Necip Fâzıl’a dâir. Dördüncü basım. İstanbul: Sebil Yayınevi.
LSt 1212 Bombaci, Alessio (1968): Histoire de la littérature turque. Paris: Klincksieck.
LSt 1213 Kraft, Gisela (1978): Fazıl Hüsnü Dağlarca. Weltschöpfung und Tiersymbolik. Freiburg i.Br.: Schwarz.
LSt 1214 Flemming, Barbara H. (1977): Die Sprachen der türkischen Dichter. Rede. Leiden: Brill.
LSt 1215 Banarlı, Nihad Sâmi (1959): Yahya Kemal yaşarken. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü.
LSt 1216 Ali Ekrem (1930): Namık Kemal. İstanbul: Devlet Matbaası.
LSt 1217 Kuş, Selmin (2015): Sözcüklerin nesnelere dönüştüğü yer: Masumiyet Müzesi. 1. basım. İstanbul: Libra.
LSt 1218 Finn, Robert P. (1984): The early Turkish novel 1872-1900. First ed. İstanbul: Isis Press.
LSt 1219 Artun, Erman (2014): Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı. Edebiyat tarihi/metinler. Gözden geçirilmiş/genişletilmiş altıncı baskı. Adana: Karahan Kitabevi.
LSt 1220 Çevik, Mehmet (2013): Türkü ve algı. Türkü kültüründe değişim süreci. İlk basım. Ankara: Ürün Yayınları.
LSt 1221 Brockelmann, Karl (1917): ‚Alī’s Qiṣṣaʾi Jūsuf, der älteste Vorläufer der osmanischen Literatur. Einzelausg. Berlin: Akad. d. Wissenschaften G. Reimer in Komm.
LSt 1222 Martinovitch, Nicholas N. (1933): The Turkish Theatre. New York: Theatre Arts Inc.
LSt 1223 Qaiġusyz Wizeli ʿAlāʾ-ad-Dīn; Gölpınarlı, Abdülbâki (1933): Kaygusuz Vize’li Alâeddin. Hayatı ve şiirleri. İstanbul: Remzi Kitaphanesi.
LSt 1224 Aray, Macit (1974): Yunus Emre’nin yeni araştırmalar sonunda kişiliği, divanı, hayatı, yattığı yer ve bununla ilgili bazı şiirler. Kula, Manisa?: Kula Turizm ve Yunus Emre Kültür Derneği.
LSt 1225 Gürle, Meltem (2016): Ölülerle konuşmak. Shakespeareden Joycea Tutunamayanlarda edebi miras meselesi. 1. Aufl. İstanbul: İletişim.
LSt 1226 Belge, Murat (2016): Step ve bozkır. Rusça ve Türkçe edebiyatta Doğu-Batı sorunu ve kültür. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
LSt 1227 Uğur, Veli (2013): 1980 sonrası Türkiyede popüler roman. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
LSt 1228 Mutlu, Kays (2004): Ismet Özel. Individualität und Selbstdarstellung eines türkischen Dichters. Würzburg: Ergon-Verl.
LSt 1229 Gün, Fahrettin (2016): Babanzâde Ahmed Naim hayatı ve eserleri. İstanbul: Beyan Yayınları.
LSt 1230 Keramet, Salih Nigâr (1926): Fikret’in hayat ve eseri. Doğruluğu, iyiliği, güzelliği, insanlığı özleyen ve arayan vicanlı ve imanlı Türk gençliğine ; doğruyu arayan Fikret, güzellilik ve Fikret, millet ve memleket sevgisi, terbiye meselesi ve Fikret, Fikretin benlik. İstanbul: İlhamı̂ Fevzı̂ Matbaası.
LSt 1231 Tezcan, Nuran (2016): Divan edebiyatına yeniden bakış. Seçilmiş ve gözden geçirilmiş makaleler : inceleme. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LSt 1232 Abdülhalim Memduh (1306): Tarih-i edebiyat-ı osmaniye. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LSt 1233 Albayrak, Nurettin (2016): Tanpınar’ın türküsü. Tanpınardan Anadolunun yazılmamış romanlarına. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
LSt 1234 Faik Reşat (1326): Tarih-i edebiyat-ı osmaniye. Cilt 1. İstanbul: Zarafet Matbaası.
LSt 1235 Ahmed Midhat (1889): Ahbar-ı asara tamim-i enzar. Dersaadet: Terçüman-ı Hakkikat Matbaası.
LSt 1236 Ahmed Midhat ([1893]): Fatma Âliye Hanım, yahut, bir muharrire-i Osmaniyenin neş’eti. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LSt 1237 Ahmet Rasim (1329): Tarih ve muharrir. İstanbul: Muhtar Halid Kitaphanesi.
LSt 1238 Çavuşoğlu, Raşit (2016): Gaziantepli bir Halvetî şeyhi : Şâh Velî Ayıntâbî ve Risâletü’l-Bedriyye’si. 1. Aufl. İstanbul: Okur Akademi.
LSt 1239 Karaca, Şahika (2013): Türk edebiyatında çocuk. Millî kimlik inşası (1900-1923). İstanbul: Kesit.
LSt 1240 Köprülü, Mehmet Fuat (1330): Malûmat-i edebiye. Cild 1+2. Dersaadet[İstanbul].
LSt 1240 Köprülü, Mehmet Fuat (1330): Malûmat-i edebiye. Cild 1+2. Dersaadet[İstanbul].
LSt 1240 Köprülü, Mehmet Fuat (1914-1915): Malûmat-i edebiye. 2 Bde. Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Matbaası.
LSt 1242 Muhiddin (1914): Yeni edebiyat. Mekatib-i idadiye, sultaniye ve darülmuallimin sınıflarına mahsus olmak üzere tertib edilmişdir. İstanbul: Kitabhane-i islam ve askeri.
LSt 1243 Mehmet Celâl (1318): Teracim-i ahvâl-i meşahîr yahut zamanımız Osmanlı üdeba ve muharririni : Ahmed Rasim Bey. Dersaadet: Kasbar Matbaası.
LSt 1244 Yücel, Hasan Ali (1941): Ein Gesamtüberblick über die türkische Literatur. Istanbul: Maina.
LSt 1245 İlkılıc̦, Süreyya (2016): Kafka in der Türkei. Rezeption von Kafkas Werken in der Türkei und ihre Einflüsse auf die moderne türkische Literatur. Würzburg: Königshausen & Neumann.
LSt 1246 Oral, Haluk (2016): Bir roman kahramanı Orhan Veli. Yaşantı. 2. Baskı. İstanbul: YKY.
LSt 1247 Ece, Selami (2015): Klasik Türk edebiyatı araştırma yöntemleri (I-II). Erzurum: Eser Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık.
LSt 1248 Vasil’ev, Dmitrij Dmitrievič; Zajcev, Il’ja Vladimirovič (2002): Sub speciae turcologiae. Moskva: Inst. Vostokovedenija RAN.
LSt 1249 Özberk, Feyziye (2016): Cemal Süreya. Papirüs düşçüsüyle buluşma. 1. baskı. İstanbul: Boyalıkuş.
LSt 1250 Altan, Erhan (2016): Bu gece neden uyuyamıyorum evimdeki yatağımda. Garip üzerine yepyeni tezler. 1. baskı. İstanbul: Turkuaz Yayınları.
LSt 1251 Akyıldız, Hülya Bayrak (2016): Arafın estetiği. Tanpınarın romancılığı. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
LSt 1252 Özcan, Nezahat (2012): Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde resim. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
LSt 1253 Karabey, Turgut (2015): Türk edebiyatında tarih düşürme. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LSt 1254 Gültekin, Hasan (2015): Türk edebiyatında İnşâ. Tarihî gelişim-kuram-sözlük ve Münşeât-ı Koca Râgıb Paş. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LSt 1255 Kurt Dinç, Yasemin (2015): Cumhuriyet dönemi türk edebiyatında. Yurt dışı gezi kitapları (1920-1980). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LSt 1256 Kahraman, Âlim (2015): Modern Türk hikâyesi. Kavram, gelişim seyri, tematik ve karşılaştirmalı okumalar. 1. baskı. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
LSt 1257 Ak, Suat (2016): Necip Fazıl ve büyük doğu. Sosyal, siyasi mücadele tarihi. 1. baskı. Istanbul: Büyüyenay AY.
LSt 1258 Bölükbaşı, Rıza Tevfik (2005): Tevfik Fikret. İstanbul: Kitabevi.
LSt 1259 Yılmaz, Coşkun; Karlığa, Bekir; Eren, Özkul (2013): Evliya Çelebi’nin dünyası. İstanbul: Medam.
LSt 1260 Yılmaz, Coşkun; Karlığa, Bekir; Eren, Özkul (2012): Evliya Çelebi atlası. İstanbul: Mahya Yayıncılık.
LSt 401 Gibb, Elias John Wilkinson (1958-1967): A history of Ottoman poetry. 6 Bände. London: Luzac & Co.
LSx Sekundärliteratur: Allgemein
LSx 101 Chansky, Ricia Anne; Hipchen, Emily (2016): The Routledge auto|biography studies reader. London: Routledge.
LSx 102 Aust, Martin; Schenk, Frithjof Benjamin (2015): Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau.
LSx 103 Erkman Akerson, Fatma (2015): Mimesisi okumaya başlarken. Erich Auerbach: Mimesis – Batı edebiyatında gerçekliğin temsili. Bir özet denemesi. 1. baskı. İstanbul: İthaki.
LSx 104 Decourdemanche, Jean Adolphe (1899): Le miroir de l’avenir. Recueil de sept traités de divination: Les sorts – Les blessures – Les jours – Les heures – L’influence zodiacale – La physiognomonie – Les prénoms. Paris: E. Leroux.
LSx 105 Prinz, Kirsten (2015): Brüchiges Gedächtnis. Der Genozid an den Armeniern in Texten von Edgar Hilsenrath, Zafer Şenocak und Esmahan Aykol. 1. Auflage. Berlin: CH. A. Bachmann Verlag.
LSx 106 Aydın, U. Uraz (2008): Sihir ve ütopya. Tolkien’in yüzüklerin efendisi’nde romantik eleştiri. İstanbul: Versus.
LSx 107 Rescher, Oskar (1926): Orientalische Miszellen. 2. Band. Konstantinopel.
LSx 108 Eakin, Paul John (2008): Living autobiographically. How we create identity in narrative. 1. Print. Ithaca: Cornell Univ. Press.
LSx 109 Lebedeva, Olʹga S. De (1311): Rus edebiyatı. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LSx 110 Yalçın, Soner (2016): Galat-ı meṣhur. Doğru bildiğiniz yanlışlar. İstanbul: Kırmızıkedi.
LSz Sekundärliteratur: Türksprachen
LSz 98 Aktaş, Erhan (2016): Hakas destan geleneği ve kahramanları. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
ME Methodologisches/Theoretisches
ME 298 Latour, Bruno (2001): Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
ME 299 Abels, Heinz (2010): Interaktion, Identität, Präsentation. Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie. 5. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.
ME 300 Hillebrandt, Frank (2014): Soziologische Praxistheorien. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS.
ME 301 Bedorf, Thomas; Fischer, Joachim; Lindemann, Gesa (2010): Theorien des Dritten. Innovationen in Soziologie und Sozialphilosophie. München: Fink.
ME 302 Miebach, Bernhard (2014): Soziologische Handlungstheorie. Eine Einführung. 4., überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Springer VS.
ME 303 Lindemann, Gesa (2009): Das Soziale von seinen Grenzen her denken. 1. Aufl. Weilerswist: Velbrück Wiss.
ME 304 Lindemann, Gesa (2003): Beunruhigende Sicherheiten. Zur Genese des Hirntodkonzepts. Konstanz: UVK-Verlagsges.
ME 305 Pickering, Andrew (1994): Science as practice and culture. [Reprinted]. Chicago: University of Chicago Press.
ME 306 Ramsbrock, Annelie (2015): The science of beauty. Culture and cosmetics in modern Germany, 1750-1930. New York, NY: Palgrave Macmillan.
ME 307 Berghoff, Hartmut; Kühne, Thomas (2013): Globalizing beauty. Consumerism and body aesthetics in the twentieth century. New York, NY: Palgrave Macmillan.
ME 308 Grimm, Christian (2011): Netzwerke der Forschung. Die historische Eugenikbewegung und die moderne Humangenomik im Vergleich. Berlin: Logos.
ME 309 Habermas, Jürgen; Ehalt, Hubert Christian; Körtner, Ulrich H. J.; Kampits, Peter (2014): Biologie und Biotechnologie Diskurse über eine Optimierung des Menschen. [Vorträge im Wiener Rathaus am 23. Mai 2012]. Wien: Picus-Verl.
ME 310 Bartram, Claus R. (2000): Humangenetische Diagnostik. Wissenschaftliche Grundlagen und gesellschaftliche Konsequenzen. Berlin: Springer.
ME 311 Sabisch, Katja (2007): Das Weib als Versuchsperson. Medizinische Menschenexperimente im 19. Jahrhundert am Beispiel der Syphilisforschung. Bielefeld: transcript.
ME 312 Gasimov, Zaur; Lemke Duque, Carl Antonius (2015): Transfer and translation (Comparativ 25.2015,2). Leipzig: Leipziger Univ.-Verl.
ME 313 Kurzweil, Ray (2014): Menschheit 2.0. Die Singularität naht. 2., durchgesehene Aufl. Berlin: Lola Books.
ME 314 Fukuyama, Francis (2004): Das Ende des Menschen. Ungekürzte Ausg. München: Dt. Taschenbuch-Verl.
ME 315 Eilers, Miriam (2012): Verbesserte Körper – gutes Leben? Bioethik, Enhancement und die Disability Studies. Frankfurt a. M.: Lang.
ME 316 Ozil, Şeyda; Hofmann, Michael; Dayıoğlu-Yücel, Yasemin (2016): Turkish-German studies. Past, present, and future. Göttingen: V & R unipress.
ME 317 Schumacher, Ernst Friedrich (2015): Küçük güzeldir. Önceliği insana veren bir ekonomi anlayışı. İstanbul: Varlık.
ME 318 Sirkeci, Ibrahim; Pusch, Barbara (2016): Turkish migration policy. First published. London: Transnational Press.
ME 319 Doğan, Mebrure (2016): Sabır psikolojisi. Pozitif psikoloji bağlamında bir araştırma. 1. Aufl. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ME 320 Jasanoff, Sheila; Kim, Sang-Hyun (2015): Dreamscapes of modernity. Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. Chicago, London: The University of Chicago Pr.
ME 322 Şahinol, Melike (2016): Das techno-zerebrale Subjekt. Zur Symbiose von Mensch und Maschine in den Neurowissenschaften. Bielefeld: transcript.
ME 323 Özer, Kemal: Deccal tabakta. 8. Baskı.
ME 324 Hirschauer, Stefan; Heimerl, Birgit; Hoffmann, Anika; Hofmann, Peter (2014): Soziologie der Schwangerschaft. Explorationen pränataler Sozialität. Stuttgart: Lucius & Lucius.
ME 325 Gasteiner, Martin (2010): Digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien: Böhlau.
ME 326 Carstensen, Christian (2011): Transfer und Wiederaneignung von Wissen. Altenstadt: ZKF Publ.
MU Musik
MU 321 Hamelink, Wendelmoet (2016): The sung home. Narrative, morality, and the Kurdish nation. Leiden: Koninklijke Brill NV.
MU 346:
v 1-5 Celîl, Naza (2001): Stran û dîlanen k’urdî. Vol. 1-5. Wien: Institut für Kurdologie.
MU 369 Hemsi, Alberto; Seroussi, Edwin; Díaz-Mas, Paloma; Pedrosa, José Manuel; Romero, Elena; Armistead, Samuel G. (1995): Cancionero sefardí. Jerusalem: Jewish Music Research Center, The Hebrew University of Jerusalem.
MU 379 Ederer, Eric (2015): Makam and beyond. A progressive approach to Near Eastern music theory. First edition. Santa Barbara: Plum Loco Publishing.
MU 380 Bithell, Caroline (2014): The Oxford handbook of music revival. Oxford: Oxford Univ. Press.
MU 381 Erol, Merih (2015): Greek Orthodox music in Ottoman Istanbul. Nation and community in the era of reform. Bloomington: Indiana University Press.
MU 382 Turan, Cumhur; Azerin (2015): „Çırpınırdı Karadeniz“in bestecisi Üzeyir Hacıbeyli. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
MU 383 Ali, Filiz (2016): Müzisyen portreleri. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
MU 384 Ayas, Güneş (2015): Müzik sosyolojisi. Sorunlar-yaklaşımlar-tartışmalar. 1. baskı. İstanbul: Doğu Kitabevi.
MU 385 Erendil, Muzaffer (1992): Dünden bu güne mehter. Ankara: Genelkurmay Askerı̂ Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
MU 386 Eke, Metin (2014): Erzincan ve İdil-Ural bölgesindeki ezgilerin pentatonik bakımdan benzeşmesi. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
MU 387 Gürler, Mehmet (2015): İslâm’da mûsikî ve son asır Osmanlı mûsikî-şinasları. 1. basım. İstanbul: Sebil Yayınevi.
MU 388 Duygulu, Melih (2014): Türk halk müziği sözlüğü. 1. basım. İstanbul: Pan.
MU 389 Ece, Ahmet Serkan (2015): Müzik kültürü. 2. baskı. Ankara: Pegem Akademi.
MU 390 Ulu, Esin (2014): Kültürlerarası hümanizmanın müzikteki simgesi. Çağdaş iki oratoryo. A. Adnan Saygun’un Yunus Emre ve Michael Tippett’in Zamanımızın Çocuğu oratoryolarının yapı, stil ve içerik yönlerinden karşılaştırmalı incelemesi. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
MU 391 Güven, Merdan (2012): Altın adam Gazimihal. 1. baskı. Erzurum: Fenomen Yayıncılık.
MU 392 Deniz, Ünsal; Acim, Server (2015): Millî mûsiki ve Türk beşleri. Türk beşleri tarafından çokseslendirilmiş olan türkülerin armoni anlayışı bakımından incelenmesi. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
MU 393 Mustan Dönmez, Banu (2014): Alevi müzik uyanışı. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
MU 394 Altay, Yadigar Sude (2015): Anadolu’da kadın ve müzik. Kadın kimliği ve halk kültürü içerisinde kadın’ın müzikal ifade biçimleri. Birinci baskı. İstanbul: Çerçeve Yayınları.
MU 395 Türk mûsikîsinde nağmeler ve makamlar. Kemânî Hızır Ağa’nın Tefhimü’l makamât fî tevlîdi’n nagamât isimli edvâr’ı örneğinde 18. yüzyıl Türk mûsikîsi (2015). 1. Aufl. İstanbul: Büyüyenay.
MU 396 Arslan, Fazlı (2016): Müzikte batılılaşma ve son dönem Osmanlı aydınları. İstanbul: Beyan.
MU 397 Şenel, Süleyman (2007-2009): Kastamonu’da âşık fasılları. Türler, çeşitler, çeşitlemeler. 2. baskı. 2 Bände. İstanbul: Kastamonu Valiliği.
MU 398 Kolukırık, Kubilay (2015): Türk müzik tarihinde Dârü’l-Elhân ve Dârü’l-Elhân mecmuası. Ankara: Barış Kitabevi.
MU 399 Say, Ahmet (2014): Müzik yazıları. 3. basım. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
MU 400 Ünlü, Cemal (2016): Git zaman gel zaman. Fonograf – gramofon – taş plak. İkinci baskı. İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 401 Ayvazoğlu, Beşir (2012): Ney’in sırrı. Deneme. 3. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
MU 402 Sarı, Mehmet Ali (2013): Kur’ân-ı Kerîm ve dinî mûsıkî. 2. baskı. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
MU 403 Simon, Artur; Christensen, Dieter; Béhague, Gerard; Geldenhuys, Daniel G. (2016): Müzik etnolojisi. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
MU 404 Özbek, Mehmet (2014): Türk halk müziği el kitabı, 1: Terim sözlüğü. İkinci baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
MU 405 Arslan, Fazlı (2015): İslâm Medeniyetinde Mûsikî. Isimler-eserler-konular. İstanbul: Beyan Yayınları.
MU 406 Alvan, Türkân; Alvan, M. Hakan (2016): Saz ve söz meclisi. „Şiir ve musıkî medeniyetimiz“. İstanbul: Şule Yayınları.
MU 407 Yarar, Betül (2016): İstanbul Ermeni Apostolik Kilisesi müzik kültürü. Etnomüzikolojik çerçevede. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
MU 408 Ibn al-Ṭaḥḥān al-Mūsīqī, Abū ‚l-Ḥusayn Muḥammad ibn al-Ḥasan; Neubauer, Eckhard (1990): Compendium of a Fatimid court musician. Frankfurt am Main: Inst. for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe Univ.
MU 409 Ünlü, Cemal; Filiz, Aziz Şenol (2016): Tanburi Cemil Bey külliyatı. 78 devirli gramofon plaklarıyla yüz yıllık kayıtlar + 10 CDs + 1 LP. İstanbul: Kalan.
MU 410 Ünlü, Cemal (2006): Vasfını bu resme tertip ettiler… Mevlithan, gazelhan ve hanende Hafız Kemal Bey. Taş Plak kayıtlarından Mevlit-i Şerif klasik besteler, gazeller, şarkılar… + 1 CD. İstanbul: Kalan.
MU 411 Merâgî; Uslu, Recep (2015): Merâgî’den Sultan II. Murad’a müziğin maksatları. Makāsıdu’l-Elhān. Birinci baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
MU 412 Eker, Yasin; Hıdır, Ahmet Sadık (2015): Müzik söyleşileri. İstanbul: Kapı.
MU 413 Salgar, M. Fatih (2005): 50 Türk müziği bestekârı. Beyoğlu, İstanbul: Ötüken.
MU 414 Alkan, Uğur (2015): Türklerde ezan ve salâ mûsîkisi uygulamaları. (Günümüz örnekleriyle). 1. basım. Edirne: Parafiks Yayınevi (97).
MU 415 Özden, Erhan (2015): Osmanlı maârifi’nde mûsikî. 1. baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
MU 416 Tan, Ali; Çıpan, Mustafa (2014): Ney. Mevlâna Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihânesi, Niyazi Sayın, Nuri Uygun, Aziz Şenol Filiz, Türk Tasavvuf Mûsıkîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Koleksiyonları. Inklusive 2 DVDs. 2. basım. Konya: Konya Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
MU 417 Ekinci, Mehmet Uğur (2016): Kevserı̂ Mecmuası. 18. yüzyıl saz müziği külliyatı. 1. baskı. İstanbul: Pan.
MU 418 Doğuduyal, Meliha (2016): Müzikten söze. 1. Basım. İstanbul: Bağlam.
MU 418 Yıldız, Burcu (2016): Experiencing Armenian music in Turkey. An ethnography of musicultural memory. [1. Auflage]. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
MU 419 Taşkın, Nilüfer (2016): Bu bir isyan şarkısı değil! Lazlar, kimlik, müzik. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
MU 420 Alimdar, Selçuk (2016): Osmanlı’da Batı müziği. 1. Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
MU 423 Yalçın, Gökhan (2016): 19. yüzyıl türk musikisinde Hâşim Bey mecmuası. Birinci bölüm edvâr. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
MU 424 Şen, Besime (2016): Devlet, piyasa, parti. Nizamettin Ariç ve Kürt müziği. 1. baskı. İstanbul: Avesta Yayınları.
MU 426 Çetinkaya, Yalçın (2016): Müziği düşünmek. 1. baskı. İstanbul: Büyüyenay.
NWb Nachschlagewerke: Bibliothekswesen
NWb 39 Atlı, H. Halit (2015): Örnek çözümlemelerle Osmanlıca. Edebî metinler ve arşiv belgeleri. 3. Baskı. Isparta: Hayrât Neşriyat.
NWe Nachschlagewerke: Enzyklopädien
NWe 11: v 1-10 Aydın, M. Âkif; Yılmaz, Coşkun (2015): Antik çağ’dan XXI. yüzyıla. Büyük İstanbul tarihi. 10 Bde. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ.
NWe 41 Fleet, Kate (2016): The encyclopaedia of Islam three. [33] = 2016,2. [3. ed.]. Leiden, Boston: Brill.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger; Gaborieau, Marc (2016): The encyclopaedia of Islam three. [3. Ed.]. Leiden, Boston: Brill.
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger; Gaborieau, Marc (2016): The encyclopaedia of Islam three. [3. Ed.].
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger; Gaborieau, Marc (2016): The encyclopaedia of Islam three. [36] = 2016,5. [3. Ed.]. Leiden, Boston: Brill.
NWe 41 The encyclopaedia of Islam three. [32] = 2016, 1 (2016). Leiden: Brill.
NWh Nachschlagewerke: Handbücher
NWh 130 Rypka, Jan (1959): Iranische Literaturgeschichte. Erg. Und erw. Dt. Ausg. Leipzig: Harrassowitz.
NWh 131 Flügel, Gustav Leberecht (1842): Nuǧūm al-furqān fī aṭrāf al-Qurʾān. Ad Literarum Ordinem Et Verborum Radices. Ed. Stereotypa. Lipsiae: Tauchnitz.
NWw Nachschlagewörter: Wörterbücher
NWw 40 Albayrak, Nurettin (2010): Ansiklopedik halk edebiyatı sözlüğü. 2. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
NWw I 14 Amīrpūr, Manutschehr (2014): Wörterbuch der Geisteswissenschaften. Deutsch-Persisch = Farhang-i ʿulūm-i insānī ; ālmānī – fārsī. Nordhausen: Bautz.
NWw I 15 Kıran, Abdullah (2014): Ferhenga zanistên civakî. İstanbul: Nûbihar.
ORk Osmanisches Reich: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
ORk 915 Syngros, Andreas (1998): Apomnēmoneumata. 2 Bände. Athēna: Estia.
ORk 916 Karakışla, Yavuz Selim (2014): Eski İstanbul’un delileri. Pazarola Hasan Bey (1885-1926). 2. basım. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
ORk 917 Fortna, Benjamin C. (2016): Childhood in the late Ottoman empire and after. Leiden: Brill.
ORk 918 Karakışla, Yavuz Selim (2015): Eski zamanlar eski insanlar. Osmanlı toplumsal tarihi üzerine yazılar (1876-1926). 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
ORk 919 Uzel, Nezih (2008): İngiliz istihbarat subayı yüzbaşı Bennett anlatıyor. Atatürk’e nasıl vize verdim. 1. Aufl. İstanbul: Selis Kitaplar.
ORk 920 Kontente, Leon (2015): L’antisemitisme grec en Asie Mineure. Smyrne 1774-1924. 1. éd. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORk 921 Uluğ, Nimet Elif (2016): Elemterefiş. Superstitious beliefs and occult in the Ottoman Empire (1839-1923). 1st edition. İstanbul: Libra.
ORk 922 Skarlatou Levi, Amalia (2015): Evanescent happiness. Ottoman Jews encounter modernity. The case of Lea Mitrani and Joseph Niego (1863-1923). 1st edition. İstanbul: Libra.
ORk 923 Şimşek, Halil (2016): Osmanlı son dönemi gayrimüslim cemaatler 1908-1922. Birinci basım. Ankara: Siyasal Kitabevi.
ORk 924 Ak, Mehmet (2015): Teke Yörükleri, 1800-1900. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORk 925 Erkaya Balsoy, Gülhan (2015): Kahraman doktor ihtiyar acuzeye karşı. Geç Osmanlı doğum politikaları. 1. basım. İstanbul: Can.
ORk 926 Sajdi, Dana; Onacak, Aylin (2014): Osmanlı laleleri, Osmanlı kahvehaneleri. On sekizinci yüzyılda hayat tarzı ve boş vakit eğlenceleri. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
ORk 927 Faroqhi, Suraiya (2016): A cultural history of the Ottomans. The imperial elite and its artefacts. London: I.B. Tauris.
ORk 928 Azimli, Mehmet (2013): Son müderris Musa Kâzım Efendi. Sille Medresesi’nde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir neslin hikâyesi. Konya: Cizgi.
ORk 929 Boyar, Ebru; Fleet, Kate (2016): Ottoman women in public space. Leiden, Boston: Brill.
ORk 930 Kurnaz, Şefika (2013): Osmanlı kadınının yükselişi (1908 – 1918). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
ORk 931 Baktıaya, Adil (2016): Bir Osmanlı kadınının feminizm macerası ve Hamidiye modernleşmesi. 2. baskı. İstanbul: H2O.
ORk 932 Şişman, Cengiz (2016): Suskunluğun yükü. Sabatay Sevi ve Osmanlı-Türk dönmelerinin evrimi. Unter Mitarbeit von Ahmet Demirhan. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
ORk 933 Osman Bey (1881): Les imams et les derviches. Pratiques, superstitions et moeurs des Turcs. Paris: E. Dentu.
ORk 933 Şemseddin Sâmi (1311): Kadınlar. 2. Aufl. İstanbul: Mihran Matbaası.
ORk 934 Alberts, Otto (1890): Linguistisch-medizinischer Beitrag zur Culturgeschichte der Türken. Mit photographischer Copie eines bisher unbekannten Manuscripts der Wolfenbütteler Bibliothek. Berlin: Komm. bei Köhler.
ORk 936 Tarcan, Selim Sırrı (1132): Doğru sözler. İstanbul: Artın Asaduryan ve mahdumları matbaası.
ORk 937 Ali Seydi (1909): Resimli kamus-ı osmanî. [İstanbul]: Matbaa-ı Kütübhane-i Cihan.
ORk 938 Bilkan, Ali Fuat (2016): Fakihler ve sofuların kavgası. 17. yüzyılda kadızâdeliler ve sivâsîler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ORk 939 Çokuğraş, Işıl (2016): Bekâr Odaları ve Meyhaneler. Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân : (1789-1839). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.
ORk 940 Ekici, Cevat (2006): Gökkubbe altında birlikte yaşamak. Belgelerin diliyle Osmanlı hoşgörüsü. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
ORk 942 Esiner Özen, Mine (2015): Ağdiye risalesi. (Türkçe telif olunmuş ilk yemek kitabı). 1. baskı. İstanbul: İşaret Yayınları.
ORk 944 Antonean, Aram (2012): Gomidas Vartabed ile Çankırı yollarında. Ek: Naim Bey’in anıları. 1. baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
ORk 946 Gök, Nejdet (2016): Osmanlılar. Bd. 1: Devlet, bürökrasi, teşkilat, diplomatika. İstanbul: Kriter.
ORp Osmanisches Reich: Politische- und militärische Geschichte
ORp 1206 Elmas, Elif (2016): Die Balkankrise von 1875 bis 1878 im Spiegel osmanischer und westlicher Karikaturen. Frankfurt am Main: PL Academic Research.
ORp 173 Özdemir, Ferudun (2016): Tankları durduran ebabiller. 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin ölümsüz kahramanları. 1. baskı. İstanbul: AZ Kitap.
ORp 1740 Karakışla, Yavuz Selim (2015): Exile days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912). 1. ed. İstanbul: Libra.
ORp 1741 Karakışla, Yavuz Selim (2015): Osmanlı ordusunda kadın askerler. Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919). İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
ORp 1742 McMeekin, Sean (2015): The Ottoman endgame. War, revolution and the making of the modern Middle East, 1908-1923. London: Allen Lane.
ORp 1743 Barbero, Alessandro (2013): Le divan d’Istanbul. Brève histoire de l’Empire ottoman. Paris: Histoire Payot.
ORp 1744 Hayreni, Hovsep (2015): 1915 bağlamında Kürt-Ermeni tarih muhasebesi ve güncel tartışmalar. 1. baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
ORp 1745 Aracı, Emre (2013): Yusuf Agâh Efendi. 18. yüzyıl Londrası’nda ilk Türk büyükelçi. İstanbul: Pera Müzesi.
ORp 1746 Saygı, Serhan Kemal (2014): Meclis-i Mebusan’da İzmir mebusları (1908-1918). 1. baskı. İstanbul: Libra.
ORp 1747 Erzurum, Şirin (2015): The Greek occupation of İzmir and the protest meetings in Istanbul 15 May 1919-13 January 1920. 1st ed. İstanbul: Libra.
ORp 1748 Üre, Pınar (2015): Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891). Bizansçılık ve şark meselesi. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORp 1749 Arslan, Melis Ergenekan (2015): Prince Sabahattin and liberal thought in the Second Constitution. 1st ed. İstanbul: Libra.
ORp 1750 Uçak, Zeynep (2016): Selanik mebusu Emanuel Karasu. Hayatı ve siyasi faaliyetleri. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORp 1751 Dağlar Macar, Oya (2009?): Balkan savaşları’nda salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleri. 1. baskı. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORp 1752 Balcı, Sezai; Küçük, Levent (2015): Osmanlı bürokrasisinde ahıskalı devlet adamları. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORp 1753 Musardo, Veronica (2015): Secret connections in Constantinople. 1. ed. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORp 1754 Schoßwald, Volker (2015): Rekrut am Rande eines Völkermords. Als deutscher Soldat im türkischen Heer im ersten Weltkrieg. 1. Aufl. Norderstedt: TWENTYSIX.
ORp 1755 Djuvara, Trandafir G.; Şekip, Emir (1993): Türkiye’yi parçalama planları. 100 plan. Haçlı taassubu-Türk düşmanlığı. 3. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ORp 1756 Davies, Brian L. (2015): The Russo-Turkish War, 1768-1774. Catherine II and the Ottoman Empire. London: Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
ORp 1757 Çiçek, Kemal (2012): Ermenilerin zorunlu göçü (1915-1917). Gözden geçirilmiş 2. baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1758 Kılıç, Selami (2015): Türk-Alman arşiv belgeleriyle Ermeni sorunu ve Almanya. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1759 Akcan, Erol (2015): İttihat ve Terakki Fırkası’nın paramiliter gençlik kuruluşları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1760 Ahmed Midhat (2015): Zübdetü’l-Hakāyık. 93 Harbi’nin arka planı. Harbin zuhûru, safahâtı ve neticeleri üzerine diplomatik yazışmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1761 Yavuz, Fikrettin (2015): Osmanlı Devleti’nde Ermeni terörü. 1896 Osmanlı Bankası baskını. 1. baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1762 Topaktaş, Hacer; Hacı Ali Ağa (2015): Lehistan’da bir Osmanlı sefiri. Ziştovili Hacı Ali Ağa’nın Lehistan elçiliği ve sefâretnâmesi (1755). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1763 Yaşar, Hüseyin Hüsâmeddin (2015): Nişancılar durağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1764 Afyoncu, Erhan (2014): Osmanlı devlet teşkilâtında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1765 Güllü, Ramazan Erhan (2015): Ermeni sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORp 1766 Aksan, Virginia (2016): Writing the Ottomans into world history. First edition. Istanbul: The Isis Press.
ORp 1767 Hartmann, Elke (2016): Die Reichweite des Staates. Wehrpflicht und moderne Staatlichkeit im Osmanischen Reich 1869-1910. Paderborn: Schöningh Paderborn.
ORp 1768 Arslan, Bahar (2016): II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e iki devrim; iki süreç. Tarihsel, ideolojik ve olgusal bir karşılaştırma. İstanbul: Islık Yayınları.
ORp 1769 Yaycioglu, Ali (2016): Partners of the empire. The crisis of the Ottoman order in the Age of Revolutions. Stanford, California: Stanford University Press.
ORp 1770 Mugerditchian, Thomas K. (2013): The Diyarbekir massacres and Kurdish atrocities. London: Gomidas Inst.
ORp 1771 Huhn, Ingeborg (2016): Johann Gottfried Wetzstein. Orientalist und preußischer Konsul im osmanischen Syrien (1849-1861). Erstausgabe, 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
ORp 1772 Schwarz, Steffen L. (2016): Despoten – Barbaren – Wirtschaftspartner. Die Allgemeine Zeitung und der Diskurs über das Osmanische Reich 1821-1840. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
ORp 1774 Tuncer, Harun (2016): Sultan Abdülhamid Han’a yapılan suikastin perde arkası. 4. basım. İstanbul: Hamidiye Kitaplığı.
ORp 1775 Çevik, Sezgin (2012): Çanakkale unutulmasın. Çanakkale zaferi’nin 92. yılı anısına. 2. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ORp 1776 Ginio, Eyal (2016): Ottoman culture of defeat. The Balkan Wars and their aftermath. London: Hurst & Company.
ORp 1777 Çiçek, M. Talha (2014): War and state formation in Syria. Cemal Pasha’s governorate during World War I, 1914 – 17. London: Routledge.
ORp 1778 Eckart, Bruno (2016): Meine Erlebnisse in Urfa. [1. Auflage]. Borsdorf: Edition Winterwork.
ORp 1779 Sipahi, Ali; Tolga Cora, Yasar (2016): The Ottoman East in the nineteenth century. Societies, identities and politics. London, New York: I. B. Tauris.
ORp 1780 Bardakçı, Murat (2015): Enver. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1781 Sırrı Paşa (1301): Bazı âsâr-i Hame-yi Sırrı Paşa. Trabzon: Vilâyet Matbaası.
ORp 1782 Schmitt, Oliver Jens (2016): The Ottoman conquest of the Balkans. Interpretations and research debates. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
ORp 1783 La Roche, Emanuel Peter (2013): „Doctor, sieh mich an!“. Der Basler Arzt Hermann Christ auf medizinischer Mission in der Osttürkei (1898 – 1903). Zürich: Chronos.
ORp 1784 Erol, Emre (2016): The Ottoman crisis in Western Anatolia. Turkey’s Belle Époque and the transition to a modern nation state. London, New York: I.B. Tauris.
ORp 1784 Gingeras, Ryan (2016): Fall of the sultanate. The Great War and the end of the Ottoman Empire, 1908-1922. First edition. Oxford: Oxford University Press.
ORp 1785 Junne, George H. (2015): The black eunuchs of the Ottoman Empire. Network of power in the court of the sultan. London, New York: I.B. Tauris.
ORp 1786 Wick, Alexis (2016): The Red Sea. In search of lost space. Oakland, California: University of California Press.
ORp 1787 Erickson, Edward J. (2016): Ottomans and Armenians. A study in counterinsurgency. New York: Palgrave Macmillan.
ORp 1789 Özdemir, Hüseyin (2016): Demokrasi tarihimizde „İttihad ve Terakki“li yıllar. Babanzâde İsmail Hakkı Beyin penceresinden. İstanbul: Ötüken.
ORp 1790 Özalp, N. Ahmet (2015): Bütün eserleri. 1. baskı. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
ORp 1791 Güneş, Ali (2016): Osmanlı gayrinizami harp doktrini. Eşkıya takibi ve çete muhaberebeleri taimnamesi (1909). 1. baskı. İstanbul: Dergâh.
ORp 1792 Giridi (1332): Sahib-i zuhur. Cenab-ı Haydar kerrarın tebşirat gaybelerini müeyyid. İstanbul: Şems Matbaası.
ORp 1794 Çokona, Ari (2016): 20. yüzyıl başlarında Anadolu ve Trakyadaki Rum yerleşimleri. İstanbul: Literatür.
ORq Osmanisches Reich: Quellen
ORq 1197 Bahaeddin Şakir; Ali Kemal; Torun, Aytül Tamer (2014): İttihatçıların geçmişle hesaplaşması. Ali Kemal-Bahaeddin Şakir davası. İlk baskı. İstanbul: Libra Kitap ve Yayıncılık.
ORq 1198 Başaran, Mehmet (2016): Hz. Âdem’den III. Selim’e. Cedvel-i tarih. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORq 1199 Karakışla, Yavuz Selim (2015): Eski hayatlar, eski hatıralar. Osmanlı İmparatorluğu’nda belgelerle gündelik hayat (1760-1923). 1. Aufl. İstanbul: Doğan Kitap.
ORq 1200 Kayapinar, Ayşe; Erdoğan, Emine (2015): Mihaloğulları’na ait 1586 tarihli akıncı defteri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORq 1201 Kızıltoprak, Süleyman (2015): 15 numaralı mühimme-i Mısır defteri. Mehmed Ali Paşa’dan Hüseyin Kamil’e Mısır siyasi tarihinin önemli belgeleri = Muhimme-i Mısır register numbered 15. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORq 1202 Çorlu, Salih Münir (2015): Geçmiş zamanlar. II. Abdülhamid devri Osmanlı diplomasisi, İstanbul ve Paris hatıraları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORq 1203 Halil Nûri (2015): Vak’anüvis Halil Nuri Bey. Nûrî tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORq 1204 Cavid Bey (2014-2015): Meşrutiyet ruznâmesi. 4 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORq 1205 Hasan oğlu Mehmed Nuri Efendi (2016): Harb-i Umumide Irak harekatı. „Kûtü’l-Amâre“. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.
ORq 1207 Akçam, Taner (2016): Naim Efendi’nin hatıratı ve Talat Paşa telgrafları. Krikor Gergeryan arşivi. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ORq 1208: v 1-3 Maṭrāḳçī, Naṣūḥü’s-Silāḥī Matrakçı; Atasoy, Nurhan; Kahraman, Seyit Ali; Deniz, Ruşen (2015): Silahşor, tarihçi, matematikçi, nakkaş, hattat. Matrakçı Nasuh ve Menazilname’si. Beyân-ı Menâzil-i sefer-i Irâkeyn-i Sultan Süleymân Hân. 3 Bde. İstanbul: MASA.
ORw Osmanisches Reich: Wirtschaftsgeschichte
ORw 439 Özbek, Nadir (2015): İmparatorluğun bedeli. Osmanlı’da vergi, siyaset ve toplumsal adalet (1839-1908). Birinci basım. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
ORw 440 Karakışla, Yavuz Selim (2014): Osmanlı kadın telefon memureleri (1913-1923). İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
ORw 441 Karakışla, Yavuz Selim (2015): Women, war and work in the Ottoman Empire. Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923). 2nd ed. İstanbul: Libra.
ORw 442 Çakmak, Diren (2014): Osmanlı imparatorluğu’nun kapitalistleşme tecrübesi ve telif haklarının gelişimi. 1. baskı. İstanbul: Libra Kitap.
ORw 443 Günaydın, Yusuf Turan (2015): Ahilik araştırmaları 1913-1932. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ORw 444 Davidova, Evguenia (2016): Wealth in the Ottoman and post-Ottoman Balkans. A socio-economic history. London: Tauris.
ORw 445 Atalay, Ahmet (2011): Meşrutiyet’ten cumhuriyete Konya’da kurulan millî şirketler ve millî bankalar. Konya: Çizgi Kitabevi.
ORw 446 Zimmermann, Johannes (2015): Die Übernahme byzantinischer Feld- und Ackermaße durch den osmanischen Staat. Ein Beitrag zur Frage des byzantinisch-osmanischen Kulturtransfers. Frankfurt am Main: PL Academic Research.
ORw 447 Zachariadou, Elisavet A. (1983): Trade and crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415). Venice: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia per tutti i paesi del mondo.
ORw 448 Tabakoğlu, Ahmet (2016): Osmanlı Mâlî tarihi. 1. baskı. İstanbul: Dergâh.
OTe Osman. Reich/Türk. Republik: Erziehungs- und Bildungswesen
OTe 593 Bali, Rıfat (2015): Kütüphanelere, kitabiyata ve kitap koleksiyonerlerine dair yazılar. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTe 594 Okyay, Erdoğan (2013): 2012 Onur Ödülü Altın Madalyası sahibi. Atatürk müzik devrimi’nin simge kurumu. Ankara Devlet Konservatuvarı (1936). 1. basım. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
OTe 595 Alan, Gülbadi (2015): Osmanlı İmparatorluǧu’nda Amerikan Protestan okullari. 1. baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
OTe 596 Gönenç, Güney (2011): Karanlık zamanların şarkısı. Üniversitede 40’lı – 50’li yıllar. 1. baskı. Ankara: Yeni Umut.
OTe 597 İlahiyat Fakültesi albümü : 1949-1960 (1961). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
OTe 598 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Kürsü 1968. 1967-68 mezunları yıllığı. Ankara: Önder Matbaa.
OTe 599 1980-1981 mezunları yıllığı : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1981).
OTe 600 Bursa ilâhiyat öğrencilerine yardım derneği ve İsmail Hakkı Bursavî (1970). Bursa: Öz kardeşler matbaası.
OTe 601 İmam hatip ve ilahiyatta öğrenci yetiştirme derneği 1979 yılı genel merkez yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (1979). İzmir.
OTe 602 Ankara Üniversitesi / İlâhiyat Fakültesi: Kürsü 1967. Ankara: Önder Matbaa.
OTe 603 İmam-hatip ve ilahiyat tedrisatında öğrenci yetiştiren Kurʾan öğrencilerini koruma derneği İzmir. 28 Mart 1954 – 20 Mart 1955 : idare heyeti yıllık çalışma raporu ile İzmir İmam-hatip okulu : müdürlüğünün tedrid raporu (1954). İzmir: Hürriyet Matbaası.
OTe 604 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi : 1964-1965 : son sınıf albümü. Ankara: Ankara Üniversitesi.
OTe 605 İzmir – İmam Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği$n1960-1961. Albümü (1961). İzmir: Adalet Matbaası.
OTe 606 Akyüz, Niyazi: İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin din anlayışı. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
OTe 607 Şehabeddin Süleyman (1329): Resimli Muktatafat. 1.-3. Kısım. Dersaadet:
OTe 608 Gündüz, Mustafa (2016): Maariften eğitime. Doğu Batı.
OTe 609 Gündüz, Mustafa (2013): Osmanlı eğitim mirası. Klasik ve modern dönem üzerine makaleler. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
OTg Osman. Reich/Türk. Republik: Gesetze, Recht
OTg 432 İnanıcı, Haluk (2015): Türkiye’de hukuku yeniden düşünmek. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
OTg 433 Pusch, Barbara (2016): (In)compatible transnational lives and national laws. The case of German citizens in Turkey. İstanbul: Istanbul Policy Center.
OTg 434 Aybay, Rona (1980): Kadının uyrukluğu üzerinde evlenmenin etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
OTg 435 Aykan, Yavuz (2016): Rendre la justice à Amid. Procedures, acteurs et doctrines dans le contexte ottoman du XVIIIème siècle. Leiden: Brill.
OTg 436 Yıldız, Kerim; Sinha, Archana (2005): Kürt kadın hak ve özgürlükleri bildirgesi. Birinci baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
OTg 437 Schull, Kent F.; Saracoglu, M. Safa; Zens, Robert W. (2016): Law and legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey. Bloomington: Indiana University Press.
OTg 438 Parla, Taha (2016): Türkiyede anayasalar. Tarih, ideoloji, rejim 1921-2016. Genişletilmiş beşinci basım. İstanbul: Metis.
OTg 439 Ayar, Talip (2014): Osmalı devleti’nde Fetvâ eminliği. (1826-1922). 1. Baskı. Ankara: DİB yayınları.
Otg 440 Rumpf, Christian (2016): Einführung in das türkische Recht. 2. Grundlegend überarbeitete Auflage. München: C.H. Beck.
OTg 441 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Büyük Daire İzzettin Doğan ve diğerleri davası (2016). İstanbul: Cem Vakfı.
OTp Osman. Reich/Türk. Republik: Presse und Printmedien, Druckgeschichte
OTp 338 Önkibar, Sabahattin (2015): İmamlar ve haramiler medyası. İstanbul: Kırmızı Kedi.
OTp 339 Şanlı, Şölen (2016): Women and cultural citizenship in Turkey. Mass media and „woman’s voice“ television. London: I.B. Tauris.
OTp 340 Sabuncuoğlu Peksevgen, Burcu; Binay Kurultay, Ayşe (2015): Büyütece takılanlar. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTp 341 Galizzi, Alfredo Giovanni (2016): Souvenirs d’un journaliste. Izmir il y a 60 ans. Alfredo Giovanni Galizzi. 1ère éd. İstanbul: Libra.
OTp 342 Lawrence, Tanya E. (2015): Akhtar. A Persian language newspaper published in Istanbul and the Iranian community of the Ottoman Empire in the late nineteenth century. 1. ed. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
OTp 343 Bali, Rifat N. (2011): An overview of the Turkish press through the reports of American diplomats. 1. ed. Istanbul: Libra.
OTp 344 Baydar, Yavuz (2016): Freiheitsbeschränkung Selbstzensur Korruption. Die türkischen Medien heute. Istanbul: P24 Medien Bibliothek.
OTp 345 Gazel, Ahmet Ali (2016): 1923 mürettipler grevi. 1. Aufl. İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık.
OTp 347 Işık, Vahdettin; Köroğlu, Ahmet; Sezgin, Yusuf Enes (2016): 1960-1980 arası İslamcı dergiler. Toparlanma ve çeşitlenme. 1. basım. İstanbul: İlem Kitaplığı.
OTp 348 Karakaş, Burcu (2016): Manşetleri gör aklını kaçırırsın. 90’lı yıllarda gazetecilik. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
OTp 349 Güner, Deniz (2015): Sansür ve iktidar: cumhuriyet dönemi tehdit algıları. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
OTp 350 Kaya, Erol (2007): Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk gazetesi. Minber ; açıklamalı çevirisi. 1. Aufl. Ankara: Ebabil.
OTp 351 Yesil, Bilge (2016): Media in new Turkey. The origins of an authoritarian neoliberal state. Urbana, Chicago, and Springfield: Universiy of Illinois Press.
OTp 352 Gezgin, Suat (2016): Türkiye sözlü basın tarihi. Cilt 1, 2. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
OTp 352: v 3 Gezgin, Suat; Polat, Veli; Arcan, H. Esra (2016): Türkiye sözlü basın tarihi. Cilt 3. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
OTp 353 Ölker, Perihan (2016): Tanzimat basınının dili. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
OTp 354 Tüzün, Esra (2016): Manşet yalısının kızı. Babıâli’den medyaya Emeç ailesinin asırlık hikâyesi… 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
OTp 355 Öztekin, Hülya (2016): Tan. Serteller yönetiminde muhalif